Quyết định số 46/2008/QĐ-UBND

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:8

0
49
lượt xem
2
download

Quyết định số 46/2008/QĐ-UBND

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 46/2008/QĐ-UBND về việc ban hành Quy định về chuyển mục đích sử dụng đất của hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất vườn, ao trong cùng thửa đất có nhà ở trong khu dân cư nhưng chưa được công nhận là đất ở và đất nông nghiệp xen kẽ trong khu dân cư (không thuộc đất công) sang đất phi nông nghiệp (đất ở, đất cơ sở sản xuất, kinh doanh và đất chuyên dùng khác) trên địa bàn thành phố Hà Nội do Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội ban hành...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 46/2008/QĐ-UBND

  1. Y BAN NHÂN DÂN C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T THÀNH PH HÀ N I NAM ------- c l p – T do – H nh phúc -------------- S : 46/2008/Q -UBND Hà N i, ngày 14 tháng 07 năm 2008 QUY T NNH BAN HÀNH QUY NNH V CHUY N M C ÍCH S D NG TC AH GIA ÌNH, CÁ NHÂN ANG S D NG T VƯ N, AO TRONG CÙNG TH A T CÓ NHÀ TRONG KHU DÂN CƯ NHƯNG CHƯA Ư C CÔNG NH N LÀ T VÀ T NÔNG NGHI P XEN K TRONG KHU DÂN CƯ (KHÔNG THU C T CÔNG) SANG T PHI NÔNG NGHI P ( T , T CƠ S S N XU T, KINH DOANH VÀ T CHUYÊN DÙNG KHÁC) TRÊN NA BÀN THÀNH PH HÀ N I Y BAN NHÂN DÂN THÀNH PH HÀ N I Căn c Lu t t ch c H ND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn c Lu t t ai năm 2003; Căn c Pháp l nh Th ô và Ngh nh s 92/2005/N -CP ngày 12/7/2005 v quy nh chi ti t thi hành Pháp l nh Th ô; Căn c Lu t ban hành văn b n quy ph m pháp lu t c a H ND và UBND ngày 3/12/2004; Căn c Ngh nh s 181/2004/N -CP ngày 29 tháng 10 năm 2004 c a Chính ph v thi hành lu t t ai; Ngh nh s 17/2006/N -CP ngày 27 tháng 01 năm 2006 c a Chính ph v s a i, b sung m t s i u c a các Ngh nh hư ng d n thi hành Lu t t ai; Ngh nh s 84/2007/N -CP ngày 25 tháng 5 năm 2007 c a Chính ph quy nh b sung v vi c c p Gi y ch ng nh n quy n s d ng t, thu h i t, th c hi n quy n s d ng t, trình t , th t c b i thư ng, h tr , tái nh cư khi nhà nư c thu h i t và gi i quy t khi u n i, t cáo v t ai; Thông tư s 01/2005/TT- BTNMT ngày 13 tháng 4 năm 2005 c a B Tài nguyên và Môi trư ng hư ng d n th c hi n m t s i u c a Ngh nh s 181/2004/N -CP ngày 29 tháng 10 năm 2004 c a Chính ph v thi hành Lu t t ai; Căn c Ngh nh s 198/2004/N -CP ngày 03 tháng 12 năm 2004 c a Chính ph v thu ti n s d ng t; Ngh nh s 142/2005/N -CP ngày 14 tháng 11 năm 2005 c a Chính ph v thu ti n thuê t, thuê m t nư c; Thông tư s 117/2004/TT-BTC ngày 07 tháng 12 năm 2004 c a B Tài chính hư ng d n th c hi n Ngh nh s 198/2004/N -CP v thu ti n s d ng t; Thông tư s 120/2005/TT-BTC ngày 30 tháng 12 năm 2005 c a B Tài chính hư ng d n th c hi n Ngh nh s 142/2005/N -CP; Theo ngh c a Giám c S Tài nguyên, Môi trư ng và Nhà t t i T trình s 922/TT-TNMTN ngày 14/3/2008 và Báo cáo th m nh c a S Tư pháp t i Văn b n s 812/STP-VBPQ ngày 21/5/2008, QUY T NNH:
  2. i u 1. Ban hành kèm theo Quy t nh này “Quy nh v chuy n m c ích s d ng t c a h gia ình, cá nhân ang s d ng t vư n, ao trong cùng th a t có nhà trong khu dân cư nhưng chưa ư c công nh n là t và t nông nghi p xen k trong khu dân cư (không thu c t công) sang t phi nông nghi p ( t , t cơ s s n xu t, kinh doanh và t chuyên dùng khác) trên a bàn thành ph Hà N i”. i u 2. Quy t nh này có hi u l c sau 10 ngày k t ngày ký. i u 3. Chánh Văn phòng UBND Thành ph ; Giám c các S , Ban, Ngành thành ph ; Ch t ch UBND các qu n, huy n, xã, phư ng, th tr n; các t ch c, cá nhân có liên quan ch u trách nhi m thi hành quy t nh này. TM. Y BAN NHÂN DÂN KT. CH TNCH Nơi nh n: PHÓ CH TNCH - Như i u 3; - Th tư ng Chính ph ; - /c Bí thư Thành y; - /c Ch t ch UBND Thành ph ; ( báo cáo) - Văn phòng Chính ph ; - B XD, B TN&MT, B TC; - Thư ng tr c Thành y; - Thư ng tr c H ND Thành ph ; Vũ H ng Khanh - Vi n KSND TP, Tòa án ND TP; - Các Phó Ch t ch UBND thành ph ; - oàn BQH Hà N i; - UBMTTQTP, L L TP; - VP H ND TP, oàn BQH Hà N i; - CPVP, TH, PC, XD, KT, Công báo, Nn, Nth; - Lưu: NTh, VT. QUY NNH V CHUY N M C ÍCH S D NG T C A H GIA ÌNH, CÁ NHÂN ANG S D NG T VƯ N, AO TRONG CÙNG TH A T CÓ NHÀ TRONG KHU DÂN CƯ NHƯNG CHƯA Ư C CÔNG NH N LÀ T VÀ T NÔNG NGHI P XEN K TRONG KHU DÂN CƯ (KHÔNG THU C T CÔNG) SANG T PHI NÔNG NGHI P ( T , T CƠ S S N XU T, KINH DOANH VÀ T CHUYÊN DÙNG KHÁC) TRÊN NA BÀN THÀNH PH HÀ N I (Ban hành kèm theo Quy t nh s 46/2008/Q -UB ngày 14/07/2008 c a UBND Thành ph Hà N i) Chương 1. NH NG QUY NNH CHUNG i u 1. Ph m vi i u ch nh và i tư ng áp d ng Quy nh này quy nh v i u ki n, trình t , th t c chuy n m c ích s d ng t c a h gia ình, cá nhân ang s d ng t vư n, ao trong cùng th a t có nhà
  3. trong khu dân cư nhưng chưa ư c công nh n là t ; t nông nghi p xen k trong khu dân cư (không thu c t công) sang t phi nông nghi p ( t , t cơ s s n xu t, kinh doanh và t chuyên dùng khác) trên a bàn thành ph Hà N i. i u 2. Gi i thích t ng 1. “ t vư n, ao trong cùng th a t có nhà trong khu dân cư nhưng chưa ư c công nh n là t ” là t n m trong ph m vi khu dân cư ã ư c xác nh ranh gi i theo quy ho ch ư c cơ quan có thNm quy n phê duy t (trư ng h p khu dân cư chưa có quy ho ch ư c phê duy t thì xác nh theo ranh gi i hi n tr ng c a th a t có nhà ngoài cùng c a khu dân cư) và là ph n di n tích ư c xác nh là t vư n, ao khi c p Gi y ch ng nh n quy n s d ng t cùng v i quy n s h u tài s n g n li n v i t theo quy nh c a y ban nhân dân Thành ph . 2. “ t nông nghi p xen k trong khu dân cư” là t n m trong ph m vi khu dân cư ã ư c xác nh ranh gi i theo quy ho ch ư c cơ quan có thNm quy n phê duy t (trư ng h p khu dân cư chưa có quy ho ch ư c phê duy t thì xác nh theo ranh gi i hi n tr ng c a th a t có nhà ngoài cùng c a khu dân cư) và là t ư c xác nh là t nông nghi p khi c p Gi y ch ng nh n quy n s d ng t cùng v i quy n s h u tài s n g n li n v i t theo quy nh c a y ban nhân dân Thành ph . i u 3. i u ki n chuy n m c ích s d ng t 1. H gia ình, cá nhân xin chuy n m c ích s d ng t ph i là ngư i ch p hành t t pháp lu t t ai a phương và có văn b n cam k t: 1.1. Bàn giao cho các t ch c qu n lý chuyên ngành ph n di n tích n m trong ph m vi hành lang b o v an toàn công trình công c ng, ê, sông, kênh, mương, di tích l ch s - văn hóa, danh lam th ng c nh, công trình an ninh, qu c phòng, quy ho ch thoát lũ theo quy nh. 1.2. Bàn giao cho y ban nhân dân phư ng, xã, th tr n ph n di n tích n m trong ph m vi ch gi i m ư ng quy ho ch và l i i s d ng chung c a khu v c theo quy nh. 1.3. N p y nghĩa v tài chính v t theo quy nh khi ư c phép chuy n m c ích s d ng t. 2. Di n tích t xin chuy n m c ích s d ng ph i phù h p v i quy ho ch s d ng t ho c quy ho ch chi ti t xây d ng ô th ho c quy ho ch xây d ng i m dân cư nông thôn (g i t t là quy ho ch) ã ư c phê duy t; không n m trong ch gi i m ư ng quy ho ch, ph m vi hành lang b o v an tòa công trình công c ng, ê, sông, kênh, mương, di tích l ch s - văn hóa, danh lam th ng c nh, công trình an ninh, qu c phòng, quy ho ch phòng ch ng lũ và di n tích dành l i i s d ng chung c a khu v c. i u 4. Th i h n s d ng t sau khi chuy n m c ích s d ng t 1. Th i h n s d ng t i v i di n tích ư c chuy n m c ích s d ng sang t là lâu dài.
  4. 2. Th i h n s d ng t i v i di n tích ư c chuy n m c ích s d ng sang t cơ s s n xu t, kinh doanh ư c xác nh theo ơn xin chuy n m c ích s d ng t ho c phương án s n xu t, kinh doanh nhưng t i a không quá 50 năm k t ngày cơ quan nhà nư c có thNm quy n cho phép chuy n m c ích s d ng t. Khi h t h n, h gia ình, cá nhân ư c nhà nư c xem xét gia h n s d ng t n u có nhu c u ti p t c s d ng, ch p hành úng pháp lu t t ai trong quá trình s d ng và vi c s d ng t ó phù h p v i quy ho ch s d ng t ư c xét duy t. i u 5. Th m quy n cho phép chuy n m c ích s d ng t và c p Gi y ch ng nh n quy n s d ng t y ban nhân dân qu n, huy n quy t nh cho phép chuy n m c ích s d ng t và c p Gi y ch ng nh n quy n s d ng t cho h gia ình, cá nhân. i u 6. Th c hi n ch tài chính v t khi ư c phép chuy n m c ích s d ng t 1. Chuy n t t vư n, ao trong cùng th a t có nhà trong khu dân cư nhưng chưa ư c công nh n là t sang t thì thu ti n s d ng t theo quy nh t i Kho n 2 i u 5 Ngh nh s 17/2006/N -CP ngày 27 tháng 01 năm 2006 c a Chính ph . 2. Chuy n t t nông nghi p xen k trong khu dân cư sang t thì thu ti n s d ng t theo quy nh t i i m b Kho n 2 i u 6 Ngh nh s 198/2006/N -CP ngày 03/12/2006 c a Chính ph v thu ti n s d ng t. 3. Chuy n t t vư n, ao trong cùng th a t có nhà trong khu dân cư nhưng chưa ư c công nh n là t , t nông nghi p xen k trong khu dân cư sang t cơ s s n xu t, kinh doanh thì thu ti n s d ng t theo quy nh t i Kho n 2 i u 5 Ngh nh s 17/2006/N -CP ngày 27/01/2006 Chính ph (n u h gia ình, cá nhân l a ch n hình th c giao t trong th i h n, có thu ti n s d ng t); Trư ng h p h gia ình, cá nhân l a ch n hình th c thuê t thì n p ti n thuê hàng năm theo quy nh t i Ngh nh s 142/2005/N -CP ngày 14/11/2005 c a Chính ph v thu ti n thuê t, thuê m t nư c và Thông tư s 120/2005/TT-BTC ngày 30/12/2005 c a B Tài chính hư ng d n th c hi n Ngh nh s 142/2005/N -CP và các quy nh hi n hành. 4. Giá t tính, thu ti n s d ng t, thu ti n thuê t theo quy nh t i kho n 1, 2, 3, i u này do y ban nhân dân Thành ph quy nh t i th i i m chuy n m c ích s d ng t theo Ngh nh s 188/2004/N -CP ngày 16/11/2004 c a Chính ph v phương pháp xác nh khung giá các lo i t và Ngh nh s 123/2007/N -CP ngày 27/7/2007 s a, i b sung m t s i u c a Ngh nh s 188/2004/N -CP. Chương 2. TRÌNH T , TH T C H SƠ CHUY N M C ÍCH S D NG T VÀ T CH C TRI N KHAI TH C HI N SAU KHI Ư C PHÉP CHUY N M C ÍCH S D NG T i u 7. Trình t , th t c h sơ chuy n m c ích s d ng t
  5. 1. H gia ình, cá nhân xin chuy n m c ích s d ng t n p m t (01) b h sơ t i y ban nhân dân qu n, huy n, h sơ g m: - ơn xin chuy n m c ích s d ng t (theo m u); - Phương án s n xu t, kinh doanh (n u chuy n m c ích s d ng t sang làm m t b ng s n xu t, kinh doanh phi nông nghi p); Trư ng h p xây d ng nhà bán thì ph i th c hi n theo quy nh c a Lu t Kinh doanh b t ng s n và Ngh nh s 153/2007/N -CP ngày 15/10/2007 c a Chính ph quy nh chi ti t và hư ng d n thi hành Lu t Kinh doanh b t ng s n; - B n sao Gi y ch ng nh n quy n s d ng t ho c gi y t v quy n s d ng th a t xin chuy n m c ích (n u có); - B n sao h khNu thư ng trú và ch ng minh thư nhân dân; - Văn b n cam k t theo quy nh t i kho n 1 i u 3 b n quy nh này; - K t qu thNm tra, xác minh hi n tr ng s d ng t c a y ban nhân dân phư ng, xã, th tr n, g m các n i dung: + Trích l c b n a chính các th a t xin chuy n m c ích s d ng ( i v i phư ng, xã, th tr n ã hoàn thành công tác l p h sơ a chính); Trư ng h p phư ng, xã, th tr n chưa hoàn thành công tác l p h sơ a chính thì h gia ình, cá nhân liên h v i ơn v có gi y phép hành ngh o c b n h p ng o v l p b n hi n tr ng; Báo cáo th c tr ng vi c ch p hành pháp lu t t ai c a ngư i xin chuy n m c ích s d ng t. + Xác nh n v i u ki n chuy n m c ích s d ng t theo quy nh t i i u 3 b n Quy nh này; L p T trình ngh y ban nhân dân qu n, huy n cho phép chuy n m c ích s d ng t. Trư c khi trình y ban nhân dân qu n, huy n, y ban nhân dân phư ng, xã, th tr n thông báo niêm y t công khai t i tr s y ban nhân dân phư ng, xã, th tr n trong th i gian 03 ngày làm vi c. Th i gian gi i quy t c a y ban nhân dân phư ng, xã, th tr n không quá 13 ngày làm vi c k t khi nh n h sơ h p l (không k th i gian o c l p b n hi n tr ng i v i khu v c chưa hoàn thành công tác l p h sơ a chính). Trư ng h p không i u ki n ph i tr l i b ng văn b n nêu rõ lý do cho ngư i xin chuy n m c ích s d ng t bi t. 2. Phòng Tài nguyên và Môi trư ng qu n, huy n là u m i thNm nh h sơ có trách nhi m: 2.1. ThNm nh s phù h p v i quy ho ch, k ho ch s d ng t; thNm nh tác ng v v sinh môi trư ng ( i v i trư ng h p chuy n m c ích s d ng sang làm m t b ng s n xu t, kinh doanh). 2.2. Chuy n h sơ kèm văn b n yêu c u thNm nh sang Phòng Qu n lý ô th ư c cung c p thông tin v ph m vi hành lang b o v các công trình h t ng k thu t, ch gi i ư ng , quy ho ch ki n trúc, ch ng ch quy ho ch ( i v i khu v c ã có quy
  6. ho ch chi ti t xây d ng ô th ho c quy ho ch xây d ng i m dân cư nông thôn). Trư ng h p khu v c chưa có quy ho ch chi ti t xây d ng ô th ho c quy ho ch xây d ng i m dân cư nông thôn thì ph i t ch c th c hi n theo quy nh v phân c p thNm quy n l p, thNm nh, phê duy t nhi m v án quy ho ch chi ti t xây d ng ô th và quy ho ch xây d ng i m dân cư nông thôn ban hành kèm theo Quy t nh s 48/2006/Q -UB ngày 11/4/2006 c a y ban nhân dân Thành ph . 2.3. Xin ý ki n th a thu n c a các t ch c, ơn v có liên quan th a thu n v phòng cháy, ch a cháy, c p i n, c p thoát nư c ( i v i chuy n m c ích sang t cơ s s n xu t, kinh doanh). 2.4. Trư ng h p th a t xin chuy n m c ích s d ng n m li n k khu v c ê, sông, kênh, mương; di tích l ch s - văn hóa, danh lam th ng c nh, quy ho ch phòng ch ng lũ; công trình an ninh, qu c phòng, thì Phòng Tài nguyên Môi trư ng ph i xin ý ki n th a thu n c a Phòng Kinh t k ho ch và phát tri n nông thôn, Phòng Văn hóa – Thông tin và Ban ch huy quân s , Công an qu n, huy n v ph m vi hành lang b o v an toàn. 2.5. T ng h p các ý ki n óng góp; n u i u ki n thì l p T trình và so n th o Quy t nh trình y ban nhân dân qu n, huy n quy t nh cho phép chuy n m c ích s d ng t, quy nh v nghĩa v tài chính v i Nhà nư c, quy nh c th v qu n lý t ai và qu n lý u tư và xây d ng. Trư ng h p có ph n di n tích n m trong ph m vi ch gi i m ư ng quy ho ch, hành lang b o v an toàn công trình h t ng k thu t, ê, sông, kênh, mương; di tích l ch s - văn hóa, danh lam th ng c nh; công trình an ninh, qu c phòng thì khi UBND qu n, huy n quy t nh cho phép chuy n m c ích s d ng; ng th i ph i quy t nh thu h i ph n di n tích này, giao cho cơ quan qu n lý chuyên ngành ho c UBND phư ng, xã, th tr n qu n lý. Th i gian gi i quy t các n i dung công vi c t i m c 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 m c này không quá ba mươi (30) ngày làm vi c k t khi nh n ư c h sơ h p l (không k th i gian l p, thNm nh, phê duy t nhi m v án quy ho ch chi ti t xây d ng ô th và quy ho ch xây d ng i m dân cư nông thôn ban hành kèm theo Quy t nh s 48/2006/Q -UB ngày 11/4/2006 c a y ban nhân dân Thành ph i v i khu v c chưa có quy ho ch). 3. Trong th i h n 15 ngày (mư i lăm ngày) làm vi c k t ngày nh n h sơ xin s d ng t theo quy nh t i kho n 1, 2 i u này (Không k th i gian h gia ình, cá nhân xin chuy n m c ích s d ng t ph i gi i trình, b sung h sơ theo yêu c u b ng văn b n c a Phòng Tài nguyên và Môi trư ng khi t ch c thNm nh), Phòng Tài nguyên và Môi trư ng có trách nhi m l p T trình, d th o Quy t nh cho phép chuy n m c ích s d ng t, trình y ban nhân dân qu n, huy n quy t nh. i u 8. Trách nhi m tri n khai th c hi n sau khi có Quy t nh cho phép chuy n m c ích s d ng t 1. y ban nhân dân qu n, huy n có trách nhi m ch o các cơ quan ch c năng qu n, huy n, y ban nhân dân phư ng, xã, th tr n th c hi n Quy t nh, c th :
  7. 1.1. Phòng Tài nguyên và Môi trư ng qu n, huy n t ch c bàn giao m c gi i trên b n và ngoài th c a ph n di n tích t ư c phép chuy n m c ích s d ng cho ngư i s d ng t và ph n di n tích thu h i (n u có) cho cơ quan qu n lý chuyên ngành ho c y ban nhân dân phư ng, xã, th tr n qu n lý, s d ng; ký h p ng thuê t i v i trư ng h p chuy n m c ích s d ng sang t cơ s s n xu t, kinh doanh mà ngư i s d ng t l a ch n hình th c thuê t tr ti n hàng năm; 1.2. Phòng Tài chính qu n, huy n xác nh ơn giá thu ti n s d ng t; ơn giá thu ti n thuê t theo quy nh; 1.3. Chi c c Thu qu n, huy n thu ti n s d ng t i v i trư ng h p chuy n m c ích s d ng sang làm t ; thu ti n thuê t hàng năm i v i trư ng h p chuy n m c ích s d ng dang t làm cơ s s n xu t, kinh doanh mà ngư i s d ng t l a ch n hình th c thuê t tr ti n hàng năm; Thu ti n s d ng t trong th i h n s d ng i v i trư ng h p chuy n m c ích s d ng sang t cơ s s n xu t, kinh doanh mà ngư i s d ng t l a ch n hình th c giao t có thu ti n s d ng t và các nghĩa v tài chính khác v t theo quy nh. 1.4. Văn phòng H i ng nhân dân và y ban nhân dân qu n, huy n thu các lo i phí theo quy nh. 1.5. Phòng Tài nguyên và Môi trư ng qu n, huy n l p trích l c b n ; trình UBND qu n, huy n c p Gi y ch ng nh n quy n s d ng t sau khi h gia ình, cá nhân hoàn thành nghĩa v tài chính v s d ng t theo quy nh. 1.6. Phòng Qu n lý ô th hư ng d n l p h sơ c p phép xây d ng công trình, làm th t c c p phép và ki m tra vi c xây d ng theo Gi y phép ã c p theo quy nh. 1.7. Văn phòng ăng ký quy n s d ng t qu n, huy n ch nh lý bi n ng t ai, vào h sơ a chính theo quy nh, thông báo bi n ng v s d ng t v Văn phòng ăng ký t và nhà Hà N i; 1.8. y ban nhân dân phư ng, xã, th tr n qu n lý ph n di n tích t ã thu h i c a h gia ình, cá nhân s d ng vào m c ích c a c ng ng (n u có); ch nh lý bi n ng t ai, c p nh t h sơ a chính; ki m tra vi c ch p hành pháp lu t t ai c a ngư i s d ng t, k p th i phát hi n và x lý vi ph m hành chính trong lĩnh v c t ai theo thNm quy n, báo cáo y ban nhân dân qu n, huy n. 1.9. T ch c qu n lý chuyên ngành qu n lý ch t ch và s d ng úng quy nh c a pháp lu t t ai ph n di n tích ã thu h i c a h gia ình, cá nhân n m trong ph m vi hành lang b o v an toàn công trình h t ng k thu t, ê, sông, kênh, mương, di tích l ch s - văn hóa, danh lam th ng c nh, công trình an ninh, qu c phòng và th c hi n vi c b i thư ng theo phương án ư c duy t. 2. H gia ình, cá nhân ư c phép chuy n m c ích s d ng t có trách nhi m n p ti n s d ng t và các kho n nghĩa v tài chính khác theo quy nh vào ngân sách Nhà nư c ch m nh t là 06 tháng k t ngày ký Quy t nh chuy n m c ích s d ng t. Sau th i h n trên n u chưa th c hi n, y ban nhân dân các qu n, huy n có trách nhi m bãi b Quy t nh cho phép chuy n m c ích s d ng t.
  8. Chương 3. I U KHO N THI HÀNH i u 9. Phân công trách nhi m 1. S Tài nguyên và Môi trư ng trong ph m vi ch c năng, nhi m v , quy n h n c a mình có trách nhi m hư ng d n thi hành Quy nh này; t ch c ki m tra, thanh tra vi c chuy n i m c ích s d ng t t i a bàn các qu n, huy n và k p th i gi i quy t các vư ng m c trong quá trình th c hi n, báo cáo y ban nhân dân Thành ph . 2. y ban nhân dân các qu n, huy n có trách nhi m: 2.1. Phân công nhi m v , quy nh trách nhi m, th i gian gi i quy t các th t c hành chính cho y ban nhân dân phư ng, xã, th tr n, các phòng, ban chuyên môn th c hi n các quy nh t i b n quy nh này; T ch c thNm nh h sơ theo úng quy nh; 2.2. Hư ng d n s d ng các bi u m u th c hi n các th t c hành chính trong vi c chuy n m c ích s d ng t theo quy nh t i b n quy nh này; 2.3. T ch c ki m tra, thanh tra vi c chuy n m c ích s d ng t t i a bàn các phư ng, xã, th tr n; gi i quy t khi u n i, t cáo theo thNm quy n; k p th i gi i quy t các vư ng m c trong quá trình th c hi n. 3. y ban nhân dân các phư ng, xã, th tr n có trách nhi m t ch c truyên truy n ch trương, chính sách v vi c chuy n m c ích s d ng t các h gia ình, cá nhân trên a bàn phư ng, xã, th tr n th c hi n úng theo quy nh này. i u 10. Trong quá trình th c hi n quy nh này n u phát sinh vư ng m c, y ban nhân dân các qu n, huy n có trách nhi m ph n ánh k p th i v S Tài nguyên và Môi trư ng t ng h p, báo cáo y ban nhân dân Thành ph xem xét, gi i quy t. TM. Y BAN NHÂN DÂN KT. CH TNCH PHÓ CH TNCH Vũ H ng Khanh
Đồng bộ tài khoản