Quyết định số 47/2000/QĐ-UB

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
49
lượt xem
1
download

Quyết định số 47/2000/QĐ-UB

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 47/2000/QĐ-UB về việc tiếp nhận Trung tâm Y tế dự phòng Than khu vực nội địa do Uỷ ban nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 47/2000/QĐ-UB

  1. Y BAN NHÂN DÂN C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM THÀNH PH HÀ N I c l p - T do - H nh phúc ****** ******** S : 47/2000/Q -UB Hà N i, ngày 12 tháng 05 năm 2000 QUY T NNH C A UBND THÀNH PH "V VI C TI P NH N TRUNG TÂM Y T D PHÒNG THAN KHU V C N I NA" U BAN NHÂN DÂN THÀNH PH HÀ N I Căn c Lu t T ch c H ND và UBND; Căn c công văn s 14/CP- MDN ngày 02/2/2000 c a Chính ph v phương án t ng th s p x p doanh nghi p Nhà nư c c a T ng Công ty Than Vi t Nam; Căn c Quy t nh s 17/2000/Q -BCN ngày 03/4/2000 c a B Công nghi p v vi c chuy n giao Trung tâm Y t d phòng Than khu v c n i a (bao g m c b nh vi n t i ông Anh) ơn v tr c thu c Trung tâm Y t lao ng ngành Than c a T ng Công ty Than Vi t Nam v UBND thành ph Hà N i; Xét ngh c a Trư ng Ban T ch c chính quy n thành ph và Giám c S Y t Hà N i, QUY T NNH i u 1: Ti p nh n nguyên hi n tr ng Trung tâm Y t d phòng Than khu v c n i a bao g m c b nh vi n t i ông Anh Hà N i, tr c thu c Trung tâm Y t lao ng ngành Than c a T ng Công ty Than Vi t Nam và giao cho S Y t Hà N i qu n lý. i u 2: Giao Giám c S Y t Hà N i ch trì cùng Ban T ch c chính quy n Thành ph , S Tài chính - v t giá, S K ho ch và u tư t ch c ti p nh n theo các quy nh hi n hành c a Nhà nư c. i u 3: Chánh Văn phòng UBND thành ph , Trư ng Ban T ch c chính quy n thành ph , Giám c các S : Y t , Tài chính - V t giá, K ho ch - u tư thi hành quy t nh này k t ngày ký./. TM. U BAN NHÂN DÂN THÀNH PH HÀ N I K/T. CH TNCH PHÓ CH TNCH
  2. Nguy n Qu c Tri u
Đồng bộ tài khoản