Quyết định số 4615/2007/QĐ-UBND về việc ban hành quy định về giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Hải Dương năm 2008 do Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương ban hành

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:22

0
55
lượt xem
5
download

Quyết định số 4615/2007/QĐ-UBND về việc ban hành quy định về giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Hải Dương năm 2008 do Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương ban hành

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'quyết định số 4615/2007/qđ-ubnd về việc ban hành quy định về giá các loại đất trên địa bàn tỉnh hải dương năm 2008 do ủy ban nhân dân tỉnh hải dương ban hành', văn bản luật, bộ máy hành chính phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 4615/2007/QĐ-UBND về việc ban hành quy định về giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Hải Dương năm 2008 do Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương ban hành

 1. U BAN NHÂN DÂN C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM T NH H I DƯƠNG Đ c l p - T do - H nh phúc ------ ------------ S : 4615/2007/QĐ-UBND H i Dương, ngày 21 tháng 12 năm 2007 QUY T Đ NH V VI C BAN HÀNH QUY Đ NH V GIÁ CÁC LO I Đ T TRÊN Đ A BÀN T NH H I DƯƠNG NĂM 2008 U BAN NHÂN DÂN T NH H I DƯƠNG Căn c Lu t T ch c H i đ ng nhân dân và U ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn c Lu t Đ t đai ngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn c Ngh đ nh s 188/2004/NĐ-CP ngày 16 tháng 11 năm 2004 c a Chính ph v phương pháp xác đ nh giá đ t và khung giá các lo i đ t; Ngh đ nh s 123/2007/NĐ-CP ngày 27 tháng 7 năm 2007 c a Chính ph S a đ i, b sung m t s đi u c a Ngh đ nh s 188/2004/NĐ-CP ngày 16 tháng 11 năm 2004 c a Chính ph v phương pháp xác đ nh giá đ t và khung giá các lo i đ t; Căn c Ngh quy t s 74/2007/NQ-HĐND ngày 06 tháng 12 năm 2007 c a H i đ ng nhân dân t nh H i Dương khoá XIV, kỳ h p th 10; Xét đ ngh c a Giám đ c S Tài Chính t i T trình s 3170/STC-QLGCS ngày 18 tháng 12 năm 2007, QUY T Đ NH: Đi u 1. Ban hành kèm theo Quy t đ nh này "Quy đ nh v giá các lo i đ t trên đ a bàn t nh H i Dương năm 2008". Đi u 2. Quy t đ nh này có hi u l c thi hành k t ngày 01 tháng 01 năm 2008. Các quy đ nh trư c đây trái v i quy t đ nh này đ u bãi b . Đi u 3. Chánh Văn phòng U ban nhân dân t nh; Giám đ c các s ; Th trư ng các ban, ngành, đoàn th ; Ch t ch U ban nhân dân các huy n, thành ph ; Các t ch c, cá nhân liên quan căn c Quy t đ nh thi hành./. TM. U BAN NHÂN DÂN T NH CH T CH Phan Nh t Bình QUY Đ NH V GIÁ CÁC LO I Đ T TRÊN Đ A BÀN T NH H I DƯƠNG NĂM 2008 (Ban hành kèm theo Quy t đ nh s :4615/2007/QĐ-UBND ngày 21 tháng 12 năm 2007 c a U ban nhân dân t nh H i Dương) Chương 1. QUY Đ NH CHUNG Đi u 1. Ph m vi áp d ng và đ i tư ng đi u ch nh 1. Giá đ t do U ban nhân dân t nh quy đ nh đư c s d ng làm căn c đ : a) Tính thu đ i v i vi c s d ng đ t và chuy n quy n s d ng đ t theo quy đ nh c a pháp lu t; b) Tính giá tr quy n s d ng đ t đ thu l phí trư c b theo quy đ nh c a pháp lu t;
 2. c) Làm cơ s tính giá tr quy n s d ng đ t khi giao đ t không thu ti n s d ng đ t cho các t ch c, cá nhân trong các trư ng h p quy đ nh t i Đi u 33 c a Lu t Đ t đai năm 2003; d) Làm cơ s tính ti n s d ng đ t và ti n thuê đ t khi giao đ t, cho thuê đ t không thông qua đ u giá quy n s d ng đ t ho c đ u th u d án có s d ng đ t cho các trư ng h p quy đ nh t i Đi u 34 và Đi u 35 c a Lu t Đ t đai năm 2003; đ) Làm cơ s xác đ nh giá tr quy n s d ng đ t đ tính vào giá tr tài s n c a doanh nghi p nhà nư c khi doanh nghi p c ph n hoá, l a ch n hình th c giao đ t có thu ti n s d ng đ t theo quy đ nh t i Kho n 3, Đi u 59 c a Lu t Đ t đai năm 2003; e) Làm cơ s tính giá tr quy n s d ng đ t đ b i thư ng v đ t khi Nhà nư c thu h i đ t s d ng vào m c đích qu c phòng, an ninh, l i ích qu c gia, l i ích công c ng và phát tri n kinh t theo quy đ nh t i Đi u 39, Đi u 40 c a Lu t Đ t đai năm 2003; g) Làm cơ s x lý và tính ti n b i thư ng đ i v i ngư i có hành vi vi ph m pháp lu t v đ t đai mà gây thi t h i cho Nhà nư c theo quy đ nh c a pháp lu t. 2. Trư ng h p Nhà nư c giao đ t, cho thuê đ t theo hình th c đ u giá quy n s d ng đ t, ho c đ u th u d án có s d ng đ t, thì vi c xác đ nh giá chu n làm căn c đ u giá ph i theo nguyên t c sát giá th trư ng cùng th i đi m t i đ a phương và U ban nhân dân t nh s có quy t đ nh riêng cho t ng trư ng h p c th . 3. Giá đ t do U ban nhân dân t nh quy đ nh không áp d ng đ i v i trư ng h p ngư i có quy n s d ng đ t tho thu n v giá đ t khi th c hi n các quy n chuy n như ng, cho thuê, cho thuê l i quy n s d ng đ t; góp v n b ng quy n s d ng đ t. Đi u 2. Nguyên t c và phương pháp xác đ nh giá các lo i đ t 1. Giá các lo i đ t quy đ nh trong Quy đ nh này áp d ng cho cùng m c đích s d ng đ t. Trư ng h p đư c c p có th m quy n cho phép chuy n m c đích s d ng đ t thì giá đ t đư c xác đ nh theo giá đ t c a m c đích m i k t ngày đư c c p có th m quy n cho phép và t ch c, h gia đình, cá nhân đư c chuy n m c đích s d ng đ t ph i hoàn thành các th t c và nghĩa v tài chính v i Nhà nư c theo quy đ nh. 2. Vi c xác đ nh giá đ t ph i đ m b o sát v i giá chuy n như ng quy n s d ng đ t th c t trên th trư ng trong đi u ki n bình thư ng, mang tính ph bi n t i đ a phương. Đ ng th i, đ m b o phù h p v i các quy đ nh t i Ngh đ nh s 188/2004/NĐ-CP ngày 16 tháng 11 năm 2004; Ngh đ nh s 123/2007/NĐ-CP ngày 27 tháng 7 năm 2007 c a Chính Ph và các quy đ nh hi n hành v phương pháp xác đ nh giá đ t và khung giá các lo i đ t. 3. B o đ m gi n đ nh xã h i và t o đi u ki n thúc đ y kinh t - xã h i phát tri n. Chương 2. PHÂN VÙNG Đ T, LO I Đ T, ĐƯ NG, PH , V TRÍ VÀ KHU V C Đ T Đ Đ NH GIÁ Đ T Đi u 3. Đ t nông nghi p, lâm nghi p 1. Phân vùng đ t: Theo 4 vùng đ t, g m thành ph H i Dương, các th tr n thu c đ ng b ng, các xã đ ng b ng và các th tr n thu c mi n núi, các xã mi n núi (có B ng chi ti t phân vùng đ t kèm theo). 2. Phân v trí đ t: M i vùng đ t đư c phân làm 02 v trí, g m: V trí đ t nông nghi p n m trong đê thu c các sông (đ t trong đ ng) và v trí đ t nông nghi p n m ngoài đê thu c các sông (đ t ngoài bãi, ngoài tri n sông). Đi u 4. Đ t phi nông nghi p t i nông thôn 1. Đ t phi nông nghi p t i nông thôn các v trí ven đô th , ven đư ng giao thông chính (qu c l , t nh l ), đ u m i giao thông, khu thương m i, du l ch và các th t : a) Phân lo i: Phân làm 6 lo i có giá tr v m t kinh t xã h i và giá đ t khác nhau (có B ng phân lo i chi ti t kèm theo). b) Phân v trí đ t: M i vùng chia làm 6 v trí đ t:
 3. V trí 1: đ t có v trí n m sát c nh tr c đư ng chính, g n trung tâm khu v c có đi u ki n thu n l i v s n xu t, kinh doanh, sinh ho t và có giá đ t cao nh t. V trí 2: Đ t có v trí n m sát c nh tr c đư ng chính nhưng xa trung tâm các khu v c, có đi u ki n thu n l i v s n xu t, kinh doanh, sinh ho t và có giá đ t th p hơn v trí 1. V trí 3: Đ t có v trí n m sát c nh tr c đư ng chính và các tr c đư ng khác c a các khu v c, có đi u ki n thu n l i cho s n xu t, kinh doanh, sinh ho t và có giá đ t th p hơn v trí 2. V trí 4: đ t có v trí n m sát c nh các tr c đư ng khác c a các khu v c, có đi u ki n thu n l i cho s n xu t, kinh doanh, sinh ho t và có giá đ t th p hơn v trí 3. V trí 5: Đ t có v trí n m sát c nh các ngõ c a các tr c đư ng trên có đi u ki n thu n l i cho s n xu t, kinh doanh, sinh ho t và giá đ t th p hơn v trí 4. V trí 6: Đ t các khu v c còn l i, có giá đ t th p nh t. 2. Đ t phi nông nghi p t i nông thôn các v trí còn l i: a) Phân nhóm xã: Theo 2 nhóm xã, căn c vào v trí đ a lý c a các xã thu n l i v giao thông, kh năng sinh l i và giá đ t th c t trung bình phù h p v i m c giá đ t quy đ nh trong B ng giá cho t ng nhóm xã. Nhóm 1: G m các xã n m g n tr c đư ng giao thông, đ u m i giao thông, g n trung tâm các đô th , khu thương m i, du l ch, công nghi p... có đi u ki n thu n l i cho sinh ho t, s n xu t kinh doanh và có giá đ t th c t trung bình cao nh t. Nhóm 2: G m các xã còn l i, có giá đ t th c t trung bình th p hơn nhóm 1. b) Phân khu v c đ t: M i xã phân t 1 đ n 3 khu v c thu c đ a gi i c p xã, tuỳ thu c vào m c giá đ t th c t trung bình phù h p v i m c giá đ t quy đ nh trong B ng giá cho t ng khu v c: Khu v c 1: đ t n m t i trung tâm xã ho c c m xã (g n U ban nhân dân xã, trư ng h c, ch , tr m y t ); n m giáp đư ng huy n l ho c các đ u m i giao thông chính c a xã; g n khu thương m i và d ch v , khu du l ch, khu công nghi p, c m công nghi p. Khu v c 2: đ t n m ven các tr c đư ng giao thông liên thôn, ti p giáp v i khu v c trung tâm xã, c m xã. Khu v c 3: đ t n m t i các khu v c còn l i. c) Phân v trí đ t: M i khu v c phân làm 5 v trí đ t căn c vào v trí thu n l i v m t sinh ho t, s n xu t kinh doanh và giá đ t th c t hình thành ph bi n t i khu v c đó. V trí 1: Đ t có v trí m t ti n ti p giáp v i đư ng giao thông chính, đư ng huy n l , đư ng liên thôn c a các xã có đi u ki n thu n l i cho s n xu t, kinh doanh và sinh ho t, có giá đ t cao nh t. V trí 2: Đ t có v trí m t ti n ti p giáp v i đư ng giao thông chính, đư ng huy n l , đư ng liên thôn c a các xã, có đi u ki n thu n l i cho s n xu t, kinh doanh, sinh ho t, nhưng có giá đ t th p hơn v trí 1. V trí 3: Đ t có v trí m t ti n ti p giáp v i đư ng giao thông chính, đư ng huy n l , đư ng liên thôn c a các xã, có đi u ki n thu n l i cho s n xu t, kinh doanh, sinh ho t, nhưng có giá đ t th p hơn v trí 2. V trí 4: Đ t có v trí m t ti n ti p giáp v i các đư ng ngõ ra đư ng giao thông chính, đư ng huy n l , đư ng liên thôn và đ t có v trí n m ven các tr c đư ng khác c a xã, có đi u ki n thu n l i cho s n xu t, kinh doanh, sinh ho t và giá đ t th p hơn v trí 3. V trí 5: Đ t các v trí còn l i, có đi u ki n cho s n xu t, kinh doanh, sinh ho t kém thu n l i và giá đ t th p nh t. Đi u 5. Đ t phi nông nghi p t i đô th 1. Phân lo i đư ng, ph : a) Thành ph H i Dương phân làm 4 lo i đư ng, ph . Trong m i lo i đư ng, ph phân làm 5 nhóm A, B, C, D, E có giá đ t khác nhau;
 4. b) Th tr n Sao Đ , Gia L c, S t, Lai Cách, Ph L i, Ninh Giang, Nam Sách, Phú Thái, Kinh Môn phân làm 3 lo i đư ng, ph . Trong m i lo i đư ng, ph phân làm 3 nhóm A, B, C có giá đ t khác nhau; c) Th tr n Thanh Mi n, T Kỳ, C m Giàng, Thanh Hà, Minh Tân, Phú Th phân làm 2 lo i đư ng, ph . Trong m i lo i đư ng, ph phân phân làm 2 nhóm A, B có giá đ t khác nhau; d) Th tr n B n T m phân làm 2 lo i đư ng, ph . (có B ng phân lo i chi ti t các đư ng, ph làm cơ s xác đ nh giá các lo i đ t phi nông nghi p t i các đô th trên đ a bàn t nh kèm theo) 2. Phân v trí đ t: M i lo i đư ng, ph phân làm 4 v trí đ t. a) V trí 1: Đ t có v trí n m sát c nh các đư ng, ph (m t ti n). b) V trí 2: Đ t có v trí n m sát c nh các ngõ c a đư ng, ph (m t c t ngõ Bn3m) có đi u ki n v s n xu t, kinh doanh, sinh ho t thu n l i. c) V trí 3: Đ t có v trí n m sát c nh các ngõ h m (m t c t ngõ 2m≤Bn
 5. thác thu s n thì giá đ t đư c xác đ nh theo khung giá đ t phi nông nghi p li n k ; Giá đ t làm nghĩa trang, nghĩa đ a đư c xác đ nh theo giá lo i đ t nông nghi p ho c phi nông nghi p li n k . Giá đ t phi nông nghi p li n k đư c xác đ nh như sau: - N u các lo i đ t này ch li n k v i đ t thì giá đ t đư c xác đ nh như đ i v i đ t li n k ; - N u ch li n k đ t s n xu t, kinh doanh phi nông nghi p thì giá đ t đư c xác đ nh như đ i v i đ t s n xu t, kinh doanh phi nông nghi p li n k ; - N u không có nh ng lo i đ t li n k nêu trên thì xác đ nh như giá đ t s n xu t kinh doanh phi nông nghi p khu v c g n nh t. - N u các lo i đ t này li n k v i nhi u lo i đ t khác nhau, thì giá đ t đư c xác đ nh theo lo i đ t có m c giá cao nh t. Chương 4. M TS QUY Đ NH C TH Đi u 7. H s đi u ch nh giá đ i v i đ t phi nông nghi p Trong cùng m t đư ng, ph , ngõ, khu công nghi p, c m công nghi p, làng ngh thì tuỳ t ng v trí và kh năng sinh l i khác nhau, có giá đ t th c t khác nhau thì đư c phép v n d ng h s đi u ch nh giá t 0,8 đ n 1,2 l n m c giá đ t c a cùng lo i đư ng, ph , ngõ, khu công nghi p, c m công nghi p, làng ngh , v trí đ t quy đ nh trong B ng giá đ t phi nông nghi p t i Quy đ nh này cho phù h p. Đi u 8. Đ t phi nông nghi p là h ao, thùng vũng, đ i, núi... ph i vư t l p ho c ph i san g t Giá đ t đư c xác đ nh trên cơ s m c giá quy đ nh c a B ng giá v trí đó, gi m tr chi phí san l p, san g t… đ có m t b ng tương đương v i m t b ng đ t cùng khu v c, nhưng m c giá sau khi gi m tr chi phí san l p, san g t không th p hơn m c giá li n k v trí đó quy đ nh trong B ng giá. N u lô đ t n m v trí cu i cùng thì m c giá sau khi gi m tr chi phí san l p không th p hơn 70% m c giá c a v trí đó quy đ nh trong B ng giá các lo i đ t t i Quy đ nh này. Đi u 9. Đ t phi nông nghi p có chi u sâu l n (tính t mép ch gi i xây d ng) Lô (th a) đ t phi nông nghi p do m t t ch c, h gia đình, cá nhân s d ng n m sát c nh đư ng, ph , ngõ đ i v i đ t đô th và đ t t i các khu thương m i, du l ch; đ t n m ven các đư ng qu c l , t nh l thì tuỳ chi u sâu c a t ng lô đ t có th phân thành các lô nh làm căn c xác đ nh giá đ t cho phù h p, theo nguyên t c: Chi u sâu c a lô đ t c 20 mét đư c xác đ nh là m t v trí đ xác đ nh giá đ t và di n tích đ t có chi u sâu 20 mét ti p theo đư c xác đ nh là v trí li n k k ti p v i v trí phía ngoài. Đi u 10. Giá đ t trong các trư ng h p sau đư c quy đ nh b ng m c giá đ t nông nghi p tr ng cây lâu năm cùng v trí, cùng vùng trong t nh 1. Đ t vư n, ao trong cùng th a đ t có nhà nhưng không đư c xác đ nh là đ t ; 2. Đ t nông nghi p n m trong ph m vi đ a gi i hành chính phư ng, trong ph m vi khu dân cư th tr n, khu dân cư nông thôn đã đư c xác đ nh ranh gi i theo quy ho ch đư c cơ quan nhà nư c có th m quy n xét duy t; 3. Đ t nông nghi p n m trong ph m vi khu dân cư th tr n, khu dân cư nông thôn chưa có quy ho ch đư c xét duy t thì xác đ nh theo ranh gi i c a th a đ t có nhà ngoài cùng c a khu dân cư. Chương 5. T CH C TH C HI N Đi u 11. Trách nhi m c a S Tài chính Giao cho S Tài Chính hư ng d n thi hành, ki m tra vi c t ch c th c hi n quy đ nh giá đ t c a U ban nhân dân t nh và gi i quy t theo th m quy n các trư ng h p vư ng m c phát sinh v giá đ t theo đ ngh c a các huy n, thành ph ;
 6. Ch trì cùng v i các cơ quan có liên quan tính giá tr quy n s d ng đ t khi Nhà nư c giao đ t không thu ti n s d ng đ t; tính ti n s d ng đ t trong trư ng h p Nhà nư c giao đ t, cho phép chuy n m c đích s d ng đ t có thu ti n s d ng đ t; xác đ nh giá tr quy n s d ng đ t đ tính vào giá tr tài s n c a doanh nghi p nhà nư c khi doanh nghi p c ph n hoá, l a ch n hình th c giao đ t có thu ti n s d ng đ t; tính giá tr quy n s d ng đ t đ b i thư ng khi Nhà nư c thu h i đ t s d ng vào m c đích qu c phòng, an ninh, l i ích qu c gia, l i ích công c ng và phát tri n kinh t ; tính ti n b i thư ng đ i v i ngư i có hành vi vi ph m pháp lu t v đ t đai mà gây thi t h i cho Nhà nư c theo quy đ nh c a pháp lu t cho t ng trư ng h p c th trình U ban nhân dân t nh quy t đ nh; T ch c m ng lư i th ng kê giá đ t, đi u tra và theo dõi giá đ t trên đ a bàn t nh; L p d toán chi ngân sách hàng năm ph c v công tác đi u tra, kh o sát giá các lo i đ t và ph i h p cùng các T ch c tư v n giá đ t đư c U ban nhân dân t nh giao đi u tra, kh o sát giá đ t đ xây d ng B ng giá các lo i đ t báo cáo U ban nhân dân t nh trình H i đ ng nhân dân t nh thông qua đ U ban nhân dân t nh ban hành và công b công khai th c hi n vào ngày 01 tháng 01 hàng năm. Đi u 12. Trách nhi m c a các cơ quan thu c U ban nhân dân t nh, U ban nhân dân các huy n, thành ph , các t ch c liên quan 1. Các cơ quan thu c U ban nhân dân t nh, U ban nhân dân các huy n, thành ph , các t ch c liên quan theo ch c năng, nhi m v có trách nhi m ch đ o và t ch c ki m tra, thanh tra vi c th c hi n giá đ t theo quy đ nh c a pháp lu t và c a U ban nhân dân t nh. 2. C c Thu t nh căn c vào giá các lo i đ t quy đ nh t i Quy đ nh này đ tính thu đ i v i vi c s d ng đ t và chuy n quy n s d ng đ t; tính giá tr quy n s d ng đ t đ thu l phí trư c b theo quy đ nh c a pháp lu t. 3. U ban nhân dân các huy n, thành ph và U ban nhân dân các xã, phư ng, th tr n trong t nh có trách nhi m thư ng xuyên theo dõi tình hình bi n đ ng, th ng kê giá chuy n như ng quy n s d ng đ t trên đ a bàn. L p d toán chi ngân sách hàng năm ph c v công tác đi u tra, kh o sát giá các lo i đ t và đ nh kỳ 6 tháng 1 l n, U ban nhân dân các huy n, thành ph t ng h p báo cáo g i S Tài Chính ch m nh t vào ngày 30 tháng 5 và ngày 30 tháng 9 hàng năm. Phân nhóm xã, khu v c c th thu c đ a bàn các xã làm cơ s đ nh giá đ t trên đ a bàn huy n, thành ph . Đi u 13. X lý t n t i Vi c b i thư ng v đ t khi Nhà nư c thu h i đ t đ i v i các d án, h ng m c đã đư c c p có th m quy n phê duy t phương án b i thư ng v đ t trư c ngày 01 tháng 01 năm 2008 thì th c hi n theo phương án b i thư ng v đ t đã đư c phê duy t, không đi u ch nh theo Quy đ nh này. Đi u 14. Đi u ch nh giá đ t Khi giá đ t bi n đ ng do có s đ u tư xây d ng k t c u h t ng và quy ho ch m i ho c khi giá đ t có s bi n đ ng theo quy đ nh t i Ngh đ nh s 188/2004/NĐ-CP ngày 16 tháng 11 năm 2004, Ngh đ nh s 123/2007/NĐ-CP ngày 27 tháng 7 năm 2007 c a Chính Ph , hư ng d n c a B Tài Chính và các quy đ nh hi n hành thì S Tài chính th ng nh t cùng U ban nhân dân các huy n, thành ph và các ngành có liên quan trình U ban nhân dân t nh xem xét đi u ch nh, b sung cho phù h p./. B NG GIÁ Đ T T I ĐÔ TH (TP. H I DƯƠNG, TH TR N SAO Đ , TT S T, TT GIA L C) Kèm theo Quy t đ nh s : 4615/2007/QĐ-UBND ngày 21 tháng 12 năm 2007 c a U ban nhân dân t nh H i Dương 1. Thành ph H i Dương: 2 Đơn v tính: Nghìn đ ng/m Lo i đư ng ph V trí 1 V trí 2 V trí 3 V trí 4
 7. I. A 23.400 11.000 6.000 3.000 B 19.500 9.000 5.000 2.500 C 16.000 7.000 3.500 2.100 D 14.000 6.000 2.800 2.000 E 12.000 5.000 2.700 1.800 II. A 10.000 4.100 2.500 1.700 B 9.000 3.800 2.300 1.600 C 8.000 3.400 2.200 1.500 D 7.000 3.000 2.100 1.400 E 6.000 2.700 1.900 1.300 III. A 5.500 2.300 1.700 1.200 B 5.000 2.200 1.600 1.100 C 4.500 2.100 1.500 1.000 D 4.000 1.900 1.300 900 E 3.500 1.800 1.200 800 IV. A 3.000 1.700 1.100 800 B 2.500 1.300 900 700 C 2.000 1.100 800 600 D 1.500 1.000 700 500 E 1.000 600 500 400 2. Th tr n Sao Đ : 2 Đơn v tính: Nghìn đ ng/m Lo i đư ng ph V trí 1 V trí 2 V trí 3 V trí 4 I: A 8.000 3.000 2.000 1.000 B 6.000 2.500 1.500 900 C 5.000 2.200 1.200 800 II: A 4.000 2.000 1.100 700 B 3.500 1.700 1.000 600 C 3.000 1.500 800 500 III: A 2.500 1.200 700 450 B 1.500 1.000 600 400 C 800 400 350 300 3. Th tr n S t: 2 Đơn v tính: Nghìn đ ng/m Lo i đư ng ph V trí 1 V trí 2 V trí 3 V trí 4 I: A 6.700 3.500 2.000 1.000 B 5.000 3.000 1.800 900 C 4.000 2.500 1.500 800 II: A 3.500 2.200 1.200 700
 8. B 3.000 2.000 1.000 600 C 2.500 1.700 800 550 III: A 2.000 1.300 700 500 B 1.500 1.000 600 400 C 700 400 300 250 4. Th tr n Gia L c: 2 Đơn v tính: Nghìn đ ng/m Lo i đư ng ph V trí 1 V trí 2 V trí 3 V trí 4 I: A 8.000 2.500 1.800 1.000 B 5.500 2.200 1.500 900 C 4.000 2.000 1.200 700 II: A 3.000 1.500 1.100 600 B 2.500 1.300 1.000 500 C 2.000 1.100 900 450 III: A 1.500 800 600 400 B 1.000 600 500 350 C 700 400 300 250 B NG GIÁ Đ T T I ĐÔ TH ( TT LAI CÁCH, TT PH L I, TT NINH GIANG, TT NAM SÁCH, TT PHÚ THÁI, TT KINH MÔN) Kèm theo Quy t đ nh s : 4615/2007/QĐ-UBND ngày 21 tháng 12 năm 2007 c a U ban nhân dân t nh H i Dương 5. Th tr n Lai Cách: 2 Đơn v tính: Nghìn đ ng/m Lo i đư ng ph V trí 1 V trí 2 V trí 3 V trí 4 I: A 5.000 1.600 1.000 700 B 3.000 1.300 800 600 C 2.500 1.200 700 500 II: A 2.000 1.100 600 450 B 1.500 1.000 500 350 C 800 500 400 300 6. Th tr n Ph L i: 2 Đơn v tính: Nghìn đ ng/m Lo i đư ng ph V trí 1 V trí 2 V trí 3 V trí 4 I: A 3.500 1.600 900 600 B 2.500 1.000 700 500 C 1.500 800 500 400 II: A 1.000 600 400 300
 9. B 700 450 350 250 C 400 250 200 150 7. Th tr n Ninh Giang: 2 Đơn v tính: Nghìn đ ng/m Lo i đư ng ph V trí 1 V trí 2 V trí 3 V trí 4 I: A 2.500 1.400 1.000 700 B 2.000 1.100 800 600 C 1.700 1.000 700 500 II: A 1.300 800 600 400 B 1.000 600 500 350 C 700 400 300 200 8. Th tr n Nam Sách: 2 Đơn v tính: Nghìn đ ng/m Lo i đư ng ph V trí 1 V trí 2 V trí 3 V trí 4 I: A 3.000 1.800 1.200 900 B 2.500 1.500 1.000 800 C 2.000 1.200 900 700 II: A 1.500 1.000 700 500 B 1.200 800 500 350 C 800 500 400 250 9. Th tr n Phú Thái: 2 Đơn v tính: Nghìn đ ng/m Lo i đư ng ph V trí 1 V trí 2 V trí 3 V trí 4 I: A 4.000 2.500 1.500 1.000 B 3.000 1.500 1.000 700 C 2.500 1.200 800 500 II: A 1.500 900 600 450 B 1.200 700 500 350 C 700 400 350 300 10. Th tr n Kinh Môn: 2 Đơn v tính: Nghìn đ ng/m Lo i đư ng ph V trí 1 V trí 2 V trí 3 V trí 4 I: A 3.000 2.000 1.200 900 B 2.500 1.500 1.000 700 C 2.000 1.300 900 600 II: A 1.500 1.000 700 500 B 1.000 600 500 350 C 600 400 300 250
 10. B NG GIÁ Đ T T I ĐÔ TH ( TT THANH MI N, TT T KỲ, TT C M GIÀNG, TT THANH HÀ) Kèm theo Quy t đ nh s : 4615/2007/QĐ-UBND ngày 21 tháng 12 năm 2007 c a U ban nhân dân t nh H i Dương 11. Th tr n Thanh Mi n: 2 Đơn v tính: Nghìn đ ng/m Lo i đư ng ph V trí 1 V trí 2 V trí 3 V trí 4 I: A 3.000 1.100 700 400 B 2.000 900 500 300 II: A 1.000 500 300 200 B 500 300 200 150 12. Th tr n T Kỳ: 2 Đơn v tính: Nghìn đ ng/m Lo i đư ng ph V trí 1 V trí 2 V trí 3 V trí 4 I: A 2.500 1.400 800 500 B 2.000 1.000 600 400 II: A 1.200 700 400 300 B 700 400 300 200 13. Th tr n C m Giàng: 2 Đơn v tính: Nghìn đ ng/m Lo i đư ng ph V trí 1 V trí 2 V trí 3 V trí 4 I: A 2.500 1.500 1.000 700 B 2.000 1.000 700 500 II: A 1.500 800 600 400 B 700 400 300 200 14. Th tr n Thanh Hà: 2 Đơn v tính: Nghìn đ ng/m Lo i đư ng ph V trí 1 V trí 2 V trí 3 V trí 4 I: A 2.500 1.000 700 500 B 1.500 900 600 400 II: A 1.000 700 500 300 B 600 400 300 200 B NG GIÁ Đ T T I ĐÔ TH (TT MINH TÂN, TT PHÚ TH , TT B N T M ) Kèm theo Quy t đ nh s : 4615/2007/QĐ-UBND ngày 21 tháng 12 năm 2007 c a U ban nhân dân t nh H i Dương 15. Th tr n Minh Tân: 2 Đơn v tính: Nghìn đ ng/m
 11. Lo i đư ng ph V trí 1 V trí 2 V trí 3 V trí 4 I: A 2.500 1.500 900 600 B 2.000 1.200 700 400 II: A 1.500 1.000 600 300 B 600 400 300 200 16. Th tr n Phú Th : 2 Đơn v tính: Nghìn đ ng/m Lo i đư ng ph V trí 1 V trí 2 V trí 3 V trí 4 I: A 3.000 1.500 900 600 B 2.200 1.200 700 400 II: A 1.300 900 500 300 B 600 400 300 200 17. Th tr n B n T m: 2 Đơn v tính: Nghìn đ ng/m Lo i đư ng ph V trí 1 V trí 2 V trí 3 V trí 4 I: 700 400 300 200 II: 400 250 200 150 B NG GIÁ Đ T S N XU T KINH DOANH PHI NÔNG NGHI P T I CÁC KHU CÔNG NGHI P, C M CÔNG NGHI P, LÀNG NGH Kèm theo Quy t đ nh s : 4615/2007/QĐ-UBND ngày 21 tháng 12 năm 2007 c a U ban nhân dân t nh H i Dương 2 Đơn v tính: Nghìn đ ng/m S V trí đ t, khu v c đ t M c giá bình TT quân 1 Ven Qu c l 5A (đo n trong thành ph H i Dương) 1.000 2 Ven Qu c l 5A (đo n t c u Lai Vu đ n giáp Hưng yên) 800 3 Ven Qu c l 5A (đo n còn l i) 750 4 Ven Qu c l 18A, 183, 38A, 38B (đư ng 399), T nh l 391, 650 T nh l 397 (thu c đ a bàn huy n Gia L c và Nam Sách), T nh l 392 (thu c đ a bàn huy n Bình Giang), T nh l 394 5 Ven Qu c l 37, T nh l 388, 389, 390, 390B, 397 (đo n còn 600 l i), T nh l 392 (đo n còn l i) 6 Các khu v c ven các đư ng T nh l còn l i 550 7 Các khu v c ven các đư ng Huy n l 500 8 Các vùng nông thôn còn l i t i các xã đ ng b ng 450 9 Các vùng nông thôn còn l i t i các xã mi n núi 400 B NG GIÁ
 12. Đ T T I NÔNG THÔN (Kèm theo Quy t đ nh s : 4615/2007/QĐ-UBND ngày 21 tháng 12 năm 2007 c a U ban nhân dân t nh H i Dương) 1. Đ t t i nông thôn các v trí ven đô th , ven đư ng giao thông chính (qu c l , t nh l ), các đ u m i giao thông, khu thương m i, du l ch và các th t : 2 Đơn v tính: Nghìn đ ng/m V trí đ t Lo i 1 Lo i 2 Lo i 3 Lo i 4 Lo i 5 Lo i 6 1 4.000 3.000 2.500 2.000 1.500 1.200 2 2.500 2.000 1.500 1.300 1.000 900 3 1.600 1.500 1.000 800 700 600 4 800 650 500 400 400 400 5 500 450 400 350 350 350 6 300 300 300 300 300 300 2. Đ t t i các v trí còn l i nông thôn: 2 Đơn v tính: Nghìn đ ng/m V Xã đ ng b ng Xã mi n núi trí đ t Nhóm 1 Nhóm 2 Nhóm 1 Nhóm 2 KV1 KV2 KV3 KV1 KV2 KV3 KV1 KV2 KV3 KV1 KV2 KV3 1 1.200 900 500 700 500 300 900 500 300 400 300 200 2 800 600 350 500 300 250 600 350 250 300 200 150 3 500 400 250 300 250 200 400 250 150 200 150 100 4 300 250 200 250 200 170 250 200 100 150 100 80 5 200 200 150 200 150 150 150 150 70 100 70 60 B NG GIÁ Đ T NÔNG NGHI P, LÂM NGHI P (Kèm theo Quy t đ nh s : 4615/2007/QĐ-UBND ngày 21 tháng 12 năm 2007 c a U ban nhân dân t nh H i Dương) 1. Đ t tr ng cây hàng năm và đ t có m t nư c nuôi tr ng thu s n: 2 Đơn v tính: Đ ng/m Thành ph H i Dương Th tr n thu c Xã đ ng b ng và th Xã mi n V trí đ t Xã Phư ng đ ng b ng tr n thu c mi n núi núi Trong đê 45.000 60.000 40.000 38.000 32.000 Ngoài đê 42.000 55.000 37.000 35.000 30.000 2. Đ t tr ng cây lâu năm: 2 Đơn v tính: Đ ng/m Thành ph H i Dương Th tr n thu c Xã đ ng b ng và th Xã mi n V trí đ t Xã Phư ng đ ng b ng tr n thu c mi n núi núi Trong đê 50.000 60.000 45.000 43.000 30.000 Ngoài đê 47.000 55.000 42.000 40.000 28.000
 13. 3. Đ t r ng s n xu t, r ng phòng h và đ t r ng đ c d ng: 2 Đơn v tính: Đ ng/m R ng s n xu t R ng phòng h R ng đ c d ng 14.000 10.000 8.000 B NG PHÂN LO I CÁC VÙNG Đ T Đ XÁC Đ NH GIÁ Đ T VEN ĐÔ TH , VEN ĐƯ NG GIAO THÔNG CHÍNH (QU C L , T NH L ), CÁC Đ U M I GIAO THÔNG, KHU THƯƠNG M I, DU L CH VÀ CÁC TH T Kèm theo Quy t đ nh s : 4615/2007/QĐ-UBND ngày 21 tháng 12 năm 2007 c a U ban nhân dân t nh H i Dương Lo i 1: G m đ t thu c th t Tr m Bóng huy n Gia L c, th t Gh huy n C m Giàng; T nh l 397 (đo n thu c khu v c ch cá xã Th ch Khôi). Lo i 2: G m đ t thu c các thôn xóm c a các xã n m ven n i thành thành ph H i Dương và ven Qu c l 5A (đo n còn l i), Qu c l 38A (đo n thu c xã Lương Đi n huy n Bình Giang), Qu c l 37 (đo n t đư ng 18A đ n ngã 4 Thương Binh), T nh l 388 m i và cũ (đo n thu c xã Hi p Sơn và đo n t Cây xăng đ n giáp th tr n Kinh môn thu c xã Hi p An huy n Kinh Môn), T nh l 397 (đo n thu c xã Gia Tân huy n Gia L c), T nh l 399 (đo n ngã tư c u G huy n Gia L c). Lo i 3: G m đ t n m ven Qu c l 18A, Qu c l 183, Qu c l 37 (đo n t ngã 4 Thương Binh đ n đ p h Côn Sơn), Qu c l 38A (đo n thu c huy n C m Giàng), T nh l 389 (đo n thu c huy n Kim Thành), T nh l 392 (đo n thu c xã Thái H c huy n Bình Giang), T nh l 388 (đo n thu c xã Kim Anh và th t Đ ng Gia huy n Kim Thành, đo n còn l i thu c xã Hi p An huy n Kinh Môn), th t Ph huy n Bình Giang, T nh l 397 (đo n thu c xã Gia Xuyên và đo n còn l i thu c xã Th ch Khôi huy n Gia L c). Lo i 4: G m đ t thu c các thôn xóm c a các xã n m ven th tr n Sao Đ , Lai Cách, S t, Nam Sách, Phú Thái và ven Qu c l 10, T nh l 391 (đo n t cây xăng th tr n T Kỳ đ n ch Yên và t giáp thành ph H i Dương đ n c u Kỳ Sơn), T nh l 388 (đo n còn l i), T nh l 389 (đo n thu c huy n Kinh Môn), T nh l 399 (đo n còn l i), T nh l 397 (đo n t th tr n Gia l c đ n h t th t H ng Hưng thu c huy n Gia L c và xã Nam Đ ng, An Châu, Thanh Lâm huy n Nam Sách), T nh l 392 (đo n còn l i thu c huy n Bình Giang và th t Chương huy n Thanh Mi n), T nh l 390 (thu c đ a bàn xã Tân An, Thanh H i, Thanh Khê, Tân Ti n huy n Thanh Hà và xã Nam Đ ng huy n Nam Sách); Qu c l 38A (đo n còn l i). Lo i 5: G m đ t thu c các thôn xóm c a các xã n m ven th tr n Ninh Giang, Gia L c, khu v c quanh khu di tích Côn Sơn-Ki p B c, ven Qu c l 37 (đo n t h Côn Sơn đ n ngã 3 An Lĩnh), T nh l 391 (đo n t c u Kỳ Sơn đ n c u Xe), T nh l 397 (đo n còn l i), T nh l 390 (thu c đ a bàn xã Ti n Ti n, Thanh Xá, Thanh Thu huy n Thanh Hà), T nh l 390B (thu c đ a bàn xã C m Ch , Vi t H ng, H ng L c huy n Thanh Hà), T nh l 392 (đo n còn l i), T nh l 394 (đo n thu c huy n C m Giàng và đo n thu c xã Thái H c, Long Xuyên, Tân Vi t huy n Bình Giang), T nh l 395 (đo n t xã Gia Tân đ n xã Tân Ti n huy n Gia L c), T nh l 210. Lo i 6: G m đ t thu c các thôn xóm c a các xã n m ven các th tr n còn l i và ven đư ng Qu c l , T nh l còn l i trên đ a bàn t nh B NG PHÂN LO I CHI TI T ĐƯ NG, PH T I ĐÔ TH S D NG Đ XÁC Đ NH GIÁ Đ T (TI P THEO) Kèm theo Quy t đ nh s : 4615/2007/QĐ-UBND ngày 21 tháng 12năm 2007 c a U ban nhân dân t nh H i Dương 2. TH TR N SAO Đ : Đư ng, ph lo i I
 14. Nhóm A 1. Nguy n Trãi (đo n t đư ng Tr n Hưng Đ o đ n c ng s 3 ch Sao Đ ) 2. Nguy n Thái H c (đo n t ngã 4 Sao Đ đ n l i r c ng s 1 ch Sao Đ ) Nhóm B 1. Nguy n Trãi (đo n t đư ng Tr n Hưng Đ o đ n ch M t Sơn) 2. Đư ng 18A (đo n t c ng s 3 ch Sao Đ đ n Quán Sui - xã C ng Hoà) 3. Tr n Hưng Đ o (đo n t c ng B nh viên huy n đ n đư ng H u Ngh ) Nhóm C 1. Nguy n Thái H c (đo n t l i r vào ch Sao Đ đ n đư ng đoàn K t) 2. Đư ng t đư ng Nguy n Thái H c vào c ng trư ng Cơ đi n 3. Đư ng t Nguy n Thái H c r c ng s 1 đ n h t ch Sao Đ Đư ng, ph lo i II Nhóm A 1. H u Ngh 2. Đoàn K t 3. Thanh Niên Nhóm B 1. Tr n Hưng Đ o (đo n t đư ng H u Ngh đ n đư ng 183) 2. Nguy n Hu (đo n t ngã 4-Sao đ đ n đư ng tàu) 3. Nguy n Thái H c (đo n t đư ng Đoàn K t đ n đư ng Hùng Vương) Nhóm C 1. Đư ng t đư ng H u Ngh đ n đư ng Tr n Hưng Đ o 2. An Ninh Đư ng, ph lo i III Nhóm A 1. Đư ng 18A (đo n còn l i trong th tr n) 2.Tr n Bình Tr ng (t Cơ gi i 17 đ n R p hát) 3. Chu Văn An 4. Đư ng t đư ng Tr n Hưng Đ o đ n R p hát Nhóm B 1. Đư ng t đư ng 18A đ n c ng trư ng Cơ khí cũ 2. Y t Kiêu (thu c các xã C ng Hoà, Văn Đ c, Thái H c) 3. Nguy n Hu (đo n còn l i) 4. Lê H ng Phong 5. Tôn Đ c Th ng 6. Tr n Phú 7. Đư ng trong khu đô th m i th tr n Sao Đ , xã C ng Hoà và H M t Sơn Nhóm C G m các đư ng còn l i 3. TH TR N S T:
 15. Đư ng, ph lo i I Nhóm A 1- Tr n Hưng Đ o (đo n t kho lương th c đ n đư ng Th ng Nh t) 2- Th ng Nh t (đo n t đư ng Tr n Hưng Đ o đ n ngã 5 m i) Nhóm B 1- Ph m Ngũ Lão 2- Tr n Hưng Đ o (đo n t c u s t đ n kho lương th c ) Nhóm C 1- Tr n Hưng Đ o (đo n t đư ng Th ng Nh t đ n sông C u V ng) 2- Thanh Niên (đo n khu v c ch S t) 3- Th ng Nh t (đo n t ngã 5 m i đ n c u X p) Đư ng, ph lo i II Nhóm A 1- Quang Trung (đo n t đư ng Ph m Ngũ Lão đ n đư ng Thanh Niên) Nhóm B 1- Đư ng Qu c l 38 m i (đo n t c u S t đ n ngã 5 m i) 2- Tr n Hưng Đ o (đo n t sông C u V ng đ n đi m khu H xã Tráng Li t) 3- Đư ng 392 m i (đo n t c u X p đ n p Thanh Bình) Nhóm C 1- Đư ng Đi n Biên 2- Đ n Thánh (đo n t Tr n Hưng Đ o đ n đư ng Thanh Niên) Đư ng, ph lo i III Nhóm A 1- Đư ng giáp b sông 2- Thanh Niên (còn l i) 3- Lê Quý Đôn (đo n t đư ng Tr n Hưng Đ o đ n b sông) 4- Đ n Thánh (đo n t đư ng Thanh Niên đ n b sông) Nhóm B 1- Tr n Hưng Đ o (đo n t đi m khu H đ n Nhà th S t) 2- Đư ng Qu c l 38A cũ (đo n còn l i trong th tr n) 3- Chu Văn An (đo n t ngã 5 cũ đ n XN tr c đ a 102) 4- Nguy n Văn C 5- Quang Trung (đo n t đư ng Thanh niên đ n b sông) 6- Đư ng 38A m i (đo n còn l i trong th tr n) Nhóm C G m các đư ng còn l i 4. TH TR N GIA L C: Đư ng, ph lo i I Nhóm A 1- Đư ng 397 (đo n t Đài tư ng ni m đ n Đài vi n thông)
 16. Nhóm B 1- Đư ng 393 (đo n t ngã 4 đ n c ng trong ch Cu i) 2- Đư ng 397 ( đo n t Đài vi n thông đ n l i r vào h i trư ng thôn Đ c Đ i) 3- Đư ng 397 (đo n t cây xăng đ n Đài tư ng ni m) Nhóm C 1- Đư ng 393 (đo n t ngã tư ch Cu i đ n c ng Công An huy n) 2- Đư ng 397 ( đo n t l i r vào h i trư ng thôn Đ c Đ i đ n c u Th ng Nh t) Đư ng, ph lo i II Nhóm A 1- Đư ng 399 (đo n t Cây xăng đ n h t khu dân cư m i phía B c th tr n Gia L c) 2- Đư ng 395 (đo n t Kho lương th c đ n Gi ng tròn) Nhóm B 1- Đư ng 393 (đo n còn t Công An huy n đ n nghĩa trang) Nhóm C 1- Đư ng 397 (đo n còn l i trong th tr n) Đư ng, ph lo i III Nhóm A 1- Đư ng 393 (đo n còn l i trong th tr n) 2- Đư ng 399 (đo n còn l i trong th tr n) Nhóm B 1- Đư ng 191D (đo n trong th tr n) 2- Đư ng 395 (đo n t Gi ng tròn đ n xã Gia Tân) Nhóm C G m các đư ng còn l i 5. TH TR N LAI CÁCH: Đư ng, ph lo i I Nhóm A 1- Qu c l 5A (đo n t BCH quân s huy n đ n C u vư t) 2- Đư ng 194A (đo n t Vi n ki m sát đ n Tr m xá) Nhóm B 1- Qu c l 5A (đo n còn l i trong ph m vi th tr n) 2- Đư ng 394 (đo n Vi n ki m sát huy n đ n Trư ng đào t o ngh Thương m i và đo n t UBND th tr n Lai Cách đ n h t thôn Nghĩa) Nhóm C 1- Đư ng trong Khu quy ho ch xây d ng c m dân cư th tr n có Bn › 21,5m) 2- Đư ng 194B (đo n t Qu c l 5A đi ga Cao Xá) Đư ng, ph lo i II Nhóm A 1- Đư ng trong Khu quy ho ch xây d ng c m dân cư th tr n có 13,5 m ≤Bn ≤ 21,5 m) 2- Đư ng t Vi n ki m sát huy n đi qua B o hi m xã h i huy n và Phòng giáo d c huy n
 17. 3- Đư ng C u vư t Qu c l 5A 4- Đư ng n i th (t Kho b c huy n đ n ngã 3 C u vư t) Nhóm B 1- Đư ng trong Khu quy ho ch c m dân cư th tr n có Bn < 13,5 m) Nhóm C G m các đư ng còn l i 6. TH TR N PH L I: Đư ng, ph lo i I Nhóm A 1- Đư ng t ngã 3 Th ch Thu qua ngã 3 c nh UBND th tr n đ n Ch Nhóm B 1- Qu c L 18A m i (đo n t c u Ph L i đ n Ngã 4-Bình Giang) 2- Đư ng 18A cũ (đo n t Văn An đ n ngã 3 Th ch Thu ) Nhóm C 1- Đư ng t nhà máy thu tinh y t đ n ga C Thành 2-Đư ng t đư ng 18Â cũ qua c ng trư ng THPT đ n ngã 3- UBND th tr n 3- Đư ng t ch Thành Phao đ n đư ng 18A m i Đư ng, ph lo i II Nhóm A 1- Đư ng B c Bình Giang (đo n t UBND th tr n đi Nhà máy thu tinh) Nhóm B 1- Đư ng t đư ng Qu c l 18A m i ra b n phà Ph L i cũ Nhóm C G m các đư ng còn l i 7. TH TR N NINH GIANG: Đư ng, ph lo i I Nhóm A 1- Đư ng 397 (đo n t B n ô tô đ n ngã 3 r vào C ng Sao) Nhóm B 1- Tr n Hưng Đ o 2- Khúc Th a D (đư ng vành đai phía B c) Nhóm C 1- Đư ng C ng Sao 2- Ninh Hoà 3- Đư ng t đư ng C ng Sao đ n đư ng Lê Thanh Ngh (đư ng vành đai phía Nam) 4- Nguy n Lương B ng Đư ng, ph lo i II Nhóm A 1- Lê Thanh Ngh (đư ng vành đai phía Nam) 2- Nguy n Công Tr
 18. Nhóm B 1- Ninh Thái 2- Ninh Th nh 3- Ninh Tĩnh Nhóm C G m các đư ng còn l i 8. TH TR N NAM SÁCH: Đư ng, ph lo i I Nhóm A 1- Tr n Phú (đo n t đư ng 183 m i đ n c u M c Th Bư i) 3- Nguy n Đ c Sáu Nhóm B 1- Tr n Hưng Đ o (đo n t đư ng Tr n Phú đ n khu dân cư g c Đ ) 2- Đư ng Hùng Vương (đư ng 183 m i đo n trong ph m vi th tr n) 3- Tr n Phú (đo n t c u M c Th Bư i đ n h t Huy n u ) Nhóm C 1- Đư ng Nguy n Trãi (đo n t đư ng Tr n Phú đ n đư ng Thanh Lâm) 2- Đư ng M c Th Bư i 3- Đư ng M c Đĩnh Chi 4- M c Th Bư i 5- Y t Kiêu 6- Đ ng Tính 7- Tr n Hưng Đ o (đo n t khu dân cư g c Đ đ n đư ng 183 m i) 8- Tr n Phú (đo n t Huy n u đ n đư ng vào thôn Nhân Hưng) 9- Đư ng 397 (đo n còn l i trong th tr n) Đư ng, ph lo i II Nhóm A 1- Đư ng Nguy n Trãi (đo n t đư ng Thanh Lâm đén đư ng 183) 2- Nguy n Trung Goòng 3- Đư ng Thanh Lâm 4- Nguy n Đăng Lành 5- Tr n Phú (đo n còn l i) Nhóm B 1- Chu Văn An 2- Đ Chu B Nhóm C G m các đư ng còn l i 9. TH TR N PHÚ THÁI: Đư ng, ph lo i I Nhóm A
 19. 1- Đư ng 388 (đo n t c u B t N o qua ga Phú Thái đ n Qu c l 5A) 2- Đư ng t Qu c l 5A r vào qua Trung tâm y t huy n đ n đư ng 388 Nhóm B 1- Qu c l 5A ( đo n trong th tr n) Nhóm C 1- Đư ng t Phòng B o hi m XH qua Công an đ n Huy n đ i 2- Đư ng gom ga Phú Thái 3- Đư ng 388 (đo n t Qu c l 5A đên c u Thái) Đư ng, ph lo i II Nhóm A 1- Đư ng t ngã 4 Huy n u qua Trư ng m m non th tr n đ n c u B t n o Nhóm B 1- Đư ng 388 (đo n t Qu c l 5A đên c u Thái) 2- Đư ng tr c khu dân cư có Bn > 3m Nhóm C G m các đư ng còn l i 10. TH TR N KINH MÔN: Đư ng, ph lo i I Nhóm A 1- Đư ng 388 cũ (đo n t đư ng C ng Hoà đ n c u B nh vi n) 2- Đư ng C ng Hoà, Vinh Quang đ n h t ch Th tr n 3- Đư ng Phúc Lâm (đo n t d c đ n ch Th tr n) Nhóm B 1- Đư ng ngang c t qua c ng chính c a tr s UBND huy n 2- Đư ng 388 cũ (đo n t c u B nh vi n đ n đư ng 388 m i) Nhóm C 1- Đư ng bê tông Nhà máy nư c th tr n Kinh Môn 2- Đư ng n i th thu c khu các cơ quan m i quy ho ch c a huy n 3- Đư ng t ngã tư C ng Hoà – Vinh Quang đ n c u Lưu H 4- Đư ng t ch Th tr n đ n b n đò Ngang Đư ng, ph lo i II Nhóm A 1- Đư ng t Th tr n đi Minh Hoà (qua làng Lưu H ) Nhóm B 1- Đư ng ngang (t nhà ông Kỳ sang ph An Trung) 2- Đư ng ngang t đư ng Phúc Lâm đ n đư ng Vinh Quang (đo n c t qua c ng đư ng b c thang tr s UBND huy n ) 3- đư ng b sông xóm b n Gác Nhóm C G m các đư ng còn l i
 20. 11. TH TR N THANH MI N: Đư ng, ph lo i I Nhóm A 1-Đư ng 392B (đo n t ngã 4-Neo đ n vư n hoa) 2-Đư ng 399 (đo n t vư n hoa đ n Chi c c thu ) Nhóm B 1- Đư ng 399 (đo n t vư n hoa đ n g c đa Vàng H ) Đư ng, ph lo i II Nhóm A 1- Đư ng 392 (đo n còn l i trong th tr n) 2- Đư ng 399 (đo n còn l i trong th tr n) 3- Đư ng t ngã 4 -Neo đ n Trung tâm giáo d c thư ng xuyên. Nhóm B G m các đư ng còn l i 12. TH TR N T KỲ: Đư ng, ph lo i I Nhóm A 1- Đư ng Tây Nguyên (đo n t đư ng 391 đ n c u V n) 2- Đư ng 391 (đo n t C u Yên đ n giáp khu dân cư m i c a TT T Kỳ) Nhóm B 1- Đư ng 391 (đo n t khu dân cư m i đ n giáp xã Quang Ph c) Đư ng, ph lo i II Nhóm A 1- Đư ng 391 (đo n còn l i trong ph m vi th tr n) 2- Đư ng t đư ng 391 qua B nh vi n đ n đư ng vành đai 3- Đư ng t đư ng 391 đ n tr m đi n 4- Đư ng vành đai Đông B c Nhóm B G m các đư ng còn l i 13. TH TR N C M GIÀNG: Đư ng, ph lo i I Nhóm A 1- Đư ng 5B (đo n t c u S t đ n ch C m Giàng) 2-Đư ng t c a Ga C m giàng đ n trung tâm th tr n Nhóm B 1- Vinh Quang 2- Th ch Lam 3- Thanh Niên 4- Chi n Th ng Đư ng, ph lo i II
Đồng bộ tài khoản