Quyết định số 46/2002/QĐ-UB

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:6

0
53
lượt xem
3
download

Quyết định số 46/2002/QĐ-UB

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'quyết định số 46/2002/qđ-ub', văn bản luật, đầu tư phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 46/2002/QĐ-UB

  1. Y BAN NHÂN DÂN C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM THÀNH PH H CHÍ c l p - T do - H nh phúc MINH ******** ****** S : 46/2002/Q -UB TP.H Chí Minh, ngày 06 tháng 05 năm 2002 QUY T NNH C A Y BAN NHÂN DÂN THÀNH PH V THÀNH L P H I NG TH M NNH ÁN CHƯƠNG TRÌNH H TR LÃI VAY CHO H NÔNG DÂN. Y BAN NHÂN DÂN THÀNH PH H CHÍ MINH Căn c Lu t t ch c H i ng nhân dân và y ban nhân dân ngày 21 tháng 6 năm 1994; Căn c Quy t nh s 15/2000/Q -UB ngày 17 tháng 4 năm 2000 c a y ban nhân dân thành ph v ban hành Quy ch qu n lý vay v n, tr n vay, h tr lãi vay c a các d án u tư thu c chương trình kích c u thông qua u tư c a thành ph và Quy t nh s 81/2001/Q -UB ngày 19 tháng 9 năm 2001 c a y ban nhân dân thành ph v s a i, b sung m t s i u c a Quy t nh s 15/2000/Q -UB ngày 17 tháng 4 năm 2000; Căn c Văn b n s 419/UB-CNN ngày 05 tháng 02 năm 2002 c a y ban nhân dân thành ph v t ch c th c hi n chương trình h tr lãi vay cho h nông dân thành ph phát tri n s n xu t nông nghi p, th y s n và diêm nghi p; Xét ngh c a Giám c S Tài chánh-V t giá t i T trình s 1154/TTr-TCVG- QHPX ngày 12 tháng 4 năm 2002; QUY T NNH i u 1.- Thành l p H i ng thNm nh thành ph tri n khai th c hi n các nhi m v ư c quy nh t i Văn b n s 419/UB-CNN ngày 05 tháng 02 năm 2002 c a y ban nhân dân thành ph v t ch c th c hi n chương trình h tr lãi vay cho h nông dân thành ph phát tri n s n xu t nông nghi p, th y s n và diêm nghi p. 1.1- Thành ph n H i ng thNm nh g m có: 1.1.1- Ch t ch H i ng: Bà Ngô Kim Liên, Phó Giám c S Tài chánh-V t giá thành ph ; 1.1.2- Các Phó Ch t ch H i ng: - Ông Nguy n Anh Tu n, Phó Giám c S K ho ch và u tư, làm Phó Ch t ch Thư ng tr c H i ng; - Bà Lê H ng Hoanh, Phó Giám c S Nông nghi p và Phát tri n nông thôn làm Phó Ch t ch H i ng. 1.1.3- Các y viên:
  2. - Ông Tr n H u Thái, Phó T ng Giám c Qu u tư Phát tri n ô th thành ph ; - Ông Vũ Huy To n, Phó Giám c Chi nhánh Ngân hàng Nhà nư c thành ph . 1.2- H i ng thNm nh có T giúp vi c g m các chuyên viên c a các cơ quan thành viên H i ng ch nh tham gia và do Ch t ch H i ng phân công nhi m v c th (kèm theo danh sách). 1.3- H i ng thNm nh và Ban thư ký H i ng làm vi c theo ch kiêm nhi m, ư c hư ng ch kiêm nhi m theo quy nh hi n hành. Kinh phí ho t ng c a H i ng ư c ngân sách thành ph c p qua S Nông nghi p và Phát tri n nông thôn qu n lý s d ng. i u 2.- 2.1- H i ng thNm nh xem xét thNm nh các án u tư do y ban nhân dân các qu n-huy n xu t trình y ban nhân dân thành ph phê duy t. H i ng t m th i s d ng con d u theo cơ quan c a Ch t ch H i ng. 2.2- Giao H i ng thNm nh nghiên c u k th ng nh t v hư ng d n th c hi n Văn b n s 419/UB-CNN ngày 05 tháng 02 năm 2002 c a y ban nhân dân thành ph , c n lưu ý v i tư ng h tr chương trình nh m khuy n khích, t o m i i u ki n thu n l i phát tri n s n xu t nông nghi p, th y s n, diêm nghi p cho các h nông dân; nh ng ch th kinh t khác và các ơn v có liên quan; báo cáo Thư ng tr c y ban nhân dân thành ph tình hình ti n tri n khai và k t qu th c hi n chương trình theo nh kỳ 3 tháng/l n. 2.3- Nh ng v n khó khăn, vư ng m c, phát sinh trong quá trình th c hi n ngoài thNm quy n c a H i ng thNm nh, H i ng báo cáo và xu t c th trình y ban nhân dân thành ph k p th i gi i quy t. i u 3.- Ban hành Quy ch ho t ng c a H i ng thNm nh kèm theo Quy t nh. i u 4.- Chánh Văn phòng H i ng nhân dân và y ban nhân dân thành ph , Trư ng Ban T ch c Chính quy n thành ph , Giám c S Tài chánh-V t giá, Giám c S K ho ch và u tư, Giám c S Nông nghi p và Phát tri n nông thôn, T ng Giám c Qu u tư Phát tri n ô th thành ph , Ch t ch y ban nhân dân các qu n-huy n có s n xu t nông nghi p, th y s n, diêm nghi p và các thành viên H i ng thNm nh có tên i u 1 ch u trách nhi m thi hành quy t nh này./. TM. Y BAN NHÂN DÂN THÀNH Nơi nh n: PH - Như i u 4 - Thư ng tr c Thành y KT. CH TNCH - Thư ng tr c H ND.TP PHÓ CH TNCH - TTUB: CT, PCT/TT, CNN, T, TM - y ban M t tr n T qu c TP - H i Nông dân TP, H i LH Ph n - Thành oàn TNCS H Chí Minh - Liên minh HTX.TP, S Thương m i - T ng Cty Thương m i Sàigòn - T ng Cty Nông nghi p Sàigòn
  3. - UBND các qu n: 2, 7, 8, 9, 12 Th V p, c, Bình Th nh, Gò Mai Qu c Bình - UBND các huy n C Chi, Hóc Môn, Bình Chánh, Nhà Bè, C n Gi - VPH -UB: các PVP, các T NCTH - Lưu (CNN) DANH SÁCH B PH N GIÚP VI C C A H I NG TH M NNH CHƯƠNG TRÌNH H TR LÃI VAY H NÔNG DÂN. (Ban hành kèm theo Quy t nh s 46 /2002/Q -UB ngày 06 tháng 5 năm 2002 c a y ban nhân dân thành ph ) 1. S Tài chánh-V t giá thành ph : 1.1- Ông T Quang Vinh, Trư ng Phòng Qu n lý ngân sách qu n-huy n, phư ng-xã. 1.2- Bà Võ Th Hoài Nam, Phó Phòng u tư s a ch a. 2. S K ho ch và u tư thành ph : - Bà Nguy n Th Thanh Nhung, Chuyên viên Phòng Nông nghi p. 3. S Nông nghi p và Phát tri n nông thôn thành ph : - Ông Nguy n H u Hoài Phú, Phó Phòng nông thôn. 4. Qu u tư Phát tri n ô th thành ph : - Ông Hùng Vi t, Trư ng Phòng Qu n lý các ngu n v n y thác. 5. Ngân hàng Nhà nư c thành ph H Chí Minh: 5.1- Ông Nguy n Văn Dũng, Trư ng Phòng T ng h p Chi nhánh Ngân hàng Nhà nư c thành ph . 5.2- Ông Tr n Qu c Khánh, Trư ng Phòng T ng h p Văn phòng i di n Ngân hàng Nông nghi p và Phát tri n nông thôn Vi t Nam – Khu v c phía Nam. QUY CH HO T NG C A H I NG TH M NNH ÁN CHƯƠNG TRÌNH H TR LÃI VAY H NÔNG DÂN. (Ban hành kèm theo Quy t nh s 46 /2002/Q -UB ngày 06 tháng 5 năm 2002 c a y ban nhân dân thành ph ) I.- NH NG V N CHUNG: 1. H i ng thNm nh là t ch c tư v n tham mưu giúp y ban nhân dân thành ph t ch c, i u hành chương trình h tr lãi vay cho nông dân, th c hi n nh ng v n c th theo Văn b n s 419/UB-CNN ngày 05 tháng 02 năm 2002 c a y ban nhân dân thành ph . 2. H i ng thNm nh bao g m thành viên các S ban ngành thành ph và Ngân hàng Nhà nư c – Chi nhánh thành ph H Chí Minh nh m ph i h p và g n k t trách nhi m
  4. trong vi c xem xét, xu t gi i pháp v n h tr nông dân vay phát tri n s n xu t, chuy n i cây tr ng, v t nuôi có ch t lư ng và hi u qu kinh t cao theo ch trương c a Thành y, y ban nhân dân thành ph . II.- CH C NĂNG, NHI M V C A H I NG TH M NNH: H i ng thNm nh án u tư thu c chương trình h tr lãi vay cho h nông dân có nhi m v và quy n h n: 1. T ch c tri n khai, hư ng d n th c hi n Văn b n s 419/UB-CNN c a y ban nhân dân thành ph v ch o th c hi n chương trình h tr lãi vay cho h nông dân thành ph phát tri n s n xu t nông nghi p, th y s n, diêm nghi p. 2. T ch c thNm nh các án vay v n u tư c a y ban nhân dân các qu n-huy n theo úng m c tiêu, ý nghĩa, nhi m v c a chương trình, trình c p có thNm quy n phê duy t làm cơ s ti n hành các th t c ti p theo v t ch c cho vay v n n t ng h nông dân. N i dung thNm nh ch y u là: + M c tiêu án phù h p v i ch trương c a thành ph v chuy n i cơ c u cây tr ng, v t nuôi phát tri n nông, ngư, diêm nghi p trên a bàn các qu n-huy n có s n xu t nông nghi p. + Quy mô kh i lư ng u tư, tính ch t, chu kỳ, k t qu s n xu t, th trư ng tiêu th s n phNm phù h p v i t ng lo i cây con c a án. + Nhu c u v n vay tín d ng, v n mư n i ng, th i gian vay và hoàn tr v n vay. 3. Xác nh nhu c u c a t ng qu n-huy n xu t y ban nhân dân thành ph xem xét cho mư n v n i ng và t ch c vi c cho mư n v n i ng, xác nh th i gian tr n ngân sách qu n-huy n theo kho n 5.2 văn b n s 419/UB-CNN c a y ban nhân dân thành ph . 4. Theo dõi tình hình th c hi n, s d ng v n vay, h tr lãi vay úng m c ích, úng i tư ng. ư c quy n thu h i v n i ng ã cho mư n, ình ch vi c h tr lãi vay n u xét th y s d ng không úng án ư c duy t. T ch c x lý nh ng v n khác thu c ch c năng thNm quy n và t ng h p báo cáo y ban nhân dân thành ph theo quy nh. III.- PHÂN CÔNG TRÁCH NHI M C A CÁC S -NGÀNH THAM GIA H I NG TH M NNH: 1. S Tài chánh-V t giá thành ph : Ch t ch H i ng. - Tri u t p phiên h p thư ng kỳ và b t thư ng x lý nh ng v n thu c ch c năng nhi m v . - T ch c và ch trì h p H i ng xem xét và thNm nh án u tư c a y ban nhân dân các qu n-huy n. - Ch u trách nhi m chính cùng v i Qu u tư Phát tri n ô th thành ph xem xét xu t v nhu c u v n vay i ng c a y ban nhân dân các qu n-huy n, xác nh th i
  5. gian cho vay và th i gian thu h i n ho c tr n ngân sách qu n-huy n (theo kho n 5.2 và 5.3 c a văn b n s 419/UB-CNN c a y ban nhân dân thành ph ). - T ch c th c hi n chuy n tr h tr lãi vay (theo kho n 5.3 văn b n s 419/UB- CNN c a y ban nhân dân thành ph ) và theo dõi vi c th c hi n chuy n bù lãi su t gi a qu n-huy n và ngân hàng cho vay. 2. S K ho ch và u tư thành ph : Phó Ch t ch Thư ng tr c H i ng thNm nh. - Thay măt H i ng hư ng d n trình t h sơ th t c u tư và ti p nh n các h sơ c a án u tư; - ThNm tra sơ b các i u ki n th t c c a h sơ hư ng d n các qu n-huy n b sung hoàn ch nh trư c khi trình H i ng thNm nh; - Theo dõi t ng h p k ho ch h tr lãi vay c a các qu n-huy n, xu t ch tiêu k ho ch theo kho n 5.4 văn b n s 419/UB-CNN c a y ban nhân dân thành ph . Theo dõi tình hình th c hi n k ho ch k p th i i u ch nh b sung. 3. S Nông nghi p và Phát tri n nông thôn thành ph : Phó Ch t ch H i ng thNm nh. ThNm nh các n i dung k thu t c a án: v s phù h p c a án v i ch trương c a thành ph i v i quy ho ch, k ho ch phát tri n s n xu t ngành nông ngư diêm nghi p, xác nh chu kỳ s n xu t, quy trình k thu t, th trư ng tiêu th s n phNm c a cây tr ng, v t nuôi… xu t v th i gian vay v n c a i tư ng u tư. 4. Qu u tư Phát tri n ô th thành ph : Thành viên H i ng thNm nh. ThNm nh, xu t v nh ng v n liên quan v n i ng c a y ban nhân dân các qu n-huy n (theo kho n 5.2 và 5.3 văn b n s 419/UB-CNN c a y ban nhân dân thành ph ); Hư ng d n và t ch c vi c h p ng c th v i y ban nhân dân các qu n-huy n v vi c cho mư n v n i ng. 5. Ngân hàng Nhà nư c – Chi nhánh thành ph H Chí Minh: Thành viên H i ng thNm nh. - Ch o i u hành các t ch c tín d ng cho vay theo chương trình này, th c thi các ch trương ã th a thu n v lãi su t ưu ãi (theo chương trình kích c u thông qua u tư c a thành ph ), v ơn gi n hóa các th t c cho vay (mi n th ch p và v n t có i ng v i ngân hàng). Ch o i u hành các t ch c tín d ng trong quá trình t ch c cho vay, qu n lý v n vay, thu h i n vay. Hàng quý, t ng h p báo cáo dư n cho vay và m c h tr lãi vay c a các án thu c chương trình làm cơ s l p k ho ch h tr lãi vay cho t ng qu n-huy n. - Thông tin và xu t x lý nh ng v n khó khăn vư ng m c trong quá trình th c hi n chương trình này. 6. Tùy theo tình hình th c t Ch t ch H i ng ư c phân công thêm nhi m v cho các thành viên và Ban thư ký H i ng.
  6. IV.- QUY NNH CH H I H P, BÁO CÁO, TH I GIAN TH M NNH: 1. Ch h i h p: H i ng ho t ng theo ch kiêm nhi m nên h p theo nhu c u th c t và xu t c a Phó Ch t ch Thư ng tr c H i ng thNm nh. Trong trư ng h p c n thi t, Ch t ch H i ng có th tri u t p các phiên h p t xu t. 2. Th i gian thNm nh: T m th i quy nh th i gian thNm nh m t án c a qu n-huy n trong kho ng 20 ngày làm vi c, chia ra như sau: - Khi nh n án u tư c a qu n-huy n, trong vòng 05 ngày S K ho ch và u tư, nghiên c u hư ng d n ch án hoàn ch nh b sung án (n u có). - H i ng t ch c cu c h p thNm nh án ch m nh t trong th i gian 10 ngày k t khi ch án n p h sơ ( ã hoàn ch nh b sung). Trong cu c h p c a H i ng, Ban thư ký H i ng l p biên b n, d th o văn b n trình y ban nhân dân thành ph phê duy t án. - Sau cu c h p c a H i ng thNm nh th i gian 02 ngày: + Ch t ch H i ng trình y ban nhân dân thành ph phê duy t án, n u án ư c a s thành viên H i ng thNm nh tán thành và không còn yêu c u b sung. + H i ng có văn b n báo ch án, n u án chưa ư c thông qua, c n ph i b sung làm rõ thêm m t s n i dung. - y ban nhân dân thành ph phê duy t án không quá 03 ngày. 3. Ch báo cáo: - H i ng báo cáo tình hình ti n u tư các án thu c chương trình h tr lãi vay cho h nông dân n Thư ng tr c y ban nhân dân thành ph theo nh kỳ 3 tháng/l n. - Trong quá trình th c hi n, n u có v n phát sinh c n s a i, b sung ho c vư t quá thNm quy n, H i ng ph i trình y ban nhân dân thành ph quy t nh./. Y BAN NHÂN DÂN THÀNH PH
Đồng bộ tài khoản