Quyết định số 47/2000/QĐ-BTC

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
54
lượt xem
3
download

Quyết định số 47/2000/QĐ-BTC

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 47/2000/QĐ-BTC về việc bãi bỏ khoản thu lệ phí cấp các loại giấy phép trái với quy định của Luật Doanh nghiệp do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 47/2000/QĐ-BTC

  1. B TÀI CHÍNH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 47/2000/Q -BTC Hà N i, ngày 04 tháng 4 năm 2000 QUY T NNH C A B TRƯ NG B TÀI CHÍNH S 47/2000/Q -BTC NGÀY 4 THÁNG 4 NĂM 2000 V VI C BÃI B KHO N THU L PHÍ C P CÁC LO I GI Y PHÉP TRÁI V I QUY NNH C A LU T DOANH NGHI P B TRƯ NG B TÀI CHÍNH Căn c Ngh nh s 15/CP ngày 2/3/1993 c a Chính ph v nhi m v , quy n h n và trách nhi m qu n lý c a B , cơ quan ngang B ; Căn c Ngh nh s 178/CP ngày 28/10/1994 c a Chính ph v nhi m v , quy n h n và t ch c b máy c a B Tài chính; Căn c Ngh nh s 04/1999/N -CP ngày 30/1/1999 c a Chính ph v phí, l phí thu c Ngân sách Nhà nư c; Căn c Quy t nh s 19/2000/Q -TTg ngày 3/2/2000 c a Th tư ng Chính ph v vi c bãi b các lo i gi y phép trái v i quy nh c a Lu t Doanh nghi p; Theo ngh c a T ng c c trư ng T ng c c Thu , QUY T NNH: i u 1: Bãi b kho n thu l phí c p các lo i gi y phép sau: L phí c p gi y xác nh n ki m soát ô nhi m môi trư ng. L phí c p gi y ch ng nh n i u ki n kinh doanh ph li u, ph th i là kim lo i. L phí c p gi y ch ng nh n i u ki n kinh doanh nhà tr . L phí c p gi y ch ng nh n i u ki n kinh doanh d ch v c m . L phí c p gi y phép di chuy n l c lư ng khai thác. L phí c p gi y phép khai thác h i s n xa b . L phí c p gi y phép ho t ng ngh cá. L phí c p gi y phép di gi ng. L phí c p gi y ch ng nh n ăng ký s n xu t th c ăn cho ng v t thu s n.
  2. L phí c p gi y ch ng nh n thu ho ch nhuy n th . L phí c p gi y ch ng nh n xu t x nhuy n th . L phí c p gi y phép ho t ng tư v n tài chính. L phí c p gi y phép làm i lý kinh doanh thi t b bưu chính vi n thông. L phí c p gi y phép hành ngh i lý cung c p d ch v bưu chính vi n thông. L phí c p gi y phép làm i lý cho các công ty chuy n phát nhanh nư c ngoài. L phí c p gi y phép kinh doanh v n chuy n khách du l ch. L phí c p gi y ch ng nh n cơ s t tiêu chuNn an toàn v sinh th c phNm. L phí c p gi y ch ng nh n tiêu chuNn và i u ki n thành l p cơ s hành ngh trang thi t b , d ng c y t tư nhân. L phí c p gi y phép v n t i ư ng thu . L phí c p gi y phép óng m i, s a ch a phương ti n v n t i. L phí c p gi y phép ho t ng hàng h i. L phí c p gi y phép ho t ng kinh doanh d ch v hàng h i. L phí c p gi y phép v n t i hàng hoá, v n t i hành khách. L phí c p gi y phép v n t i ư ng b . L phí c p gi y phép c i t o phương ti n cơ gi i ư ng b . L phí c p gi y phép s d ng vùng nư c ư ng thu n i a. L phí c p ch ng ch hành ngh xây d ng. L phí c p gi y ch ng nh n i u ki n mua bán thu c thú y. L phí c p gi y phép ch bi n g và lâm s n. i u 2: Quy t nh này có hi u l c thi hành k t ngày 3/2/2000. Bãi b các quy nh v phí, l phí trái v i quy t nh này. i u 3: 1. Các B , cơ quan ngang B , cơ quan tr c thu c Chính ph , U ban nhân dân các c p và các cơ quan liên quan, căn c vào Danh m c các lo i phí, l phí ban hành kèm theo Ngh nh s 04/1999/N -CP ngày 30/1/1999 c a Chính ph v phí, l phí thu c ngân sách nhà nư c và Quy t nh s 19/2000/Q -TTg ngày 3/2/2000 c a Th tư ng
  3. Chính ph v vi c bãi b các lo i gi y phép trái v i quy nh c a Lu t Doanh nghi p, ti n hành bãi b ngay các lo i phí, l phí do ngành, a phương mình ban hành hi n ang t ch c thu trái quy nh. 2. T ch c, cá nhân thu c i tư ng n p l phí, các ơn v ư c giao nhi m v t ch c thu l phí và các cơ quan liên quan ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này. T ng c c Thu có trách nhi m ki m tra vi c thi hành Quy t nh này. Ph m Văn Tr ng ( ã ký)
Đồng bộ tài khoản