Quyết định số 47/2005/QĐ-UB

Chia sẻ: Tuan Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:9

0
74
lượt xem
10
download

Quyết định số 47/2005/QĐ-UB

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 47/2005/QĐ-UB về đào đường và tái lập mặt đường khi xây lắp các công trình hạ tầng kỹ thuật trên địa bàn Thành phố HỒ Chí Minh do Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành, để sửa đổi, bổ sung quy định về đào đường và tái lập mặt đường khi xây lắp các công trình hạ tầng kỹ thuật trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh, ban hành kèm theo Quyết định số 145/2002/QĐ-UB ngày 09 tháng 12 năm 2002 và Quyết định số 60/2004/QĐ-UB ngày 17 tháng 3 năm 2004...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 47/2005/QĐ-UB

  1. Y BAN NHÂN DÂN C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM THÀNH PH H CHÍ c l p - T do - H nh phúc MINH ******** ****** S : 47/2005/Q -UB TP.H Chí Minh, ngày 24 tháng 03 năm 2005 QUY T NNH C A Y BAN NHÂN DÂN THÀNH PH V S A I, B SUNG QUY NNH V À Ư NG VÀ TÁI L P M T Ư NG KHI XÂY L P CÁC CÔNG TRÌNH H T NG K THU T TRÊN NA BÀN THÀNH PH H CHÍ MINH, BAN HÀNH KÈM THEO QUY T NNH S 145/2002/Q -UB NGÀY 09 THÁNG 12 NĂM 2002 VÀ QUY T NNH S 60/2004/Q -UB NGÀY 17 THÁNG 3 NĂM 2004 C A Y BAN NHÂN DÂN THÀNH PH Y BAN NHÂN DÂN THÀNH PH H CHÍ MINH Căn c Lu t T ch c H i ng nhân dân và y ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003 - Căn c Lu t Giao thông ư ng b ngày 29 tháng 6 năm 2001 ; Căn c Lu t Xây d ng ngày 26 tháng 11 năm 2003 ; Căn c Pháp l nh B o v công trình giao thông ngày 02 tháng 12 năm 1994 ; Căn c Ngh nh s 16/2005/N -CP ngày 07 tháng 02 năm 2005 c a Chính ph v qu n lý d án u tư xây d ng công trình ; Căn c Ngh nh s 186/2004/N -CP ngày 05 tháng 11 năm 2004 c a Chính ph ban hành Quy nh v qu n lý và b o v k t c u h t ng giao thông ư ng b ; Căn c Quy t nh s 4391/2002/Q -BGTVT ngày 27 tháng 12 năm 2002 và Quy t nh s 2525/2003/Q -BGTVT ngày 28 tháng 8 năm 2003 c a B trư ng B Giao thông V n t i ban hành Quy nh trách nhi m và hình th c x lý i v i t ch c, cá nhân khi vi ph m v qu n lý, b o m ch t lư ng các d án xây d ng k t c u h t ng giao thông và Quy nh thi công công trình trên ư ng b ang khai thác ; Xét ngh c a S Giao thông Công chánh (Công văn s 499/GT-GT ngày 15 tháng 3 năm 2005 và Công văn s 05/GT-PC ngày 20 tháng 01 năm 2005) ; QUY T NNH i u 1. Nay s a i, b sung m t s i u c a Quy nh v ào ư ng và tái l p m t ư ng khi xây l p các công trình h t ng k thu t trên a bàn thành ph H Chí Minh ban hành kèm theo Quy t nh s 145/2002/Q -UB ngày 09 tháng 12 năm 2002 và Quy t nh s 60/2004/Q -UB ngày 17 tháng 3 năm 2004 c a y ban nhân dân thành ph (sau ây vi t t t là Quy t nh s 145/Q -UB và Quy t nh s 60/Q -UB) như sau : 1. S a i, b sung Kho n 2 i u 3 Quy t nh s 145/Q -UB :
  2. “2. Tái l p m t ư ng là khôi ph c l i k t c u c a lòng ư ng, l ư ng và v a hè có ch t lư ng t t hơn hi n tr ng ban u. Công tác tái l p m t ư ng có các công o n sau : a) Tái l p t m là trư ng h p cá bi t, khi không th i gian th c hi n ngay vi c tái l p hoàn ch nh m t ư ng, cho phép san l p t m không theo thi t k sau khi l p t công trình ng m m b o an toàn giao thông t i nh ng v trí có nguy cơ x y ra tai n n giao thông và ùn t c giao thông. Trư ng h p tái l p t m ch ư c duy trì t i a trong vòng 48 gi . b) Tái l p hoàn ch nh m t ư ng là vi c hoàn tr l i m t ư ng như nguyên tr ng ban u, bao g m c h ng m c sơn ư ng (n u có). N u không ư c phép tái l p t m, công tác tái l p hoàn ch nh m t ư ng ph i ư c th c hi n ngay sau khi hoàn t t l p t công trình ng m. c) B o hành công tác tái l p m t ư ng là trách nhi m c a các ơn v tái l p m t ư ng ph i ch ng bù lún, x lý các i m b bong tróc t khi tái l p hoàn ch nh m t ư ng n h t th i gian b o hành công trình ghi trong h p ng ký k t gi a ch u tư và ơn v tái l p. Trư ng h p qua ki m tra, ch u tư ho c ơn v thanh tra chuyên ngành phát hi n không m b o ch t lư ng như : hi n tư ng lún s p, bong tróc ... trên l n phui ã ư c tái l p thì ơn v tái l p m t ư ng liên quan ph i ti n hành s a ch a kh c ph c trong vòng 48 gi k t khi nh n ư c thông báo c a cơ quan có thNm quy n. d) Hoàn thi n l n cu i cùng công tác tái l p m t ư ng là công vi c s a ch a hoàn ch nh m t ư ng trư c khi ti n hành nghi m thu bàn giao.” 2. B sung các Kho n 6, 7, 8 và 9 i u 4 Quy t nh s 145/Q -UB : "6. Khi l p th t c xin c p phép ào ư ng, ch u tư ph i n p m t kho n ti n hình thành ngu n v n s d ng cho yêu c u qu n lý và b o trì ư ng b v sau ; do vi c ào và tái l p m t ư ng v n t o nh hư ng x u chung n k t c u, ch t lư ng m t ư ng. Giao S Tài chính ch trì ph i h p v i S Giao thông Công chánh và các cơ quan liên quan nghiên c u, xu t m c thu này, trình y ban nhân dân thành ph quy t nh. 7. i v i các d án u tư xây d ng có liên quan n công tác ào ư ng, trong quá trình l p d án, ơn v tư v n nh t thi t ph i ti n hành kh o sát t t c các v trí công trình ng m hi n h u trên tuy n. Công tác kh o sát công trình ng m ph i ư c th c hi n b ng thi t b dò tìm có th xác nh v trí chính xác. 8. Khi l p d án xây d ng các công trình ng m, ch u tư và ơn v tư v n ph i lưu ý b trí công trình ng m trên v a hè. Trong trư ng h p b t kh kháng ph i l p t dư i lòng ư ng thì ph i ư c s th a thu n c a ơn v qu n lý nhà nư c chuyên ngành v phương án tuy n và v trí trên tr c ngang chi ti t; ng th i tính toán y , chính xác các chi phí ph c v công tác m b o giao thông trong su t quá trình thi công trong d toán công trình. 9. Th i h n c a gi y phép ào ư ng không quá 21 ngày cho m i l n c p phép. Khi c p phép, ơn v c p phép ph i ki m tra vi c th c hi n theo gi y phép trư c ó (n u
  3. có), n u ơn v xin phép ào ư ng vi ph m và b x lý o n trư c thì kiên quy t không c p phép ti p cho o n sau. Th i gian thi công ư c gia h n theo gi y phép không ư c vư t quá 1/4 th i gian ã ghi trong gi y phép. 3. B sung các Kho n 4 và 6 i u 5 Quy t nh s 145/Q -UB : “ 4. C m ào ư ng trong th i gian t 5 gi 00 n 22 gi 00 hàng ngày trên các tuy n ư ng chính thu c a bàn thành ph H Chí Minh. Giao S Giao thông Công chánh công b danh m c các tuy n ư ng chính này vào quý I hàng năm. Trong trư ng h p c bi t, Th trư ng ơn v c p phép ào ư ng có th cho phép th i gian b t u ào ư ng s m hơn nhưng không ư c th c hi n trư c 20 gi 00 ho c k t thúc tr hơn 5 gi 00 sáng hôm sau và ph i hoàn t t tr l i m t ư ng trư c 6 gi 00 sáng hôm sau ; N i dung, th i gian ào ư ng và tái l p m t ư ng trong trư ng h p này ph i ư c ghi rõ trong gi y phép ào ư ng. Riêng các trư ng h p ào ư ng u n i ng nhánh và ng h nư c cho khách hàng vào ng c p nư c ang khai thác n m dư i lòng ư ng cách bó v a hè không quá 50cm thì ư c phép th c hi n vào ban ngày". "6. Trong quá trình th c hi n, n u trên a bàn m i qu n (huy n) có 01 v vi ph m chưa tái l p k p th i ho c ch t lư ng tái l p kém, b x lý và chưa kh c ph c xong thì cơ quan c p phép không ư c ti p t c c p phép ào ư ng cho ch u tư xin phép ào ư ng ó cho n khi kh c ph c xong. N u vi ph m x y ra a bàn t 03 qu n (huy n) tr lên thì s ngưng c p phép cho ch u tư trên a bàn toàn thành ph cho n khi kh c ph c xong vi ph m." 4. B sung Kho n 5 i u 6 Quy t nh s 145/Q -UB : “5. Khi th c hi n công tác tái l p i v i l n phui ào có chi u r ng nh hơn 1,2m thì khi tái l p, l p k t c u á dăm ph i ư c thay b ng l p bê tông xi măng (BTXM) M.200.” 5. B sung các Kho n 2 và 4 i u 7 Quy t nh s 145/Q -UB : "2. Khi ào ư ng, các ơn v thi công ph i th c hi n úng kích thư c, k t c u m t ư ng tái l p ư c ghi trong gi y phép. N u có s thay i m r ng rãnh ào hơn 1/2 b r ng qua m i bên ho c vư t quá 30% di n tích ào so v i thi t k thì ph i làm th t c i u ch nh l i gi y phép. i v i các thay i nh hơn, cho phép ơn v ào ư ng ư c t gi i quy t trong quá trình thi công nhưng ph i báo cáo b ng văn b n cho ơn v c p phép trong vòng 03 (ba) ngày sau khi th c hi n." "4. i v i các công trình ào ư ng có b r ng l n phui ào £ 70cm thì ph i tái l p hoàn ch nh m t ư ng ngay sau khi l p t công trình ng m. Công tác khoan l y m u ki m nh ch t lư ng tái l p s ư c th c hi n sau. N u ch t lư ng không t yêu c u do l i tái l p thì ơn v thi công tái l p có trách nhi m làm l i ; n u ch t lư ng không t do ơn v thi công l p t công trình ng m không m b o k thu t thì ơn v thi công l p t ph i có trách nhi m làm l i m b o ch t lư ng." 6. S a i Kho n 7 i u 9 Quy t nh s 145/Q -UB :
  4. "7. Quy nh i v i vi c thi công l p t các h m ki m tra cáp i n l c, i n tho i, thoát nư c t lòng ư ng, t i các giao l như sau : K t c u h m ph i ư c s n xu t thành c u ki n úc s n. Th i gian thi công ào ư ng và l p t h m, tái l p t m th i m t ư ng b o m an toàn giao thông bình thư ng cho các lo i phương ti n ph i ư c hoàn t t trong vòng 48 gi k t khi b t u ào h m." 7. S a i b sung các Kho n 1, 2 và 5 i u 10 Quy t nh s 145/Q -UB : 7.1- Kho n 1 (s a i) : "1. i v i các d án s d ng v n ngân sách có nhu c u tái l p m t ph n m t ư ng và ph n kinh phí tái l p không quá 01 (m t) t ng thì vi c thi công tái l p m t ư ng giao cho ơn v thuê bao qu n lý h th ng ư ng b theo phân c p m nh n. N u ph n kinh phí dành cho tái l p m t ư ng trên 01 (m t) t ng thì ch u tư ph i t ch c u th u r ng rãi l a ch n nhà th u. Trong trư ng h p quy mô tái l p là toàn b m t ư ng thì ơn v xây l p chính c a d án có trách nhi m m nh n thi công tái l p m t ư ng luôn." 7.2- Kho n 2 (b sung) : "2. Ch u tư qu n lý công trình k thu t ( i n l c, bưu i n, c p nư c, thoát nư c, chi u sáng công c ng, cây xanh ...) có nhu c u ào ư ng thi công l p t các công trình có trách nhi m thanh toán chi phí tái l p m t ư ng cho ơn v ư c thuê bao qu n lý h th ng ư ng b theo phân c p th c hi n tái l p m t ư ng. V chi phí giám sát tái l p i v i ơn v ư c thuê giám sát, trong khi ch quy nh chung, ơn giá giám sát ư c tính b ng 2,4% giá tr xây l p trư c thu c a công tác tái l p." 7.3 - Kho n 5 (b sung) : " 5. Khi công trình ã hoàn thành, ch u tư có trách nhi m t ch c nghi m thu theo trình t th t c quy nh hi n hành c a Nhà nư c. Ch u tư ph i m i ơn v qu n lý h th ng ư ng b theo phân c p tham gia nghi m thu và ti p nh n l i m t b ng thi công ã bàn giao trư c ây (n u có) qu n lý. Riêng th t c nghi m thu h ng m c tái l p hoàn ch nh m t ư ng ph i có văn b n xác nh n ã hoàn tr nguyên tr ng m t ư ng c a y ban nhân dân Phư ng (Xã, Th tr n) s t i." 8. S a i b sung i u 11 Quy t nh s 145/Q -UB : 8.1 Kho n 1 (s a i, b sung) : "1. D c theo tuy n công trư ng ang thi công ph i l p d ng rào ch n cách ly gi a ph n ư ng xe ch y và ph m vi công trư ng. T i nh ng công trình thi công d dang, chư ng ng i v t trên ư ng ph i ư c rào ch n cNn th n và l p d ng bi n báo, èn báo hi u (vào ban êm) ho c c báo hi u (vào ban ngày). Ph i b trí ngư i thư ng xuyên i u ti t giao thông và trong m i trư ng h p không ư c x y ra tai n n giao thông và ùn t c giao thông trong ph m vi công trư ng. T i hai u ư ng d n vào công trư ng, ph i l p d ng bi n ghi tên ơn v thi công trên rào ch n. Bi n tên có
  5. kích thư c là 50cmì25cm và ph i ư c t v trí theo hư ng d nhìn th y. Giao S Giao thông Công chính qui nh thi t k m u cho lo i rào ch n này. a) i v i rãnh ào trên ư ng và t i giao l : + Trư ng h p 1 : T i nơi có h m cáp ( i v i các công trình bưu i n, i n l c) ho c nơi u n i s a ch a ư ng ng ( i v i công trình c p thoát nư c) : - L p d ng hàng rào xung quanh b ng s t sơn tr ng xen k , m i hàng rào có chi u cao 1,20m, chi u dài t 01 n 03m, ư c liên k t v ng ch c v i nhau và l p t 02 bi n báo công trư ng theo hư ng lưu thông. Khi t m ngưng thi công ph i có n p y b ng thép t m dày t i thi u 10mm ph kín m t h m và r ng ra m i bên c nh ít nh t 50cm. Riêng h m cáp t i các giao l ph i t 04 bi n báo công trư ng ( i v i giao l t ngã tư tr lên) ho c 03 bi n báo công trư ng ( i v i ngã ba) trên hàng rào theo m i hư ng lưu thông. - Ph i niêm y t gi y phép ào ư ng ngay trên hàng rào. - Ban êm có g n èn chi u sáng (bóng tròn 75w-100w) ; trong trư ng h p b t kh kháng không th m c bóng èn i n thì cho phép s d ng èn d u ( èn bão) thay th . + Trư ng h p 2 : Trên o n ư ng ang ào l p t công trình ng m có th i gian thi công £ 7 ngày cho m i o n rãnh ào ho c ang tái l p m t ư ng : - L p d ng 02 bi n báo công trư ng : 01 i m u và 01 i m cu i o n ang thi công. - Rào ch n d c theo mương ào b ng hàng rào s t, sơn tr ng , m i o n rào có chi u cao 1,20m, chi u dài t 01m n 03m, ư c liên k t v ng ch c v i nhau. - Khi thi công ban êm, trong ph m vi công trư ng ph i có èn chi u sáng (bóng tròn 75w-100w), n u không có ngu n i n ho c i m g n èn quá xa lư i i n ho c kéo dây m c i n không m b o an toàn giao thông thì cho phép thay th èn i n b ng èn d u ( èn bão), cách kho ng 10m/bóng. - Niêm y t gi y phép ào ư ng trên rào ch n ho c trên b ng công trư ng t i u và cu i o n tuy n thi công. - Trong giai o n tái l p t m, ph i l p t bi n báo công trư ng hai u và b trí ngư i túc tr c bù lún, quét d n t á m b o giao thông cho n khi hoàn thi n m t ư ng như cũ. + Trư ng h p 3 : Trên o n ư ng ang ào l p t công trình ng m có th i gian thi công > 7 ngày cho m i o n rãnh ào : Ph i s d ng rào ch n b ng tôn màu xanh có chi u cao t i thi u 2m cách ly ph n ư ng ang lưu thông v i công trư ng thi công. D c trên rào ch n, l p t b ng tên ơn v thi công dài 70cm, r ng 25cm, n n xanh, ch tr ng, cách kho ng 20m/b ng. b) i v i rãnh ào trên v a hè và ư ng h m.
  6. Trên m t o n ư ng thi công : - L p t 02 bi n báo công trư ng và rào ch n d c theo rãnh ào, 01 i m u và 01 i m cu i o n thi công. - Khi thi công ban êm, trong ph m vi công trư ng ph i có èn chi u sáng (bóng tròn 75w-100w), n u không có ngu n i n ho c i m g n èn quá xa lư i i n ho c kéo dây m c i n không m b o an toàn giao thông thì cho phép thay th èn i n b ng èn d u ( èn bão), cách kho ng 10m/bóng. - Niêm y t gi y phép trên rào ch n ho c trên b ng công trư ng t i u và cu i o n tuy n thi công. c) Giao Khu Qu n lý Giao thông ô th t ch c s n xu t các rào ch n và bi n báo công trư ng theo thi t k m u do S Giao thông Công chính phê duy t. Yêu c u các ơn v thi công trên ư ng ph s d ng th ng nh t m u rào ch n b o m an toàn giao thông và m quan ô th . 8.2 Kho n 3 (b sung) : "3. Trong th i gian thi công ho c ng ng thi công, không ư c t p k t v t tư, thi t b , xe máy thi công t i công trư ng n u chưa c n n m b o thông thoáng ư ng ph và m quan ô th . Nghiêm c m vi c t p k t v t tư, thi t b , v t li u xây d ng t i nh ng o n chưa thi công. Không v t li u r i như cát, á, xi măng, g ch... rơi vãi trên m t ư ng gây nguy hi m ho c c n tr giao thông. Ph i d trù v t li u s d ng theo ti n thi công, thi công n âu thì t p k t v t tư n ó ; trư ng h p v t li u không dùng h t thì ngay trong êm ph i v n chuy n i nơi khác." 8.3 Kho n 6 (s a i) : "T t c kh i lư ng t ào lên ph i ư c chuy n ngay lên phương ti n v n t i v n chuy n ra kh i công trư ng, không t ào d c theo rãnh ào, ng th i thu d n s ch s lòng l ư ng trong ph m vi công trư ng m b o an toàn giao thông và v sinh môi trư ng. Phương ti n v n t i t p k t v t tư, v t li u xây d ng và v n chuy n t ào ra kh i công trư ng ph i s ch s , ph i ư c r a s ch bánh xe và phương ti n khi ra kh i công trư ng. Trư ng h p v t tư trôi làm t c ngh n h th ng thoát nư c, ơn v ào ư ng ph i t ch c n o vét tr l i nguyên tr ng ban u và thông báo trư c cho ơn v qu n lý h th ng thoát nư c theo phân c p ki m tra, theo dõi ; n u không t th c hi n ư c thì ph i thuê ơn v qu n lý h th ng thoát nư c theo phân c p n o vét." 9. S a i b sung i u 13 Quy t nh s 145/Q -UB: 9.1 Kho n 3 (b sung): " Giao Ban Thanh tra Giao thông công chánh, l c lư ng C nh sát nhân dân, y ban nhân dân các c p ki m tra, l p biên b n và ra quy t nh x ph t vi ph m hành chính i v i các cá nhân và ơn v vi ph m Quy nh v ào ư ng, tái l p m t ư ng và s d ng lòng l ư ng.
  7. - Ban Thanh tra Giao thông công chánh, l c lư ng C nh sát nhân dân, y ban nhân dân các c p ư c quy n t m gi v t tư, thi t b , phương ti n thi công mb ox ph t vi ph m hành chính theo các quy nh c a Pháp l nh X lý vi ph m hành chính." 9.2 Kho n 6 (s a i) : " X lý vi ph m Quy nh v ào ư ng và tái l p m t ư ng ư c th c hi n theo Ngh nh s 15/2003/N -CP ngày 19 tháng 02 năm 2003 c a Chính ph quy nh x ph t vi ph m hành chính v giao thông ư ng b ; Ngh nh s 126/2004/ N -CP ngày 26 tháng 5 năm 2004 c a Chính ph v x ph t vi ph m hành chính trong ho t ng xây d ng, qu n lý công trình h t ng ô th và qu n lý, s d ng nhà ; Quy t nh s 105/2003/Q -UB ngày 27 tháng 6 năm 2003 c a y ban nhân dân thành ph v quy nh m c ph t i v i m t s hành vi vi ph m hành chính trong lĩnh v c v sinh và môi trư ng trên a bàn thành ph H Chí Minh ; Quy t nh s 106/2003/Q -UB ngày 27 tháng 6 năm 2003 c a y ban nhân dân thành ph v áp d ng m t s bi n pháp x ph t vi ph m hành chính trong lĩnh v c an toàn giao thông ư ng b ; Quy t nh s 4391/2002/Q -BGTVT ngày 27 tháng 12 năm 2002 c a B trư ng B Giao thông V n t i quy nh trách nhi m và hình th c x lý i v i t ch c, cá nhân khi vi ph m v qu n lý, b o m ch t lư ng các d án xây d ng k t c u h t ng giao thông và các văn b n pháp lu t có liên quan. Vi c n p ph t theo quy nh hi n hành c a Nhà nư c v x lý vi ph m hành chính." 10. S a i b sung Kho n 2 ph n ph l c các yêu c u v thi t k k thu t tái l p m t ư ng ban hành kèm theo Quy t nh 145/Q -UB : "2. Quy trình, quy ph m áp d ng : Quy trình thi t k áo ư ng m m 211-93, quy trình thi công và nghi m thu m t ư ng BTN 22 TCN-249-98, quy trình thi công và nghi m thu l p c p ph i á dăm trong k t c u áo ư ng ôtô 22 TCN-252-98, quy trình k thu t thi công và nghi m thu m t ư ng á dăm nư c 22 TCN-06-77, quy trình k thu t thi công và nghi m thu m t ư ng c p ph i 22 TCN-07-77, quy trình thi t k áo ư ng c ng 22 TCN-223-95, như sau : 2.1- Quy nh k t c u áo ư ng dùng tái l p m t ư ng bê tông nh a : a) i v i m t ư ng nh a hi n h u có Eyc £ 1270daN/cm2. + Chi u dày t ng c ng l p k t c u áo ư ng: 40cm, bao g m : - Bê tông nh a ch t h t m n (BTNC 10) dày 5 cm. - Bê tông nh a ch t h t trung (BTNC 25) dày 5cm. - Tư i nh a dính bám tiêu chuNn nh a 1,0Kg/m2. - C p ph i á dăm lo i I dày 30cm, K³0.98. -V i a k thu t. +N n p cát, chi u dày l p cát p t i thi u 30cm, K³0.95.
  8. b) i v i m t ư ng nh a hi n h u có Eyc>1270daN/cm2 : + Chi u dày t ng c ng l p k t c u áo ư ng: 62cm, bao g m : - Bê tông nh a nóng, ch t h t m n (BTNC 10) dày 5cm. - Bê tông nh a nóng, ch t h t trung (BTNC 25) dày 7cm. - Tư i nh a dính bám tiêu chuNn nh a 1,0Kg/m2. - C p ph i á dăm lo i I dày 50cm, K³0.98. -V i a k thu t. +N n p cát, chi u dày l p cát p t i thi u 30cm, K³0.95. 2.2- Quy nh m t s k t c u khác dùng cho vi c tái l p : a) i v i m t ư ng c p ph i (c p ph i s i , c p ph i á dăm, t p ch n l c) - Hoàn tr l i úng b dày, k t c u hi n h u, ch t K³0.98. - Mô un àn h i Etái l p>Ehi n h u. b) i v i m t ư ng h m k t c u b ng bê tông xi măng (BTXM). - BTXM á 1x2 M.200 t i ch dày 10cm. - C p ph i á dăm lo i I dày 30cm, K³0.98. -N n p cát, chi u dày l p cát p t i thi u 30cm, K³0.95. c) K t c u v a hè tái l p : Lo i I. - G ch lát theo hi n tr ng (g ch xi măng khía, g ch Granito...) - Bê tông á 1x2 M150 dày 5cm. - C p ph i á dăm dày 10cm, k³0,95. - N n cát p m ch t , K³0.95. Lo i II. - Bê tông xi măng á 1x2 M200 dày 5cm. - C p ph i á dăm dày 10cm, k³0,95.
  9. - N n cát p m ch t K³0.95. 2.3- Quy nh v chi u r ng tái l p : - N u chi u r ng rãnh ào nh hơn 1,50m thì chi u r ng tái l p m t ư ng ph i ph trùm ra m i bên mép rãnh ào thêm 20cm. - N u chi u r ng rãnh ào l n hơn 1,50m n m trong m t làn xe thì chi u r ng tái l p m t ư ng ph i th c hi n c chi u r ng làn xe. - N u chi u r ng rãnh ào l n hơn 2m và n m gi a hai làn xe thì chi u r ng tái l p m t ư ng ph i th c hi n c hai làn xe. - N u công trình ào và tái l p m t ư ng có chi u r ng t 1/2 m t c t ngang ư ng tr lên thì chi u r ng tái l p m t ư ng ph i th c hi n toàn b m t ư ng." i u 2. Quy t nh này có hi u l c sau 15 (mư i lăm) ngày, k t ngày ký. Các n i dung khác không ư c c p trong Quy t nh này v n th c hi n theo các Quy t nh s 145/2002/Q -UB ngày 09 tháng 12 năm 2002 và Quy t nh s 60/2004/Q -UB ngày 17 tháng 3 năm 2004 c a y ban nhân dân thành ph . i u 3. Chánh Văn phòng H i ng nhân dân và y ban nhân dân thành ph , Th trư ng các S -ban-ngành thành ph , Ch t ch y ban nhân dân các qu n-huy n, Ch t ch y ban nhân dân các phư ng-xã, th tr n, các t ch c và cá nhân có liên quan ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này ./. Nơi nh n : TM. Y BAN NHÂN DÂN THÀNH PH - Như i u 3 KT. CH TNCH - B Xây d ng - B Giao thông V n t i PHÓ CH TNCH - B Tài nguyên và Môi trư ng - C c Ki m tra văn b n-B Tư pháp - Thư ng tr c Thành y - Thư ng tr c H i ng nhân dân thành ph - Thành viên y ban nhân dân thành ph - y ban M t tr n T qu c Vi t Nam TP - Liên hi p các H i Khoa h c-K thu t TP - VPH -UB : CPVP - Các T NCTH Nguy n Văn ua - Lưu ( T/Thg)
Đồng bộ tài khoản