Quyết định số 46/2002/QĐ-UB

Chia sẻ: Nguyen Phan | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:8

0
45
lượt xem
1
download

Quyết định số 46/2002/QĐ-UB

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 46/2002/QĐ-UB Về việc phê duyệt Quy hoạch chi tiết khu nhà ở do Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 46/2002/QĐ-UB

  1. Y BAN NHÂN DÂN C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM THÀNH PH HÀ N I c l p - T do - H nh phúc ****** ******** S : 46/2002/Q -UB Hà N i, ngày 01 tháng 04 năm 2002 QUY T NNH V VI C PHÊ DUY T QUY HO CH CHI TI T KHU NHÀ T I XÃ M TRÌ, HUY N T LIÊM, HÀ N I - T L 1/500. U BAN NHÂN DÂN THÀNH PH HÀ N I Căn c Lu t T ch c H i ng nhân dân và U ban nhân dân; Căn c Pháp l nh Th ô Hà N i; Căn c Ngh nh s 91/CP ngày 17 tháng 8 năm 1994 c a Chính ph ban hành i u l Qu n lý quy ho ch ô th ; Căn c Quy t nh s 108/1998/Q -TTg ngày 20 tháng 6 năm 1998 c a Th tư ng Chính ph phê duy t i u ch nh Quy ho ch chung Th ô Hà N i n năm 2020; Căn c Quy t nh s 322/BXD- T ngày 28 tháng 12 năm 1993 c a B trư ng B xây d ng v vi c ban hành quy nh l p các án quy ho ch xây d ng ô th ; Căn c Quy t nh s 14/2000/Q -UB ngày 14/02/2000 v vi c phê duy t Quy ho ch chi ti t huy n T Liêm, t l 1/5000; Xét ngh c a Ki n trúc sư trư ng Thành ph t i t trình s 649/2001/TTr-KTST ngày 20 tháng 12 năm 2001. QUY T NNH i u 1: Phê duy t Quy ho ch chi ti t khu nhà t i xã M Trì, huy n T Liêm t l 1/500 do Vi n Quy ho ch xây d ng Hà N i l p năm 2001, làm cơ s l p d án u tư xây d ng cơ s h t ng k thu t v i các n i dung chính như sau: 1. V trí, ph m vi, ranh gi i và quy mô: - Khu t xây d ng nhà n m phía Tây Thành ph , thu c xã M Trì, huy n T Liêm. + Phía B c và ông giáp khu dân cư hi n có c a thôn M Trì Thư ng, xã M Trì và khu nhà do Công ty Kinh doanh nhà s 3 làm Ch u tư. + Phía Nam giáp ư ng Láng - Hoà L c. + Phía Tây là ru ng canh tác xã M Trì. - Quy mô: + T ng di n tích khu v c nghiên c u: 76.904 m2.
  2. + Quy mô dân s (quy ho ch) là: 1.590 ngư i. 2. M c tiêu : C th hoá m t ph n c a quy ho ch chi ti t huy n T Liêm t l 1/5000, ã ư c phê duy t t i Quy t nh s 14/2000/Q -UB, ngày 14/02/2000 c a UBND Thành ph nh m : - K t h p xây d ng, c i t o gi a khu xây d ng m i và khu dân cư thôn M Trì h hoàn ch nh m t khu dân cư ng b h th ng h t ng k thu t ( ư ng, i n, nư c...) v i h t ng xã h i (nhà tr , m u giáo,...), các công trình ph c v công c ng và nhu c u c a a phương (tr s HTX...); phù h p Quy chuNn xây d ng Vi t Nam, phù h p v i quy ho ch phát tri n kinh t - xã h i c a thành ph và i u ki n v t nhiên, kinh t - xã h i c a a phương. - Khai thác h p lý, hi u qu qu t hi n có, áp ng nhu c u c a m i i tư ng, huy ng ư c nhi u ngu n v n h p pháp cùng tham gia u tư xây d ng. - ánh giá, phân khu ch c năng s d ng t, m t xây d ng; t ng cao công trình và h s s d ng t phù h p cho t ng ô t c th , làm cơ s pháp lý cho các Ch u tư th c hi n xây d ng theo quy ho ch. - Quy ho ch m t khu nhà m i khang trang, hi n i, hoà nh p v i khu dân cư làng xóm hi n có, tăng qu nhà cho Thành ph , óng góp b m t ki n trúc cho tr c ư ng Láng - Hoà L c, t o i u ki n và môi trư ng s ng n nh cho nhân dân khu v c. 3. N i dung quy ho ch chi ti t: 3.1. Quy ho ch ki n trúc: a. quy ho ch s d ng t: a.1. Công trình công c ng: Nhà tr , m u giáo ư c b trí t i trung tâm khu t, m b o bán kính ph c v . a.2. Nhà : Bao g m 2 lo i: - Nhà cao t ng: + Nhà cao t ng có s t ng t 9 n 15 t ng (t ng 1 s d ng cho m c ích công c ng), ư c b trí d c theo tuy n ư ng song song v i ư ng Láng - Hoà L c. + Ven m t s tuy n ư ng có m t c t ngang t 13,5 m n 17,5 m g n v i khu dân cư và nhà tr b trí các nhà cao t ng t 5 n 9 t ng m b o s thông thoáng và hài hoà v i c nh quan thiên nhiên. + Hai kh i công trình t i góc phía Tây Nam và phía ông Nam khu t có th mang ch c năng h n h p tăng tính a d ng và h p d n cho khu v c.
  3. Trong các nhóm nhà k t h p t ch c l i vào nhà v i sân vư n và bãi xe nh m ph c v t t nhu c u i s ng cho ngư i dân trong khu v c. - Nhà bi t th và nhà vư n: B trí xung quanh khu trung tâm, hài hoà v i khu dân cư hi n có, k t h p t ch c cây xanh trong t ng bi t th v i cây xanh nhà tr và cây xanh c a làng xóm, t o thành m t h th ng cây xanh hoàn ch nh, góp ph n tăng s c h p d n cho khu d án. a.3. Dành 2 lô t CT1 và CT4 (nhà cao t ng) v i t ng di n tích t 6.726 m2 chi m 20% t xây d ng nhà c a d án b sung vào qu nhà c a thành ph . a.4. Cây xanh, TDTT : Cây xanh ư c b trí xen k trong các khu nhà bi t th , nhà vư n, nhà tr , hoà nh p v i cây xanh trong khu dân cư làng xóm hi n có. B NG T NG H P CÁC CH TIÊU S D NG T S ngư i trong d án: 1590 ngư i Di n tích T l Ch tiêu H ng m c (m2) (%) (m2/ng) T ng di n tích t 76904 100 48,36 - t hành lang b o v ư ng cao t c 21829 28.4 - t cơ quan 1330 1.7 - t k thu t 520 0.7 - t XD nhà 33658 43.8 21.2 - t nhà tr , m u giáo 3085 4 1.9 - t ư ng (MCN 13,5 - 17,5 m) 16482 21.4 10.4 B NG T NG H P CÁC CH TIÊU KINH T K THU T CHO PH N NHÀ TRONG KHU V C D ÁN Nhà bi t th và Nhà cao t ng T ng H ng m c nhà vư n Ch tiêu T l Ch tiêu T l Ch tiêu T l Di n tích t 20294 m2 60,3% 13364 m2 39,7% 33658 m2 100% XD nhà Di n tích xây 9430 m2 69,3% 4180 m2 30,7% 13610 m2 100% d ng Di n tích sàn 55420 m2 81,5% 12540 m2 18,5% 67960 m2 100% M t xây 46,5% 31,3% 40,4% d ng
  4. H s s 2,7 l n 0,9 l n 2,0 l n d ng t T ng cao 5,9 t ng 3 t ng 5 t ng bình quân S ngư i t 1.314 276 ngư i 1.590 ư c ngư i ngư i Tiêu chuNn 35 m2/ng 45,4 m2/ng 36,8 m2/ng bình quân di n tích sàn/ng b. B c c không gian ki n trúc quy ho ch và c nh quan: - Các nhà chung cư cao t ng ư c b trí d c theo các tr c ư ng chính. Các công trình ư c h p kh i có hình th c hài hoà v không gian và c nh quan, t o ki n trúc ô th . - D c theo tuy n ư ng 17,5 m phía Nam và phía Tây c a khu t b trí t h p các nhà cao t ng (có t ng cao t 5 n 15 t ng, t ng 1 dành cho m c ích công c ng, ph c v cho b n thân công trình). Gi a các khu nhà b trí sân vư n, ư ng d o và bãi xe. - Nhóm nhà bi t th c, nhà vư n ư c b trí linh ho t, k t h p hài hoà và ch t ch nhóm nhà làng xóm hi n có. - Nhà tr , m u giáo ư c b trí trung tâm khu t m b o bán kính ph c v . - Hình th c ki n trúc các công trình ph i ư c thi t k xây d ng p, hi n i, mang m b n s c dân t c và hài hoà v i c nh quan khu v c. - Khu t ã giao cho Công ty Kinh doanh nhà s 3 (S a chính - Nhà t) xây d ng nhà bán ph i ư c nghiên c u i u ch nh l i t ng m t b ng cho phù h p v i quy ho ch chi ti t này. - Khi thi t k công trình c th ph i tuân th các ch tiêu v ki n trúc quy ho ch, th lo i công trình ã ư c xác nh cho t ng lô t. 3.2. Quy ho ch m ng lư i các công trình h t ng k thu t : a. Quy ho ch giao thông : a.1. M ng ư ng : - M ng ư ng thành ph và khu v c : Phía Nam khu t là tuy n ư ng cao t c Láng - Hoà L c ( ã xây d ng t u) và hành lang d tr và b o v ư ng cao t c. Trong tương lai hành lang d tr s ư c s d ng m r ng ư ng theo quy ho ch, ph n t này ư c giao cho Ch u tư
  5. qu n lý ch ng l n chi m, trư c m t tr ng cây xanh, sau khi xây d ng xong khu này thì Ch u tư có trách nhi m bàn giao cho Thành ph không i u ki n. M ng ư ng nhánh bên trong khu t có m t c t ngang B=13,5 m n 17,5 m v i b r ng lòng ư ng 7,5 m, v a hè r ng tìm 3¸5m. - ư ng n i b và l i vào nhà có m t c t ngang B £ 11,5 m và ư c tính trong ch tiêu t xây d ng công trình. a.2. Bãi xe : - Yêu c u i v i các công trình công c ng, các khu nhà chung cư cao t ng và các bi t th khi thi t k , xây d ng ph i m b o nhu c u xe cho b n thân các công trình này, ch tiêu t dành cho nhu c u này ư c tính vào t xây d ng công trình. - i v i nhu c u xe công c ng t nơi khác n v i th i gian ng n (dư i 6 gi ) thì t xây d ng các bãi này ư c tính là t bãi xe công c ng. Các bãi xe công c ng có t ng di n tích là 3.435 m2. b. San n n, thoát nư c mưa : b.1. San n n : - Cao kh ng ch n n t 6,45m n 6,70m d c d n v phía ông - Nam khu t. - d c n n i = 0,003 ¸ 0,004. chênh cao gi a hai ư ng ng m c Dh = 0,05m. b.2. Thoát nư c mưa : - H th ng thoát nư c mưa ư c thi t là h th ng c ng riêng. - Hư ng thoát chính ch y v phía ông - Nam. Trên các tuy n ư ng xây d ng h th ng c ng thu nư c ch y vào tuy n mương thoát nư c quy ho ch v tr m M Trì ra sông Nhu . c. Quy ho ch c p nư c : + Ch tiêu dùng nư c sinh ho t : 200 lít/ngư i/ngày- êm. + Công trình công c ng : 38 m3/ha-ngày- êm. + Nư c tư i r a ư ng : 10 m3/ha-ngày. c.1. Ngu n nư c : Xây d ng m t tr m c p nư c c c b , có công su t 1100 m3/ngày- êm, mb oc p nư c cho khu làng xóm M Trì và khu d án. c.2. M ng lư i ư ng ng :
  6. - M ng lư i ư ng ng c p nư c trong khu t ư c thi t k là m ng lư i k t h p gi a m ng vòng và các m ng nhánh c t. - i v i nhà và các công trình dư i 5 t ng, ư c c p nư c tr c ti p t các tuy n phân ph i chính. - i v i các công trình t 5 t ng tr lên, ư c c p nư c thông qua tr m bơm và b ch a và s ư c tính toán riêng tuỳ thu c vào d án xây d ng các công trình ó. - M ng lư i ư ng ng c p nư c t i các công trình trong t ng lô t s ư c nghiên c u thi t k trong giai o n thi t k k thu t ph thu c vào quy mô, tính ch t và m t b ng c a các công trình trong t ng lô t. c.3. C p nư c ch a cháy : - Các h ng nư c c u ho ư c b trí t i các ngã ba, ngã tư và g n các công trình công c ng t o i u ki n thu n l i cho xe c u ho l y nư c khi c n thi t. Các h ng c u ho ư c u n i v i ư ng ng c p nư c có ư ng kính D ³ 110 mm và bán kính ph c v gi a các h ng c u ho kho ng 150m. - i v i các công trình cao t ng c bi t c n thi t k phòng cháy, ch a cháy bên trong công trình theo úng tiêu chuNn, quy chuNn hi n hành c a Nhà nư c. d. Thoát nư c bNn và v sinh môi trư ng : d.1. Quy ho ch thoát nư c bNn : + Nư c th i sinh ho t : 200 1lít/ngư i/ngày - êm. + Nư c th i công trình công c ng : 38 m3/ha-ngày êm. - H th ng thoát nư c bNn c a khu t xây d ng nhà t i xã M Trì ư c thi t k là h th ng riêng bi t, tách h th ng thoát nư c mưa và nư c bNn. Nư c th i t các công trình ư c x lý sơ b qua các b bán t ho i sau ó ư c thu gom theo h th ng c ng riêng ưa v tr m bơm s ư c xây d ng c a khu t nghiên c u bơm v tr m x lý nư c th i c a thành ph . Trong giai o n u, khi h th ng thoát nư c bNn c a thành ph và khu v c chưa ư c xây d ng, nư c th i ư c bơm t m vào h th ng thoát nư c mưa c a khu v c. - V lâu dài khi h th ng thoát nư c bNn c a thành ph và khu v c bao g m các tuy n c ng chính, các tr m bơm chính ư c ư c xây d ng (d c theo các tuy n ư ng thành ph , khu v c xung quanh) thì h th ng thoát nư c bNn c a khu v c s ư c x lý, u n i vào h th ng c a thành ph và bơm v tr m x lý nư c th i Phú ô. d.2. Rác th i : - Tiêu chuNn : 0,9 kg/ngư i - ngày.
  7. - i v i khu v c xây d ng nhà cao t ng ph i xây d ng h th ng rác t trên cao xu ng b rác cho t ng ơn nguyên, m b o an toàn v sinh môi trư ng. - i v i khu v c xây d ng nhà th p t ng : + t các thùng rác nh d c hai bên các tuy n ư ng, kho ng cách gi a các thùng rác kho ng 50m/thùng thu n ti n cho vi c thu gom, v n chuy n rác th i. + Xe ch rác thu gom theo gi c nh, các h tr c ti p rác vào xe. - i v i các công trình công c ng, rác ư c thu gom, v n chuy n thông qua h p ng tr c ti p v i doanh nghi p th c hi n ch c năng v sinh môi trư ng ô th c a Thành ph . e. Quy ho ch c p i n : + Nhà cao t ng : 0,7 KW/ngư i. + Bi t th , nhà vư n : 5 KW/h . + Công trình công c ng : 0,05 KW/m2 sàn. + Nhà tr , m u giáo : 0,15 KW/hs. + Chi u sáng : 1,2 W/m2. - Ngu n trung th c p cho các tr m h th trong khu ô th m i ư c thi t k s d ng th ng nh t c p i n áp 22 KV. - Các tuy n 22 KV dùng cáp ng m. - Ngu n i n chính c p cho khu nhà này ư c l y t tr m 110/22/6KV Thanh Xuân phía ông B c, cách khu t kho ng 1,8 km. - c p i n cho khu nhà này, Ch u tư c n k t h p t ư ng cáp c p chung cho các khu v c lân c n thu c xã M Trì. f. Quy ho ch h th ng thông tin : + Công trình công c ng : 1 s /200 m2 sàn. + Nhà tr , trư ng h c : 5 s /trư ng. + Nhà cao t ng : 1 s /4 ngư i. + Bi t th , nhà vư n : 1 s /h . Các thuê bao thu c khu t xây d ng nhà này ư c ph c v t t ng ài v tinh 5000 s d ki n xây d ng trong ô t.
  8. g. T ng h p ư ng dây, ư ng ng : - i v i m ng lư i các ư ng cáp i n, thông tin liên l c, các ư ng ng nư c phân ph i, cáp truy n hình... trên các ư ng khu v c và liên khu v c s ư c t vào các tuy nen k thu t b trí trên v a hè c a các tuy n ư ng này. - i v i m ng lư i các ư ng cáp i n, thông tin liên l c, các ư ng ng nư c phân ph i cáp truy n hình.... trên các ư ng nhánh, ư ng vào nhà s ư c t h th ng ng gen b ng nh a ho c trong các rãnh xây có n p an BTCT, b trí trên v a hè. - i v i h th ng thoát nư c mưa, nư c bNn do ph i mb ov d c, chôn sâu, nên có th ư c xây d ng theo các tuy n riêng. i u 2: - Ki n trúc sư trư ng Thành ph ch u trách nhi m ki m tra, xác nh n h sơ, b n v thi t k theo quy ho ch chi ti t ư c duy t làm cơ s l p d án u tư xây d ng cơ s h t ng k thu t khu v c; ch trì ph i h p v i U ban nhân dân huy n T Liêm t ch c công b công khai quy ho ch chi ti t khu nhà t i xã M Trì, huy n T Liêm ư c duy t cho các t ch c, cơ quan và nhân dân bi t, th c hi n, ch o, hư ng d n Ch u tư t ch c nghiên c u, l p báo cáo ánh giá tác ng môi trư ng i v i án quy ho ch chi ti t khu nhà m i này, trình c p có thNm quy n xem xét, thNm nh và phê duy t theo quy nh c a pháp lu t v b o v môi trư ng. - Ch t ch U ban nhân dân huy n T Liêm ch u trách nhi m t ch c ki m tra, giám sát xây d ng theo quy ho ch ư c duy t và x lý vi c xây d ng sai quy ho ch theo thNm quy n và quy nh c a pháp lu t. - Quy t nh này có hi u l c thi hành sau 15 ngày k t ngày ký. i u 3: Chánh Văn phòng H ND và U ban nhân dân Thành ph , Ki n trúc sư trư ng Thành ph , Giám c các S : Xây d ng, Giao thông công chính, K ho ch và u tư, a chính - Nhà t, Tài chính - V t giá, Nông nghi p và phát tri n Nông thôn, Khoa h c Công ngh Môi trư ng : Ch t ch U ban nhân dân huy n T Liêm, Ch t ch U ban nhân dân xã M Trì; Giám c Công ty Xây d ng nông nghi p và Phát tri n nông thôn; Giám c, Th trư ng các S , Ngành các t ch c, cơ quan và cá nhân có liên quan ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này. T/M. U BAN NHÂN DÂN THÀNH PH HÀ N I CH TNCH Hoàng Văn Nghiên
Đồng bộ tài khoản