Quyết định số 46/2005/QĐ-UB

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
53
lượt xem
5
download

Quyết định số 46/2005/QĐ-UB

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 46/2005/QĐ-UB về giao chỉ tiêu kế hoạch đầu tư xây dựng năm 2005 nguồn vốn ngân sách thành phố, vốn huy động của Quỹ Hỗ trợ phát triển, vốn khấu hao cơ bản từ phụ thu tiền điện, vốn từ nguồn thu quảng cáo Đài Truyền hình do Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 46/2005/QĐ-UB

  1. Y BAN NHÂN DÂN C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM THÀNH PH H CHÍ c l p - T do - H nh phúc MINH ******** ****** S : 46/2005/Q -UB TP.H Chí Minh, ngày 21 tháng 03 năm 2005 QUY T NNH C A Y BAN NHÂN DÂN THÀNH PH V GIAO CH TIÊU K HO CH U TƯ XÂY D NG NĂM 2005 NGU N V N NGÂN SÁCH THÀNH PH , V N HUY NG C A QU H TR PHÁT TRI N, V N KH U HAO CƠ B N T PH THU TI N I N, V N T NGU N THU QU NG CÁO ÀI TRUY N HÌNH Y BAN NHÂN DÂN THÀNH PH H CHÍ MINH Căn c Lu t t ch c H i ng nhân dân và y ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003 ; Căn c Ngh quy t s 20/2004/NQ-H ngày 10 tháng 12 năm 2004 c a H i ng nhân dân thành ph v nhi m v kinh t -xã h i năm 2005 và Ngh quy t s 22/2004/NQ-H ngày 10 tháng 12 năm 2004 c a H i ng nhân dân thành ph v d toán và phân b ngân sách thành ph năm 2005 ; Theo ngh c a Giám c S K ho ch và u tư t i T trình s 1309/2005/KH T- TH ngày 10 tháng 3 năm 2005 ; QUY T NNH i u 1. Giao cho các S , cơ quan ngang S và y ban nhân dân các qu n-huy n ch tiêu k ho ch u tư xây d ng năm 2005 ngu n v n ngân sách thành ph , v n huy ng c a Qu H tr phát tri n, v n kh u hao cơ b n t ph thu ti n i n, v n t ngu n thu qu ng cáo ài Truy n hình (theo bi u danh m c d án u tư ính kèm), trong ó : 1. V n ngân sách t p trung (660 d án) : 6.180,245 t ng, bao g m : 1.1- B trí v n cho các d án ã ư c t m ng (27 d án) : 1.510,047 t ng ; 1.2- Công trình chuy n ti p (365 d án ) : 2.629,983 t ng ; 1.3- Thanh toán kh i lư ng ng : 50,000 t ng ; 1.4- C p bù lãi vay cho các d án kích c u : 50,000 t ng ; 1.5- Chi tr thi công ng v n (03 d án ) : 31,954 t ng ;
  2. 1.6- Phân c p v n cho các qu n-huy n : 240,000 t ng ; 1.7- ChuNn b th c hi n d án kh i giáo d c (56 d án): 45,570 t ng ; 1.8- Công trình kh i công m i (138 d án) : 701,992 t ng ; 1.9- Chi n bù gi i t a và ki n thi t cơ b n (57 d án): 920,699 t ng. 2. V n huy ng c a Qu H tr phát tri n (02 d án):1.110,000 t ng. 3. V n kh u hao cơ b n t ph thu ti n i n (95 d án) : 304,06 t ng. Bao g m : + Thanh toán kh i lư ng ng (01 d án) : 6,355 t ng ; + Công trình chuy n ti p (20 d án) : 40,676 t ng ; + Công trình kh i công m i (15 d án) : 83,768 t ng ; + Cho Công ty i n l c vay không lãi (19 d án) : 167,844 t ng ; + Công tác quy ho ch (03 d án) : 1,382 t ng ; + ChuNn b th c hi n d án (14 d án) : 2,615 t ng ; + ChuNn b u tư (10 d án) : 0,710 t ng ; + Các d án xin ý ki n (13 d án) : 0,710 t ng; 4. V n t ngu n thu qu ng cáo ài Truy n hình (23 d án) : 294,197 t ng. Bao g m : + Công trình chuy n ti p (10 d án) : 277,547 t ng ; + Công trình kh i công m i (01 d án) : 3,000 t ng ; + ChuNn b th c hi n d án (08 d án) : 11,700 t ng ; + ChuNn b u tư (04 d án) : 1,950 t ng. i u 2. Sau khi nh n ư c ch tiêu k ho ch u tư xây d ng năm 2005 ngu n v n ngân sách thành ph , v n huy ng c a Qu H tr phát tri n, v n kh u hao cơ b n t ph thu ti n i n, v n t ngu n thu qu ng cáo ài Truy n hình; các S , cơ quan ngang S và y ban nhân dân các qu n-huy n là cơ quan ch qu n c a các ch u tư ti n hành phân b , giao ch tiêu cho các ơn v tr c thu c theo úng ch tiêu k ho ch
  3. ư c giao ; trư ng h p có yêu c u thay i, ph i trình Ch t ch y ban nhân dân thành ph xem xét, quy t nh. Giám c các S , Th trư ng các cơ quan ngang S và Ch t ch y ban nhân dân các qu n-huy n ch u trách nhi m trư c y ban nhân dân thành ph v nh ng trì tr ho c thi u trách nhi m trong vi c th c hi n ch tiêu ư c giao. i u 3. S v n phân c p cho 24 qu n-huy n nêu t i i u 1 c a Quy t nh này phân b m i qu n-huy n 10 t ng. Ch t ch y ban nhân dân các qu n-huy n ph i phân b k ho ch u tư và xây d ng t ngu n v n phân c p theo các nguyên t c sau : 3.1. Ch b trí k ho ch u tư và xây d ng t ngu n v n phân c p năm 2005 cho nh ng d án b c thi t và ph i m b o b trí v n th c hi n hoàn thành trong năm. 3.2. T ng v n u tư c a các d án ư c b trí k ho ch u tư và xây d ng t ngu n v n phân c p năm 2005 không ư c vư t quá t ng s v n mà y ban nhân dân thành ph phân c p cho t ng qu n-huy n. i u 4. Giao S K ho ch và u tư ph i h p v i S Tài chính, Kho b c Nhà nư c thành ph căn c vào s v n thanh toán kh i lư ng ng và s v n dùng c p bù lãi vay cho các d án thu c chương trình kích c u thông qua u tư t i i u 1 c a Quy t nh này ti n hành phân khai chi ti t danh m c các d án thanh toán kh i lư ng ng c a năm 2004 và danh m c chi ti t các d án ư c c p bù lãi theo chương trình kích c u thông qua u tư. i u 5. Ch tiêu k ho ch ban hành kèm theo Quy t nh này b sung vào ch tiêu k ho ch ban hành kèm theo Quy t nh s 16/2005/Q -UB ngày 27 tháng 01 năm 2005 c a y ban nhân dân thành ph . i u 6. Chánh Văn phòng H i ng nhân dân và y ban nhân dân thành ph , Giám c S K ho ch và u tư, Giám c S Tài chính, Giám c Kho b c Nhà nư c thành ph , Giám c các S , T ng Công ty, Th trư ng các cơ quan ngang S và Ch t ch y ban nhân dân các qu n-huy n ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này./. TM. Y BAN NHÂN DÂN THÀNH Nơi nh n : PH - Như i u 6 - Thư ng tr c Thành y CH TNCH - Thư ng tr c H i ng nhân dân thành ph - y ban nhân dân thành ph - Văn phòng Thành y - Ba Ban H i ng nhân dân thành ph - VPH -UB : PVP/ T, VX, KT, NC - Các T NCTH, TH (5b) - Lưu (TH/LT) Lê Thanh H i
Đồng bộ tài khoản