Quyết định số 466/1998/QĐ-TCCP-BCTL

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:9

0
65
lượt xem
5
download

Quyết định số 466/1998/QĐ-TCCP-BCTL

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 466/1998/QĐ-TCCP-BCTL về việc ban hành Quy chế thi tuyển, thi nâng ngạch công chức, nội quy thi tuyển, thi nâng ngạch công chức do Bộ trưởng Trưởng Ban Tổ chức cán bộ Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 466/1998/QĐ-TCCP-BCTL

  1. BAN T CH C-CÁN B CHÍNH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA PH VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 466/1998/Q -TCCP-BCTL Hà N i, ngày 05 tháng 9 năm 1998 QUY T NNH C A B TRƯ NG, TRƯ NG BAN T CH C - CÁN B CHÍNH PH S 466/1998-Q -TCCP-BCTL NGÀY 5 THÁNG 9 NĂM 1998 V VI C BAN HÀNH QUY CH THI TUY N, THI NÂNG NG CH CÔNG CH C, N I QUY THI TUY N, THI NÂNG NG CH CÔNG CH C B TRƯ NG, TRƯ NG BAN T CH C - CÁN B CHÍNH PH Căn c Lu t t ch c Chính ph ngày 30/9/1992; Căn c i u 33, chương V c a Pháp l nh cán b , công ch c ngày 26/2/1998; Căn c Ngh nh s 181/CP ngày 9/11/1994 c a Chính ph v ch c năng, nhi m v , quy n h n và t ch c b máy c a Ban T ch c - Cán b Chính ph , QUY T NNH i u 1.- Nay ban hành kèm theo Quy t nh này: 1- Quy ch v vi c t ch c thi tuy n công ch c. 2- Quy ch v vi c t ch c thi nâng ng ch công ch c. 3- N i quy thi tuy n, thi nâng ng ch công ch c. i u 2.- Quy ch v vi c t ch c thi tuy n công ch c, Quy ch v vi c t ch c thi nâng ng ch công ch c và N i quy thi tuy n và thi nâng ng ch công ch c có hi u l c sau 15 ngày t ngày ký. Nh ng quy nh trư c ây trái v i quy nh này u bãi b . i u 3.- Các B trư ng cơ quan ngang B , cơ quan thu c Chính ph và U ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này. Quang Trung ( ã ký) QUY CH
  2. V VI C T CH C THI TUY N CÔNG CH C (Ban hành kèm theo Quy t nh s 466/1998/Q -TCCP- BCTL ngày 5 tháng 9 năm 1998 c a B trư ng, Trư ng ban T ch c - Cán b Chính ph ) Chương 1 NH NG QUY NNH CHUNG i u 1.- B n quy ch này ư c áp d ng cho các kỳ thi tuy n tuy n d ng công ch c vào làm vi c các cơ qun hành chính, s nghi p Nhà nư c. i u 2.- 1- Vi c thi tuy n d ng công ch c ph i căn c vào nhu c u, v trí làm vi c và tiêu chuNn nghi p v c a ng ch công ch c tuy n vào. 2- Vi c tuy n d ng ph i theo úng s lư ng biên ch hàng năm ã ư c cơ quan có thNm quy n phê duy t. i u 3.- Vi c thi tuy n công ch c b o m nguyên t c công khai, công b ng và ch t lư ng; m i công dân có i u ki n u có cơ h i ngang nhau ư c tuy n vào làm công ch c. Các cơ quan có thNm quy n t ch c thi tuy n quy nh t i i u 4 Quy ch này ph i thông báo trư c 30 ngày trên các phương ti n thông tin i chúng (báo, ài phát thanh truy n hình a phương) 3 l n v s lư ng tuy n d ng, các i u ki n d thi quy nh t i i u 6 Quy ch này. i u 4.- Các cơ quan Nhà nư c sau ây có thNm quy n qu n lý và t ch c thi tuy n công ch c: 1- Các B , cơ quan ngang B , cơ quan thu c Chính ph . 2.- U ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương (sau ây g i chung là t nh). i u 5.- Các cơ quan có thNm quy n t ch c thi tuy n ph i thành l p H i ng thi tuy n (sau ây g i là H i ng thi) th c hi n vi c thi tuy n H i ng thi thành l p Ban coi thi và Ban ch m thi giúp vi c. i u 6.- 1.- Nh ng ngư i d thi tuy n d ng vào công ch c ph i có các i u ki n sau: a) Là công dân nư c C ng hoà xã h i ch nghĩa Vi t Nam, t nguy n làm ơn xin d thi. b) Tu i i nam t 18 n dư i 40, n t 18 n dư i 35.
  3. c) Có lý l ch rõ ràng và có các văn b ng ch ng ch quy nh trong tiêu chuNn nghi p v c a ng ch mà ngư i ó xin d thi. d) Có y s c kho m nh n nhi m v ư c giao. ) Không trong th i gian b truy c u trách nhi m hình s ho c ang thi hành án. 2.- H sơ xin d thi bao g m: a) ơn xin d thi (theo m u kèm theo quy ch này). b) B n khai lý l ch do cơ quan có thNm quy n xác nh n (chính quy n xã, phư ng, th tr n nơi cư trú ho c c a cơ quan b , m ngư i xin d thi). c) Các văn b ng, ch ng ch theo yêu c u c a ng ch d thi (b n sao ph i có xác nh n c a cơ quan có thNm quy n). d) Phi u s c kho có xác nh n c a cơ quan y t có thNm quy n. ) Ba phong bì dán tem, ghi rõ a ch ngư i nh n, 2 nh c 4x6. H sơ d thi c a t ng cá nhân ư c b vào phong bì riêng. Chương 2 HO T NG C A H I NG THI VÀ CÁC BAN COI THI, BAN CH M THI M C 1 HO T NG C A H I NG THI i u 7.- 1- H i ng thi ư c thành l p theo quy t nh c a B trư ng, Th trư ng cơ quan ngang B , cơ quan thu c Chính ph , Ch t ch U ban nhân dân t nh và ho t ng cho m i m t kỳ thi và t gi i th sau khi hoàn thành nhi m v . 2- H i ng thi ư c phép s d ng con d u c a cơ quan do B trư ng, Th trư ng cơ quan ngang B , cơ quan thu c Chính ph , U ban nhân dân t nh quy nh trong th i gian ho t ng c a H i ng thi. i u 8.- Thành ph n c a H i ng thi có 5 ho c 7 ngư i, bao g m: 1- các cơ quan Trung ương: a) Ch t ch H i ng: là i di n lãnh o B , cơ quan ngang B , cơ quan thu c Chính ph . b) Phó Ch t ch thư ng tr c: là V trư ng V T ch c cán b c a B , cơ quan ngang B , cơ quan thu c Chính ph .
  4. c) Thư ký H i ng thi: là m t chuyên viên theo dõi v công tác thi tuy n c a V T ch c cán b . d) M t s thành viên khác là V trư ng các V chuyên ngành liên quan làm u viên. 2- các t nh: a) Ch t ch H i ng thi là lãnh o U ban nhân dân t nh. b) Phó Ch t ch H i ng thi là Trư ng ban T ch c chính quy n t nh. c) Thư ký H i ng thi là chuyên viên theo dõi công tác thi tuy n c a Ban t ch c chính quy n t nh. d) M t s lãnh o S chuyên ngành c a t nh làm u viên. i u 9.- H i ng thi có nhi m v và quy n h n sau: 1- Hư ng d n th l , quy ch thi; h sơ c n thi t c a ngư i d thi, n i dung thi, các tài li u nghiên c u, tham kh o trư c khi thi cho ngư i d thi (g i là thí sinh). 2- Thành l p Ban coi thi, Ban ch m thi và ch o các ho t ng c a các Ban coi thi, ch m thi theo úng quy ch . 3-Thông báo ngày thi cho thí sinh ít nh t là trư c m t tháng. 4- Nh n và xem xét h sơ, các ơn d thi, l p danh sách nh ng ngư i i u ki n tham gia thi. 5- T ch c vi c ra thi, ch n thi m b o úng n i dung hư ng d n thi và yêu c u v tiêu chuNn nghi p v c a ng ch công ch c d thi. 6- L p danh sách k t qu thi và thông báo cho thí sinh bi t v k t qu thi. 7- T ch c vi c phúc tra k t qu thi n u thí sinh có khi u n i. 8- Báo cáo k t qu thi lên B trư ng, Th trư ng cơ quan ngang B , cơ quan thu c Chính ph , Ch t ch U ban nhân dân t nh xem xét và ra quy t nh công nh n k t qu kỳ thi. i u 10.- Nhi m v , quy n h n c a các thành viên H i ng thi. 1- Ch t ch H i òng thi: a) Ch u trách nhi m t ch c, th c hi n các nhi m v c a H i ng thi quy nh i u 9 quy ch này và ch o quá trình thi.
  5. b) Quy t nh thành l p Ban coi thi, Ban ch m thi và ch nh thành viên c a các Ban này. c) Phân công nhi m v cho t ng thành viên c a H i ng thi. d) T ch c vi c ra thi và l a ch n thi theo úng quy nh, m b o tuy t i bí m t. ) Thông báo k t qu thi cho thí sinh như quy nh t i i u 9. 2- Phó Ch t ch H i ng thi: a) Giúp Ch t ch H i ng thi chuNn b , t ch c th c hi n nhi m v c a H i ng thi và i u hành công vi c do Ch t ch H i ng thi phân công. b) Hư ng d n, theo dõi, ôn c, ki m tra quá trình coi thi, ch m thi. c) Cùng v i Ch t ch H i ng thi xem xét và công b k t qu thi. d) xu t danh sách và d ki n phân công nhi m v cho các u viên H i ng thi. 3- Các u viên th c hi n nhi m v do Ch t ch H i ng thi phân công c th . 4- Thư ký H i ng thi, giúp Ch t ch H i ng thi: a) T ch c vi c ti p nh n h sơ c a ngư i xin d thi. b) T ch c, hư ng d n cho thí sinh ôn t p trư c khi thi. c) T p h p các thi, áp án báo cáo Ch t ch H i ng thi. d) ChuNn b các tài li u cho H i ng thi và ghi biên b n các cu c h p c a H i ng. ) T ch c vi c thu nh n bài thi và tài li u có liên quan; ánh mã phách, r c phách bài thi và làm th t c chuy n giao cho Ban ch m thi. e) Thu nh n các bài ch m thi, kh p phách, l p b ng i m và l p danh sách k t qu thi. M C 2 HO T NG C A BAN COI THI, BAN CH M THI i u 11.- 1- Ban coi thi có trách nhi m giúp H i ng thi t ch c cho ngư i coi thi (g i là giám thi) làm vi c và giám sát, ki m tra vi c thi c a thí sinh. 2- Ban coi thi có nhi m v , quy n h n: a) T ch c s p x p và phân công giám th t i các phòng thi. b) T ch c và s p x p ngư i b o v bên ngoài các phòng thi (g i là giám th biên).
  6. c) Th c hi n úng n i quy phòng thi. d) Ki m tra th d thi và các i u ki n m b o t t kỳ thi. ) Phân phát thi cho thí sinh theo úng n i quy. e) Thu bài thi c a thí sinh. g) Gi i quy t các trư ng h p thí sinh vi ph m quy ch thi, l p biên b n và báo cáo Ch t ch H i ng thi xem xét gi i quy t. i u 12.- Nhi m v và quy n h n c a các thành viên Ban coi thi: 1- Trư ng ban coi thi: a) T ch c ch o Ban coi thi th c hi n t t nhi m v c a Ban coi thi quy nh t i i u 11 c a quy ch này. b) B trí, s p x p giám th t i các phòng thi, giám th biên. c) Nh n và b o qu n thi theo úng quy ch . d) T m ình ch vi c coi thi c a giám th ho c t m ình ch vi c thi c a thí sinh n u th y có căn c vi ph m quy ch , n i quy thi và báo cáo ngay v i Ch t ch H i ng thi xem xét, quy t nh. ) T ch c t p h p bài thi c a thí sinh bàn giao cho thư ký H i ng thi theo úng th t c. 2- Giám th trong phòng thi: a) Ki m tra th d thi (ho c ch ng minh thư) c a thí sinh khi vào phòng thi và hư ng d n thí sinh ng i úng nơi quy nh theo s báo danh. b) Ph bi n n i quy thi cho các thí sinh. c) Phát gi y thi và ký vào gi y thi theo úng quy nh. d) Nh n thi, c (ho c phát thi) và chép chính xác thi lên b ng. ) Th c hi n nhi m v coi thi trong phòng thi theo úng n i quy. e) Thu nh n bài thi và n p cho Trư ng ban coi thi. 3- Giám th biên: a) Giũ gìn tr t t và b o m an toàn bên ngoài phòng thi.
  7. b) Phát hi n, nh c nh , phê bình, l p biên b n nh ng giám th trong phòng thi ho c thí sinh vi ph m quy ch khi ngoài phòng thi, báo cáo ngay v i Trư ng ban coi thi gi i quy t. e) Không ư c vào trong phòng thi. i u 13.- 1- Ban ch m thi có trách nhi m giúp Ch t ch H i ng thi t ch c và th c hi n vi c ch m thi theo úng quy ch . 2- Ban ch m thi có nhi m v : a) T ch c trao i, th o lu n th ng nh t áp án, thang i m ã ư c Ch t ch H i ng thi quy nh trư c khi ch m thi. b) T ch c b trí ngư i ch m thi vi t, thi v n áp b o m nguyên t c m i bài thi, m i bàn thi v n áp ph i có hai ngư i ch m thi. c) Nh n và phân chia bài thi c a thí sinh cho các giám kh o ch m i m. d) Bàn giao b n ch m thi và k t qu ch m thi vi t, k t qu i m thi v n áp c a t ng thí sinh cho thư ký H i ng thi. ) Khi phát hi n bài thi c a thí sinh vi ph m quy ch thi, l p biên b n nh ng trư ng h p ó và báo cáo v i H i ng thi xem xét gi i quy t. e) Gi gìn bí m t k t qu i m thi. g) T ch c phúc tra bài thi theo yêu c u c a H i ng thi. i u 14.- Nhi m v c a các thành viên Ban ch m thi. 1- Trư ng ban ch m thi: a) T ch c ch o, phân công các thành viên c a Ban ch m thi. b) Trư ng Ban ch m thi t ch c th c hi n t t nhi m v c a Ban ch m thi quy nh i u 13 quy ch này, ki m tra công vi c c a ngư i ch m thi (g i là giám kh o). c) Quy t nh i m thi khi các giám kh o cho i m chênh l ch. d) T ng h p k t qu thi c a thí sinh, bàn giao k t qu ch m thi cho thư ký H i ng thi. 2- Giám kh o: a) Ch m i m các bài thi vi t, thi v n áp b o m nghiêm túc, chính xác theo úng thang i m c a áp án.
  8. b) Báo cáo các d u hi u vi ph m trong các bài thi v i Trư ng ban ch m thi và ngh hình th c x lý. c) M i bài thi ư c 2 giám kh o ch m c l p và trao i th ng nh t cho i m cu i cùng. N u i m c a 2 giám kh o chênh l ch 1 i m thì c ng l i chia trung bình, n u chênh l ch trên 1 i m thì trao i th ng nh t. N u không th ng nh t thì chuy n hai k t qu i m ó lên Trư ng ban ch m thi gi i quy t. Chương 3 T CH C THI TUY N i u 15.- 1- Trư c ngày thi m t ngày, các phòng thi ph i ư c ánh s th t , niêm y t danh sách thí sinh trư c phòng thi. 2- Ph i niêm y t các thông tin c n thi t cho thí sinh bi t như: sơ phòng thi, n i quy thi, th i gian thi.... i u 16.- H i ng thi c n t ch c l khai m c kỳ thi; n u s lư ng thí sinh ông thì có th t ch c l khai m c t ngày hôm trư c. i u 17.- 1- M i phòng thi có 2 giám th và có 1 giám th biên. 2- Giám thi không ư c coi thi phòng thi có ngư i thân thích c a mình là thí sinh. 3- Giám th biên có th ư c giao nhi m v giám sát c hai phòng thi li n k . i u 18.- 1- Giám th phòng thi ch ư c m bì ng thi khi có hi u l nh. Trư c khi m thi, giám th phòng thi cho các thí sinh ch ng ki n thi ư c niêm phong. 2- Giám th phòng thi c và vi t chính xác thi lên b ng ho c phát thi cho các thí sinh. 3- Giám th phòng thi không ư c gi i thích thi ho c trao i riêng v i b t kỳ thí sinh nào trong phòng thi. i u 19.- H t gi thi, giám th phòng thi có nhi m v : 1- Yêu c u thí sinh n p bài thi. 2- Ki m tra s lư ng bài thi ã n p, ch ký c a thí sinh, danh sách phòng thi. 3- Làm th t c n p bài thi c a thí sinh, thi ã s d ng, chưa s d ng và các văn b n khác có liên quan cho Trư ng ban coi thi.
  9. Chương 4 T CH C TH C HI N i u 20.- 1- Các B , cơ quan ngang B , cơ quan thu c Chính ph , U ban nhân dân các t nh, có trách nhi m t ch c thi tuy n công ch c theo úng quy ch này. 2- Trong quá trình t ch c thi, cơ quan có thNm quy n qu n lý công ch c th c hi n vi c ki m tra, thanh tra kỳ thi. Trư ng h p H i ng thi t ch c không úng quy trình, không th c hi n y các i u kho n trong b n quy ch này thì b hu b k t qu thi. 3- Cơ quan, t ch c và cá nhân nào vi ph m quy ch thì, tuỳ theo tính ch t, m c vi ph m mà b x lý k lu t hành chính ho c truy c u trách nhi m hình s .
Đồng bộ tài khoản