Quyềt định số 46/2004/QĐ-UB

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
40
lượt xem
1
download

Quyềt định số 46/2004/QĐ-UB

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyềt định số 46/2004/QĐ-UB về việc thu phí chợ đối với ô tô vào chợ trên địa bàn Thành phố Hà Nội do Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyềt định số 46/2004/QĐ-UB

  1. Y BAN NHÂN DÂN C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM THÀNH PH HÀ N I c l p - T do - H nh phúc ****** ******** S : 46/2004/Q -UB Hà N i, ngày 15 tháng 03 năm 2004 QUY T NNH C A U BAN NHÂN DÂN THÀNH PH V VI C THU PHÍ CH IV IÔ TÔ VÀO CH TRÊN NA BÀN THÀNH PH HÀ N I U BAN NHÂN DÂN THÀNH PH HÀ N I Căn c Lu t t ch c H i ng nhân dân và U ban nhân dân; Căn c Pháp l nh phí và l phí s 38/2001/PL-UBTVQH10 ngày 28/08/2001 c a U ban Thư ng v Qu c h i; Căn c Ngh nh 57/2002/N -CP ngày 03/06/2002 c a Chính ph quy nh chi ti t thi hành Pháp l nh phí và l phí; Căn c Ngh nh s 106/2003/N -CP ngày 23/9/2003 c a Chính ph qui nh v vi c x ph t vi ph m hành chính trong lĩnh v c phí, l phí; Căn c Thông tư s 63/2002/TT-BTC ngày 24/07/2002 c a B Tài chính Hư ng d n th c hi n các quy nh pháp lu t v phí và l phí; Căn c Thông tư s 71/2003/TT-BTC ngày 30/07/2003 c a B Tài chính Hư ng d n v phí thu c th m quy n quy t nh c a H i ng nhân dân T nh, Thành ph tr c thu c Trung ương; Căn c Thông tư s 06/2004/TT-BTC ngày 4/2/2004 c a B Tài chính Hư ng d n th c hi n Ngh nh s 106/2003/N -CP ngày 23/9/2003 c a Chính ph qui nh v vi c x ph t vi ph m hành chính trong lĩnh v c phí, l phí; Căn c Ngh quy t s 49/2003/NQ-H ngày 18/12/2003 c a H i ng nhân dân thành ph khoá 12 kỳ h p th 11; Xét ngh c a liên ngành Tài chính - Thu - Kho b c Nhà nư c t i T trình s 95876 TTr/LN ngày 31/12/2003, QUY T NNH i u 1. i tư ng n p phí: Các t ch c, cá nhân ch hàng hoá ra, vào các ch b ng xe ôtô, xe lam ph i n p phí. i u 2. M c thu phí ư c quy nh c th như sau: + Xe có t i tr ng dư i 0,5 t n: 5.000 /lư t xe. + Xe có t i tr ng t 0,5 t n n 1 t n: 10.000 /lư t xe. + Xe có t i tr ng trên 1 t n n 2 t n: 20.000 /lư t xe.
  2. + Xe có t i tr ng trên 2 t n n 5 t n: 40.000 /lư t xe. + Xe có t i tr ng trên 5 t n n 7 t n: 60.000 /lư t xe. + Xe có t i tr ng trên 7 t n n 10 t n: 80.000 /lư t xe. + Xe có t i tr ng trên 10 t n: 100.000 /lư t xe. T i tr ng c a t ng lo i phương ti n áp d ng m c thu phí trên là t i tr ng theo thi t k . M c thu phí trên ã bao g m c thu giá tr gia tăng i v i các lo i phí không thu c Ngân sách. i u 3. ơn v thu phí: Ban qu n lý ch , các doanh nghi p và các t ch c kinh t khác ư c giao nhi m v qu n lý ch ư c t ch c thu phí ch i v i ôtô vào ch . Các ơn v thu phí có trách nhi m niêm y t ho c thông báo công khai m c thu phí t i a i m thu phí. Khi thu ti n phí ph i c p ch ng t thu phí cho i tư ng n p phí theo quy nh. i u 4. Qu n lý, s d ng ti n phí thu ư c: + i v i các doanh nghi p, các t ch c kinh t t u tư, qu n lý và khai thác ch : s phí thu ư c là doanh thu c a ơn v , các ơn v thu phí ph i kê khai và n p thu theo quy nh c a các lu t thu . + i v i ban qu n lý ch : ơn v thu phí ư c l i t i a 90% trên t ng s phí thu ư c và n p 10% còn l i vào Ngân sách. U ban nhân dân các qu n, huy n quy t nh t l % s phí ư c l i cho t ng ch phù h p v i tình hình th c t , nhưng t i a không vư t quá 90% t ng s phí thu ư c. ơn v thu phí ph i qu n lý, s d ng s ti n ư c l i theo úng hư ng d n t i m c C ph n III Thông tư s 63/2002/TT-BTC ngày 24/07/2002 c a B Tài chính. i u 5. Ch ng t thu phí: - Các doanh nghi p, các t ch c kinh t : s d ng hoá ơn giá tr gia tăng ho c vé in s n do C c Thu phát hành. - Các ban qu n lý ch : s d ng biên lai thu phí ho c vé in s n do C c Thu phát hành. i u 6. Quy t nh này có hi u l c thi hành sau 15 ngày k t ngày ký. Các trư ng h p vi ph m s b x lý theo Ngh nh s 106/2003/N -CP ngày 23/9/2003 c a Chính ph và Thông tư s 06/2004/TT-BTC ngày 4/2/2004 c a B Tài chính qui nh v vi c x ph t vi ph m hành chính trong lĩnh v c phí, l phí.
  3. i u 7. Chánh Văn phòng H i ng nhân dân và U ban nhân dân thành ph ; Giám c các S : Tài chính, Thương m i; C c trư ng C c Thu Hà N i; Giám c Kho b c Nhà nư c Hà N i; Ch t ch U ban nhân dân các qu n, huy n, xã, phư ng; Ban qu n lý các ch và các t ch c, cá nhân có liên quan ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này./. TM. Y BAN NHÂN DÂN THÀNH PH HÀ N I KT/ CH TNCH PHÓ CH TNCH Vũ Văn Ninh
Đồng bộ tài khoản