Quyết định số 47/2004/QĐ-UB

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
54
lượt xem
1
download

Quyết định số 47/2004/QĐ-UB

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 47/2004/QĐ-UB về việc thu phí vệ sinh trên địa bàn Thành phố Hà Nội do Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 47/2004/QĐ-UB

  1. Y BAN NHÂN DÂN C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM THÀNH PH HÀ N I c l p - T do - H nh phúc ****** ******** S :47/2004/Q -UB Hà N i, ngày 15 tháng 03 năm 2004 QUY T NNH V VI C THU PHÍ V SINH TRÊN NA BÀN THÀNH PH HÀ N I U BAN NHÂN DÂN THÀNH PH HÀ N I Căn c Lu t t ch c H i ng nhân dân và U ban nhân dân; Căn c Pháp l nh phí và l phí s 38/2001/PL-UBTVQH10 ngày 28/08/2001 c a U ban Thư ng v Qu c h i; Căn c Ngh nh 57/2002/N -CP ngày 03/06/2002 c a Chính ph quy nh chi ti t thi hành Pháp l nh phí và l phí; Căn c Ngh nh s 106/2003/N -CP ngày 23/9/2003 c a Chính ph qui nh v vi c x ph t vi ph m hành chính trong lĩnh v c phí, l phí; Căn c Thông tư s 63/2002/TT-BTC ngày 24/07/2002 c a B Tài chính Hư ng d n th c hi n các quy nh pháp lu t v phí và l phí; Căn c Thông tư s 71/2003/TT-BTC ngày 30/07/2003 c a B Tài chính Hư ng d n v phí thu c th m quy n quy t nh c a H i ng nhân dân T nh, Thành ph tr c thu c Trung ương; Căn c Thông tư s 06/2004/TT-BTC ngày 4/2/2004 c a B Tài chính Hư ng d n th c hi n Ngh nh s 106/2003/N -CP ngày 23/9/2003 c a Chính ph qui nh v vi c x ph t vi ph m hành chính trong lĩnh v c phí, l phí; Căn c Ngh quy t s 49/2003/NQ-H ngày 18/12/2003 c a H i ng nhân dân thành ph khoá 12 kỳ h p th 11; Xét ngh c a liên ngành Tài chính - Thu - Kho b c Nhà nư c - Giao thông công chính t i T trình s 95872 TTr/LN ngày 31/12/2003, QUY T NNH i u 1. i tư ng n p phí: Các t ch c, cá nhân ư c cung ng d ch v v sinh ph i n p phí v sinh. Trư ng h p t ch c, cá nhân có rác th i nguy h i (rác th i công nghi p, y t nguy h i) c n ph i m b o th c hi n quy nh nghiêm ng t t khâu thu gom n khâu v n chuy n và x lý rác thì th c hi n theo quy nh riêng c a U ban nhân dân Thành ph . i u 2. M c thu phí ư c quy nh c th như sau: + Cá nhân cư trú các phư ng n i thành: 2.000 /ngư i/tháng
  2. + Cá nhân cư trú các xã, th tr n, th t ngo i thành: 1.000 /ngư i/tháng + Các h s n xu t, kinh doanh thu theo b c thu môn bài: m c thu phí v sinh B c thu môn bài H kinh doanh H s n xu t, kinh doanh ngành ngh khác ngành ăn, u ng 1 180.000 /h /tháng 90.000 /h /tháng 2 130.000 /h /tháng 75.000 /h /tháng 3 90.000 /h /tháng 60.000 /h /tháng 4 60.000 /h /tháng 45.000 /h /tháng 5 40.000 /h /tháng 30.000 /h /tháng 6 15.000 /h /tháng 10.000 /h /tháng + i v i các t ch c, cơ s khác: trư ng h c; nhà tr ; tr s làm vi c c a các doanh nghi p, cơ quan hành chính, s nghi p; các cơ s s n xu t kinh doanh khác... thu theo h p ng d ch v , nhưng không ư c cao hơn 120.000 /m3 rác ho c 290.000 /t n rác. M c thu trên ã bao g m thu giá tr gia tăng. i u 3. ơn v thu phí: Các t ch c cung ng d ch v v sinh ư c t ch c thu phí v sinh. ơn v thu phí có trách nhi m niêm y t ho c thông báo công khai m c thu phí t i a i m thu phí. Khi thu ti n phí ph i c p ch ng t thu phí cho i tư ng n p phí theo quy nh. i u 4. Qu n lý, s d ng ti n phí thu ư c: Các ơn v thu phí ư c l i toàn b s phí thu ư c và ph i kê khai, n p thu theo quy nh c a các Lu t thu . i u 5. Ch ng t thu phí: Phí v sinh s d ng hoá ơn giá tr gia tăng ho c vé in s n do C c Thu phát hành. i u 6. Quy t nh này có hi u l c thi hành sau 15 ngày k t ngày ký và thay th các Quy t nh trư c ây c a U ban nhân dân Thành ph v quy nh thu phí v sinh. Các trư ng h p vi ph m s b x lý theo Ngh nh s 106//2003/N -CP ngày 23/9/2003 c a Chính ph và Thông tư s 06/2004/TT-BTC ngày 4/2/2004 c a B Tài chính qui nh v vi c x ph t vi ph m hành chính trong lĩnh v c phí, l phí.
  3. i u 7. Chánh Văn phòng H i ng nhân dân và U ban nhân dân Thành ph ; Giám c các S : Tài chính và Giao thông công chính; C c trư ng C c Thu Hà N i; Giám c Kho b c Nhà nư c Hà N i; Ch t ch U ban nhân dân qu n, huy n, phư ng, xã và các t ch c, cá nhân có liên quan ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này./. TM. U BAN NHÂN DÂN THÀNH PH HÀ N I K/T CH TNCH PHÓ CH TNCH Vũ Văn Ninh
Đồng bộ tài khoản