Quyết định số 46/2006/QĐ-BCN

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
45
lượt xem
1
download

Quyết định số 46/2006/QĐ-BCN

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 46/2006/QĐ-BCN về việc công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật do Bộ Công nghiệp ban hành hết hiệu lực pháp luật do Bộ Công nghiệp ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 46/2006/QĐ-BCN

  1. B CÔNG NGHI P C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM Đ c l p - T do - H nh phúc S : 46 /2006/QĐ-BCN Hà N i, ngày 22 tháng 12 năm 2006 QUY T Đ NH V VI C CÔNG B DANH M C VĂN B N QUY PH M PHÁP LU T DO B CÔNG NGHI P BAN HÀNH H T HI U L C PHÁP LU T B TRƯ NG B CÔNG NGHI P Căn c Lu t Ban hành văn b n quy ph m pháp lu t ngày 12 tháng 11 năm 2006; Lu t s a đ i, b sung m t s đi u Lu t Ban hành văn b n quy ph m pháp lu t ngày 06 tháng 12 năm 2002; Căn c Ngh đ nh s 161/2005/NĐ-CP ngày 27 tháng 12 năm 2005 c a Chính ph quy đ nh chi ti t và hư ng d n thi hành m t s đi u c a Lu t Ban hành văn b n quy ph m pháp lu t và Lu t s a đ i, b sung m t s đi u Lu t Ban hành văn b n quy ph m pháp lu t; Căn c Ngh đ nh s 55/2003/NĐ-CP ngày 28 tháng 5 năm 2003 c a Chính ph quy đ nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a B Công nghi p; Theo đ ngh c a V trư ng V Pháp ch , QUY T Đ NH: Đi u 1. Công b kèm theo Quy t đ nh này: 1. Danh m c văn b n quy ph m pháp lu t do B Công nghi p ban hành theo th m quy n đ n ngày 20 tháng 12 năm 2006 đã h t hi u l c pháp lu t (Danh m c I kèm theo). 2. Danh m c Thông tư liên t ch do B Công nghi p ban hành theo th m quy n đ n ngày 20 tháng 12 năm 2006 đã h t hi u l c pháp lu t (Danh m c II kèm theo). Đi u 2. Quy t đ nh này có hi u l c thi hành sau 15 ngày, k t ngày đăng Công báo. Đi u 3. Các B , cơ quan ngang B , cơ quan thu c Chính ph , U ban nhân dân các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương và các t ch c, cá nhân có liên quan ch u trách nhi m thi hành Quy t đ nh này./. Nơi nh n: B TRƯ NG - Th tư ng Chính ph (đ b/c), - Các B , cơ quan ngang B , cơ quan thu c CP, - UBND các t nh, thành ph tr c thu c TW, - Văn phòng TW và các Ban c a Đ ng, - Văn phòng Qu c h i, - Văn phòng Ch t ch nư c, Hoàng Trung H i - Toà án nhân dân t i cao, - Vi n Ki m sát nhân dân t i cao, - Cơ quan TW c a các đoàn th , -Website Chính ph , - Công báo, - Lãnh đ o B Công nghi p, - Lưu: VT, PC FILE ĐƯ C ĐÍNH KÈM THEO VĂN B N Danh muc dinh kem
Đồng bộ tài khoản