Quyết định số 4605/2004/QĐ-BYT

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:10

0
59
lượt xem
5
download

Quyết định số 4605/2004/QĐ-BYT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 4605/2004/QĐ-BYT của Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành Điều lệ tổ chức và hoạt động của Bệnh viện Tâm thần Trung ương I

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 4605/2004/QĐ-BYT

  1. B YT C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ------- c l p – T do – H nh phúc -------------- S : 4605/2004/Q -BYT Hà N i, ngày 23 tháng 12 năm 2004 QUY T NNH V VI C BAN HÀNH I U L T CH C VÀ HO T NG C A B NH VI N TÂM TH N TRUNG ƯƠNG I B TRƯ NG B YT Căn c Ngh nh s 49/2003/N -CP ngày 15/5/2003 c a Chính ph quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a B Y t ; Theo ngh c a V trư ng V T ch c Cán b , V trư ng V i u tr ; QUY T NNH i u 1. Nay ban hành kèm theo Quy t nh này i u l T ch c và Ho t ng c a B nh vi n Tâm th n Trung ương I. i u 2. Quy t nh này có hi u l c k t ngày ký, ban hành. Các quy nh trư c ây trái v i quy nh t i Quy t nh này u bãi b . i u 3. Các ông, bà: Chánh Văn phòng, V trư ng V T ch c Cán b , V trư ng V i u tr , V trư ng các V có liên quan thu c B Y t , Giám c B nh vi n Tâm th n Trung ương I, Th trư ng các ơn v có liên quan ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này./. B TRƯ NG B YT Tr nTh Trung Chi n I UL T CH C VÀ HO T NG C A B NH VI N TÂM TH N TRUNG ƯƠNG I (Ban hành kèm theo Quy t nh s 4605/Q -BYT ngày 23 tháng 12 năm 2004 c a B trư ng B Y t ) Chương 1.
  2. NH NG QUY NNH CHUNG i u 1. B nh vi n Tâm th n Trung ương I là ơn v s nghi p tr c thu c B Y t , thành l p theo Quy t nh s 519/Q -BYT ngày 07/6/1963 c a B trư ng B Y t và Quy t nh s 429/TTg ngày 28/10/1976 c a Th tư ng Chính ph , ư c xác nh l i theo Ngh nh s 49/2003/N -CP ngày 15/5/2003 c a Chính ph , có tư cách pháp nhân, có con d u, có tài kho n riêng, có tr s làm vi c t i huy n Thư ng Tín, t nh Hà Tây. - Tên B nh vi n: *Ti ng Vi t: + Tên y : B NH VI N TÂM TH N TRUNG ƯƠNG I * Ti ng Anh: NATIONAL MENTAL HOSPITAL-NEMBER ONE * Ti ng t t: BVTTTW I; NMH- No1. - Tr s : Xã Hoà Bình, huy n Thư ng Tín, t nh Hà Tây. -S i n tho i: 84.34.853227; 852902 Fax: 84.34.85319 E-mail: BV-TTTW@Yahoo.com Website: WWW.cimsi.org.vn/cacoqu/benhvien. i u 2. T ch c ng và oàn th trong b nh vi n: a. T ch c ng C ng s n Vi t Nam trong b nh vi n lãnh o các ho t ng b nh vi n theo ch c năng, nhi m v , ch th , ngh quy t c a ng, pháp lu t Nhà nư c. b. Các t ch c chính tr - xã h i, t ch c xã h i ngh nghi p trong b nh vi n ư c thành l p và ho t ng theo quy nh c a pháp lu t, có trách nhi m ph i h p v i chính quy n th c hi n nhi m v chính tr c a b nh vi n và th c hi n ch c năng, nhi m v c a oàn th , t ch c xã h i ã ư c xác nh. Chương 2. CH C NĂNG, NHI M V VÀ QUY N H N C A B NH VI N i u 3. B nh vi n Tâm th n Trung ương I có ch c năng: a. Khám, ch a b nh, phòng b nh và ph c h i ch c năng cho ngư i b nh Tâm th n tuy n cao nh t; b. Là cơ s tham gia ào t o cán b chuyên ngành Tâm th n, ch o tuy n.
  3. c. Nghiên c u khoa h c, tri n khai ng d ng khoa h c, công ngh , k thu t hi n i ngang t m các nư c trong khu v c và trên th gi i ph c v s c kho nhân dân. i u 4. B nh vi n có các nhi m v : I. TR C TI P KHÁM CH A B NH, PHÒNG B NH VÀ PH C H I CH C NĂNG CHO NGƯ I B NH TÂM TH N CÁC T NH, THÀNH PH T HU TR RA, TUY N CAO NH T; a. Tr c ti p khám, c p c u, i u tr cho ngư i b nh Tâm th n c a tuy n t nh, thành ph và tương ương khu v c ư c phân công, b nh nhân Tâm th n i u tr b t bu c và t nguy n. b. Khám và giám nh s c kho Tâm th n, tham gia giám nh pháp y Tâm th n khi có trưng c u c a cơ quan lu t pháp. c. Khám, c p c u, i u tr tai n n ch n thương, các b nh thông thư ng và chuyên khoa khác cho nhân dân trong vùng theo yêu c u và phù h p v i kh năng c a b nh vi n. d. Th c hi n các nhi m v khác theo s ch o và phân công c a B Y t . II. ÀO T O CÁN B a. Là cơ s th c hành chính v chuyên ngành Tâm th n c a các Trư ng i h c, Cao ng và Trung h c Y t . b. Tham gia ào t o cán b y t b c Sau i h c, i h c, Trung h c. c. ào t o l i và ào t o nâng cao trình cho cán b , viên ch c trong b nh vi n, cán b trong h th ng màng lư i chuyên khoa. d. Nh n các th c t p sinh nư c ngoài n h c t p, nghiên c u t i B nh vi n. III. NGHIÊN C U KHOA H C: a. Nghiên c u và tham gia nghiên c u khoa h c v lĩnh v c Tâm th n ph c v khám ch a b nh, phòng b nh, ph c h i ch c năng và ào t o. b. Ch trì và tham gia công trình nghiên c u khoa h c các c p. c. T ch c các H i ngh khoa h c Qu c t , trong nư c theo quy nh. d. T ch c các chương trình h p tác nghiên c u khoa h c ph i h p trong nư c và v i nư c ngoài. IV. CH O TUY N TRƯ C V CHUYÊN MÔN K THU T:
  4. a. Là cơ quan tham mưu giúp B trư ng B Y t v t ch c h th ng m ng lư i và chi n lư c phát tri n chuyên khoa Tâm th n, mô hình qu n lý b nh nhân Tâm th n trong c nư c. b. Tr c ti p ch o chuyên khoa cho tuy n trư c v i các t nh t Hu tr ra. c. Chuy n giao và h tr các k thu t chuyên môn cho tuy n trư c. d. Theo dõi, giám sát các ho t ng chuyên ngành c a tuy n trư c trong khu v c ư c phân công. e. T ch c tri n khai các chương trình và d án y t . f. Ph i h p v i các cơ quan trong và ngoài ngành y t th c hi n truy n thông giáo d c s c kho Tâm th n và phòng ch ng b nh Tâm th n trong c ng ng. g. Tham gia phòng ch ng, kh c ph c h u qu thiên tai, th m ho V. H P TÁC QU C T : a. Xây d ng án h p tác qu c t ch y u trên các lĩnh v c ào t o cán b , ti p nh n công ngh k thu t m i, h tr v tài chính và phương ti n làm vi c cho b nh vi n v i các t ch c và cá nhân nư c ngoài úng pháp lu t. b. Xây d ng k ho ch oàn ra, oàn vào theo chương trình h p tác qu c t v i b nh vi n; c cán b , h c viên i h c t p, nghiên c u, công tác nư c ngoài; Nh n gi ng viên, h c viên là ngư i nư c ngoài n nghiên c u, trao i kinh nghi m và h c t p t i b nh vi n; Qu n lý oàn ra, oàn vào trong ph m vi ho t ng c a B nh vi n theo quy nh c a B Y t . c. T ch c các h i ngh , h i th o, các l p h c qu c t v các lĩnh v c thu c ph m vi c a b nh vi n qu n lý theo quy nh v t ch c và qu n lý h i ngh , h i th o qu c t t i Vi t Nam c a Th tư ng Chính ph . Vi c ký k t h p tác v i nư c ngoài, b nh vi n tuân th theo qui nh c a pháp lu t. VI. QU N LÝ B NH VI N: a. Qu n lý và s d ng có hi u qu các ngu n l c c a b nh vi n: Nhân l c, Tài chính, cơ s v t ch t và trang thi t b . b. T ch c th c hi n nghiêm ch nh các quy nh c a Nhà nư c v thu, chi ngân sách c a b nh vi n, t ng bư c c i ti n h ch toán thu theo quy nh m i c a Nhà nư c. c. T o thêm ngu n kinh phí cho b nh vi n t các d ch v y t : Vi n phí, B o hi m y t , các d án u tư trong nư c và qu c t . i u 5. B nh vi n ư c quy n t ch trong ph m vi ch c năng, nhi m v , quy n h n ư c giao theo phân c p c a B Y t , ch u trách nhi m trư c B Y t và trư c pháp lu t v ho t ng c a mình.
  5. i u 6. i tư ng ph c v c a b nh vi n: a. Ngư i b nh Tâm th n do tuy n trư c g i n b. Ngư i b nh Tâm th n ho c thu c m t s chuyên khoa khác có nhu c u. c. Ngư i b nh là ngư i nư c ngoài d. i tư ng n h c t p, di n nghiên c u khoa h c, di n trưng c u giám nh pháp y Tâm th n... Chương 3. T CH C VÀ NHÂN S C A B NH VI N i u 7. Quy mô giư ng b nh ư c i u ch nh theo nhu c u th c t . i u 8. Lãnh o b nh vi n có Giám c và các Phó Giám c. a. Giám c và các Phó Giám c b nh vi n do B trư ng B Y t b nhi m và mi n nhi m ư c th c hi n theo quy trình, th t c c a B Y t . b. Giám c b nh vi n ch u trách nhi m trư c B trư ng và trư c pháp lu t v toàn b ho t ng c a b nh vi n. c. Các Phó Giám c giúp Giám c m t s công vi c ư c phân công và ch u trách nhi m trư c Giám c v công vi c ư c giao. i u 9. Các H i ng trong b nh vi n: a. B nh vi n ư c phép thành l p các H i ng ph c v nhi m v chính tr theo quy nh, quy ch , pháp lu t c a Nhà nư c. -H i ng Khoa h c - Công ngh c a b nh vi n -H i ng Thu c và i u tr - Các H i ng khác ư c thành l p theo nhu c u th c t . b. Ho t ng c a các H i ng th c hi n theo quy nh hi n hành. i u 10. Cơ c u t ch c c a b nh vi n: a. Các phòng ch c năng: 08 phòng 1. Phòng K ho ch T ng h p 2. Phòng T ch c cán b 3. Phòng ào t o, Qu n lý Nghiên c u khoa h c
  6. 4. Phòng i u dư ng 5. Phòng Tài chính - K toán 6. Phòng Ch o tuy n 7. Phòng V t tư - Thi t b y t 8. Phòng Hành chính Qu n tr b. Các khoa lâm sàng: 21 khoa 1. Khoa Khám b nh T ng h p 2. Khoa C p tính Nam 3. Khoa C p tĩnh N 4. Khoa Bán c p tính Nam I 5. Khoa Bán c p tính Nam II 6. Khoa Bán c p tính Nam III 7. Khoa Bán c p tính Nam IV 8. Khoa Bán c p tính N I 9. Khoa Bán c p tính N II 10. Khoa Tâm th n Nhi 11. Khoa Tâm th n ngư i cao tu i 12. Khoa Tâm th n truy n nhi m 13. Khoa Tâm th n th c t n 14. Khoa i u tr t ng h p 15. Khoa Ph c h i ch c năng ngư i l n 16. Khoa Ph c h i ch c năng tr em 17. Khoa Giám nh Pháp y và i u tr b t bu c 18. Khoa Cai nghi n 19. Khoa H i s c C p c u
  7. 20. Khoa Y h c C truy n 21. Khoa i u tr T nguy n Các khoa C n lâm sàng: 06 Khoa 1. Khoa Xét nghi m t ng h p 2. Khoa ChNn oán hình nh và Thăm dò ch c năng 3. Khoa Dư c 4. Khoa Ch ng nhi m khuNn 5. Khoa Dinh dư ng 6. Trung tâm d ch v k thu t. Các Khoa, phòng khác: S ư c B trư ng B Y t quy t nh thành l p khi có nhu c u theo ngh c a Giám c b nh vi n. iêu 11. Viên ch c c a b nh vi n ư c tuy n d ng, b nhi m vào ng ch theo yêu c u nhi m v c a b nh vi n trên cơ s quy nh c a Nhà nư c. S lư ng biên ch ư c b sung, i u ch nh hàng năm theo nhu c u th c t và kh năng c a B Y t . iêu 12. Viên ch c c a B nh vi n ph i t tiêu chuNn theo quy nh c a ng ch viên ch c, ph i hoàn thành nhi m v ư c giao, ph i tôn tr ng ngư i b nh, b o v quy n và l i ích h p pháp, chính áng c a ngư i b nh và có trách nhi m tham gia các ho t ng c a b nh vi n; không ng ng h c t p, rèn luy n tu dư ng nâng cao phNm ch t o c, trình chuyên môn. i u 13. Viên ch c c a b nh vi n có quy n ư c b o m các i u ki n cho ho t ng ngh nghi p, ư c b trí làm công tác chuyên môn theo kh năng và chuyên khoa c a mình, ư c l a ch n phương pháp i u tr ngư i b nh, ư c ào t o nâng cao trình chuyên môn, nghi p v , ư c thi nâng ng ch khi có i u ki n và ư c hư ng các quy n l i theo quy nh c a pháp lu t; ư c pháp lu t b o v khi th c thi nhi m v và ch c trách c a mình. N u có i u ki n và tiêu chuNn, cán b y t ư c xét t ng các danh hi u và ph n thư ng theo quy nh c a pháp lu t. Chương 4. TÀI CHÍNH VÀ TÀI S N C A B NH VI N i u 14. a. B nh vi n là ơn v d toán c p 2, ư c c p kinh phí ho t ng theo ơn v s nghi p y t , qu n lý tài chính c l p, có tài kho n riêng. B nh vi n có trách nhi m qu n lý và s d ng có hi u qu tài s n và các ngu n kinh phí, th c hi n các quy nh c a Nhà nư c v tài chính k toán.
  8. b. Khi chuy n i cơ ch qu n lý tài chính thì ph i ư c phép c a B Y t và th c hi n úng nh ng quy nh c a Nhà nư c và pháp lu t. i u 15. Ngu n thu c a b nh vi n g m: a. Ngân sách Nhà nư c c p b. Ngu n kinh phí thu t b o hi m y t , các lo i phí d ch v khám ch a b nh. c. Các ngu n thu t d ch v khoa h c k thu t, ào t o cán b , s n xu t th , h p tác mang l i và các ho t ng d ch v khác theo quy nh c a pháp lu t. d. Các ngu n tài tr , vi n tr , ng h , quà t ng c a các t ch c, cá nhân trong và ngoài nư c và các ngu n thu khác ư c Nhà nư c cho phép. e. Các kho n thu khác (n u có) theo quy nh c a pháp lu t i u 16. Kho n chi c a b nh vi n g m: a. Ho t ng chuyên môn, nghi p v b. Lương và các kho n ph c p, BHXH... c. Chi thư ng xuyên d. Chi thi ua khen thư ng e. Chi xây d ng, mua s m, s a ch a trang thi t b y t f. Chi ào t o và nghiên c u khoa h c g. Các kho n chi khác theo quy nh c a pháp lu t. i u 17. Qu n lý tài s n, trang thi t b và xây d ng cơ b n: a. T ch c ki m kê tài s n theo quy nh h ng năm. Tài s n, thi t b và kinh phí u tư t b t kỳ ngu n nào u ph i ư c qu n lý, s d ng úng quy nh v ch qu n lý tài chính và tài s n. b. Th c hi n trích kh u hao tài s n c nh theo quy nh. Ti n kh u hao và thanh lý ư c theo dõi và h ch toán theo ch quy nh. c. Theo dõi tình hình tài s n thi u th a, hư h ng thanh lý ho c i u ng theo quy nh c a Nhà nư c. L p k ho ch nh kỳ b o trì, b o hành. d. Kinh phí u tư, mua s m trang thi t b , xây d ng cơ b n u ph i xây d ng thành án và tuân th các quy nh c a Nhà nư c. i u 18. Qu n lý các ngu n thu, chi tài chính:
  9. a. H ng năm b nh vi n ph i l p d toán thu, chi theo dõi t ng ngu n kinh phí kp th i i u ch nh h p lý. b. Quy t toán t ng quý, năm v i B Y t theo quy nh c. Th c hi n t n qu theo quy nh d. Hàng tháng có thuy t minh và phân tích tình hình thu chi e. Công khai tài chính theo quy nh Chương 5. M I QUAN H CÔNG TÁC V I CÁC CƠ QUAN ƠN VN TRONG VÀ NGOÀI NGÀNH Y T i u 19. B nh vi n ch u s qu n lý toàn di n c a B Y t và t ch u trách nhi m v ho t ng c a mình. i u 20. B nh vi n là cơ quan tham mưu giúp B trư ng ch o v h th ng m ng lư i chuyên ngành Tâm th n trong toàn qu c. B nh vi n là u m i cao nh t tr c ti p ch o v chuyên môn k thu t trong lĩnh v c chuyên ngành cho các b nh vi n, cơ s khám, ch a b nh Tâm th n thu c các t nh t Hu tr ra. B nh vi n ư c h p tác v i các cơ quan, các ơn v , các cá nhân trong và ngoài ngành y t , t Trung ương n a phương th c hi n các ch c năng, nhi m v ư c giao. B nh vi n có trách nhi m t o m i i u ki n thu n l i cho giáo viên, h c sinh các trư ng ào t o y t n công tác, h c t p. i u 21. B nh vi n ư c h p tác v i các t ch c, cá nhân ngư i nư c ngoài v lĩnh v c chuyên môn k thu t ư c quy nh trong ch c năng, nhi m v và ph i th c hi n úng theo quy nh c a Nhà nư c và pháp lu t. i u 22. B nh vi n ch u s qu n lý lãnh th c a UBND t nh Hà Tây theo quy nh c a pháp lu t và có trách nhi m ch ng ph i h p v i a phương, v i các t ch c xã h i th c hi n t t chi n lư c chăm sóc, b o v s c kho nhân dân. Chương 6. THANH TRA, KI M TRA i u 23. B nh vi n t ch c vi c t ki m tra, giám sát theo phân c p và theo quy nh c a Nhà nư c và pháp lu t. B nh vi n ch u s ki m tra, thanh tra, giám sát c a B Y t và c a các cơ quan Nhà nư c có thNm quy n. Chương 7.
  10. KHEN THƯ NG VÀ K LU T i u 24. Các t p th , cá nhân trong b nh vi n th c hi n t t i u l này, có nhi u thành tích óng góp cho b nh vi n s ư c khen thư ng theo quy nh c a Nhà nư c. i u 25. Các t ch c, cá nhân làm trái v i quy nh c a i u l này thì tuỳ theo tính ch t, m c mà nh ng ngư i ng u t ch c, cá nhân ó s b x lý k lu t, x ph t hành chính ho c b truy c u trách nhi m hình s và n u gây thi t h i thì ph i b i thư ng theo quy nh c a pháp lu t. Chương 8. I U KHO N CU I CÙNG i u 26. i u l này có 8 chương, 26 i u Trong quá trình th c hi n i u l này, Giám c b nh vi n có th ngh v i B trư ng B Y t xem xét, s a i cho phù h p v i tính hình th c t ./.
Đồng bộ tài khoản