Quyết định số 46-QĐ

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
32
lượt xem
3
download

Quyết định số 46-QĐ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 46-QĐ về việc hợp nhất Trường cán bộ dân tộc trung ương và Trường văn hóa dân tộc miền Nam thành một trường do Ủy ban dân tộc ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 46-QĐ

  1. UỶ BAN DÂN TỘC VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HÒA ****** Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 46-QĐ Hà Nội, ngày 16 tháng 05 năm 1962 QUYẾT ĐNNH VỀ VIỆC HỢP NHẤT TRƯỜNG CÁN BỘ DÂN TỘC TRUNG ƯƠNG VÀ TRƯỜNG VĂN HÓA DÂN TỘC MIỀN NAM THÀNH MỘT TRƯỜNG CHỦ NHIỆM ỦY BAN DÂN TỘC Căn cứ Nghị định số 133/CP ngày 29/09/1961 của Hội đồng Chính phủ quy định nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Ủy ban Dân tộc, Để tinh giản bộ máy và thống nhất sự lãnh đạo của hai trường: Trường cán bộ dân tộc trung ương và Trường văn hóa dân tộc miền Nam, Sau khi đã được sự thỏa thuận của Bộ Nội vụ, QUYẾT ĐNNH: Điều 1. Nay hợp nhất Trường cán bộ dân tộc trung ương và Trường văn hóa dân tộc miền Nam thành một trường lấy tên là “Trường dân tộc trung ương” trực thuộc Ủy ban Dân tộc. Điều 2. Tổ chức của Trường dân tộc trung ương: Trường có một hiệu trưởng lãnh đạo chung và hai hiệu phó giúp việc. Các bộ phận chuyên môn giúp việc cho hiệu trưởng gồm có: 1. Phân hiệu chính trị, 2. Phân hiệu văn hóa, 3. Phòng tổ chức và cán bộ, 4. Phòng hành chính và quản trị, 5. Phòng y tế. Lề lối làm việc sẽ được quy định ở bản quy chế làm việc của trường do Ủy ban xét duyệt. Điều 3. Kinh phí của hai trường sẽ thống nhất vào Trường dân tộc trung ương. Điều 4. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Những văn bản trái với quyết định đều bãi bỏ.
  2. Điều 5. Các ông: Chánh văn phòng, hiệu trưởng Trường cán bộ dân tộc trung ương, hiệu trưởng Trường văn hóa dân tộc miền Nam, trưởng phòng tổ chức và cán bộ trực thuộc Ủy ban, chịu trách nhiệm thi hành quyết định này. CHỦ NHIỆM ỦY BAN DÂN TỘC Lê Quảng Ba
Đồng bộ tài khoản