Quyết định số 463/2003/QĐ-BGTVT

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:10

0
44
lượt xem
2
download

Quyết định số 463/2003/QĐ-BGTVT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 463/2003/QĐ-BGTVT về quy định về phân công, phân cấp quản lý các dự án ODA thuộc Bộ Giao thông Vận tải do Bộ Giao thông Vận tải ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 463/2003/QĐ-BGTVT

  1. B GIAO THÔNG V N T I C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T ----- NAM c l p - T do – H nh phúc ------- S : 463/2003/Q -BGTVT Hà N i, ngày 21 tháng 2 năm 2003 QUY T NNH C A B TRƯ NG B GTVT V VI C BAN HÀNH QUY NNH V PHÂN CÔNG, PHÂN C P QU N LÝ CÁC D ÁN ODA THU C B GIAO THÔNG V NT I B TRƯ NG B GIAO THÔNG V N T I Căn c Ngh nh s 22/CP ngày 22/3/1994 c a Chính ph quy nh nhi m v , quy n h n, trách nhi m qu n lý nhà nư c và t ch c b máy c a B GTVT; Căn c Quy ch Qu n lý u tư và Xây d ng ban hành kèm theo Ngh nh s 52/1999/N -CP ngày 8/7/1999, Quy ch u th u ban hành kèm theo Ngh nh s 88/1999/N -CP ngày 1/9/1999 và Quy ch Qu n lý và S d ng ngu n h tr phát tri n chính th c ban hành kèm theo Ngh nh s 17/2001/N -CP ngày 4/5/2001 c a Chính ph ; Theo ngh c a các Ông: V trư ng V K ho ch u tư, C c trư ng C c Giám nh và Qu n lý Ch t lư ng công trình giao thông, QUY T NNH: i u 1. Ban hành kèm theo Quy t nh này Quy nh v phân công, phân c p qu n lý các d án s d ng ngu n h tr phát tri n chính th c (g i t t là ODA) thu c B GTVT. i u 2. Quy t nh này có hiêu l c sau 15 ngày, k t ngày ký. i u 3. Các Ông: V trư ng V K ho ch u tư, C c trư ng C c Giám nh và Qu n lý Ch t lư ng công trình giao thông, T ng Giám c, Giám c các Ban Qu n lý d án và Th trư ng các ơn v có liên quan ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này. B TRƯ NG B GIAO THÔNG V NT I ào ình Bình
  2. QUY NNH V PHÂN CÔNG, PHÂN C P TRONG QU N LÝ CÁC D ÁN S D NG NGU N H TR PHÁT TRI N CHÍNH TH C (G I T T LÀ ODA) THU C B GIAO THÔNG V N T I (Ban hành kèm theo Quy t nh s 463/2003/Q -BGTVT ngày 21 tháng 02 năm 2003 c a B trư ng B GTVT) Chương 1: NH NG QUY NNH CHUNG i u 1. Văn b n này quy nh v phân công, phân c p trong qu n lý các d án ODA thu c B GTVT nh m hư ng d n c th trình t qu n lý các d án ODA và xác nh rõ các n i dung công vi c phân công, phân c p t các cơ quan ch c năng c a B n các Ban Qu n lý d án (Ban QLDA) tr c thu c B . Trình t qu n lý các d án ODA ư c th c hi n thông qua 4 giai o n: Tìm ki m, xác nh d án; ChuNn b d án; Th c hi n d án; K t thúc d án. i u 2. Trong vi c qu n lý các d án ODA, cơ quan, t ch c, cá nhân ph i tuân th theo úng các quy nh hi n hành c a Nhà nư c, quy nh này và quy nh, hư ng d n c a nhà tài tr . Trong trư ng h p có khác bi t gi a quy nh c a Nhà nư c và c a nhà tài tr , ư c th c hi n theo quy nh hư ng d n c a nhà tài tr nhưng các Ban QLDA ph i báo cáo v B ư c ch p thu n trư c khi th c hi n. i u 3. i v i các d án ODA, nguyên t c chung c a B là Ch u tư, các Ban QLDA tr c thu c B là i di n Ch u tư th c hi n ch c năng c a cơ quan i u hành d án (Executing Agency). i v i các Ban QLDA tr c thu c các C c chuyên ngành và các T ng Công ty 91, Ch u tư s ư c quy t nh c th trong quy t nh u tư. Trong trư ng h p này, B GTVT s có quy nh phân công, phân c p c th i v i vi c qu n lý d án. Riêng i v i C c Hàng không Dân d ng và C c Hàng h i Vi t Nam trư c m t t m th i v n gi nguyên như các quy nh hi n hành. Chương 2: PHÂN CÔNG, PHÂN C P TRONG QU N LÝ D ÁN M c I. GIAI O N TÌM KI M XÁC NNH D ÁN i u 4. Các C c, V ch c năng và các T ng Công ty thu c B u có trách nhi m tham mưu giúp B trong vi c tìm ki m, xác nh d án ODA. Các ơn v và các Ban QLDA tr c thu c B ư c ch ng th c hi n vi c v n ng, tìm ki m d án nhưng ph i k p th i báo cáo k t qu v B . Các biên b n ghi nh , h p ng nguyên t c n u có ph i báo cáo B thông qua, trư c khi ký k t. V K ho ch và u tư (KH T) là Cơ quan u m i c a B GTVT trong vi c t ng h p, l p danh m c d án ODA hàng năm và t ng giai o n.
  3. M c II. GIAI O N CHU N BN D ÁN i u 5. V cương tham chi u cho d ch v tư v n l p quy ho ch ngành, báo cáo nghiên c u ti n kh thi và báo cáo nghiên c u kh thi: Ban QLDA xem xét trình B . V KH T ch trì l y ý ki n tham gia c a các C c, V liên quan trình Lãnh o B phê duy t. i v i các D án H tr k thu t (TA) cho tăng cư ng th ch , ào t o, nâng cao năng l c qu n lý…, các ơn v ư c th hư ng và các C c, V ch c năng ph i tham gia ý ki n chính th c b ng văn b n ngày t giai o n xây d ng cương tham chi u. Các D án H tr k thu t cho xây d ng quy trình, quy ph m, ào t o chuy n giao công ngh , các d án u tư mua s m phương ti n, thi t b và các d án tri n khai áp d ng công ngh m i, v t li u m i do V Khoa h c Công ngh (KHCN) ch trì l y ý ki n trình B phê duy t. i u 6. Trong quá trình l p quy ho ch ngành, báo cáo nghiên c u ti n kh thi, kh thi, Ban QLDA ch o tư v n t ch c báo cáo u kỳ, gi a kỳ và cu i kỳ. Trong quá trình th c hi n, tư v n có trách nhi m g i tài li u n các C c chuyên ngành liên quan l y ý ki n óng góp. Tùy theo quy mô c th c a t ng d án, Lãnh o B s tr c ti p ch trì nghe báo cáo ho c y quy n cho V trư ng V KH T ch trì nghe và thông qua báo cáo u kỳ, gi a kỳ và cu i kỳ sau ó báo cáo k t qu lên Lãnh o B . Các quy t nh phê duy t báo cáo nghiên c u kh thi ư c g i cho các C c qu n lý chuyên ngành liên quan. i u 7. Trong quá trình chuNn b àm phán, v i tư cách là thành viên chính th c c a oàn àm phán Nhà nư c, Ban QLDA ph i báo cáo xin ý ki n c a B v các n i dung liên quan n d án trư c khi ti n hành àm phán v i Nhà tài tr . Nh ng phát sinh trong quá trình àm phán trái v i quy nh chung c a Nhà nư c và trái v i i u ki n c a ngành, trong ph m vi ch c trách c a mình, Ban QLDA ph i báo cáo k p th i xin ý ki n Lãnh o B . M c III: GIAI O N TH C HI N D ÁN: i u 8. Tuy n ch n tư v n thi t k và giám sát: B ch phê duy t cương tham chi u, ngân sách ng n, h sơ m i th u, tiêu chuNn ánh giá, k t qu ánh giá sau khi tham kh o ý ki n c a Nhà tài tr . Ban QLDA trình k t qu ánh giá v cương tham chi u, danh sách ng n, h sơ m i th u, tiêu chuNn ánh giá, k t qu ánh giá tư v n. T tư v n u th u c a B do V KH T ch trì, ti n hành thNm nh, l p báo cáo trình B . Căn c ý ki n c a Lãnh o B , V KH T có văn b n thông báo cho Ban QLDA l p văn b n g i Nhà tài tr . Sau khi tham kh o ý ki n c a Nhà tài tr , B s có quy t nh phê duy t chính th c (ho c B trình TTCP phê duy t). K t qu thương th o bao g m: Biên b n thương th o và d th o h p ng tư v n. Ban QLDA trình B thông qua k t qu thương th o và phê duy t n i dung h p ng trư c khi ký k t.
  4. i u 9. V thi t k k thu t, t ng d toán và h sơ m i th u: 1. Trư c khi tư v n th c hi n thi t k k thu t: - Ban QLDA trình tiêu chuNn áp d ng cho thi t k và cương thi t k . - V KHCN th ng nh t tiêu chuNn k thu t áp d ng cho thi t k . - Các Giám nh và Qu n lý Ch t lư ng công trình giao thông (C c Giám nh) thNm nh và phê duy t cương kh o sát và thi t k . 2. Trong quá trình thi t k , tùy theo tính ch t, m c ph c t p c a d án, C c Giám nh ch trì m i cơ quan thi t k , chuyên gia trong, ngoài ngành (k c chuyên gia nư c ngoài) th ng nh t t ng bư c báo cáo ( u kỳ, gi a kỳ, cu i kỳ…) làm cơ s cho tư v n thi t k các bư c ti p theo. 3. C c Giám nh là cơ quan ch trì thNm nh và trình duy t thi t k k thu t, t ng d toán và duy t chi ti t các hi u ch nh, b sung thi t k , d toán theo phân c p và y quy n c a B trư ng. 4. V KH T ch u trách nhi m thNm nh và trình duy t h sơ m i th u các d án v i trách nhi m ưa kh i lư ng có trong h sơ thi t k k thu t vào h sơ m i th u và các tiêu chí khác. 5. Khi thNm nh cương thi t k , thi t k k thu t, t ng d toán và h sơ m i th u các d án ph c t p, các cơ quan ch trì thNm nh c n t ch c l y ý ki n tham gia c a các cơ quan liên quan ( c bi t lưu ý các C c qu n lý chuyên ngành s ti p nh n qu n lý khai thác sau này). 6. Ban QLDA căn c thi t k k thu t, t ng d toán và h sơ m i th u do tư v n l p, l p t trình c p có thNm quy n phê duy t. i u 10. u th u xây l p và mua s m thi t b : V KH T là cơ quan tham mưu ch trì i v i các gói th u xây l p; V KHCN là cơ quan tham mưu ch trì i v i các gói th u mua s m thi t b , phương ti n. i u 11. Th c hi n công tác gi i phóng m t b ng và tái nh cư (GPMB và T C) là trách nhi m c a Ch u tư và Ban QLDA. Vi c quy nh trách nhi m gi a Ch u tư, Ban QLDA và chính quy n a phương th c hi n theo quy nh hi n hành. i v i các d án, do yêu c u c a Hi p nh vay ho c yêu c u c a Nhà tài tr ph i l p khuôn kh , chính sách GPMB và T C, Ban QLDA ph i l p, t ch c l y ý ki n c a a phương và các cơ quan liên quan trình B phê duy t (ho c B trình TTCP phê duy t). C c Giám nh là cơ quan ch trì tham mưu giúp B trong công tác thNm nh, phê duy t khuôn kh chính sách, phương án GPMB và T C và tr c ti p ch o trong quá trình tri n khai th c hi n. i u 12. X lý thay i và b sung iv ih p ng xây l p: 1. i u ch nh và thay i thi t k , d toán trong ph m vi quy mô d án ư c duy t: Vi c i u ch nh và thay i thi t k , d toán, B u quy n cho T ng Giám c/ Giám
  5. c các Ban QLDA do B làm ch u tư ư c duy t và ch p thu n theo danh m c c a Ph l c kèm theo và ch u trách nhi m v các quy t nh c a mình. T ng kinh phí c a nh ng h ng m c ư c y quy n phê duy t không vư t quá 50% giá tr d phòng c a h p ng. i v i ph m vi ư c y quy n nêu trên, các quy t nh phê duy t c a T ng Giám c/Giám c các Ban QLDA u ph i g i v B (qua C c Giám nh) 1 b n qu n lý. C c Giám nh ph i thư ng xuyên c p nh t, giám sát s thay i và b sung này. N u th y có s không bình thư ng ho c sai sót ph i báo cáo Lãnh o B k p th i. 2. B sung h ng m c ngoài quy mô d án ư c duy t: Vi c b sung h ng m c ngoài quy mô d án ư c duy t (như vi c m r ng n n, m t ư ng, m tuy n tránh, kéo dài tuy n, ư ng gom dân sinh, tăng thêm nh p c a c u, tăng s lư ng c u…), Ban QLDA ho c C c, V tham mưu xu t. V KH T t ng h p tham mưu trình B duy t v ch trương. C c Giám nh duy t TKKT và d toán b sung. Nh ng b sung do Lãnh o B quy t nh tr c ti p t i hi n trư ng, căn c vào Thông báo k t lu n, V KH T ra văn b n giao nhi m v . 3. V thanh toán: gi i ngân k p th i, T ng Giám c/Ch nhi m i u hành các Ban QLDA do B làm ch u tư ư c ch p nh n thanh toán cho ph n kh i lư ng vư t so v i kh i lư ng c a h p ng trên cơ s giá trúng th u và ư c ch p thu n t m thanh toán 80% giá tr th c hi n i v i các h ng m c ang ch c p có thNm quy n phê duy t. ơn giá t m thanh toán s d ng ơn giá do nhà th u l p, ư c tư v n giám sát và Ban QLDA xem xét, thông qua. i u 13. Qu n lý h p ng d án: 1. T ng Giám c Ban QLDA ư c y quy n và ch u trách nhi m v i các quy t nh thay i th i gian huy ng c a t ng ch c danh tư v n nhưng không ư c làm thay i giá tr h p ng, không k d phòng. 2. T ng Giám c Ban QLDA thư ng xuyên ki m tra năng l c c a tư v n, ư c th c hi n vi c thay th tư v n theo thNm quy n và ch u trách nhi m v các quy t nh này. Riêng vi c thay th ch c danh giám c tư v n c a d án (Project Manager) ph i báo cáo B ch p thu n (V KH T ch trì xem xét ho c l y ý ki n c a các C c, V liên quan trình B ch p thu n). i u 14. i u ch nh giá tr h p ng: 1. Các h p ng xây l p: Ban QLDA thư ng xuyên c p nh t, ch ng l p và trình i u ch nh giá tr h p ng B duy t (ho c B trình TTCP phê duy t). C c Giám nh t ng h p các l nh thay i h p ng và ch trì thNm nh B duy t t ng d toán i u ch nh. Trên cơ s ó, V KH T trình B duy t i u ch nh giá tr h p ng (ho c B trình TTCP phê duy t). 2. Các h p ng mua s m thi t b , phương ti n: Ban QLDA thư ng xuyên c p nh t, ch ng l p và trình i u ch nh giá tr h p ng B duy t (ho c B trình TTCP phê duy t). V KHCN t ng h p, thNm nh B duy t (ho c B trình TTCP phê duy t).
  6. 3. Các h p ng tư v n: Ban QLDA ch ng t p h p các phát sinh, b sung i v i h p ng tư v n trình B duy t (ho c B trình TTCP phê duy t). V KH T t ng h p, thNm nh B duy t (ho c B trình TTCP phê duy t). M c IV: GIAI O N K T THÚC D ÁN: i u 15. Sau khi công trình, d án hoàn thành Ban QLDA ch ng t ch c nghi m thu c p cơ s theo úng quy nh hi n hành. C c Giám nh có trách nhi m qu n lý, theo dõi và ôn c vi c th c hi n. i v i công trình d án yêu c u có H i ng nghi m thu c p Nhà nư c, C c Giám nh ch o Ban QLDA chuNn b m i công vi c và th t c c n thi t làm vi c và áp ng các yêu c u c a H i ng nghi m thu c p Nhà nư c. Căn c vào ti n , Ban QLDA ch ng xu t vi c bàn giao công trình d án, C c Giám nh tham mưu trình B quy t nh vi c bàn giao công trình d án cho cơ quan, ơn v qu n lý khai thác s d ng. Vi c bàn giao công trình xây d ng ã hoàn thành ph i tuân th theo Quy t nh s 17/2000/Q -BXD ngày 2/8/2000 c a B Xây d ng. Trư c khi bàn giao, các Ban QLDA ph i g i y h sơ hoàn công cho C c qu n lý chuyên ngành. i v i các d án H tr k thu t cho xây d ng quy trình, quy ph m, ào t o chuy n giao công ngh , các d án mua s m thi t b , phương ti n, tri n khai áp d ng công ngh m i, v t li u m i, V KHCN là cơ quan tham mưu ch trì t ng k t báo cáo B . i v i các d án H tr k thu t có ơn v th hư ng c th , ơn v th hư ng ch trì t ng k t báo cáo B . i u 16. Ban QLDA l p báo cáo quy t toán d án theo quy nh hi n hành trình B và B Tài chính phê duy t. V Tài chính K toán ôn c ch o các Ban QLDA có báo cáo quy t toán úng th i h n quy nh, ch trì thNm nh quy t toán. i u 17. Ban QLDA ch u trách nhi m l p báo cáo giám nh u tư theo yêu c u c a Nhà nư c Vi t Nam và yêu c u c a Nhà tài tr . V KH T là cơ quan tham mưu giúp B ch o công tác giám nh u tư, ch trì thNm nh trình B phê duy t. Chương 3: THANH TRA KI M TRA i u 18. Theo cơ s phân công, phân c p nhi m v , quy n h n gi a B và các Ban QLDA, c n ph i ti n hành thư ng xuyên vi c thanh tra, ki m tra công tác qu n lý các d án ODA. Thanh tra B và các C c, V thu c B theo ch c năng, nhi m v c a mình th c hi n vi c thanh tra, ki m tra nh kỳ và t xu t vi c th c hi n trong t t c các giai o n, nh t là giai o n th c hi n d án phát hi n k p th i các sai sót và ki n ngh x lý các vi ph m. Các Ban QLDA ph i ban hành các quy nh th c hi n vi c phân công, phân c p c a B trong ơn v mình và t t ch c ki m tra nh m ngăn ch n và x lý k p th i các vi c làm sai quy nh. PH L C
  7. DANH M C CÁC H NG M C X LÝ B SUNG VÀ THAY I PHÂN C P CHO T NG GIÁM C/ CH NHI M I U HÀNH CÁC BAN QLDA ODA (Kèm theo Quy nh v phân công, phân c p trong qu n lý các d án ODA thu c B GTVT, ban hành kèm theo Quy t nh s 463/2003/QQD-BGTVT ngày 21 tháng 2 năm 2003 c a B trư ng B GTVT) I. V K THU T - Duy t các s a i nh trên cơ s thi t k k thu t (TKKT) ã ư c phê duy t và duy t thi t k chi ti t, i u ch nh như sau: A. Ư NG, C U Ư NG B VÀ Ư NG S T: 1. Bình - i u ch nh kho ng cách d ch chuy n ngang c a tim tuy n và thay i bán kính ư ng cong (tăng ho c gi m) phù h p v i i u ki n a hình th c t nhưng không làm thay i c p h ng k thu t c a tuy n so v i thi t k ã ư c phê duy t và không nh hơn bán kính ư ng cong n m t i thi u (Rmin) ã ư c phê duy t. - Vi c i u ch nh trên không làm tăng kinh phí và nh hư ng t i gi i phóng m t b ng cũng như ti n công trình. 2. Tr c d c - i u ch nh thi t k m b o các tiêu chuNn v d c n m trong quy nh và không vư t d c d c l n nh t ã ư c phê duy t. 3. M t c t ngang - i u ch nh mái d c ta luy âm và dương thích h p v i i u ki n a ch t và a hình th c t c a nh ng o n tuy n trên cơ s báo cáo phân tích xu t c a Tư v n giám sát thi công. 4. K t c u ki n trúc t ng trên ư ng s t và m t ư ng b - Gi nguyên k t c u m t ư ng ã ư c phê duy t; i u ch nh chi u dày c a l p bù ph m t ư ng cũ cho phù h p i u ki n th c t ( i v i ư ng b ). 5. Công trình c ng - i u ch nh s lư ng, khNu c ng phù h p v i i u ki n c a tuy n ư ng và các yêu c u c a a phương b ng văn b n c p S tr lên (c ng nông nghi p, tư i tiêu, c ng k thu t…) - i v i c ng chui dân sinh: Sau khi có ch trương c a B quy t nh v trí, quy mô và tiêu chuNn k thu t ho c trên cơ s TKKT ã ư c phê duy t, Ban Qu n lý d án duy t ho c ch p thu n trên cơ s trình c a TƯ v n giám sát thi công.
  8. - B sung, s a i h th ng thoát nư c d c và các bi n pháp gia c b o v mái ta luy trên cơ s các gi i pháp k thu t ã ư c duy t trong thi t k k thu t. 6. Công trình c u: - i v i các c u có khNu ≤25.0m: Sau khi có ch trương u tư xây d ng c a B GTVT (v t i tr ng, kh c u, thay m i ho c s a ch a, m r ng cho t ng c u), Ban Qu n lý d án ư c duy t thi t k sau khi có thNm nh c a Tư v n giám sát thi công. - i u ch nh cao áy móng (m , tr ) và chi u dài c c phù h p v i i u ki n a ch t và sau khi có k t qu óng c c th . - Thay i ư ng kính c t thép nhưng không làm thay i t ng ti t di n và ch ng lo i thép. 7. Các công trình ph t m và an toàn giao thông - Duy t thi t k các công trình ph t m ( ư ng tránh, b n bãi, ư ng công v …) sau khi B phê duy t ch trương và quy mô. - B sung các h ng m c m b o an toàn giao thông như d i phân cách, sơn k ư ng, c t km, c c tiêu, bi n báo, hàng rào tôn lư n sóng… cho phù h p v i tình hình th c t sau khi B GTVT ã duy t ch trương. 8. Công trình phòng h (kè, tư ng ch n b ng á xây ho c r á) - Duy t i u ch nh kích thư c, v trí và cao móng kè, tư ng ch n cho phù h p v i i u ki n a hình, a ch t th c t trên cơ s xu t c a Tư v n giám sát thi công và Tư v n thi t k . 9. Các nút giao - i u ch nh c c b các nhánh tuy n tránh n bù gi i t a l n phù h p v i quy ho ch chung c a a phương sau khi B ã duy t ch trương nhưng không làm thay i quy mô ã ư c phê duy t. 10. Công trình h m - Duy t thi t k chi ti t các thay i nh trên cơ s TKKT ã ư c phê duy t bao g m: + Phương án gia c b m t c a mái d c nh ng v trí c n thi t m b o ch ng xói ho c s t l sau khi B ã duy t ch trương ho c quy mô. + S thay i v c p t á theo i u ki n a ch t th c t hi n trư ng trên cơ s báo cáo và xác nh n c a Tư v n giám sát thi công. + Kh i lư ng ào ho c s t l b t kh kháng do i u ki n a ch t, th y văn, thiên tai và kh i lư ng bê tông phun bù ph n ào vư t (kh ng ch chi u dày ph n ào vư t trung bình không quá 15cm) và s t l tương ng.
  9. + Thay i ch ng lo i và kho ng cách gi a các vì thép ch ng phù h p v i i u ki n a ch t th c t trên cơ s báo cáo và xác nh n c a Tư v n giám sát thi công. + Tăng ho c gi m kh i lư ng và ch ng lo i neo á cho phù h p v i i u ki n a ch t th c t và k t qu o bi n d ng theo phương pháp ASTM trong quá trình thi công trên cơ s báo cáo và xác nh n c a Tư v n giám sát thi công. B. CÔNG TRÌNH C NG, Ư NG TH Y 1. Xây d ng ê ch n sóng, n o vét b n và lu ng - i u ch nh kho ng cách d ch chuy n ngang c a tim tuy n (trong ph m vi ≤5.0m) và thay i bán kính ư ng cong (tăng ho c gi m) phù h p v i i u ki n a hình th c t nhưng không làm thay i c p h ng k thu t c a tuy n so v i thi t k ã ư c phê duy t và không nh hơn bán kính ư ng cong n m t i thi u (Rmin) ã ư c phê duy t. - i u ch nh mái d c ta luy và ph m vi n o vét ph n n n móng ê ch n sóng, b n và lu ng phù h p v i i u ki n a ch t, a hình th c t trên cơ s s li u báo cáo và xác nh n c a Tư v n giám sát thi công. - Thay i nh v cao , d c c a ê ch n sóng phù h p v i i u ki n a ch t, a hình th c t trên cơ s s li u báo cáo và xác nh n c a Tư v n giám sát thi công. - Các i u ch nh trên ph i m b o nguyên t c không làm thay i quy mô và tiêu chuNn k thu t ã ư c phê duy t, không tăng kinh phí xây d ng, nh hư ng t i gi i phóng m t b ng cũng như ti n và kh năng ch u l c c a công trình. 2. Các công trình c u c ng, c u vư t kênh, âu tàu, kè b - Duy t thi t k chi ti t trên cơ s thi t k k thu t ã ư c phê duy t. - Duy t thay i, b sung nh ng chi ti t nh , phương pháp s a ch a trên cơ s thi t k k thu t ã ư c phê duy t và không làm thay i quy mô, k t c u, kh năng ch u l c c a chi ti t ó. - Các i u ch nh trên ph i m b o nguyên t c không làm tăng kinh phí và nh hư ng t i gi i phóng m t b ng cũng như ti n công trình. 3. Phao tiêu báo hi u - Duy t i u ch nh v trí và b sung trên cơ s báo cáo và xác nh n c a Tư ván giám sát thi công. C. CÔNG TRÌNH CƠ KHÍ, KI N TRÚC VÀ CÁC H NG M C KHÁC - Thay i nh v cao t móng và các k t c u khác phù h p v i i u ki n a ch t th c t trên cơ s s li u báo cáo và xác nh n c a Tư v n giám sát thi công nhưng không làm thay i quy mô và kh năng ch u l c c a công trình.
  10. - Các thay i nh v cách b trí, di n tích c a các phòng phù h p v i yêu c u s d ng nhưng không làm thay i quy mô ư c duy t. II. V D TOÁN - Duy t d toán tương ng v i kh i lư ng b sung ã ư c Tư v n giám sát thi công ch p nh n trên cơ s giá trúng th u. Riêng trư ng h p kh i lư ng h ng m c b sung vư t quá kh i lư ng trong h p ng và kinh phí vư t giá tr h p ng theo quy nh c a văn ki n u th u ph i thương th o i u ch nh giá thì Ban Qu n lý d án ư c phép ti n hành thương th o ơn giá cho kh i lư ng b sung trên cơ s không vư t quá giá xây d ng cơ b n (XDCB) hi n hành và tình B GTVT phê duy t. - i v i h ng m c phát sinh chưa có trong h sơ d th u thì ti n hành thương th o nhưng không vư t quá ơn giá XDCB hi n hành c a Nhà nư c và trình B phê duy t (riêng t ng h ng m c thay i, i u ch nh có giá tr ≤750 tri u VN có ơn giá b sung thì Ban Qu n lý d án ư c phép duy t d toán). - i u ch nh giá tr gi a các h ng m c trong h p ng (nhưng không làm tăng giá tr h p ng) trên cơ s kh i lư ng th c làm, ư c Tư v n giám sát thi công xác nh n và ơn giá ã ư c B GTVT phê duy t, trong khuôn kh t ng d toán ư c duy t). - T ng kinh phí nh ng h ng m c ư c duy t không vư t quá 50% giá tr d phòng c a h p ng, trư ng h p vư t quá thì ph i trình B GTVT quy t nh. III. CÁC N I DUNG KHÁC - Các Ban Qu n lý d án có trách nhi m ki m tra k kh i lư ng th c t thi công sau khi ã ư c Tư v n giám sát thi công nghi m thu và ch u trách nhi m trư c B GTVT v chính xác c a s li u cũng như s phù h p và m b o an toàn c a công trình trong bư c duy t thi t k chi ti t.
Đồng bộ tài khoản