Quyết định số 46/2006/QĐ-BNN

Chia sẻ: lawttyt4

Quyết định số 46/2006/QĐ-BNN về việc công bố Danh mục bổ sung thuốc thú y được lưu hành tại Việt Nam năm 2006 do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Bạn đang xem 7 trang mẫu tài liệu này, vui lòng download file gốc để xem toàn bộ.

Nội dung Text: Quyết định số 46/2006/QĐ-BNN

B NÔNG NGHI P VÀ PHÁT TRI N NÔNG THÔN C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM
****** Đ c l p - T do - H nh phúc
********

S : 46/2006/QĐ-BNN Hà N i, ngày 06 tháng 06 năm 2006QUY T Đ NH
S 46/2006/QĐ-BNN, NGÀY 06 THÁNG 6 NĂM 2006 V/V CÔNG B DANH M C B SUNG THU C THÚ Y ĐƯ C LƯU HÀNH T I VI T NAM NĂM 2006
B TRƯ NG B NÔNG NGHI P VÀ PHÁT TRI N NÔNG THÔN
Căn c Pháp l nh Thú y ngày 29/4/2004;
Căn c Ngh đ nh s 33/2005/NĐ-CP ngày 15/03/2005 c a Chính ph quy đ nh chi ti t thi hành m t s đi u c a Pháp l nh thú y;
Căn c Ngh đ nh s 86/2003/NĐ-CP ngày 18/7/2003 c a Chính ph quy đ nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a B Nông nghi p và Phát
tri n nông thôn;
Xét đ ngh c a C c trư ng C c Thú y, V trư ng V Khoa h c Công ngh .
QUY T Đ NH:
Đi u 1. Công b kèm theo Quy t đ nh này:
Danh m c b sung thu c thú y đư c phép lưu hành t i Vi t Nam năm 2006 .
Đi u 2. Quy t đ nh này có hi u l c sau 15 ngày, k t ngày đăng Công báo Chính ph .
Đi u 3. Chánh Văn phòng, C c trư ng C c Thú y, V trư ng V Khoa h c Công ngh , Th trư ng các cơ quan có liên quan, t ch c, cá nhân trong nư c, ngoài
nư c có ho t đ ng liên quan đ n s n xu t, kinh doanh, s d ng thu c thú y t i Vi t Nam ch u trách nhi m thi hành Quy t đ nh này./.


KT/ B TRƯ NG
TH TRƯ NG
Bùi Bá B ng
1
DANH M C
B SUNG THU C THÚ Y ĐƯ C PHÉP LƯU HÀNH T I VI T NAM NĂM 2006
(Ban hành kèm theo Quy t đ nh s 46 /2006/QĐ - BNN ngày 06 tháng 6 năm 2006 c a B trư ng B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn)
I/ DANH M C THU C THÚ Y S N XU T TRONG NƯ C.
HÀ N I
1. CÔNG TY C PH N DƯ C VÀ V T TƯ THÚ Y (HANVET)
TT Tên thu c Ho t ch t chính D ng Kh i lư ng/ Công d ng S
đóng gói
Th tích đăng ký
1. Oxylin 5%-B Oxytetracyclin HCL, L 10; 20; 50; 100ml Tr các nhi m khu n do vi khu n nh y c m v i TW-X2-161
Bromhexine HCL, Lidocain Oxytetracyclin gây ra trên trâu, bò, ng a, l n, dê,
c u, chó, mèo.
2. Linco-Gen Lincomycin HCL, Gentamycin L 10; 20; 50; 100ml Tr viêm ph i-màng ph i, viêm teo mũi truy n TW-X2-162
sulfate nhi m h ng l , viêm sưng kh p, đóng d u, viêm
ru t trên trâu, bò, l n, dê, c u.
3. Hanthiamcol 10% Thiamphenicol L 10; 20; 50; 100ml Tr nhi m khu n do các vi khu n nh y c m v i TW-X2-164
Thiamphenicol gây ra trên trâu, bò, l n
4. Clafotax Cefotaxime sodium L 0,5; 1; 2; 3g Tr các nhi m khu n gây m mô m m, viêm vú, TW-X2-165
viêm d con, đóng d u, tiêu ch y.
5. Gentamicin 10% Gentamycin sulfate L 20; 50; 100ml Tr các nhi m khu n gây ra do vi khu n nh y c m TW-X2-166
Gentamycin gây ra trên gia súc, gia c m.
2. CÔNG TY TNHH TM&SX THU C THÚ Y DI M UYÊN (HUPHAVET)
TT Tên s n ph m Ho t ch t chính D ng Th tích/ kh i lư ng Công d ng S
đóng gói
đăng ký
1. Hupha-Tylanject 200 Tylosin L 10; 20; 50; 100ml Tr nhi m khu n do vi khu n nh y c m v i Tylosin gây UHN-78
ra trên trâu, bò, dê, th , l n, chó, mèo.
2. Hupha-Fer Dextran-B12 Fer Dextran, L 5; 10; 20; 50; 100ml Phòng ch ng ch ng thi u máu, b nh tiêu ch y trên gia UHN-79
Vitamin B12 súc non.


3. Hupha-Neo-Colis Neomycin sulfate, Gói 10; 20; 50; 100g Tr tiêu ch y, viêm ph i, viêm móng, viêm kh p, viêm UHN-81
Colistin sulfate, vú, viêm t cung trên gia súc, gia c m.
4. Hupha-Ampi-Gental Ampicillin, L 1g Tr viêm đư ng hô h p gây khó th , b nh đư ng tiêu UHN-82
Gentamycin hoá gây a ch y trên bê, l n, gia c m.
3. CÔNG TY TNHH THÚ Y VI T NAM
TT Tên thu c Ho t ch t chính D ng Th tích/ Kh i lư ng Công d ng S
đóng gói đăng ký
1. Đ c tr CRD Tylosin tartrate, Gói 5; 10; 20; 50; 100; 500g; 1kg. Tr b nh đư ng hô h p, tiêu hóa trên trâu, VNC-1
bò, l n, chó, mèo, gia c m.
Theophylin
2. Kháng sinh đ c tr Chlortetracyclin, Gói 5; 10; 20; 50; 100; 500g; 1kg. Tr viêm nhi m đư ng hô h p, đư ng tiêu VNC-2
b nh v t, gà, ngan, Theophylin hóa trên trâu, bò, l n, gia c m.
ng ng
3. Đ c tr c u trùng I Sulfaquinoxalin Gói 5; 10; 20; 50; 100; 500g; 1kg. Tr b nh c u trùng trên gia súc, gia c m, th , VNC-3
Anticoccid chó, mèo.
4. Cocstop Vivetco Sulfachlorpyridazine, Gói 5; 10; 20; 50; 100; 500g; 1kg. Tr b nh b nh đư ng tiêu hóa, viêm ph VNC-4
Trimethoprim qu n, viêm ph i trên trâu, bò, ng a, dê, c u,
th , l n, gia c m.
5. Đ c tr tiêu ch y Flumequin Gói 5; 10; 20; 50; 100; 500g; 1kg. Tr viêm ru t, viêm đư ng hô h p trên trâu, VNC-5
Antidiare bò, ng a, dê, c u, l n, th , gia c m.
6. Tiêu ch y l n Sulfaguanidin, Gói 5; 10; 20; 50; 100; 500g; 1kg. Tr a ch y, ki t l , viêm ru t, THT, thương VNC-6
Sulfadimidin hàn trên bê, nghé, dê non, c u non, l n.
7. Mebenzol Mebendazol Gói 0,5; 1; 2; 5; 10; 20; 50; 100; Thu c t y giun tròn và sán dây trên trâu, bò, VNC-8
200; 500g ng a, dê, c u, l n, chó, mèo, gia c m
8. Trimexazol Sulfamethoxazol, Gói 5; 10; 20; 50; 100; 500g; 1kg. Tr viêm ru t, b nh đư ng hô h p, ni u -d c, VNC-10
Trimethoprim nhi m trùng v t thương trên trâu, bò, dê,
c u, l n, chó, mèo, gia c m.


4. CÔNG TY TNHH THU C THÚ Y VI T NAM (PHARMAVET CO)

2
TT Tên s n ph m Ho t ch t chính D ng Th tích/ Kh i Công d ng S
đóng gói lư ng
đăng ký
Doxytyl-F Doxycyclin, Tylosin ng 5ml Tr lepto, hen suy n, phó thương hàn, t huy t PHAR-14
trùng, tiêu ch y...
l 10; 20; 50; 100ml
D.T.C VIT Doxycyclin,Vit C,Tylosin Gói 50, 100, 250g Tr hen gà, sưng phù đ u v t ngan, PHAR-30
5. CÔNG TY TNHH S N XU T, D CH V , THƯƠNG M I TH NH VƯ NG
TT Tên thu c Ho t ch t chính D ng Kh i lư ng/ Th Công d ng S
đóng gói tích
đăng ký
1. Tricolis Trimethoprim, L 5; 10; 20; 50; Tr nhi m khu n đư ng tiêu hóa, hô h p, nhi m khu n THV-17
Colistin sulfate, Vitamin K3 100ml huy t, viêm đư ng ni u d c trên bê, c u , dê, l n, gia
c m, th .
2. Flumequil-THV 10% Flumequin Gói 10; 20; 50; 100g Tr tiêu ch y, phân tr ng, thương hàn, viêm ru t, THT THV-18
trên trâu, bò, ng a, dê, c u, l n, th .
3. Antibiotique Tetracyclin, Tylosin Gói 5; 10; 20; 50; Tr nhi m khu n do các vi khu n nh y c m v i THV-19
100g Tetracyclin vàTylosin gây ra trên bê.


6. CÔNG TY CP CÔNG NGH SINH H C THÚ Y
TT Tên thu c Ho t ch t chính D ng Th tích/ Công d ng S
(nguyên li u) đóng gói kh i lư ng đăng ký
1. BTV- Oxolonic Oxolinic acid Túi 10; 20; 30; 50; 100; 200; Tr b nh ph i, đư ng tiêu hóa trên gà, l n BTV-30
300; 500;g; 1; 10kg con
2. BTV- Fugacomix Sulfaguanidin, Túi 10; 20; 30; 50; 100; 200; Tr nhi m khu n d dày ru t trên bê, c u BTV-31
Colistin sulfate 300; 500;g; 1; 10kg non, dê con, l n con
3. BTV- Lincopec Lincomycin, Túi 10; 20; 30; 50; 100; 200; Tr nhi m trùng đư ng hô h p, viêm ru t xu t BTV-32
Spectinomycin 300; 500;g; 1; 10kg huy t, viêm kh p trên l n, gia c m.
4. BTV- Eryta(Úm gà con, Tetracyclin, Túi 10; 20; 30; 50; 100; 200; Tr viêm xoang, viêm ph qu n, b ch l , BTV-33
v t con) Erythromycin, Vitamin 300; 500;g; 1; 10kg thương hàn, THT, gi m t l ch t do nhi m
B1, B2, B6, PP, Calcium trùng trên gia c m, th .
panthotenat
5. BTV-Ampery Erythromycin, Ampicillin Túi 10; 20; 30; 50; 100; 200; Tr nhi m trùng d dày ru t, đư ng hô h p BTV-34
300; 500;g; 1; 10kg trên bò, l n, dê, c u, gia c m.
6. BTV-Spidin Sulfadimidin, Spiramycin Túi 10; 20; 30; 50; 100; 200; Tr nhi m trùng do vi khu n nh y c m v i BTV-35
300; 500;g; 1; 10kg Sulfadimidin và Spiramycin gây ra trên l n,
gia c m.
7. BTV-Erycolis Erythromycin, Túi 10; 20; 30; 50; 100; 200; Tr nhi m khu n đư ng tiêu hóa, hô h p, BTV-36
Colistin sulfate 300; 500;g; 1; 10kg viêm kh p trên gia c m, th .
8. BTV- Đ c tr Sulfadimerazin, Túi 10; 20; 30; 50; 100; 200; Tr nhi m trùng đư ng hô h p trên l n, gia BTV-37
hô h p 300; 500;g; 1; 10kg c m.
Tylosin
9. BTV- Neospira Spiramycin, Túi 10; 20; 30; 50; 100; 200; Tr nhi m trùng đư ng hô h p, tiêu hóa trên BTV-38
300; 500;g; 1; 10kg l n, gia c m, th .
Neomycin
10. BTV- Spicolis Spiramycin, Túi 10; 20; 30; 50; 100; 200; Tr nhi m trùng đư ng hô h p, tiêu hóa trên BTV-39
300; 500;g; 1; 10kg bê, l n con, dê con, c u con, ng a con, gia
Colistin sulfate
c m, th .
11. BTV- ÕX-T 1000 Oxytetracyclin HCL, Túi 5; 10; 20; 30; 50; 100; 200; Tr nhi m khu n đư ng tiêu hóa trên bê, BTV-40
Colistin sulfate 300; 500;g; 1; 10kg nghé, l n, c u
12. BTV- Sulfalin Tetracyclin, Túi 5; 10; 20; 30; 50; 100; 200; Tr nhi m khu n đư ng tiêu hóa, hô h p trên BTV-41
Sulfadimethoxin 300; 500;g; 1; 10kg bê, l n, gia c m, th .
7. CÔNG TY TNHH THU C THÚ Y MI N B C
TT Tên thu c Ho t ch t chính D ng Th tích/ Công d ng S
đóng gói
Kh i lư ng đăng ký
1. N- Mectin Ivermectin L 10; 20; 50; 100; 500ml; Tr giun sán, gh , ch y, r n trên trâu, bò, l n, dê, c u. MB-32
1l
2. N-Levasol Levamisol Gói 10; 20; 50; 100; 200; Tr giu đư ng tiêu hoá trên trâu, bò, l n, gia c m MB-33
500g; 1kg3
3. N- Vitamin B1 Vitamin B1 ng, L 5; 10; 20; 50; 100; Phòng và tr bênh thi u Vitamin B1 trên gia súc, gia c m. MB-34
2,5% 500ml; 1l
4. N- Vitamin C 5% Vitamin C ng, L 5; 10; 20; 50; 100; Ch ng Stress, suy như c cơ th , nhi m đ c, tăng trao đ i MB-35
500ml; 1l ch t, tăng s c đ kháng trên gia súc, gia c m.
5. N- Vitamix Vitamin A, D3, E, B1, Gói 10; 20; 50; 100; 200; Tr b nh do thi u vitamin gây ra trên bê, nghé, dê, c u, MB-37
B2, B6, C, K3, PP, 500g; 1kg l n, gia c m.
B5, Acid folic
6. N- B Complex Vitamin B1, B2, B6, ng, L 5; 10; 20; 50; 100; Phòng và tr ch ng gây còm c a gia súc có ch a, gia súc MB-38
B5, PP, B12 500ml; 1l cho s a, gà mái đ , gia súc, gia c m non ch m l n,
phòng stress khi v n chuy n.
7. N-Eurovit Vitamin A, D3, E, PP, ng, L 5; 10; 20; 50; 100; Ch ng còi xương, b i li t, xù lông, khô da, ch t thai, đ MB-39
B6, B1 500ml; 1l non, mù m t trên trâu, bò, l n, dê, c u, chó, gà, v t.
8. N- Fe B12 Fe dextran, ng, L 2; 5; 10; 20; 50; 100; Phòng và tr ch ng thi u máu do thi u s t và Vitamin B12 MB-40
200; 500ml; 1l trên bê, l n con.
Vitamin B12
9. N- Bactrim Sulphadiazin, ng, L 2; 5; 10; 20; 50; 100; Tr nhi m khu n do vi khu n nh y c m v i Sulphadiazin MB-41
Trimethoprim 250; 500ml và Trimethoprim gây ra trên trâu, bò, ng a, l n, dê, c u.
10. N-Colidin Colistin sulfate, Gói 10; 20; 50; 100; 200; Tr nhi m khu n đư ng ru t trên trâu, bò. MB-42
Sulphaguanidin 500g; 1kg
11. N-Coli 500 Colistin sulfate, Gói 10; 20; 50; 100; 200; Tr nhi m khu n do vi khu n nh y c m v i Colistin và MB-43
Trimethoprim 500g; 1kg Trimethoprim gây ra trên bê, nghé, dê, c u, l n, gia c m,
th .
12. N-Fasciolium Nitroxynil ng, L 5; 10; 20; 50; 100; 250; Tr giun, sán trên trâu, bò, dê, c u, gà, chó. MB-44
500ml
8. DOANH NGHI P TƯ NHÂN HÙNG NGUYÊN
TT Tên thu c Ho t ch t chính D ng Kh i lư ng/ Công d ng S
đóng gói
Th tích đăng ký
1. Colimycin Colistin sulfate L 5; 10; 20; 50; 100ml Tr viêm d dày, ru t do vi khu n nh y c m v i Colistin NGH- 47
gây ra trên trâu, bò, ng a, l n, dê, c u.
2. Coliracin Colistin sulfate L 5; 10; 20; 50; 100ml Tr viêm d dày, ru t do vi khu n nh y c m v i Colistin NGH- 48
gây ra trên bê, nghé, l n, dê, c u, th , gia c m.
3. Tr c u trùng Sulphachlopyridazin Gói 5; 10; 20; 50; 100; 500g;Tr c u trùng, b nh đư ng ni u, viêm d dày ru t, viêm NGH- 49
1kg. ph i, THT trên gia c m.

9. DOANH NGHI P TƯ NHÂN NGUY N CƯ NG
TT Tên thu c Ho t ch t chính D ng Th tích/ Công d ng S
đóng gói
Kh i lư ng đăng ký
1. Hen gà- Suy n l n Erythromycin, Tetracyclin Gói 10; 20; 50; 100; 500g; Tr b nh truy n nhi m đư ng hô h p, tiêu hóa NC-1
1kg trên trâu, bò, l n, gia c m.

2. Antidiarrhee Colistin sulfate, Trimethoprim Gói 10; 20; 50; 100; 500g; Tr b nh đư ng ti t ni u, viêm d dày ru t, NC-2
1kg phân xanh, phân tr ng trên gia c m, l n, th ,
bê, nghé, dê, c u con


3. Coli- Coc- Stop Colistin sulfate, Gói 10; 20; 50; 100g; 1kg Tr b nh đư ng ti t ni u, viêm d dày ru t, NC-4
viên ph i, viêm ph qu n truy n nhi m, viêm
Amoxicillin trihydrate
vú trên trâu, bò, l n, dê, gia c m.


4. E-S-T V t, Ngan Erythromycin, Gói 10; 20; 50; 100; 500g; Tr viêm ph i, viêm xoang mũi truy n nhi m, NC-6
1kg t huy t trùng, viêm ru t, a ch y trên trâu, bò,
Colistin sulfate.
l n, gia c m.

5. Colipig- Úm gia Colistin sulfate Gói 10; 20; 50; 100; 500g; Tr b nh nhi m khu n đư ng tiêu hóa trên bê, NC-7
c m 1kg l n, gia c m.

6. L n tiêu ch y- NC Oxytetracyclin HCL, Gói 10; 20; 50; 100; 500g; Tr viêm ru t a ch y, thương hàn, phó thương NC-10
Neomycin sulfate 1kg hàn, b ch l , t huy t trùng, viêm ph i trên
l n, bê, nghé, c u non, gia c m.

7. Coli-Dox Doxycyclin, Dexamethasone L 5; 10; 20; 50; 100ml Tr b nh đư ng hô h p trên trâu, bò, l n, dê, NC-19
c u.
10. DOANH NGHI P TƯ NHÂN NĂM THÁI

4
TT Tên s n ph m Ho t ch t chính D ng Th tích/ Công d ng S
đóng gói
Kh i lư ng đăng ký
1. Enro-10 Enrofloxacin HCL L 5; 10; 20; 50; 100; Tr nhi m khu n đư ng hô h p, tiêu hóa, tiêu ch y, NT-22
500ml; 1l nhi m trùng máu trên trâu, bò, l n, gia c m.
2. Flumequin-20 Flumequine L 5; 10; 20; 50; Tr nhi m trùng đư ng ru t, hô h p, viêm vú, viêm NT-23
100;500ml; 1l kh p, viêm da trên trâu, bò, l n, gia c m.
3. Gentafam 2 Tylosin tartrate, Gentamicin, Gói 10; 20; 50; Tr b nh đư ng hô h p, tiêu hóa trên trâu, bò, l n, NT-24
Vitamin A 100;500g; 1kg dê, c u, gia c m.
4. T.Flox.C Norfloxacin, Vitamin C Gói 10; 20; 50; Tr nhi m khu n đư ng hô h p mãn tính, tiêu ch y NT-25
100;500g; 1kg trên gia c m.
5. T.Avibrasin Doxycyclin ng, L 5; 10; 20; 50; 100; Tr viêm ph i, viêm ph qu n ph i, THT trên trâu, NT-26
500ml; 1l bò, l n, dê, c u
6. T.Metrion Neomycin sulfate, L 5; 10; 20; 50; Tr viêm t cung, âm đ o, đư ng ni u trên l n nái, NT-27
Benzalkonium clorid 100;500ml; 1l trâu, bò cái.
7. Pig-Mix 1 Lincomycin HCL, Gói 10; 20; 50; 100; 200; Tr viêm ph i, tiêu ch y trên l n NT-28
Sulfamethazin 500g; 1kg
8. Pig-Mix 2 Tiamulin, Oxytetracyclin Gói 10; 20; 50; 100; Tr viêm ph i truy n nhi m, b nh đư ng ru t trên NT-29
500g; 1kg l n
9. Dysentery Neomycin sulfate L 5; 10; 20; 50; 100; Tr tiêu ch y, viêm ru t trên l n con NT-30
500ml; 1l
10. Norflox-10 Norfloxacin L 10; 20; 50; Tr b nh đư ng hô h p, ni u sinh d c, viêm ru t NT-31
100;500ml; 1l trên trâu, bò, l n, dê, c u, gia c m
11. Gentafam 1 Tylosin tartrate, Gentamicin, Gói 10; 20; 50; Tr b nh đư ng hô h p, tiêu hóa trên trâu, bò, l n, NT-32
Vitamin A 100;500g; 1kg dê, c u, gia c m.
12. Tialin. Thái Colistin, Tiamulin, ng, L 5; 10; 20; 50; 100; Tr h ng l , viêm ph i truy n nhi m, viêm đa kh p NT-33
200; 500ml; 1l trên trâu, bò, l n.
13. Amoxycillin Amoxicillin trihydrate L 5; 10; 20; 50; 100; Tr viêm ph qu n ph i, viêm thanh qu n, nhi m NT-34
250; 500ml; 1l rùng huy t, viêm ru t, nhi m trùng đư ng ti t ni u
trên trâu, bò, l n, chó, mèo.
14. T.C.K Kanamycin, Colistin L 5; 10; 20; 50; 100; Tr b nh do vi khu n nh y c m v i Kanamycin và NT-35
250; 500ml; 1l Colistin gây ra trên trâu, bò, chó, mèo.
15. Vitamin D3 Vitamin D3 L 5; 10; 20; 50; 100; Phòng và tr b nh do thi u Vitamin D trên trâu, bò. NT-36
250; 500ml; 1l
16. T. Oxyvet.LA Oxytetracyclin ng, L 5; 10; 20; 50; 100; Tr vi khu n nh y c m v i Oxytetracyclin gây ra NT-37
500ml trên trâu, bò, dê, c u, l n
17. T.Ivermectin 1% Ivermectin L 5; 10; 20; 50; 100; Tr n i, ngo i ký sinh trùng trên trâu, bò, dê, c u, NT-38
250; 500ml heo.
18. Supercox Sulphaquinoxalin, Diaveridin Gói 5; 10; 20; 50; 100; Tr b nh c u trùng đư ng ru t và manh tràng trên NT-39
200; 500g; 1kg gia c m.
19. T.Amoxycol Amoxicilline, Colistin ng, L 5; 10; 20; 50; 100; Tr nhi m trùng đư ng hô h p, đư ng ru t, ni u - NT-40
200 500ml; 1l sinh d c, nhi m trùng huy t, MMA trên trâu, bò,
ng a, dê, c u, l n, chó, mèo.
20. T.Amoxigen Amoxicilline, Gentamicin ng, L 5; 10; 20; 50; 100; Tr viêm ph i, viêm ru t, a ch y, viêm vú, viêm t NT-41
200 500ml; 1l cung trên trâu, bò, ng a, l n. dê, c u.
21. Flophenicol Florfenicol L 5; 10; 20; 50; 100; Tr b nh đư ng hô h p trên trâu, bò, l n NT-42
250; 500ml
22. T.Ceftiofur Ceftiofur L 5; 10; 20; 50; 100; Tr nhi m khu n đư ng hô h p trên trâu, bò, l n NT-43
250; 500ml;1l
23. Ceftiofur Ceftiofur L 1g Tr nhi m khu n đư ng hô h p trên trâu, bò, l n NT-44
24. T.Diatrizon Sulphadiazin, Trimethoprim L 5; 10; 20; 50; 100; Tr nhi m khu n do vi khu n nh y c m v i NT-45
250; 500ml; 1l Sulphadiazin và Trimethoprim gây ra trên trâu, bò,
l n, dê, c u.
11. CÔNG TY TNHH THU C THÚ Y BÌNH MINH
TT Tên s n ph m Ho t ch t chính D ng Th tích/ Công d ng S
đóng gói
Kh i lư ng đăng ký
1. BM-Trisulfa Sulfadimethoxine sodium, Gói 10; 20; 50; 100; Tr b nh do vi khu n nh y c m v i BM-2
Trimethoprim 200; 500g; 1kg Sulfadimethoxine và Trimethoprim trên trâu, bò,
l n, dê, c u, chó, mèo, th , gia c m.

5
TT Tên s n ph m Ho t ch t chính D ng Th tích/ Công d ng S
đóng gói
Kh i lư ng đăng ký
2. BM- Enrofloxacin Enrofloxacin ng, L 5; 10; 20; 50; 100; Tr nhi m khu n đư ng hô h p, tiêu hóa, ti t BM-25
500ml ni u trên trâu, bò, l n, chó.
3. BM- Doxyvet.C Doxycyclin HCL, ng, L 5; 10; 20; 50; 100; Tr viêm ph i, viêm ph qu n ph i, t huy t trùng BM-26
Vitamin C 500ml; 1l trên trâu, bò, l n.
4. BM- Fe B12 S t Dextran, Vitamin B12 ng, L 2; 5; 10; 20; 50; 100; Phòng và tr b nh thi u máu do thi u s t và B12 BM-27
200; 500ml; 1l trên l n con, bê con.


5. BM-Ampicoli Ampicillin trihydrate, Gói 5; 10; 20; 50; 100; Tr nhi m trùng do vi khu n nh y c m v i BM-28
Colistin sulfate 200; 500g; 1kg Ampicillin và Colistin gây ra trên trâu, bò, l n,
dê, c u, gia c m.
6. BM- Thiamphenicol Thiamphenicol Gói 5; 10; 20; 50; 100; Tr b nh do vi khu n nh y c m v i BM-29
10% 500g; 1kg Thiamphenicol gây ra trên trâu, bò, dê, c u, l n,
gia c m.
7. BM- Norcoli Norfloxacin L 5; 10; 20; 50; 100; Tr nhi m khu n đư ng ru t, hô h p, ti t ni u BM-30
250; 500ml; 1l trên trâu, bò, dê, c u, l n
8. BM-Colimix Colistin sulfate, Gói 5; 10; 20; 50; 100; Tr nhi m trùng do vi khu n nh y c m v i BM-31
Trimethoprim 200; 500g; 1kg Colistin và Trimethoprim gây ra trên bê, c u non,
dê non, heo, gia c m, th
9. BM- Promethazin Promethazin ng, L 5; 10; 20; 50; 100; Kháng histamin, an th n trên trâu, bò, l n, dê, BM-32
500ml; 1l. c u, chó, mèo, gia c m.
10. BM- Vitamin B1 Vitamin B1 Viên 0,1g Phòng và tr b nh thi u Vitamin B1 BM-33
11. BM- Amino.B Vitamin B12, B1, PP, B6, ng, L 2; 5; 10; 20; 50; 100; Phòng và tr b nh thi u Vitamin, tăng cư ng s c BM-34
Methionin 250; 500ml; 1l đ kháng trên trâu, bò, l n, dê, c u, chó, mèo,
gia c m.
12. BM- Levamisol Levamisol L 5; 10; 20; 50; 100; T y các lo i giun tròn BM-35
500ml; 1l
13. BM- Tiamulin 10% Tiamulin HF Gói 5; 10; 20; 50; 100; Tr nhi m khu n đư ng ru t trên l n, gia c m. BM-36
200; 500g; 1kg
14. BM- Tiamulin 10% Tiamulin HF L 5; 10; 20; 50; 100; Tr nhi m khu n đư ng ru t và đư ng hô h p BM-37
250; 500ml; 1l trên l n
15. BM- T.T.S Sulphamethoxazol, ng, L 5; 10; 20; 50; 100; Tr b nh đư ng hô h p, tiêu hóa, sinh d c trên BM-38
Trimethoprim 250; 500ml trâu, bò, l n, chó, mèo, gia c m
16. BM- Ivermec Ivermectin L 5; 10; 20; 50; 100; Tr n i, ngo i ký sinh trùng trên trâu, bò, dê, c u, BM-39
500ml; 1l heo.
17. BM-Vitamin C 5% Vitamin C ng, L 5; 10; 20; 50; 100; Tr các b nh thi u Vitamin C, nâng cao s c đ BM-40
500ml; 1l. kháng trên trâu, bò, l n, dê, c u, chó, mèo, gia
c m.
18. BM- Analgin C Analgin, Vitamin C L 5; 10; 20; 50; 100; Gi m đau, h s t trên trâu, bò, l n, dê, c u, chó, BM-41
250; 500ml; 1l mèo.
19. BM- Thiamphenicol Thiamphenicol ng, L 5; 10; 20; 50; 100; Tr b nh do vi khu n nh y c m v i BM-42
10% 500ml; 1l. Thiamphenicol gây ra trên trâu, bò, dê, c u, l n,
gia c m.


20. BM- Licomicin Lincomycin L 5; 10; 20; 50; 100; Tr b nh đư ng hô h p, viêm kh p, viêm da, BM-44
500ml; 1l viêm vú trên trâu, bò, l n, dê, c u, chó, mèo, gia
c m.
21. BM- Kanamycin Kanamycin ng, L 5; 10; 20; 50; 100; Tr nhi m khu n do vi khu n nh y c m v i BM-45
500ml; 1l Kanamycin gây ra trên trâu, bò, l n, dê, c u,
chó, mèo, gia c m.
22. BM-Tylogen Gentamycin, Tylosin L 5; 10; 20; 50; 100; Tr b nh đư ng hô h p, tiêu hoá trên trâu, bò, BM-46
500ml; 1l l n, dê, c u, chó, mèo.
23. BM-Doxytylo Doxycyclin, Tylosin Gói 5; 10; 20; 50; 100; Tr nhi m khu n đư ng ru t, hô h p do vi khu n BM-47
200; 500g; 1kg nh y c m v i Doxycyclin và Tylosin gây ra trên
trâu, bò, l n, dê, c u, gia c m.
24. BM- Fosfocin Fosfomicin, Trimethoprim L 5; 10; 20; 50; 100; Tr nhi m trùng đư ng tiêu hoá, hô h p trên BM-48
500ml; 1l trâu, bò, l n, gia c m.
25. BM- Lincomix Lincomycin, Sulfamethazin Gói 5; 10; 20; 50; 100; Tr viêm ph i, h ng l , viêm mũi trên l n. BM-49

6
TT Tên s n ph m Ho t ch t chính D ng Th tích/ Công d ng S
đóng gói
Kh i lư ng đăng ký
200; 500g; 1kg
26. BM- Flophenicol Florfenicol L 5; 10; 20; 50; 100; Tr nhi m khu n đư ng hô h p trên trâu, bò, l n. BM-50
500ml; 1l
27. BM- Vitamin B1, B2, B6, PP, C ng, L 5; 10; 20; 50; 100; Phòng và tr b nh do thi u Vitamin, phòng BM-51
500ml; 1l stress do v n chuy n trên trâu, bò, l n, dê, c u,
B Complex C
chó, mèo.
28. BM-ADE B Complex Vitamin A, D3, E, B1, B6, ng, L 5; 10; 20; 50; 100; Tr r i lo n tăng trư ng, r i lo n sinh s n, còi BM-52
PP, K3, C 500ml; 1l c c, Stress, h tr trong đi u tr các b nh nhi m
trùng trên gia súc, gia c m.12. CÔNG TY C PH N H I NGUYÊN
TT Tên thu c Ho t ch t chính D ng Th tích/ Công d ng S
đóng gói Kh i lư ng đăng ký
1. HN.Colisal Trimethoprim, Túi, Lon 10; 20; 50; 100; 500g Tr nhi m trùng do vi khu n nh y c m v i Trimethoprim HN-1
Colistin sulfate và Colistin gây ra trên bê, l n, dê, c u, gà , v t
2. HN.Mycos Tylosin tartrate L 10; 20; 50; 100ml Tr nhi m trùng do vi khu n nh y c m v i Tylosin gây HN-5
ra trên trâu, bò, l n, chó, mèo, gia c m.
3. HN. Neopast Neomycin Túi, H p 10; 20; 50; 100; 500g; Tr nhi m trùng d dày ru t do vi khu n nh y c m v i HN-29
1kg Neomycin gây ra trên bê, nghé, dê, c u, l n, th , gia
c m.
4. HN.Imectin Ivermectin L 10; 20; 50; 100ml Đi u tr n i ngo i ký sinh trùng trên trâu, bò, heo, dê, HN-31
c u, chó, mèo.
5. HN. Leval Levamisol Túi, Lon 2,5; 5; 10; 50; 100; Tr giun tròn trên gia súc, gia c m. HN-32
500g
6. HN.Amoxyla Amoxycilline Chai 10; 20; 50; 100ml Tr viêm ru t, viêm ph i, nhi m trùng v t thương, h i HN-33
trihydrate ch ng MMA trên trâu, bò, c u, dê, l n, chó, mèo.
7. HN.Enro 50T Enrofloxacine Chai 10; 20; 50; 100ml Tr nhi m khu n đư ng hô h p, tiêu hóa trên trâu, bò, HN-34
l n, chó.
8. HN.Ampixyla Ampicilline trihydrate, Chai 10; 20; 50; 100ml Tr nhi m trùng hô h p, tiêu hóa, sinh d c, ti t ni u, HN-35
Colistin sulfate máu, v t thương trên trên trâu, bò, ng a, c u, l n.
9. HN.Enro 100T Enrofloxacine Chai 10; 20; 50; 100ml Tr nhi m khu n đư ng hô h p, các b nh kh p trân HN-36
trâu, bò, l n, chó.
10. HN. Primera Trimethoprim, Chai 10; 20; 50; 100; 250ml Tr nhi m trùng do các vi khu n nh y c m v i HN-37
Sulfadiazin Trimethoprim và Sulfadiazin gây ra trên trâu, bò, ng a,
l n, dê, c u, chó, mèo, gia c m.
13. TRUNG TÂM CHUY N GIAO CÔNG NGH , H I THÚ Y VI T NAM
TT Tên thu c Ho t ch t chính D ng Th tích/ Công d ng S
đóng gói Kh i lư ng đăng ký
1. Hen gà- Suy n l n- Tr Tetracyclin HCL, Tylosin Gói 5; 10; 20; 50; 100; Tr b nh đư ng tiêu hóa, hô h p trên bê, TCCT-20
a ch y tartrate 500g; 1kg. nghé, dê non, c u non, l n, th , gia c m.
14. XƯ NG SXTN THU C THÚ Y-VI N THÚ Y QU C GIA
TT Tên thu c Ho t ch t chính D ng Th tích/ Công d ng S
đóng gói
Kh i lư ng đăng ký
1. VTY- Sulfaprim Trimethoprim, Gói 10; 20; 50; 100; 250; Tr nhi m khu n đư ng hô h p, đư ng ru t, VTY-X-8
Sulfamethoxazone 500g sinh d c, ti t ni u trên bê, nghé, dê con, c u
con, l n, chó, mèo, gia c m.
2. VTY- Neocyclin Neomycin, Gói 10; 20; 50; 100; 250; Tr b nh đư ng hô h p, tiêu hóa trên bê, nghé, VTY-X-9
Oxytetracyclin 500g; 1kg. c u, l n, gia c m.
3. VTY-Sulfadimidin Sulfadimidin L 10; 20; 50; 100ml Tr b nh c u trùng, THT, viêm ru t, viêm ph i VTY-X-11
trên bê, nghé, th , l n, gia c m7
4. VTY-Tylosin tartrat Tylosin tartrat L 0,5; 1g Tr b nh suy n, viêm màng ph i, l đ trên l n. VTY-X-36
B nh đư ng hô h p mãn tính trên gia c m.
5. VTY- Flox oral Enrofloxacin L 10; 20; 50; 100ml Tr b nh đư ng hô h p, tiêu ch y, kh p trên VTY-X-38
trâu, bò, gia c m.
15. CÔNG TY TNHH SINH TIÊN
TT Tên thu c Ho t ch t chính D ng Kh i lư ng/ Công d ng S
đóng gói
Th tích đăng ký

1. ST- Pastdia Colistin sulfate L , Tuýp 10; 20; 50; 100ml Tr các b nh nhi m trùng d dày- ru t do vi khu n ST-11
nh y c m Colistin gây ra trên l n con.

2. ST- Alfadyl Sulfaguanidine, Túi, Lon 10; 20; 50; 100; 500g Tr nhi m trùng d dày- ru t trên l n, bê, c u non, ST-12
Sulfadimidine dê con

3. ST- Ampimix Ampicilline Túi, Lon 10; 20; 50; 100; 500g Tr nhi m trùng do vi khu n nh y cam v i ST-13
Ampicilline gây ra trên l n, bê, nghé, gia c m.

4. ST- Colin Trimethoprime, Túi, Lon 10; 20; 50; 100; 500g Tr nhi m trùng do vi khu n nh y c m v i ST-14
Trimethoprime, Colistin gây ra trên bê, dê, c u, l n,
Colistin sulfate
gia c m.

5. ST- Faflox Norfloxacine L 10; 20; 50; 100ml Tr b nh đư ng hô h p, tiêu hóa, sinh d c trên gia ST-15
c m.

6. ST-Atril 50 Enrofloxacine Chai 10; 20; 50; 100ml Tr nhi m khu n đư ng hô h p, tiêu hóa, nhi m ST-16
trùng đư ng ti t ni u trên trâu, bò, l n, chó.

7. ST- Alflox Norfloxacine L 10; 20; 50; 100ml Trij nhi m trùng đư ng hô h p, tiêu hóa, sinh d c, ST-17
kh p trên trâu, bò, l n, chó.
HÀ TÂY
16. CÔNG TY C PH N SÓNG H NG
TT Tên thu c Ho t ch t chính D ng Th tích, Công d ng S
đóng gói kh i lư ng đăng ký

1. Tia- Coli for Tiamulin, Colistin Túi 10; 20; 50; 100g Tr nhi m khu n do vi khu n nh y c m v i SH-8
Tiamulin và Colistin gây ra trên l n, gia c m.
2. Doxyprim Trimethoprim, Doxycyclin Túi 10; 20; 50; 100g Tr nhi m khu n đư ng hô h p, đư ng ru t trên SH-18
bê, nghé, gia c m.
3. Tetracyclin Tetracyclin (50 mg) Viên 50 mg Tr b nh đư ng ru t SH-26
4. Đ c tr a ch y Trimethoprim, Túi 10; 20; 50; 100g Tr các b nh đư ng tiêu hóa trên bê, nghé, l n, SH-31
th ,c u, dê, l n, gia c m.
Colistin
5. Flo D.O.Sol Doxycyclin, L 10; 20; 50; 100ml Tr nhi m khu n gây ra b i các vi khu n nh y c m SH-58
v i Florfenicol và Doxycyclin gây ra trên trâu, bò,
Flofenicol
heo, dê, c u, gà, v t, chó, mèo.
6. T-T-S Inj Tylosin, L 5; 10; 20; 50; 100ml Tr b nh đư ng hô h p, viêm ru t, viêm t cung, SH-64
viêm vú, nhi m trùng máu trên trâu, bò, l n, c u,
Thiamphenicol
dê.
7. SH- D.O.C Oxytetracyclin, Túi 10; 20; 50; 100g Tr b nh viêm đư ng hô h p, tiêu hóa trên bê, SH-71
Thiamphenicol nghé, l n, gia c m.
HƯNG YÊN
17 . CÔNG TY TNHH NAM DŨNG
TT Tên thu c Ho t ch t chính D ng Kh i lư ng/ Công d ng S
đóng gói
Th tích đăng ký
1. TD. Oxacin XL Oxytetracycline L 10; 20; 50; 100ml Tr các nhi m khu n đư ng tiêu hoá, hô h p, ni u ND-22
d c trên trâu, bò, l n.
2. TD.Genta(Plus) Gentamycin sulfate, Chai 5; 10; 20; 50; 100ml Tr nhi m khu n đư ng hô h p, tiêu hoá trên trâu, bò, ND-26
Procain penicillin G ng a, l n, chó, mèo.
3. TD.Ceftisol Ceftiofur Chai 20; 50; 100ml Tr nhi m trùng do vi khu n nh y c m v i Ceftiofur ND-29
gây ra trên trâu, bò, l n.
4. TD. Speclinco Spectinomycine, ng, Chai 2; 5; 10; 20; 50; 100; Tr b nh nhi m trùng do vi khu n nh y c m v i ND-69
Lincomycine 250ml Spectinomycine và Lincomycine gây ra trên trâu, bò,
dê, c u, l n, chó, mèo
5. TD.Doxy Doxycyclin L 1g(20ml); 5g(100ml); Tr viêm ph i, viêm ph qu n, thương hàn, tiêu ch y, ND-92

8
TT Tên thu c Ho t ch t chính D ng Kh i lư ng/ Công d ng S
đóng gói
Th tích đăng ký
10g(250ml) viêm kh p, viêm vú, viêm t cung trên trâu, bò, l n
6. TD.Prim-F Sulfadiazin, Túi, Lon 10; 20; 50; 100; 500g Tr b nh do vi khu n nh y c m v i Trimethoprim và ND-172
Trimethoprim Sulfadiazin gây ra trên bê, nghé, l n, gà, v t.
7. TD.Flox 5 Florfenicol Chai 10; 20; 50; 100ml Tr nhi m khu n đư ng hô h p trên trâu, bò, l n ND-173
8. TD.Flox 2 Florfenicol Chai 10; 20; 50; 100ml Tr nhi m khu n đư ng hô h p trên trâu, bò, l n ND-174
9. TD.Diflox 10 Difloxacin ng, Chai 2; 5; 10; 20; 50; 100ml Tr nhi m khu n đư ng hô h p, tiêu hoá, ti t ni u trên ND-175
trâu, bò, l n, dê, chó.
10. TD.Tyloxylin Tylosin tartrate, Túi, Lon 10; 20; 50; 100; 500g Tr viêm ph i trên bê, nghé. ND-176
Oxytetracyclin HCL
11. TD Flumequin Oral Flumequin L 10; 20; 50; 100ml Tr nhi m trùng do vi khu n nh y c m v i Flumequin ND-177
gây ra trên gia c m.
12. TD. Dano 25 Danofloxacin Chai 10; 20; 50; 100ml Tr viêm đư ng hô h p, tiêu hoá trên trâu, bò, l n. ND-178
13. TD.Marbo 10 Marbofloxacine Chai 10; 20; 50; 100ml Tr nhi m trùng do vi khu n nh y c m v i ND-179
Marbofloxacin gây ra trên trâu, bò, l n.
14. TD.Butovit Vitamin A, B1, B2, B6, L 5; 10; 50; 100; 250; Ch ng Stress và suy như c cơ th , cân đ i các lo i ND-180
B12, C, PP, D3, E, 500ml Vitamin, axít amin trên c u, ng a, l n, gia c m, th .
Methionin, Lysin, Cholin
chloride, Folic acid,
Panthenol.
15. TD.Analgin- C Analgin, Vitamin C L 10; 20; 50; 100ml Gi m đau, h s t, ch ng viêm, tăng s c đ kháng. ND-181
16. TD. Vitamin C 20% Vitamin C Chai 10; 20; 50; 100ml B i b cơ th , tăng s c đ kháng trên trâu, bò, ng a, ND-182
l n, dê, c u, chó, mèo.
17. TD. Calcium-C Calcium gluconate, L 10; 20; 50; 100ml Tr b i li t trư c và sau khi đ , co gi t do h caxi ND-183
Vitamin C huy t, m m xương, loãng xương, còi xương. Tăng
cư ng gi i đ c, tăng s c đ kháng trên trâu, bò,
ng a, l n, dê, c u, chó.
18. TD. Calcium-B Calcium gluconate, L 50; 100; 250; 500ml Tr b i li t, xu t huy t n i, d ng, n i m đay, viêm ND-184
Phosphorylcholamine, da, r i lo n trao đ i ch t, suy như c cơ th trên trâu,
Vitamin B12 bò, ng a, l n.
19. TD.Dexa Dexamethasone L 5; 10; 20; 50; 100ml Đi u tr các trư ng h p Shock, h i ch ng viêm, d ND-185
ng trên trâu, bò, ng a, dê, c u, heo, chó.
20. TD.Calcium-Caf Calcium gluconate, L 10; 20; 50; 100; 250ml Tr h canxi huy t, suy như c th n kinh, tr tim, tr ND-186
Cafein hô h p.
21. TD. Vitasol Vitamin B1, B2, B6, PP, L 500ml Tr r i lo n trao đ i Carbohydrate, ch ng m t nư c, ND-187
KCL, NaCL, MgCL2 , suy như c cơ th , tăng cư ng s c đ kháng.
Calcium gluconate,
Dextrose monohydrate


18. CÔNG TY THƯƠNG M I VÀ Đ U TƯ THU C THÚ Y ĐÔNG NAM Á
TT Tên thu c Ho t ch t chính D ng Th tích/ Công d ng S
đóng gói Kh i lư ng đăng ký
1. Analgin- ĐNA Analgin L 5; 10; 20; 50; 100ml Gi m đau, h s t trên trâu, bò, ng a, l n, chó, ĐNA-14
mèo.
2. Lincospectin- Lincomycin, Spectinomycin L 5; 10; 20; 50; 100ml Tr nhi m trùng máu, tiêu hóa, hô h p ti t ni u ĐNA-15
ĐNA sinh d c trên trâu, bò, l n, dê, c u, chó, mèo, gia
c m.
3. KCL-ĐNA Kanamycin sulfate, Colistin L 5; 10; 20; 50; 100ml Tr b nh đư ng hô h p trên trâu, bò. Nhi m trùng ĐNA-16
sulfate ti t ni u trên chó, mèo.
4. ER-ĐNA Enrofloxacin L 5; 10; 20; 50; 100ml Tr b nh đư ng hô h p trên trâu, bò, l n. Nhi m ĐNA-17
trùng ti t ni u trên chó.
5. Vitamin B1 2,5% Vitamin B1 L 5; 10; 20; 50; 100ml Tr b nh do thi u Vitamin B1 trên gia súc, gia ĐNA-18
c m.
6. F500-ĐNA Flumequin L 5; 10; 20; 50; 100ml Tr b nh đư ng hô h p, đư ng ru t trên trâu, bò, ĐNA-19
ng a, l n, dê, c u, gia c m.
7. C200- ĐNA Colistin L 5; 10; 20; 50; 100ml Tr b nh d dày, ru t trên trâu, bò, ng a, l n, ĐNA-20
dê, c u.

9
8. N500-ĐNA Norfloxacin HCL L 5; 10; 20; 50; 100ml Tr b nh đư ng hô h p trên trâu, bò, l n. Nhi m ĐNA-21
trùng ti t ni u trên chó.THÀNH PH H CHÍ MINH
19. CÔNG TY THU C THÚ Y TRUNG ƯƠNG II
TT Tên thu c Ho t ch t chính D ng đóng Th tích/ Kh i lư ng Công d ng S
gói
đăng ký
1. Navet-Saracin Sarafloxacin HCL Gói 5; 10; 50; 100g Tr các b nh do vi khu n nh y c m v i TWII-70
Sarafloxacin gây ra tiêu ch y trên heo con.
2. Navet- Tylosin 100 Tylosin tartrate Chai 20; 50; 100; 250ml Tr b nh nhi m trùng trên gia súc TWII-102
3. Navet- Cox Toltrazuril Chai 100; 200ml Tr b nh c u trùng trên heo con TWII-103
4. Navet- Flor Florphenicol Chai, ng 5; 20; 50; 100ml Tr b nh đư ng hô h p, tiêu hóa, ti t ni u, sinh TWII-106
d c trên trâu, bò, l n
5. Navet- Enro 100 Enrofloxacin HCL Chai 20; 50; 100; 250ml Tr b nh đư ng hô h p, tiêu hóa, ti t ni u, sinh TWII-46
d c, viêm nhi m ngoài da, v t thương.
6. Navet- Doxy-T Tylosin tartrate, Chai 20; 50; 100; 250ml Tr b nh t huy t trùng, viêm ph i, viêm ph TWII-54
Doxycyclin, Dexa qu n, h ng l trên trâu, bò, dê, c u, heo
7. Navet- Cel Ceftiofur Chai 100ml Tr viêm ph i, viêm t cung, viêm vú, THT, th i TWII-71
móng trên trâu, bò, dê, c u, heo.
8. Navet- Oxytetra 100 Oxytetracycline HCL Chai 20; 50; 100; 250ml Tr nhi m khu n đư ng hô h p, tiêu hóa, sinh TWII-80
d c, ti t ni u trên gia súc.
9. Navet- Enro Enrofloxacin HCL Chai 200ml Tr phó thương hàn, phù đ u do E.coli, viêm TWII-84
ph i, viêm d dày -ru t trên heo con.
10. Navet-Fenben Fenbendazole Gói 5; 10; 50; 100g T y giun sán ph i, đư ng ru t, th n cho TWII-85
trâu, bò, dê, c u, heo, chó, mèo.
11. Navet-Thiasone Thiamphenicol Chai 20; 50; 100ml Tr b nh đư ng hô h p, tiêu hóa, ti t ni u trên TWII-87
trâu, bò, heo.
20. CÔNG TY LIEN DOANH BIO-PHARMACHEMIE
TT Tên thu c Ho t ch t chính D ng Th tích/ Kh i lư ng Công d ng S đăng ký
đóng gói
1. Bio- Ampiject Ampicillin trihydrate ng, chai 5; 10; 20; 50; 100; 250ml Tr viêm ph i, THT, d u son, nhi m trùng v t LD-BP-443
thương, thương hàn trên gia súc, gia c m.
2. Bio- Levamide Niclosamide, Viên 1; 5g T y giun, sán trên chó, mèo. LD-BP-444
Levamisole
3. Bio- Colimutin fort Tiamulin, Colistin L 10; 20; 50; 100ml Tr nhi m khu n tiêu hoá, hô h p trên trâu, bò, LD-BP-445
heo, chó mèo.
4. Bio-Apracin 200 Apramycin Chai 20; 50; 60; 100; 150ml Tr viêm đư ng tiêu hoá, hô h p, viêm vú, viêm LD-BP-446
kh p trên bê, nghé, heo, dê, c u, chó mèo.
5. Bio- Flum OS Flumequine Chai, Can 20; 50; 60; 100; 150; 250; Tr nhi m trùng đư ng tiêu hoá, hô h p trên gia LD-BP-447
500ml; 1; 5; 20l súc, gia c m.
6. Bio- Genta OS Gentamycine Chai, Can 20; 50; 60; 100; 150; 250; Tr nhi m trùng đư ng tiêu hoá trên heo con, bê, LD-BP-448
500ml; 1; 5; 20l nghé.
7. Bio Flor- Doxy Florfenicol, Chai 20; 50; 100; 250ml Tr thương hàn, viêm ph i, viêm t cung, viêm vú, LD-BP-449
THT, viêm kh p, sưng phù đ u trên trâu, bò, heo,
Doxycycline
dê, c u.
21. CÔNG TY C PH N SÀI GÒN V.E.T
TT Tên s n ph m Ho t ch t chính D ng đóng Th tích/ Kh i lư ng Công d ng S đăng ký
gói
1. Enrocol Colistin sulfate, Gói, H p 5; 10; 20; 30; 50; 100; Tr b nh đư ng hô h p, tiêu ch y, thương hàn, HCM-X2-35
Amoxicillin trihydrate, 500g; 1kg viêm vú, viêm kh p trên bê, nghé, heo, gà, v t,
Bromhexin cút.
2. Flucogen Gentamycin sulfate, Gói, H p 5; 10; 20; 30; 50; 100; Tr nhi m trùng đư ng tiêu hóa trên bê, nghé, HCM-X2-36
Colistin sulfate 500g; 1; 5; 10kg heo, gà, v t, cút.
3. Neo-Colixyl Oxytetracycline HCL, Gói, H p 5; 10; 20; 30; 50; 100; Tr viêm ph i, viêm ru t- tiêu ch y, t huy t HCM-X2-37
Colistin sulfate, 500g; 1; 5; 10kg trùng trên bê, nghé, heo, gà, v t, cút.
Bromhexin HCL,
Paracetamol

10
4. E.Coli.Kana Kanamycin sulfate, Gói, H p 5; 10; 20; 30; 50; 100; Tr viêm ru t-tiêu ch y, thương hàn, THT, HCM-X2-48
Colistin sulfate 500g; 1kg nhi m trùng đư ng ti u trên bê, nghé, heo, gà,
v t, cút.
5. Peni-Strep Streptomycin sulfate, Chai 9,6; 24; 48g Tr nhi m trùng đư ng hô h p, viêm ru t, viêm HCM-X2-49
Penicillin G procain t cung, viêm kh p, nhi m trùng v t thương
6. Tiatetra Tiamulin, Gói,h p 5; 10; 20; 30; 50; 100; Tr viêm ph i, viêm ru t, THT, TH, viêm kh p HCM-X2-38
Chlortetracycline, 500g; 1; 5; 10kg trên bê, nghé, heo, gà, v t.
Paracetamol
7. Genta-Septryl Gentamycin sulfate, Gói, h p 5; 10; 20; 30; 50; 100; Tr viêm ru t,thương hàn, t huy t trùng trên HCM-X2-52
Sulfadimidine sodium 500g; 1kg bê, nghé, heo, gà, v t, cút
8. E.T.S-Plus Tylosin tartrate, Analgin, Gói, h p 5; 10; 20; 30; 50; 100; Tr viêm ru t- tiêu ch y, viêm kh p, viêm ph i HCM-X2-55
Bromhenxin 500g; 1; 5; 10kg trên heo, gà, v t, cút.
Spectinomycin , ,
Vit A, D3, E, B1, B6, C
9. T.S.C-Vita Colistin sulfate, Tylosin Gói, h p 5; 10; 20; 30; 50; 100; Tr tiêu ch y, thương hàn, viêm ph i, viêm HCM-X2-84
tartrate, Bromhenxin, Vit 500g; 1; 5; 10kg kh p, t huy t trùng trên heo, gà, v t, cút.
A, D3, E, B1, B2, B5, B6,
C, PP.
10. Ampi-Sep Ampicillin sodium, Gói, h p 5; 10; 20; 30; 50; 100; Tr viêm ru t, thương hàn, t huy t trùng, viêm HCM-X2-90
Sulfamethoxazol, 500g; 1; 5; 10kg ph i trên bê, nghé, heo, gà, v t, cút.
Paracetamol
11. Spira S.B.C Spiramycin adipat, Colistin Gói,h p 5; 10; 20; 30; 50; 100; Tr viêm ru t tiêu ch y, viêm ph i trên heo, gà, HCM-X2-94
sulfate, Bromhenxin, 500g; 1; 5; 10kg vt
Paracetamol
12. Coccidyl Sulfadimidine base, Gói, h p 5; 10; 20; 30; 50; 100; Tr b nh c u trùng trên bê, nghé, heo, gà v t, HCM-X2-113
Diaveridine,VitA,K3,PP 500g; 1; 5; 10kg th .
13. Floxy Florfenicol, Lidocain ng, chai, 2; 5; 10; 20; 50; 100ml Tr nhi m trùng hô h p, tiêu hóa trên trâu, bò, HCM-X2-200
Doxycyclin, Prednisolone, l dê, c u, l n, gà, v t.
14. Penicain L.A Penicillin G procain ng, chai, 2; 5; 10; 20; 50; 100ml Tr nhi m trùng v t thương, viêm ph i, THT, HCM-X2-201
l viêm t cung, nhi m trùng ti t ni u trên trâu,
bò, dê, c u, heo.
15. Doxy-Coli Florfenicol, Bromhexin Gói, H p 5; 10; 20; 30; 50; 100; Tr b nh đư ng hô h p, viêm ru t- tiêu ch y, HCM-X2-202
Doxycyclin, Vit A, C 500g; 1kg viêm kh p trên gà, v t, cút, heo.
16. Thiamtetrasone Thiamphenicol, ng, Chai, 2; 5; 10; 20; 50; 100ml Tr THT, thương hàn, viêm ru t- tiêu ch y, viêm HCM-X2-203
Oxytetracycline, L ph i, viêm móng, viêm kh p, viêm ni u đ o
Bromhexin, Lidocain tr n trâu, bò, dê, c u, heo, chó, mèo, gà, v t
Prednisolone,
17. Florfen-B Florfenicol, Gói, H p 5; 10; 20; 30; 50; 100; Tr nhi m trùng hô h p, tiêu hoá trên heo, gà, HCM-X2-204
Oxytetracycline 500g; 1kg. v t, cút.
18. Kamox Amoxicillin trihydrate, Chai, L 1,2; 12; 30g Tr viêm đư ng hô h p, tiêu hoá, viêm đư ng HCM-X2-205
Kanamycin sulfate ti t ni u, viêm t cung, đau móng trên trâu, bò,
heo, dê, c u, gà, v t.
19. SG.Spira-S Steptomycin sulfate, Chai, L 1,3; 13; 32,5g Tr viêm đư ng hô h p, viêm kh p, viêm vú, HCM-X2-206
Spiramycin adipaste viêm t cung trên trâu, bò, heo, dê, c u, chó,
mèo, gà, v t.
20. Tasahe Fenbendazole Gói, H p 5; 10; 20; 30; 50; 100; Tr giun d dày ru t trên trâu, bò, ng a, heo, HCM-X2-207
500g; 1kg. dê, c u, chó, mèo.
21. Thionin-SP Thiamphenicol, Chai 100; 200ml Phòng ch ng nhi m trùng v t thương bên HCM-X2-208
Oxytetracycline, ngoài.
Gentian violet
22. Norxacin Norfloxacin HCL Chai 5; 10; 20; 50; 100; 250mlTr CRD, E.coli, thương hàn, THT, viêm ph i, HCM-X2-209
viêm kh p trên heo con, gà, v t.
23. SG.Linpec Lincomycin HCL, Gói, H p 5; 10; 20; 30; 50; 100; Tr b nh đư ng hô h p, tiêu hoá, viêm kh p HCM-X2-210
Spectinomycin HCL, 500g; 1kg. trên heo, gia c m.
Bromhexine HCL
24. Flortyl F.T.P Florfenicol, Tylosin ng, Chai, 2; 5; 10; 20; 50; 100ml Tr b nh đư ng hô h p, tiêu hoá trên trâu, bò, HCM-X2-211
tartrate, Prednisolone L dê, c u, heo, chó, mèo, gà, v t.
25. Mabocin Marbofloxacin, ng, Chai, 2; 5; 10; 20; 50; 100ml Tr b nh đư ng hô h p, tiêu hoá trên trâu, bò, HCM-X2-212
Prednisolone L dê, c u, heo, chó, mèo, gà, v t
26. SG.Bromhexin-C Bromhexin HCL, Gói, H p 5; 10; 20; 30; 50; 100; Làm long đ m, tr viêm khí qu n, viêm ph HCM-X2-213
Acid ascorbic, Acid citric 500g; 1; 5; 10kg. qu n, các tình tr ng viêm mãn ph i trên trâu,
bò, dê, c u, heo, chó, mèo, gà, v t, cút.

11
27. Tylo-D.C Tylosin tartrate, ng, Chai, 2; 5; 10; 20; 50; 100ml Tr tiêu ch y, sưng phù đ u, THT, viêm ph i HCM-X2-214
Colistin sulfate, c p tính, đau móng, viêm kh p, viêm t cung,
Dexamethasone viêm vú trên trâu, bò, dê, c u, heo
28. Neo-Pec Neomycin sulfate, Pectin Chai 50; 100; 250; 500ml Tr tiêu ch y trên heo, bê, nghé, dê, c u, chó, HCM-X2-215
mèo.
29. SG.Anti-E.coli Colistin sulfate, Chai 50; 100; 250; 500ml Tr tiêu ch y phân xanh, phân tr ng trên bê, HCM-X2-216
Neomycin sulfate, nghé, heo, chó, mèo, dê, c u.
Potassium chloride,
30. SG.Oxytetra LA Oxytetracycline ng, Chai, 2; 5; 10; 20; 50; 100ml Tr viêm ph i, viêm ru t-tiêu ch y, THT, viêm HCM-X2-217
L vú, viêm t cung, viêm kh p, đau móng trên
trâu, bò, heo, dê, c u, chó mèo.
31. SG. Gentasone Gentamycin, ng, Chai, 2; 5; 10; 20; 50; 100ml Tr THT, thương hàn, viêm ru t-tiêu ch y, HCM-X2-218
Dexamethasone nhi m trùng máu, nhi m trùng v t thương, viêm
vú, viêm t cung, viêm ph p, đau móng trên
trâu, bò, heo, dê, c u.
22. CÔNG TY TNHH THƯƠNG M I VÀ S N XU T THU C THÚ Y SÀI GÒN (SONAVET)
TT Tên thu c Ho t ch t chính D ng Kh i lư ng/ Th tích Công d ng S đăng ký
đóng gói
1. Lincotin Lincomycin, ng, Chai 5; 10; 20; 50; 100ml Tr nhi m trùng d dày-ru t, hô h p trên HCM-X9-12
trâu, bò, heo, gia c m.
Colistin sulfate
2. Dotyline WS Doxycycline, Túi, gói, 5; 10; 20; 50; 100; 250; Tr nhi m trùng d dày-ru t, hô h p trên bê, HCM-X9-20
h p 500g; 1kg dê non, c u non, heo, gia c m.
Tylosin
3. Dimolin Colistin sulfate Túi, gói, 5; 10; 20; 50; 100; 250; Tr nhi m trùng đư ng d dày-ru t, đư ng HCM-X9-21
h p 500g; 1kg hô h p trên bê, dê non, c u non, heo, gia
Amoxycilline
c m.
4. Doxycol WS Doxycycline Túi, gói, 5; 10; 20; 50; 100; 250; Tr b nh nhi m trùng d dày-ru t, hô h p HCM-X9-24
h p 500g; 1kg trên gia c m
Colistin sulfate
5. Vioxin Spray Oxytetracycline Chai 20; 50; 100; 200; 250ml Tr nhi m trùng ngoài da, núm vú, móng HCM-X9-25
gu c, chân có vu t trên trâu, bò, dê, c u,
Gentian violet
heo.
6. Tiacycline WS Tiamulin, Túi, gói, 5; 10; 20; 50; 100; 250; Tr b nh đư ng hô h p, tiêu hóa trên heo HCM-X9-28
h p 500g; 1kg
Oxytetracycline
7. Doxylin Doxycycline ng, Chai 5; 10; 20; 50; 100ml Tr viêm kh p, tiêu ch y, suy n heo, viêm HCM-X9-30
ph i, viêm cu ng ph i, viêm ru t trên trâu,
bò, heo.
8. Amox Coli Amoxycilline ng, Chai 5; 10; 20; 50; 100ml Tr nhi m trùng d dày-ru t, đư ng tiêu hóa HCM-X9-31
trên trâu, bò, heo.
Colistin sulfate
Dexamethasone
9. Flumeson 100 Flumequine ng, Chai 5; 10; 20; 50; 100ml Tr nhi m trùng d dày-ru t, đư ng hô h p HCM-X9-32
trên trâu, bò, heo, gia c m.
10. Lincotin WS Lincomycin Túi, gói, 5; 10; 20; 50; 100; 250; Tr nhi m trùng d dày-ru t, hô h p trên HCM-X9-38
h p 500g; 1kg heo, gia c m.
Colistin sulfate
11. Neocoli WS Neomycine Túi, gói, 5; 10; 20; 50; 100; 250; Tr nhi m trùng d dày-ru t, hô h p trên HCM-X9-41
h p 500g; 1kg heo.
Colistin sulfate
12. Atropin Atropine sulfate ng, Chai 5; 10; 20; 50; 100ml Tr co th t ru t, tiêu ch y, co th t khí-ph HCM-X9-43
qu n, phù th ng ph i. Gi m đau, gi i đ c
trong các trư ng h p ng đ c Dipterex,
Pilocarpin.
13. Diarrhe-Stop Colistin sulfate Túi, gói, 5; 10; 20; 50; 100; 250; Tr tiêu ch y c p và mãn tính trên bê, dê HCM-X9-49
h p 500g; 1kg non, c u non, ng a con, heo con.
Sulfaguanidin
14. Specti Coli Colistin sulfate Chai 10; 20; 50; 100ml Tr nhi m trùng d dày-ru t trên dê con, c u HCM-X9-67
con, heo con.
Spectinomycin
15. Lincospectin Spectinomycin ng, Chai 5; 10; 20; 50; 100ml Tr nhi m trùng d dày-ru t, hô h p trên bê, HCM-X9-70
dê, c u, heo, chó, mèo, gia c m.
Lincomycin
16. Tilocol Colistin sulfate Túi, gói, 5; 10; 20; 50; 100; 250; Tr nhi m trùng d dày-ru t, viêm ph i đ a HCM-X9-74
h p 500g; 1kg phương, tiêu ch y trên heo, gia c m.
Tylosin, Vitamin A, C

12
TT Tên thu c Ho t ch t chính D ng Kh i lư ng/ Th tích Công d ng S đăng ký
đóng gói
17. Dexacolitrim Colistin sulfate ng, Chai 5; 10; 20; 50; 100ml Tr nhi m trùng d dày-ru t, hô h p, ti t HCM-X9-78
ni u trên trâu, bò, dê, c u, heo.
Trimethoprim, Dexa
18. Vitamin ADE 500 Vitamin A, D3, E Chai 10; 20; 50; 100ml Phòng ch ng các b nh thi u vitamin A, D3, HCM-X9-80
E trên trâu, bò, dê, c u, heo.
19. Ivertin Ivermectine Chai 10; 20; 50; 100ml Phòng và tr các b nh do n i, ngo i ký sinh HCM-X9-84
trùng trên bò, dê, c u, heo.
20. Amox AD Amoxycilline Túi, gói, 5; 10; 20; 50; 100; 250; Tr nhi m trùng d dày-ru t, hô h p, ti t HCM-X9-99
h p 500g; 1kg ni u trên bê, dê non, c u non, heo.
21. Amox 10% Amoxycilline ng, Chai 5; 10; 20; 50; 100ml Tr nhi m trùng d dày-ru t, hô h p, ti t HCM-X9-114
ni u trên trâu, bò, dê, c u, heo.
23. CÔNG TY TNHH THƯƠNG M I VÀ S N XU T THU C THÚ Y G U VÀNG
TT Tên thu c Ho t ch t chính D ng Kh i lư ng/ Th tích Công d ng S đăng ký
đóng gói
1. Floxamco plus Enrofloxacin, Bromhexine, Gói, H p, 5; 10; 30; 50; 100; 250; Tr nhi m trùng đư ng hô h p, tiêu hóa, HCM-X17-10
Vitamin C, K3 Thùng 500g; 1; 2; 10; 25kg sinh d c trên heo, bê, dê, c u, gà, v t, cút.

2. Tylo-DT Tylosin, Thiamphenicol, ng, 2; 5; 10; 20; 50; 100; 250; Tr b nh đư ng hô h p, sinh d c, tiêu hóa HCM-X17-40
Dexamethasone Chai 500ml; 1l. và l loét ngoài da trên trâu, bò, heo, dê,
c u.
3. Spira-D Spiramycin, ng, 2; 5; 10; 20; 50; 100; 250; Tr b nh đư ng hô h p, sinh d c trên trâu, HCM-X17-49
Dexamethasone Chai 500ml; 1l. bò, heo, chó, mèo, gà v t.
4. Doxenro-CD Doxycyclin, Chai 10; 100; 250ml Tr b nh đư ng hô h p, tiêu hóa, sinh d c HCM-X17-76
Dexamethasone, trên ttrâu, bò, heo, dê, c u, gà, v t.
Bromhexin
5. Ciprozyme 257 Cephalexin, Colistin, Gói, H p, 5; 10; 30; 50; 100; 250; Tr nhi m trùng đư ng hô h p, tiêu hóa, HCM-X17-126
Vitamin C, K3, Amylase, Thùng 500g; 1; 2; 10; 25kg sinh d c, b nh ngoài da trên heo, bê, dê,
Protease c u, gà, v t, cút.
6. Cephazyme Cephalexin, Vitamin C, Gói, H p, 5; 10; 30; 50; 100; 250; Tr nhi m trùng đư ng hô h p, tiêu hóa, HCM-X17-134
Amylase, Protease, Lipase Thùng 500g; 1; 2; 10; 25kg sinh d c trên trâu, bò, heo, gà, v t
7. Coli 2000 Flumequin, Salicylate, Gói, H p, 5; 10; 30; 50; 100; 250; Tr tiêu ch y, viêm ru t, thương hàn, viêm HCM-X17-148
Bromhexin, Inositol, Thùng 500g; 1; 2; 10; 25kg ph i trên trâu, bò, heo, gà, v t, cút.
Vitamin K3, A, D3, E, B1,
B2, B3, B5, B6.
8. Anti C.R.D 2000 Enrofloxacin, Vitamin C, Gói, H p, 5; 10; 30; 50; 100; 250; Tr viêm ph i, tiêu ch y, thương hàn, trên HCM-X17-153
Bromhexin Thùng 500g; 1; 2; 10; 25kg bê, nghé, heo con, gà, v t.
9. Doxenco- Vit Enrofloxacin, Vitamin PP, Gói, H p, 5; 10; 30; 50; 100; 250; Tr b nh đư ng hô h p, tiêu hóa trên trâu, HCM-X17-8
K3 Thùng 500g;1; 2; 10; 25kg bò, heo, dê, c u, gia c m
10. Doxytin-C Tiamulin, Doxycyclin, Vit. Gói, H p, 5; 10; 30; 50; 100; 250; Tr b nh đư ng hô h p, tiêu hóa trên gia HCM-X17-9
C, Sodium salicylate Thùng 500g;1; 2; 10; 25kg c m
11. Floxamco Enrofloxacin, Vitamin PP, Gói, H p, 5; 10; 30; 50; 100; 250; Tr nhi m trùng do vi khu n nh y c m v i HCM-X17-11
K3 Thùng 500g;1; 2; 10; 25kg Enrofloxacin gây ra trên bê, heo, gà, v t, cút.


12. Flutatin Flumequin Gói, H p, 5; 10; 30; 50; 100; 250; Tr b nh đư ng hô h p, tiêu hóa trên bê, HCM-X17-12
Thùng 500g;1; 2; 10; 25kg nghé, heo con, gà, v t, cút.
13. Genta-Sept Gentamicin, Gói, H p, 5; 10; 30; 50; 100; 250; Tr tiêu ch y do nhi m khu n trên bê, nghé, HCM-X17-15
sulphadimidine, Vitamin Thùng 500g;1; 2; 10; 25kg heo con, gà, v t, cút.
PP
14. My-Coli 1500 Spiramycin, Trimethoprim, Gói, H p, 5; 10; 30; 50; 100; 250; Tr b nh đư ng hô h p hóa trên trâu, bò, HCM-X17-22
Vitamin C Thùng 500g;1; 2; 10; 25kg heo, gà, v t.
15. Toi gia c m Enrofloxacin,Vitamin C, Gói, H p, 5; 10; 30; 50; 100; 250; Tr viêm ph i, viêm ru t, viêm da, viêm kh p HCM-X17-30
Sodium salicylate Thùng 500g;1; 2; 10; 25kg trên gà, v t, cút.
16. Doxenro-D 100 Enrofloxacin, ng, 2; 5; 10; 20; 50; 100; 250; Tr nhi m trùng đư ng hô h p, tiêu hóa, HCM-X17-45
Dexamethasone, Chai 500ml; 1; 4l. nhi m trùng da, mô, sinh d c trên trâu, bò,
Bromhexine ng a, heo, dê, c u, gà, v t.
17. Enrocin- S Enrofloxacin, ng, 2; 5; 10; 20; 50; 100; 250; Tr nhi m trùng đư ng hô h p, tiêu hóa, HCM-X17-46
Dexamethasone Chai 500ml; 1; 4l. viêm kh p, viêm móng, nhi m trùng máu
trên trâu, bò, heo, gà, v t.
18. Fugenta 100 Flumequin ng, 2; 5; 10; 20; 50; 100; 250; Tr viêm ru t trên trên trâu, bò, heo, dê, c u. HCM-X17-51

13
TT Tên thu c Ho t ch t chính D ng Kh i lư ng/ Th tích Công d ng S đăng ký
đóng gói
Chai 500ml; 1; 4l.
19. Gavenro 500 Gentamycin ng, 2; 5; 10; 20; 50; 100; 250; nT nhi m trùng đư ng tiêu hoá, viêm ph i, HCM-X17-53
Chai 500ml; 1; 4l. viêm kh p, viêm đư ng ti t ni u, viêm vú,
viêm t cung trên trâu, bò, heo, dê, chó,
mèo, gà, v t.
20. Ciproxin-D Enrofloxacin, ng, 2; 5; 10; 20; 50; 100; 250; Tr nhi m trùng đư ng hô h p, tiêu hóa, HCM-X17-141
Dexamethasone acetat Chai 500ml; 1; 4l. thương hàn, viêm ru t, ni u sinh d c trên
trâu, bò, heo, chó, mèo, gà, v t.


21. Net-Tesol-CR Neomycin, Oxytetracyclin, Gói, H p, 5; 10; 30; 50; 100; 250; Tr THT, thương hàn, viêm ru t, tiêu ch y, HCM-X17-133
Sodium metabisulfite Thùng 500g;1; 2; 10; 25kg viêm xoang mũi, nhi m trùng máu trên heo,
gà, v t.


24. CÔNG TY TNHH TM-SX THU C THÚ Y SONG VÂN
TT Tên thu c Ho t ch t chính D ng Kh i lư ng/Th tích Công d ng S đăng ký
đóng gói
1. Amfuram- C Ampicillin, Gói, L 10; 50; 100g; 1kg Tr nhi m trùng do vi khu n nh y c m v i HCM-X18-76
Sulfadimethoxin, Ampicillin và Sulfadimethoxin gây ra trên bê,
Alkylnaphtalen c u, dê, ng a, heo.
2. Vagylox Enrofloxacin, H p 6 viên/v Tr viêm nhi m âm đ o, t cung, viêm đư ng HCM-X18-77
Dexamethasone ti t ni u trên trâu, bò, heo, dê.
25. CÔNG TY TNHH TM & SX THU C THÚ Y ANPHA
TT Tên thu c Ho t ch t chính D ng Kh i lư ng/ Th tích Công d ng S đăng ký
đóng gói
1. Altylo-P.C Tylosin tartrate, Chai 10; 20; 50; 100; 250ml Tr b nh đư ng hô h p, tiêu hóa, ti t ni u HCM-X19-07
Thiamphenicol, trên trâu, bò, dê, c u, heo.
Prednisolone
2. Enrocoligen Enrofloxacin Chai 10; 20; 50; 100; 250ml Tr viêm ph i, THT, thương hàn, viêm đư ng HCM-X19-08
ti t ni u, viêm t cung, viêm vú trên trâu, bò,
heo.
3. Norcoli-D Norfloxacin Chai 10; 20; 50; 100; 250ml Tr viêm ru t, tiêu ch y, THT, thương hàn, HCM-X19-10
viêm t cung, viêm đư ng ti t ni u trên trâu,
bò, heo, gà, v t.
4. Alphasone D.O.T Thiamphenicol, Chai 10; 20; 50; 100; 250ml Tr nhi m trùng đư ng hô h p, viêm ru t, tiêu HCM-X19-12
Oxytetracyclin HCL, ch y, thương hàn, viêm kh p, viêm t cung
Dexamethasone trên trâu, bò, heo, dê, c u, gà, v t.
26. CÔNG TY TNHH THU C THÚ Y-THU S N HƯƠNG HOÀNG NAM
TT Tên s n ph m Ho t ch t chính D ng Th tích/ Công d ng S đăng
đóng gói ký
Kh i lư ng
1. E.coli Ampicilin trihydrate, Gói, H p 5; 10; 20; 50; 100; 250; Tr b nh đư ng tiêu hoá, hô h p, nhi m khu n HHN - 13
sulfamethoxazone 500g; 1; 2; 5kg máu, sinh d c, ti t ni u trên bê, nghé, dê c u
non, ng a non, l n, gia c m.
2. Leva-20% Levamisol Gói, H p, 5; 10; 20; 50; 100; 200; X giun trên gia súc, gia c m. HHN - 14
Lon 250; 500g; 1; 2; 5; 25kg
3. CRD Doxycyclin hyclat, Gói, H p 5; 10; 20; 50; 100; 250; Tr nhi m khu n do vi khu n nh y c m v i HHN - 15
Tiamulin fumarat acid 500g; 1; 2; 5kg Doxycyclin, Tiamulin gây ra trên l n, gà.
4. Sulxalin- Plus Sulfadimidin, Gói, H p 5; 10; 20; 50; 100; 250; Tr b nh c u trùng ru t non và manh tràng trên HHN - 16
Sulfaquinoxalin 500g; 1; 2; 5kg gia c m.
5. C u trùng -Stop Sulfachlorpyridazin, Gói, H p 5; 10; 20; 50; 100; 250; Tr b nh c u trùng, phân tr ng, phân máu, a ra HHN - 17
500g; 1; 2; 5kg máu tươi trên gia c m, th .
Vitamin K3
6. Neo-Coli Neomycin sulfate, Chai 5; 10; 20; 50; 100; 250; Tr nhi m trùng đư ng tiêu hoá do vi khu n nh y HHN - 18
Colistin sulfate 500ml; 1; 5l c m v i Neomycin, Colistin gây ra trên bê, nghé,
dê c u non, l n, th , gia c m.
T NH BÌNH DƯƠNG
27. CÔNG TY LIÊN DOANH ANOVA14
TT Tên thu c Ho t ch t chính D ng Th tích/ Kh i lư ng Công d ng S
đóng gói
đăng ký
1. Nova- Septryl 24% Sulfamethoxypyridazine, ng, L , 2; 5; 10; 20; 50; 100; 300; Tr nhi m trùng đư ng tiêu hóa, hô h p, sinh LD-AB-126
Trimethoprim Chai 500ml; 1l d c, viêm kh p, thói móng trên trâu, bò, l n,
dê, c u, heo, chó mèo, gia c m.
2. Nova-Fe+B12 20% S t (Dextran complex), ng, L , 2; 5; 10; 20; 50; 100; 300; Phòng và tr thi u máu do thi u s t trên heo LD-AB-127
Vitamin B12 Chai 500ml; 1l con
3. Nova- Amdecol Ampicillin trihydrate, ng, L , 10; 20; 50; 100; 300; Tr sưng phù đ u, viêm ru t tiêu ch y, viêm LD-AB-128
Colistin sulfate, Chai 500ml; 1l ph i, THT, thương hàn, viêm t cung, nhi m
Dexamethasone trùng v t thương trên trâu, bò, dê, c u, heo,
chó, mèo, gia c m.
4. Nova Pen- Strep Penicillin G Procain, L 1,65g Tr t huy t trùng, viêm ph i, d u son, viêm t LD-AB-129
Streptomycin sulfate cung, viêm kh p, lepto, nhi m trùng v t thương
trên trâu, bò, ng a, heo, chó, mèo, gia c m.
5. Nova-Penicillin Penicillin G Procain, L 3,7g Tr nhi m trùng do vi khu n gr(+) gây ra trên LD-AB-130
Penicillin G sodium trâu, bò, ng a, heo, chó, mèo.
6. Nova- Ampi Ampicillin sodium L 1g Tr viêm ph i, THT, viêm vú, viêm t cung, LD-AB-131
viêm ru t tiêu ch y, nhi m trùng v t thương
trên trâu, bò, dê, c u, heo, gia c m.


7. Nova- Genmox Gentamycin sulfate, L 0,75g Tr viêm ph i, THT, viêm ru t tiêu ch y, thương LD-AB-132
Amoxicillin trihydrate hàn, viêm vú, viêm t cung, nhi m trùng v t
thương, nhi m trùng máu trên trâu, bò, dê,
c u, heo, gia c m.
8. Nova-Marlox 25 Marbofloxacin ng, L , 5; 10; 20; 50; 100; 300; Tr b nh đư ng hô h p, viêm ru t, nhi m trùng LD-AB-133
Chai 500ml; 1l. v t thương trên trâu, bò, l n, dê, c u, chó,
mèo, gia c m.
28. CÔNG TY TNHH TM VÀ S N XU T THU C THÚ Y MINH DŨNG
TT Tên thu c Ho t ch t chính D ng Kh i lư ng/ Công d ng S đăng ký
đóng gói
Th tích

1. MD Spectinomycine 200 Spectinomycin Chai. L 10; 20; 50; 100ml Tr b nh đư ng hô h p trên trâu, bò, ng a, dê, HCM-X22-17
c u, heo.

2. MD Tylo 200 Tylosin tartrate Gói, H p, 5; 10; 30; 50; 100; Đi u tr b nh nhi m trùng đư ng ru t do vi HCM-X22-77
Bao 200; 250; 500g; 1; khu n nh y c m v i Tylosin gây ra trên heo.
10kg

3. MD AD3E Vitamin A, D3, E Chai, L 10; 20; 50; 100ml Phòng và tr b nh thi u Vitamin A, D3, E, tăng HCM-X22-167
s c đ kháng.
T NH TI N GIANG
29. CÔNG TY C PH N DƯ C THÚ Y CAI L Y
TT Tên s n ph m Ho t ch t chính D ng Th tích/ Kh i lư ng Công d ng S
đóng gói
đăng ký
1. Bipeni-Strepto Dihydrostreptomycin sulfate, L 1,125; 2,25; 4,5; 9; 22,5; Tr nhi m trùng do các vi khu n nh y c m CL-269
Penicillin G procain 45; 90g v i Dihydrostreptomycin và Penicillin gây ra
trên trâu, bò, dê, c u, heo.


THÀNH PH C N THƠ
30. CÔNG TY SXKD V T TƯ VÀ THU C THÚ Y (VEMEDIM C N THƠ)
TT Tên thu c Ho t ch t chính D ng Th tích/ Kh i lư ng Công d ng S
đóng gói
đăng ký
1. Tobra-Tylo Tobramycin, Tylosin ng, 2; 5; 10; 20; 50; 100; 250; Tr b nh đư ng hô h p, tiêu hóa, viêm vú, CT-300
Chai, L 500ml âm đ o, t cung, h i ch ng MMA, trên trâu,
bò, heo, dê, c u, chó, mèo.
2. Kamoxin-F Kanamycin, Amoxicillin, Vitamin Gói,H p, 5; 10; 20; 50; 100; 200; Tr b nh đư ng hô h p, tiêu hóa, nhi m trùng CT-304
K3 Bao, Xô 500g; 1; 10; 15; 20; 25kg máu trên trâu, bò, heo, chó, mèo, th .
3. Vimerocin Enrofloxacin, Vitamin C, Sorbitol Gói,H p, 5; 10; 20; 50; 100; 200; Tr b nh đư ng hô h p, tiêu hóa trên trâu, CT-305
Bao, Xô 500g; 1; 10; 15; 20; 25kg bò, heo, chó, mèo, th .
4. Vime-Cicep Cephalexin Gói,H p, 5; 10; 20; 50; 100; 200; Tr nhi m khu n hô h p, da, nhi m trùng máu CT-306


15
TT Tên thu c Ho t ch t chính D ng Th tích/ Kh i lư ng Công d ng S
đóng gói
đăng ký
Bao, Xô 500g; 1; 10; 15; 20; 25kg trên trâu, bò, heo, chó, mèo, th .
5. Vime N.333 Norfloxacine, Vitamin C Gói, h p, 5; 10; 20; 50; 100; 200; Tr viêm đư ng hô h p, tiêu hóa trên trâu, bò, CT-307
Bao, Xô 500g; 1; 10; 15; 20; 25kg heo, chó, mèo, th .
6. V-200 Flumequin, Methionin ng, 2; 5; 10; 20; 50; 100; 250; Tr b nh đư ng tiêu hóa trên trâu, bò, heo, CT-308
Chai, L 500ml chó, mèo, th .
7. Amicin Amikacin sulfate ng, 2; 5; 10; 20; 50; 100; 250; Tr b nh đư ng hô h p, tiêu hóa, viêm ni u CT-309
Chai, L 500ml d c, viêm kh p, nhi m khu n k phát trên
trâu, bò, heo, dê, chó, mèo.
8. Rifery Erythromycin, Rifampicin, L- Gói, 5; 10; 20; 50; 100; 200; Tr b nh đư ng hô h p, nâng cao s c đ CT-310
Ascorbate-2- polyphosphate, D-α- 500g; 1; 10; 15; 20; 25kg kháng trên trâu, bò, heo, gà, v t, ngan.
H p, Bao,
tocopherol, Selenium

9. Vime-Frondog Trifluoromethylsulfinylpyrazole ng, 2; 5; 10; 20; 50; 100; 120; Phòng tr ve, r n, b chét trâu, bò, dê, c u, CT-311
Chai,Can 250; 500ml; 1; 2; 5l chó, mèo.
10. Ceptifi Ceftiofur ng, Chai 2; 5; 10; 20; 50; 100; 250; Tr b nh đư ng hô h p, tiêu hoá trên trâu, CT-312
500ml bò, dê, c u, heo, chó, mèo.
11. Aralis Apramycin sulfate, Colistin Chai 5; 10; 20; 50; 60; 100; 200 Tr b nh tiêu ch y, viêm d dày ru t trên bê, CT-313
sulfate, Atropine sulfate 250; 500ml; 1; 5l. nghé, heo con, dê, c u con, chó, mèo.
12. Tiamulin Tiamulin HF, Vitamin A, D3, E, B1, Gói, H p, 5; 10; 20; 50; 100; 200; Tr viêm ph i, suy n, viêm khí qu n, viêm đ i CT-314
B2, B6, K3 Bao, Xô 500g; 1; 10; 15; 20; 25kg tràng, ki t l trên heo, gà, v t, ngan.
31. CÔNG TY TNHH S N XU T THƯƠNG M I THU C THÚ Y 1/5
Tên thu c Ho t ch t chính D ng Kh i lư ng /Th tích Công d ng S đăng ký
đóng gói
1. Kana- Coli Kanamycin sulfate, Chai 2; 5; 10; 20; 50; 100; Tr viêm ph i, viêm ru t, nhi m trùng máu, TH, CT(X1/5-6)
Colistin 250; 500ml THT, viêm t cung, viêm xoang b ng trên trâu,
bò, heo.
2. Pen-Strep 20/20 Procain Penicillin G, Chai 2; 5; 10; 20; 50; 100; Tr b nh đư ng tiêu hóa, hô h p, ni u - sinh d c, CT(X1/5-15)
Streptomycin sulfate 250; 500ml nhi m trùng v t thương, m n nh t trên trâu, bò,
heo, gà, v t
3. Diacoc Diaveridine, Gói 5; 20; 50; 100; 200; Tr b nh c u trùng, viêm ru t trên bê, nghé, heo CT(X1/5-29)
Sulfadimerazin 500g con, th , gia c m.
4. Tia- 100 Tiamulin hydrogen Chai 2; 5; 10; 20; 50; 100; Tr b nh đư ng hô h p, tiêu hóa, và ti t ni u trên CT(X1/5-33)
fumarate 250; 500ml trâu, bò, heo, gà, v t.
5. Oxytetra- 100 Oxytetracycline HCL Chai 2; 5; 10; 20; 50; 100; Tr viêm nhi m gây ra do các vi khu n nh y c m CT(X1/5-34)
250; 500ml v i Oxytetracycline gây ra trên trâu, bò, heo, gà,
v t.
6. Tylo-PC Tylosin tartrate, Chai 2; 5; 10; 20; 50; 100; Tr b nh đư ng hô h p, d dày ru t, nhi m trùng CT(X1/5-36)
Thiamphenicol 250; 500ml máu, h i ch ng MMA, nhi m trùng v t thương
trên trâu, bò, dê, c u, heo.
7. Lincoseptryl Lincomycin HCL, Chai 5; 10; 20; 50; 100ml Tr viêm hô h p, tiêu hóa, ni u sinh d c trên trâu, CT(X1/5-38)
Spectinomycin HCL bò, heo, gà, v t.
8. Lamox-LA Âmoxicillin trihydrate Chai 2; 5; 10; 20; 50; 100; Tr viêm đư ng hô h p, nhi m trùng sinh m , h i CT(X1/5-40)
250; 500ml ch ng MMA trên trâu, bò, heo, chó, mèo.
9. Florfenicol Florfenicol Chai 2; 5; 10; 20; 50; 100; Tr viêm ph i, viêm ph qu n- ph i trên trâu, bò. CT(X1/5-42)
250; 500ml Viêm teo mũi trên heo.
10. Linco-Spec Lincomycin HCL, Chai 5; 10; 20; 50; 100ml Tr viêm hô h p, tiêu hóa, ni u sinh d c trên trâu, CT(X1/5-43)
Spectinomycin HCL bò, heo, gà, v t.
11. Amtribio Ampicilline trihydrate, Chai 2; 5; 10; 20; 50; 100; Tr viêm d dày, ru t, viêm đư ng hô h p, ti t CT(X1/5-51)
Colistin sulfate, 250; 500ml ni u trên trâu, bò, ng a, c u, heo.
Dexamethasone
II/ DANH M C THU C THÚ Y ĐÓNG GÓI L I.
1. CÔNG TY TNHH ASIALAND VI T NAM


TT Tên thu c Ho t ch t chính D ng Kh i lư ng/ Công d ng S đăng ký
đóng gói
Th tích
1. Heparenol Sorbitol, acetylmethionine, Bình 100; 250; 500ml; 1; 5 Tăng cư ng ch c năng gan, l i ti u, tăng hi u MRA-94
Chlorur cholin, Betain, Lysine L qu s d ng th c ăn.

16
TT Tên thu c Ho t ch t chính D ng Kh i lư ng/ Công d ng S đăng ký
đóng gói
Th tích
HCL
2. Oligoselen Sodium selenite, Vit E Bình 100; 250; 500ml; 1; 5 B sung Vitamine E và Selenium MRA-95
Vitamine E L

3. Polystrongle Levamisole Gói 100; 250; 500g; 1; 2,5; Phòng và tr b nh do các lo i giun tròn nh y MRA-105
poudre orale 5kg c m v i levamisol.
4. Super Layer Oxytetracycline, Lysine Gói 100; 250; 500g; 1; 2,5; Phòng, tr b nh do vi khu n nh y c m v i MRA-108
5kg oxytetracycline. B nh đư ng tiêu hóa, hô h p
Vitamin A,D3,E, K3, B2, B12,
có liên quan đ n stress.
PP, Calcium, Methionine,
5. Aleccid Sulfaquinoxaline, Bình 100; 250; 500ml; 1; 5 Phòng, tr b nh c u trùng MRA-144
L
Pyrimethamine
6. Phosretic Ethanol B aminophosphoric Gói, h p 100g; 1; 2,5; 5 kg Phòng và ch a tr các b nh có liên quan đ n MRA-152
axít gan và th n
7. Vitalic Vitamin A,E,B1,B2,B6, PP, Bình 100; 250; 500ml; 1; 5 B sung h n h p vitamin cho gia c m MRA-196
B12, Calcium panthothenate, L
Biotin


III/ DANH M C THU C THÚ Y NH P KH U
UNITED STATE OF AMERICA (USA)
1. CÔNG TY PFIZER
TT Tên s n ph m Ho t ch t chính D ng Kh i lư ng/ Công d ng Nư c s n S
đóng gói xu t
(ch ng VSV) Th tích đăng ký
®
1 Draxxin Tulathromycin, L 20; 50; 100ml Phòng và tr b nh đư ng hô h p trên trâu, bò, Anh PFU-72
Monothioglycerol heo.
TM
2 Excede for Swine Ceftiofur L 100ml Tr b nh đư ng hô h p trên heo M PFU-73


®
3 Excenel RTU Ceftiofur HCL L 100ml Tr b nh đư ng hô h p trên heo; b nh đư ng M PFU-74
hô h p, viên k móng ho i t , viêm t cung
c p tính trên trâu, bò.
HÀN QUÔC
1.CÔNG TY WOOGENE B&G
TT Tên thu c, Ho t ch t chính D ng Kh i lư ng/ Công d ng S
đóng gói
nguyên li u (ch ng VSV) Th tích đăng ký
1. Super Amino- C L- Valine, L- Leucine, L- Isoleucin, Chai 20; 50; 100; Ch ng suy như c cơ th trên trâu, bò, heo, WG-2
Arginine, Histidine, L- Methionin, L- 250; 500ml ng a, c u.
Phenylalanine, L- Threonin, L-
Tryptophan, Lysine, Cysteine, Vitamin
B1,B6, B12, Riboflavine-5- phosphate
sodium, Calcium pantothenate,
Niacinamide, Sodium acetate, Calcium
chloride 2H2O, Potassium HCL,
Magnesium sulfate 7H2O, Dextrose H2O,
Methyl paraben, Ethyl paraben, Propyl


®
2. Metabol (inj) Butaphosphan, Vitamin B12, Chai 50; 100; 250; Tr r i lo n trao đ i ch t, h tr trong đi u tr vô WG-1
Methyl hydroxybenzoat, Sodium citrate, 500ml; 1l. sinh, b nh co gi t và li t nh trên trâu, bò,
Citric acid ng a, c u, l n, chó, mèo.
THAILAND
1. BANGKOK LAB AND COSMETIC CO, LTD


TT Tên thu c, Ho t ch t chính D ng Kh i lư ng/ Công d ng S
đóng gói
nguyên li u (ch ng VSV) Th tích đăng ký
1. Toltraril 2,5% Toltrazuril, Diethanolamine Chai 100ml; 1l Phòng và tr b nh c u trùng trên gà, v t, ng ng BAC-1


17
2. Wormecide oral Albendazole, Magnesium aluminium Chai 200ml; 1l T y giun, sán trên bò, dê, l n. BAC-2
suspension sillicate, Carboxymethylcellulose sodium


2. MACROPHAR CO., LTD
TT Tên s n ph m Ho t ch t chính D ng Kh i lư ng/ Công d ng S
đóng gói
(ch ng VSV) Th tích đăng ký
1. Curazole Levamizole, Silicon dioxide, Túi 7,5; 100; 500g Tr giun tròn và giun ph i đư ng tiêu hóa, hô h p trên MCP-2
Vanillin trâu, bò, l n dê, c u, gia c m.


M CL C
I/ DANH M C THU C THÚ Y ĐƯ C PHÉP S N XU T TRONG NƯ C
TT Tên nhà s n xu t Đ a ch Đ a ch E.Mail Đi n tho i Fax Trang
THÀNH PH HÀ N I
1. Công ty C ph n dư c và v t tư thú y 88 - Trư ng Chinh - Phương Mai - Đ ng ducluu@netnam.vn 04.8691156 04.8690097 1
(HANVET) Đa - Hà n i
2. Công ty TNHH TM&SX thu c thú y Ngõ 2 - C u Tiên - Giáp Nh t - Th nh Li t huphavet@hn.vnn.vn 04.8686633 1
Di m Uyên (HUPHAVET) - Thanh trì - Hà n i
04.8617456
3. Công ty TNHH thú y Vi t Nam 129, đư ng Yên l c - Vĩnh Tuy – ngtlananh@yahoo.com 04.9783274 2
Hai Bà Trưng - Hà N i 04.6362977
4. Công ty TNHH thu c thú y (Pharmavet KCN Quang Minh, H. Mê Linh, t nh Vĩnh 091.3597222 04.6610747 3
Co) Phúc.
091.3555166
5. Công ty TNHH S n xu t, d ch v , S 9, T 7, th tr n Văn Đi n, Thanh Trì, 04.9761906 3
thương m i Th nh Vư ng Hà N i
08.6810231
6. Công ty C ph n Công ngh sinh h c Thôn Đ ng Trì - T Hi p - Thanh Trì - Hà 04.8695108 3
thú y N i
7. Công ty TNHH Thu c Thú y Mi n B c Ng c H i - Thanh Trì - Hà N i 04.8523616 4
VP: S 107 - A12 - Phương Mai - Đ ng
Đa - Hà N i
8. Doanh nghi p tư nhân Hùng Nguyên Th nh Li t - Thanh Trì - Hà N i 04.8619399 5
9. Doanh nghi p tư nhân Nguy n Cư ng 50/17 Nguy n Ng c N i, Khương Mai, 04.8694629 6
Thanh Xuân, Hà N i
10. Doanh nghi p tư nhân Năm Thái 23 Qu c B o, th tr n Văn Đi n, Thanh 04.8532543 04.8532543 6
trì, Hà N i
090.3445644
11. Công ty TNHH thu c thú y Bình Minh 105 Trư ng Chinh - Phương Li t - Thanh 8
Xuân - Hà N i
12. Công ty C ph n H i Nguyên Thôn Chính Trung -Trâu quỳ - Gia lâm - 11
Hà N i
13. Trung tâm Chuy n giao công ngh , H i 705-K12 th tr n C u Di n - T Liêm - Hà 04.7530706 12
thú y Vi t Nam N i
14. Xư ng S n xu t th c nghi m thu c thú 74-Trư ng Chinh - Phương Mai - Đ ng 04.8691589 12
y - Vi n Thú y Đa - Hà N i
15. Công ty Tiên Sinh M Đình- T Liêm- Hà N i 12
HÀ TÂY
16. Công ty C ph n Sóng H ng Khu Công nghi p An Khánh - Hà Tây 04.8685558 13
091.3228571
HƯNG YÊN
17. Công ty TNHH Phát tri n m ng lư i Thôn Hành L c - Th tr n Như Quỳnh - namdung@fpt.vn 091.3222327 14
toàn C u Nam Dũng (Netde Co., Ltd) Huy n Văn Lâm - t nh Hưng Yên
THÁI BÌNH
18. Công ty thương m i và đ u tư thu c thú Khu 5 – th tr n Đông Hưng – Thái Bình
́ 036.851393 16
y Đông Nam Á
091.3295755
THÀNH PH H CHÍ MINH

18
TT Tên nhà s n xu t Đ a ch Đ a ch E.Mail Đi n tho i Fax Trang
19. Công ty Thu c thú y Trung ương II 29 Nguy n Đình Chi u; s 5 Tr n Cao navetco@hcm.netnam.vn 08.8225063 08.8225060 16
Vân - Qu n I - TP HCM
20. Công ty Bio-Pharmechemie 2/3 Tăng Nhơn Phú, Phư c Long B, biopharmachemie@hcm.vnn.vn 08.7313490 08.7313488 17
Qu n 9 – TP. HCM
08.7313698
21. Công ty C ph n Sài Gòn V.E.T 41A, Phư c Long B - Qu n 9 - TP HCM saigonvet@gmx.net 08. 7313547 08.7310704 18
08. 7310239
22. Công ty TNHH Thương m i và s n xu t 45/308D và 36/1G Quang Trung, phư ng sonavet@hcm.fpt.vn 08.9872697 08.9873618 21
thu c thú y Sài Gòn (Sonavet) 12, qu n Gò V p, thành ph H Chí Minh 08.9873617
23. Công ty TNHH Thương m i và S n 458 đư ng Cách m ng tháng Tám- golden-bear@hcm.vnn.vn; 08.8443278 22
xu t thu c thú y G u Vàng phư ng 4-qu n Tân Bình-TP HCM khuungoc79@hotmail.com
0913805777
24. Công ty TNHH TM-SX thu c thú y Song 15/5 Ph m Văn Hai, P1, Q. Tân Bình, TP sovavet@yahoo.com 08.8447269 08.8447269 25
Vân HCM
ahnni@pvthcm.org 08.8442422


25. Công ty TNHH Thương m i và S n 7/3 Giãn Dân - Long Th nh M -TP HCM vuonglinhus@yahoo.com 08.7330074 08.7330074 25
xu t thu c thú y Anpha
quanghuynet@yahoo.com
26. Cty TNHH thu c thú y-Thu S n Hương TP. H Chí Minh 25
Hoàng Nam
T NH BÌNH DƯƠNG
27. Công ty Liên doanh Anova 36 Đ i l Đ c L p, Khu công nghi p Vi t anova.bio@hcm.vnn.vn 650.782770 650.782700 26
Nam Singapore, Bình Dương
28. Công ty TNHH Thương m i và s n xu t 1/9 A p Bình Đư ng II, xã An Bình, minhdungcom@hcm.vnn.vn 0650.790847 0650.790849 27
thu c thú y Minh Dũng huy n Dĩ An, t nh Bình Dương
trongthienpn@yahoo.com 0903708833
T NH TI N GIANG
29. Công ty C ph n Dư c thú y Cai L y S 560 Qu c l 1 – Th tr n Cai L y – mekovet@hcm.vnn.vn 08.8444834 27
Huy n Cai L y – Ti n GiangTHÀNH PH C N THƠ
30. Công TY SXKD V t Tư và Thu c thú y S 7 - đư ng 30/4 - thành ph C n Thơ vemedim@hcm.vnn.vn 071.820703 071.825853 28
(VEMEDIM C n Thơ)
vmd@@hcm.vnn.vn 071.820704 071.825177
31. Công ty TNHH S n xu t Thương M i 108/46/6D đư ng 30/4 - thành ph C n haunp2002@yahoo.com 071.830385 29
thu c thú y 1/5 thơ
II/ DANH M C THU C THÚ Y ĐƯ C PHÉP ĐÓNG GÓI L I
1. Công ty TNHH ASIALAND Vi t Nam S 24 đư ng 26, khu Cn Sóng Th n II, Dĩ asialandvn@asialandvn.com 0650728628 30
An, Bình Dương
III/ DANH M C THU C, NGUYÊN LI U LÀM THU C THÚ Y ĐƯ C PHÉP NH P KH U
TT NHÀ S N XU T S đăng ký T ng s s n Trang
ph m
cu i cùng
UNITED STATE OF AMERICA (USA)
1. CÔNG TY PFIZER PFU-77 03 31


H N QU C
2. CÔNG TY WOOGENE B&G WG 02 31
THAILAND
3. BANGKOK LAB AND COSMETIC CO, LTD BAC 02 32
4. CÔNG TY MACROPHAR MCP-2 1 32
19
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản