Quyết định số 46/2008/QĐ-BVHTTDL về việc ban hành Kỷ niệm chương và Quy chế xét tặng Kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp Văn hóa, Thể thao và Du lịch" do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:7

0
84
lượt xem
11
download

Quyết định số 46/2008/QĐ-BVHTTDL về việc ban hành Kỷ niệm chương và Quy chế xét tặng Kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp Văn hóa, Thể thao và Du lịch" do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'quyết định số 46/2008/qđ-bvhttdl về việc ban hành kỷ niệm chương và quy chế xét tặng kỷ niệm chương "vì sự nghiệp văn hóa, thể thao và du lịch" do bộ văn hóa, thể thao và du lịch ban hành', văn bản luật phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 46/2008/QĐ-BVHTTDL về việc ban hành Kỷ niệm chương và Quy chế xét tặng Kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp Văn hóa, Thể thao và Du lịch" do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành

  1. B VĂN HÓA, TH THAO C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM VÀ DU LNCH c l p – T do – H nh phúc ------- -------------- S : 46/2008/Q -BVHTTDL Hà N i, ngày 26 tháng 06 năm 2008 QUY T NNH V VI C BAN HÀNH K NI M CHƯƠNG VÀ QUY CH XÉT T NG K NI M CHƯƠNG “VÌ S NGHI P VĂN HÓA, TH THAO VÀ DU LNCH” B TRƯ NG B VĂN HÓA, TH THAO VÀ DU LNCH Căn c Lu t thi ua, Khen thư ng ngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn c Ngh nh s 185/2007/N -CP ngày 25 tháng 12 năm 2007 c a Chính ph quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a B Văn hóa, Th thao và Du l ch; Xét ngh c a Ch t ch H i ng Thi ua – Khen thư ng B Văn hóa, Th thao và Du l ch và V trư ng V Thi ua – Khen thư ng, QUY T NNH: i u 1. Ban hành kèm theo Quy t nh này: 1. K ni m chương “Vì s nghi p Văn hóa, Th thao và Du l ch” t ng nh ng ngư i ã có nhi u thành tích, thâm niên công tác, óng góp cho s nghi p xây d ng và phát tri n ngành Văn hóa, Th thao và Du l ch. 2. Quy ch xét t ng K ni m chương “Vì s nghi p Văn hóa, Th thao và Du l ch”. i u 2. Quy t nh này có hi u l c thi hành sau 15 ngày, k t ngày ăng Công báo, thay th Quy t nh s 1727/Q -UBTDTT, ngày 26 tháng 11 năm 2004 c a B trư ng Ch nhi m y ban Th d c Th thao v vi c ban hành K ni m chương “Vì s nghi p Th d c Th thao”, Quy t nh s 1728/2004/Q -UBTDTT ngày 26 tháng 11 năm 2004 c a B trư ng Ch nhi m y ban Th d c Th thao v vi c ban hành Quy ch xét t ng K ni m chương “Vì s nghi p Th d c Th thao”, Quy t nh s 250/TCDL-Q ngày 07 tháng 7 năm 2000 c a T ng c c trư ng T ng c c Du l ch v vi c ban hành Huy chương và Quy ch xét t ng Huy chương “Vì s nghi p Du l ch”, Quy t nh s 82/2004/Q -BVHTT ngày 27 tháng 8 năm 2004 c a B trư ng B Văn hóa – Thông tin v vi c ban hành K ni m chương và Quy ch xét t ng K ni m chương “Vì s nghi p Văn hóa – Thông tin”. i u 3. Chánh Văn phòng, Ch t ch H i ng Thi ua – Khen thư ng B Văn hóa, Th thao và Du l ch, V trư ng V Thi ua – Khen thư ng, Th trư ng các cơ quan, ơn v thu c B , Giám c S Văn hóa Th thao và Du l ch các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương, các cơ quan, t ch c và cá nhân có liên quan ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này./. B TRƯ NG Hoàng Tu n Anh QUY CH V XÉT T NG K NI M CHƯƠNG “VÌ S NGHI P VĂN HÓA, TH THAO VÀ DU LNCH” (ban hành kèm theo Quy t nh s 46/2008/Q -BVHTTDL ngày 26 tháng 6 năm 2008 c a B trư ng B Văn hóa, Th thao và Du l ch) Chương 1. QUY NNH CHUNG i u 1. K ni m chương “Vì s nghi p Văn hóa, Th thao và Du l ch” 1. K ni m chương “Vì s nghi p Văn hóa, Th thao và Du l ch” (sau ây g i t t là K ni m chương) là hình th c khen thư ng c a B trư ng B Văn hóa, Th thao và Du l ch t ng cho nh ng ngư i có nhi u thành tích, thâm niêm công tác óng góp cho s nghi p xây d ng và phát tri n ngành Văn hóa, Th thao và Du l ch. 2. K ni m chương ph i ư c ăng ký v i Ban Thi ua – Khen thư ng Trung ương. i u 2. Nguyên t c xét t ng 1. K ni m chương ư c xét t ng nh kỳ hàng năm vào d p k ni m ngày truy n th ng ơn v , c a ngành Văn hóa, Th thao và Du l ch và xét t ng t xu t theo quy t nh c a B trư ng B Văn hóa, Th thao và Du l ch.
  2. 2. K ni m chương ư c t ng m t l n, không truy t ng. 3. Vi c xét t ng K ni m chương ph i ư c th c hi n úng pháp lu t, úng i tư ng, tiêu chuNn, th t c quy nh t i Quy ch này, m b o nguyên t c công khai, dân ch , công b ng, k p th i. i u 3. Quy n l i c a ngư i ư c t ng Ngư i ư c t ng K ni m chương ư c nh n K ni m chương, Gi y ch ng nh n c a B trư ng B Văn hóa, Th thao và Du l ch và m c thư ng ho c hi n v t có giá tr tương ương theo quy nh t i Ngh nh s 121/2005/N -CP ngày 30 tháng 9 năm 2005 c a Chính ph quy nh chi ti t và hư ng d n thi hành m t s i u c a Lu t thi ua, khen thư ng và Lu t s a i, b sung m t s i u c a Lu t thi ua, khen thư ng. Chương 2. I TƯ NG VÀ TIÊU CHU N XÉT T NG i u 4. i tư ng xét t ng 1. Ngư i ã và ang công tác trong ngành Văn hóa, Th thao và Du l ch trong c nư c có nhi u thành tích, thâm niên công tác. 2. Ngư i công tác ngoài ngành Văn hóa, Th thao và Du l ch, ngư i Vi t Nam nh cư nư c ngoài và ngư i nư c ngoài có nhi u óng góp cho s nghi p xây d ng và phát tri n ngành Văn hóa, Th thao và Du l ch. 3. Không xét t ng K ni m chương i v i ngư i ã ư c t ng Huy chương, K ni m chương “Vì s nghi p Th d c – Th thao; Huy chương “Vì s nghi p du l ch”, các Huy chương, K ni m chương thu c các lĩnh v c c a ngành văn hóa trư c ây. i u 5. Tiêu chu n xét t ng K ni m chương 1. i v i nh ng ngư i ã và ang công tác trong ngành Văn hóa, Th thao và Du l ch quy nh t i kho n 1 i u 4 c a Quy ch này t m t trong các tiêu chuNn sau: 1.1. B trư ng, Th trư ng B Văn hóa, Th thao và Du l ch; 1.2. Có th i gian công tác t 20 năm ( i v i nam), 15 năm ( i v i n ); 1.3. ư c t ng m t trong các danh hi u thi ua và hình th c khen thư ng sau: a) Anh hùng Lao ng, Ngh sĩ Nhân dân, Nhà giáo Nhân dân, Th y thu c Nhân dân, Ngh sĩ ưu tú, Nhà giáo ưu tú, Th y thu c ưu tú, Chi n sĩ thi ua toàn qu c, Huân chương (các h ng), Gi i thư ng H Chí Minh, Gi i thư ng Nhà nư c ư c ngh xét t ng K ni m chương ngay sau khi có quy t nh khen thư ng; b) V n ng viên giành Huy chương t i i h i Olympic; Huy chương vàng Gi i vô ch th gi i t ng môn; Huy chương vàng t i i h i th thao châu Á, Gi i vô ch châu Á; 2 l n giành Huy chương vàng t i i h i Th thao ông Nam Á ho c Gi i vô ch ông Nam Á; v n ng viên t danh hi u “V n ng viên tiêu bi u toàn qu c” ư c T ng c c Th d c th thao công nh n; c) Ngh sĩ, di n viên t huy chương t i các cu c thi, liên hoan, h i di n qu c t ho c 2 l n t Huy chương vàng c p qu c gia. 2. i v i ngư i ngoài ngành Văn hóa, Th thao và Du l ch, ngư i Vi t Nam nh cư nư c ngoài và ngư i nư c ngoài quy nh t i kho n 2, i u 4 c a Quy ch này ph i t m t trong các tiêu chuNn sau: 2.1. Tr c ti p tham gia các ho t ng văn hóa, gia ình, th d c, th thao và du l ch, t gi i thư ng cao c a ngành, gi i thư ng trong nư c và qu c t , là i n hình tiêu bi u v xây d ng i s ng văn hóa cơ s ; 2.2. Có sáng ki n, công trình khoa h c t c p B ho c tương ương tr lên ư c áp d ng hi u qu vào ho t ng văn hóa, gia ình, th d c, th thao và du l ch; 2.3. Có thành tích xu t s c trong ho t ng vì s phát tri n c a ngành Văn hóa, Th thao và Du l ch; 2.4. Có thành tích xây d ng và c ng c quan h h p tác v lĩnh v c văn hóa, gia ình, th d c, th thao và du l ch gi a Vi t Nam và các nư c trên th gi i, các t ch c qu c t ; 2.5. Có nhi t tâm giúp v tài chính, ng h v cơ s v t ch t góp ph n xây d ng và phát tri n s nghi p văn hóa, gia ình, th d c, th thao và du l ch Vi t Nam. i u 6. Cách tính th i gian công tác xét t ng K ni m chương i v i m t s trư ng h p c th 1. C p Trư ng các C c, V , T ng c c (ho c tương ương), T ng Giám c các doanh nghi p thu c B và Chuyên viên cao c p ang công tác ho c ngh hưu có 3 năm li n gi ch c v ho c ng ch Chuyên viên cao c p; c p Phó có 5 năm li n gi ch c v trong lĩnh v c Văn hóa, Th thao và Du l ch; ho c n u chưa 3 năm i v i c p Trư ng và Chuyên viên cao c p thì m i năm ư c ngh xét t ng s m hơn 5 năm, c p Phó chưa 5 năm thì m i năm ư c ngh xét t ng s m hơn 3 năm; Giám c các doanh nghi p, Trư ng phòng các C c, V (ho c tương ương), chuyên viên chính, ngh nhân b c cao có 7 năm gi ch c v ho c ng ch Chuyên viên chính trong lĩnh v c Văn hóa, Th thao và Du l ch, ngh nhân b c cao, n u chưa 7 năm thì m i năm ư c ngh xét t ng s m hơn 2 năm.
  3. 2. i v i ngư i có th i gian công tác t i vùng cao, vùng sâu, biên gi i, h i o và ngư i t danh hi u thi ua, hình th c khen thư ng, th i gian xét t ng ư c tính như sau: 2.1. M i năm công tác vùng cao, vùng sâu, biên gi i, h i o ư c ngh xét t ng s m hơn 1,5 năm; 2.2. M i năm t danh hi u Chi n sĩ thi ua c p cơ s ư c ngh xét t ng s m hơn 1,5 năm; 2.3. t danh hi u Chi n sĩ thi ua c p B ư c ngh xét t ng s m hơn 5 năm; 2.4. B ng khen c a B trư ng ư c ngh xét t ng s m hơn 4 năm; 2.5. B ng khen c a Th tư ng Chính ph ư c ngh xét t ng s m hơn 8 năm. 3. i v i hu n luy n viên, v n ng viên thi u t thành tích xu t s c, th i gian xét t ng ư c tính như sau: 3.1. V n ng viên t Huy chương t i Gi i vô ch th gi i t ng môn: M i l n t Huy chương B c ư c ngh xét t ng s m hơn 12 năm; Huy chương ng ư c ngh xét t ng s m hơn 6 năm. 3.2. V n ng viên t Huy chương t i i h i Th thao ông Nam Á và gi i vô ch ông Nam Á: M i l n t Huy chương Vàng ư c ngh xét t ng s m hơn 10 năm, Huy chương B c ư c ngh xét t ng s m hơn 5 năm; Huy chương ng ư c ngh xét t ng s m hơn 4 năm. 3.3. V n ng viên t Huy chương t i i h i Th thao Châu Á và gi i vô ch Châu Á: M i l n t Huy chương B c ư c ngh xét t ng s m hơn 10 năm; Huy chương ng ư c ngh xét t ng s m hơn 5 năm. 3.4. Các hu n luy n viên ư c b u ch n là hu n luy n viên c a v n ng viên tiêu bi u toàn qu c t ng môn, m i l n ư c b u ch n ư c ngh xét t ng s m hơn 10 năm. 4. i v i ngh sĩ, di n viên tham gia t i các cu c thi, liên hoan, h i di n 1 l n t Huy chương Vàng c p qu c gia ư c ngh xét t ng s m hơn 10 năm; Huy chương B c ư c ngh xét t ng s m hơn 5 năm; Huy chương ng ư c ngh xét t ng s m hơn 3 năm. 5. i v i các trư ng h p ư c bi t phái c i công tác, i h c ho c sáp nh p cơ quan thì th i gian bi t phái i công tác, i h c ho c sáp nh p cơ quan v n ư c tính là th i gian công tác liên t c xét t ng K ni m chương. 6. i v i ngư i công tác ngoài ngành Văn hóa, Th thao và Du l ch chuy n v công tác trong ngành Văn hóa, Th thao và Du l ch thì m i năm công tác ngoài ngành ư c ngh xét t ng s m hơn 1/2 năm. 7. i v i ngư i b k lu t hình th c: khi n trách, c nh cáo thì th i gian xét t ng K ni m chương ch ư c tính t khi có quy t nh xóa k lu t (th i gian b k lu t không ư c tính xét t ng). 8. i v i ngư i b k lu t hình th c: h b c lương, h ng ch thì th i gian xét t ng K ni m chương kéo dài thêm 01 năm. 9. Không xét t ng K ni m chương i v i ngư i ang trong th i gian b k lu t bu c thôi vi c ho c b truy c u trách nhi m hình s . Chương 3. TH M QUY N, QUY TRÌNH VÀ H SƠ NGHN XÉT T NG i u 7. Th m quy n xét t ng 1. B trư ng B Văn hóa, Th thao và Du l ch có thNm quy n quy t nh t ng thư ng K ni m chương. 2. V Thi ua – Khen thư ng là cơ quan thư ng tr c H i ng Thi ua – Khen thư ng B có trách nhi m ti p nh n, nghiên c u h sơ, l p danh sách cá nhân tiêu chuNn thông qua Ch t ch H i ng Thi ua – Khen thư ng B trình B trư ng quy t nh t ng thư ng K ni m chương. i u 8. Quy trình xét t ng 1. i v i ngư i ã và ang công tác trong ngành Văn hóa, Th thao và Du l ch quy nh t i kho n 1 i u 4 Quy ch này: 1.1. Trư ng phòng Văn hóa, Th thao và Du l ch qu n, huy n, th xã, thành ph thu c t nh t p h p h sơ, l p danh sách i tư ng thu c a phương mình và có văn b n ngh g i v S Văn hóa, Th thao và Du l ch. 1.2. Th trư ng cơ quan, ơn v , t ch c thu c t nh, thành ph tr c thu c Trung ương t p h p h sơ, l p danh sách i tư ng c a a phương mình và có văn b n ngh g i v S Văn hóa, Th thao và Du l ch. 1.3. Giám c S Văn hóa, Th thao và Du l ch t nh, thành ph tr c thu c Trung ương ti p nh n h sơ c a qu n, huy n, th xã, thành ph và cơ quan, ơn v , t ch c thu c t nh; t p h p h sơ, l p danh sách i tư ng thu c a phương; xét và làm t trình g i v V Thi ua – Khen thư ng. 1.4. Th trư ng cơ quan, t ch c, ơn v thu c B t p h p h sơ i tư ng thu c cơ quan, t ch c, ơn v mình qu n lý và làm t trình g i v V Thi ua – Khen thư ng. 1.5. Các i tư ng công tác trong ngành Văn hóa, Th thao và Du l ch ã ngh hưu, ho c ngh ch thu c cơ quan, ơn v , t ch c nào thì cơ quan, ơn v , t ch c ó l p h sơ và làm văn b n ngh theo quy nh t i các
  4. m c 1.1, 1.3 và 1.4 c a i u này. Trư ng h p cơ quan, ơn v , t ch c ã gi i th thì cơ quan, ơn v , t ch c k th a ch c năng, nhi m v c a cơ quan, ơn v , t ch c ó có trách nhi m l p h sơ g i v V Thi ua – Khen thư ng thNm nh, thông qua Ch t ch H i ng Thi ua – Khen thư ng B xem xét, trình B trư ng quy t nh. 2. i v i ngư i công tác ngoài ngành Văn hóa, Th thao và Du l ch, ngư i Vi t Nam nh cư nư c ngoài và ngư i nư c ngoài quy nh t i kho n 2, i u 4 c a Quy ch này: B , ngành, oàn th Trung ương có trách nhi m t p h p h sơ, l p danh sách nh ng ngư i làm vi c ho c có quan h công tác thu c mình qu n lý và có ý ki n b ng văn b n ngh xét t ng, g i v T ng c c, C c, V ch c năng qu n lý nhà nư c chuyên ngành Trung ương thu c B . Th trư ng T ng c c, C c, V thu c B có trách nhi m ti p nh n, nghiên c u h sơ, l p danh sách, có ý ki n b ng văn b n g i v V Thi ua – Khen thư ng thNm nh, thông qua Ch t ch H i ng Thi ua – Khen thư ng B xem xét, trình B trư ng quy t nh. i u 9. H sơ ngh xét t ng 1. H sơ ngh xét t ng K ni m chương g m: 1.1. T trình ho c văn b n ngh t ng K ni m chương (M1); 1.2. Biên b n h p H i ng Thi ua – Khen thư ng cơ quan, ơn v iv i i tư ng ã và ang công tác trong, ngoài ngành Văn hóa, Th thao và Du l ch (M2); 1.3. B n tóm t t thành tích và quá trình công tác c a cá nhân ngư i ư c ngh t ng K ni m chương có xác nh n c a Th trư ng cơ quan, ơn v qu n lý (M3); 1.4. Danh sách ngư i ư c ngh xét t ng K ni m chương có xác nh n c a Th trư ng cơ quan, ơn v (M4); 1.5. B n sao các quy t nh khen thư ng, quy t nh k lu t, quy t nh xóa k lu t liên quan n vi c xét t ng K ni m chương i v i trư ng h p quy nh t i kho n 7, i u 7 c a Quy ch này. 2. i v i Lãnh o các B , ban, ngành, các oàn th chính tr - xã h i ư c xét t ng K ni m chương thì trong h sơ ngh không c n b n tóm t t thành tích cá nhân. Danh sách ngh xét t ng do V Thi ua – Khen thư ng ph i h p v i V T ch c – Cán b thông qua Ch t ch H i ng Thi ua – Khen thư ng B trình B trư ng quy t nh. i u 10. Th i gian nh n h sơ Th trư ng cơ quan, t ch c, ơn v thu c B , Giám c S Văn hóa, Th thao và Du l ch các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương t p h p h sơ, l p t trình g i v V Thi ua – Khen thư ng trư c ngày truy n th ng ơn v , c a ngành Văn hóa, Th thao và Du l ch 60 ngày thNm nh, thông qua Ch t ch H i ng Thi ua – Khen thư ng B xem xét, trình B trư ng quy t nh. Chương 4. X LÝ VI PH M VÀ GI I QUY T KHI U N I, T CÁO V VI C XÉT T NG i u 11. X lý vi ph m v xét t ng 1. Cá nhân nào không trung th c trong vi c kê khai thành tích ư c xét t ng K ni m chương thì b thu h i K ni m chương, Gi y ch ng nh n và tùy theo m c sai ph m có th b x lý k lu t. 2. H i ng Thi ua – Khen thư ng B có trách nhi m xem xét trình B trư ng quy t nh vi c thu h i K ni m chương. i u 12. Gi i quy t khi u n i, t cáo v xét t ng Trình t , th t c, th i h n và thNm quy n gi i quy t khi u n i, t cáo v xét t ng K ni m chương th c hi n theo quy nh c a pháp lu t v khi u n i, t cáo. Chương 5. T CH C TH C HI N i u 13. T ch c th c hi n 1. H i ng Thi ua – Khen thư ng B Ch o th c hi n Quy ch này. 2. V Thi ua – Khen thư ng ch u trách nhi m trư c B trư ng B Văn hóa, Th thao và Du l ch v vi c ngh t ng thư ng K ni m chương và hư ng d n, ki m tra vi c th c hi n Quy ch này. i u 14. T ch c trao t ng Th trư ng cơ quan, t ch c, ơn v thu c B Văn hóa, Th thao và Du l ch, Giám c các S Văn hóa, Th thao và Du l ch t nh, thành ph tr c thu c Trung ương có trách nhi m t ch c vi c trao t ng K ni m chương m t cách trang tr ng và ti t ki m./. CƠ QUAN, ƠN VN C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM c l p – T do – H nh phúc
  5. ------- -------------- S : ……./TTr… ……, ngày…… tháng…… năm…… M.1 T TRÌNH V vi c ngh xét t ng k ni m chương “Vì s nghi p văn hóa, th thao và du l ch” Kính g i: B Văn hóa, Th thao và Du l ch Theo Quy ch xét t ng K ni m chương “Vì s nghi p Văn hóa, Th thao và Du l ch”………….([1]) ngh xét t ng K ni m chương “Vì s nghi p Văn hóa, Th thao và Du l ch” cho: ………….. ngư i, có danh sách, biên b n h p và b n báo cáo thành tích cá nhân kèm theo. Trong ó: a) Cán b công ch c ang công tác……………... ngư i; b) Cán b công ch c ã ngh hưu………………... ngư i. …….(1) xét trình lãnh o B Văn hóa, Th thao và Du l ch xem xét quy t nh./. TH TRƯ NG ƠN VN ký tên, óng d u (ghi rõ h tên) CƠ QUAN, ƠN VN C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM H I NG THI UA – c l p – T do – H nh phúc KHEN THƯ NG -------------- ……, ngày…… tháng…… năm…… M.2 BIÊN B N H P H I NG THI UA – KHEN THƯ NG xét ngh t ng thư ng k ni m chương “Vì s nghi p văn hóa, th thao và du l ch” Ngày…… tháng…… năm 200…… H i ng Thi ua – Khen thư ng………. h p phiên toàn th xét trình B trư ng B Văn hóa, Th thao và Du l ch t ng thư ng K ni m chương “Vì s nghi p Văn hóa, Th thao và Du l ch” cho các cá nhân có nhi u óng góp cho s nghi p xây d ng và phát tri n ngành Văn hóa, Th thao và Du l ch. Th i gian:……… gi …….. phút ngày…… tháng…… năm 200….. a i m: ………………………………………………………………………………………………. Ch trì cu c h p: /c……………………., Ch t ch H i ng Thi ua – Khen thư ng……. ho c Phó Ch t ch H i ng Thi ua – Khen thư ng……. ư c Ch t ch H i ng y quy n. Thư ký cu c h p: /c…….., ch c v ……… Thư ký H i ng. Các thành viên H i ng Thi ua – Khen thư ng…. d h p: có…… thành viên, g m các ng chí: 1. /c…………………… ch c v ……………… Ch t ch H i ng Thi ua – Khen thư ng. 2. /c…………………… ch c v ……………… Phó Ch t ch H i ng Thi ua – Khen thư ng. 3. /c…………………… ch c v ……………… y viên. 4. /c…………………… ch c v ……………… y viên. 5. /c…………………… ch c v ……………… y viên. 6. /c…………………… ch c v ……………… y viên. 7. /c…………………… ch c v ……………… y viên, Thư ký H i ng. Sau khi nghe Ch t ch H i ng (ho c Phó Ch t ch H i ng) c báo cáo tóm t t thành tích c a t ng cá nhân, H i ng ã th o lu n, phân tích, ánh giá thành tích c a t ng cá nhân v các m t: ào t o, b i dư ng chuyên môn, nghi p v , s n xu t kinh doanh và các ho t ng oàn th . H i ng ti n hành b phi u kín. K t qu ki m phi u:
  6. TT H và tên Ch c v M c khen S phi u……/…… ………………. ………………… ………………. Cu c h p k t thúc vào h i……. gi …… phút ngày…… tháng…… năm 200…… THƯ KÝ CU C H P CH TNCH H I NG (Ký, ghi rõ h tên) (Ký, óng d u, ghi rõ h tên) C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM c l p – T do – H nh phúc -------------- ………….., ngày……. tháng…….. năm…………. M.3 B N TÓM T T THÀNH TÍCH VÀ QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC I. SƠ LƯ C TI U S B N THÂN: - H và tên: ……………………………………………….. nam, n ……………………………… - Ngày, tháng, năm sinh:…………………………………………. Dân t c ……………………… - Nơi hi n nay: - Ch c v và nơi công tác hi n nay: - S năm công tác trong ngành: - Các danh hi u thi ua ã t ư c (Huân chương Lao ng, Chi n sĩ Thi ua toàn qu c, Chi n sĩ thi ua c p B , Chi n sĩ thi ua c p cơ s …): - Ngày ngh hưu: - Ch c v , ơn v công tác khi ngh hưu: II. QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC TRONG NGÀNH VĂN HÓA, TH THAO VÀ DU LNCH: Th i gian Ch c v nơi công tác XÁC NH N C A TH TRƯ NG ƠN VN NGƯ I KHAI KÝ TÊN (Ký tên, óng d u) (Ghi rõ h tên) UBND…………………………. C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM Cơ quan……………………… c l p – T do – H nh phúc ơn v ………………………… -------------- M.4 DANH SÁCH NGHN T NG K NI M CHƯƠNG “VÌ S NGHI P VĂN HÓA, TH THAO VÀ DU LNCH” Quá trình ho t ng Gi i tính Ngh trong ngành Tóm t t VHTTDL T ng s năm nghi p, Ch i thành tích S H và Năm công tác Ghi ch c v , hi n tư ng T tháng, (ng n TT tên sinh Làm trong ngành chú nơi công nay 1.2.3 năm n g n, y Nam N gì VHTTDL tác tháng, ) âu năm
  7. ……, ngày…… tháng…… năm…… TH TRƯ NG CƠ QUAN (Ký, óng d u, ghi rõ h tên) [1] Tên cơ quan xu t
Đồng bộ tài khoản