Quyết định số 46/2004/QĐ-BTC

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
51
lượt xem
2
download

Quyết định số 46/2004/QĐ-BTC

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 46/2004/QĐ-BTC về việc ban hành mức thu phí qua cầu Yên Lệnh, quốc lộ 38 do Bộ Tài Chính ban hành.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 46/2004/QĐ-BTC

  1. B TÀI CHÍNH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ****** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 46/2004/Q -BTC Hà N i, ngày 13 tháng 05 năm 2004 QUY T NNH V VI C BAN HÀNH M C THU PHÍ QUA C U YÊN L NH, QU C L 38 B TRƯ NG B TÀI CHÍNH Căn c Ngh nh s 57/2002/N -CP ngày 03/6/2002 c a Chính ph quy nh chi ti t thi hành Pháp l nh phí và l phí; Căn c Ngh nh s 86/2002/N -CP ngày 05/11/2002 c a Chính ph quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a B , cơ quan ngang B ; Căn c Ngh nh s 77/2003/N -CP ngày 01/7/2003 c a Chính ph quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a B Tài chính; Căn c Thông tư s 109/2002/TT-BTC ngày 06/12/2002 c a B Tài chính quy nh ch thu, n p và qu n lý s d ng phí s d ng ư ng b ; Theo ngh c a B Giao thông v n t i (công văn s 2171/GTVT-TC ngày 06/05/2004) và theo ngh c a V trư ng V Chính sách thu , QUY T NNH: i u 1. Ban hành kèm theo Quy t nh này Bi u m c thu phí qua c u Yên L nh, qu c l 38. i u 2. i tư ng áp d ng thu phí qua c u Yên L nh, qu c l 38 th c hi n theo quy nh t i m c III, ph n I c a Thông tư s 109/2002/TT-BTC ngày 06/12/2002 c a B Tài chính quy nh ch thu, n p và qu n lý s d ng phí s d ng ư ng b (sau ây g i t t là Thông tư 109/2002/TT-BTC). i u 3. Phí qua c u Yên L nh, qu c l 38 ư c qu n lý, s d ng theo quy nh i v i ư ng b u tư b ng v n liên doanh quy nh t i m c III, ph n II c a Thông tư 109/2002/TT-BTC. i u 4. ơn v thu phí qua c u Yên L nh, qu c l 38 th c hi n ăng ký, kê khai, thu, n p phí, s d ng ch ng t thu phí, th c hi n trách nhi m c a t ch c thu phí theo úng quy nh t i Thông tư 109/2002/TT-BTC. i u 5. Quy t nh này có hi u l c thi hành sau 15 ngày, k t ngày ăng Công báo. i u 6. T ch c, cá nhân thu c i tư ng ph i n p phí, ơn v ư c B Giao thông v n t i giao nhi m v t ch c thu phí qua c u Yên L nh, qu c l 38 và các cơ quan liên quan ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này./.
  2. KT. B TRƯ NG TH TRƯ NG Trương Chí Trung BI U M C THU PHÍ QUA C U YÊN L NH, QU C L 38 (Ban hành kèm theo Quy t nh s : 46/2004/Q -BTC ngày 13/5/2004 c a B trư ng B Tài chính) M NH GIÁ PHƯƠNG TI N CHNU PHÍ Ư NG Vé lư t STT Vé tháng B ( ng/vé/tháng) ( ng/vé/lư t) Xe mô tô hai bánh, xe mô tô ba bánh, xe 1 1.000 10.000 g n máy và các lo i xe tương t . Xe lam, xe bông sen, xe công nông, 2 6.000 180.000 máy kéo và xe ô tô dư i 7 gh ng i Xe t 7 gh ng i n dư i 12 gh ng i, 3 xe t i có t i tr ng dư i 2 t n và các lo i 15.000 450.000 buýt v n t i khách công c ng Xe t 12 gh ng i n 30 gh ng i; Xe 4 23.000 700.000 t i có t i tr ng t 2 t n n dư i 4 t n Xe t 31 gh ng i tr lên; Xe t i có t i 5 33.000 1.000.000 tr ng t 4 t n n dư i 10 t n Xe t i có t i tr ng t 10 t n n dư i 18 6 t n và xe ch hàng b ng Container 20 60.000 1.800.000 fit Xe t i có t i tr ng t 18 t n tr lên và 7 120.000 3.600.000 xe ch hàng b ng Container 40 fit Ghi chú: T i tr ng c a t ng lo i phương ti n áp d ng m nh giá trên là t i tr ng theo thi t k ./.
Đồng bộ tài khoản