Quyết định số 47/2005/QĐ-BNN

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
45
lượt xem
2
download

Quyết định số 47/2005/QĐ-BNN

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 47/2005/QĐ-BNN về việc quy định số lượng động vật, khối lượng sản phẩm động vật phải kiểm dịch khi vận chuyển ra khỏi huyện và miễn kiểm dịch do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 47/2005/QĐ-BNN

  1. 47/2005/QD-BNN,Quy t nh 47,B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn,Ki m d ch ng v t,Mi n ki m d ch ng v t,Ki m tra v sinh thú y, i tư ng ki m tra v sinh thú y,Kh i lư ng ng v t ki m d ch, ng v t mi n ki m d ch,S lư ng ng v t ki m d ch,Tài nguyên- Môi trư ng,Th thao- Y t ,Quyet dinh 47,Bo Nong nghiep va Phat trien nong thon,Kiem dich dong vat,Mien kiem dich dong vat,Kiem tra ve sinh thu y,Doi tuong kiem tra ve sinh thu y,Khoi luong dong vat kiem dich,Dong vat mien kiem dich,So luong dong vat kiem dich,Tai nguyen- Moi truong,The thao- Y te Tư v n Hư ng Trang LawSoft D ch v V Liên pháp d n tra ch Pro Online LawSoft h lu t c u THÀNH VIÊN Chào sonaccp + Thông tin cá nhân + Chuy n i lo i thành viên + Văn b n c a Tôi + i m t khNu + Thoát TRA C U VĂN B N VĂN B N M I VĂN B N PHÁP LU T + Tình tr ng hi u l c + Th i i m áp d ng + Lĩnh v c, Ngành + Năm ban hành TRA C U CÔNG VĂN Tra c u v ăn b n TH I S PHÁP LU T Th i s Tham nhũng Nhà t Tranh ch p Tài chính Thu - K toán Chính sách m i Pháp lu t các nư c
  2. Thông báo B n Chưa ăng Nh p Thành Viên! Vì chưa ăng Nh p nên B n ch xem ư c Thu c tính c a văn b n. B n chưa xem ư c N i dung toàn văn, Hi u l c c a Văn b n, Văn b n liên quan, Văn b n thay th , Văn b n g c, Văn b n ti ng Anh,...
Đồng bộ tài khoản