Quyết định số 47/2006/QĐ-UBND

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:7

0
41
lượt xem
1
download

Quyết định số 47/2006/QĐ-UBND

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 47/2006/QĐ-UBND về việc ban hành quy định về khám, chữa bệnh cho người nghèo trên địa bàn tỉnh Lào Cai do Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 47/2006/QĐ-UBND

  1. Y BAN NHÂN DÂN C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T T NH LÀO CAI NAM ------- c l p - T do - H nh phúc --------------- S : 47/2006/Q -UBND Lào Cai, ngày 31 tháng 05 năm 2006 QUY T NNH V VI C BAN HÀNH QUY NNH V KHÁM, CH A B NH CHO NGƯ I NGHÈO TRÊN NA BÀN T NH LÀO CAI Y BAN NHÂN DÂN T NH LÀO CAI Căn c Lu t T ch c H ND và UBND ngày 26/11/2003; Căn c Ngh nh s 63/2005/N -CP ngày 16/5/2005 c a Chính ph ban hành i u l B o hi m y t ; Căn c Quy t nh s 139/2002/Q -TTg ngày 15/10/2002 c a Th tư ng Chính ph v vi c khám, ch a b nh cho ngư i nghèo; Căn c Thông tư Liên t ch s 14/2002/TTLT/BYT-BTC c a B Y t - B Tài chính ngày 16/12/2002 hư ng d n t ch c khám ch a b nh và l p, qu n lý, s d ng, thanh quy t toán Qu khám, ch a b nh cho ngư i nghèo; Thông tư Liên t ch s 21/2005/TTLT-BYT-BTC ngày 27/7/2005 c a B Y t - B Tài chính hư ng d n th c hi n B o hi m y t b t bu c; Theo ngh c a Liên s : Y t - Tài chính t i T trình s 239/TT-LS ngày 05/4/2006, QUY T NNH i u 1. Nay ban hành kèm theo Quy t nh này b n Quy nh v vi c khám, ch a b nh cho ngư i nghèo trên a bàn t nh Lào Cai. i u 2. Giao Giám c S Y t ch trì ph i h p v i các ngành Tài chính, Lao ng Thương binh & Xã h i, B o hi m Xã h i t nh hư ng d n th c hi n quy t nh này. i u 3. Chánh Văn phòng UBND t nh; Giám c các s : Y t , Tài chính, Lao ng TB&XH; Giám c B o hi m Xã h i t nh; thành viên Ban qu n lý Qu khám, ch a b nh cho ngư i nghèo t nh; Ch t ch UBND các huy n, thành ph căn c Quy t nh thi hành. Quy t nh này thay th Quy t nh s 285/2004/Q -UB ngày 28/5/2004 c a UBND t nh Lào Cai và có hi u l c sau 10 ngày k t ngày ký. TM. Y BAN NHÂN DÂN T NH KT. CH TNCH Nơi nh n: PHÓ CH TNCH - TT: TU, H ND, UBND t nh; - oàn i bi u Qu c h i t nh; - C c ki m tra văn b n (B Tư pháp);
  2. - S Tư pháp (T k.tra theo N 135); - Lãnh o Văn phòng; - Như i u 3 Q ; - Lưu VT, TH, TM, VX. Bùi Th Kim Dung QUY NNH KHÁM, CH A B NH CHO NGƯ I NGHÈO TRÊN NA BÀN T NH LÀO CAI (kèm theo quy t nh s 47/2006/Q -UBND ngày 31/5/2006 c a UBND t nh Lào Cai) Chương 1. QUY NNH CHUNG i u 1. Ph m vi, i tư ng i u ch nh 1. Ph m vi i u ch nh Quy nh này quy nh vi c khám, ch a b nh cho ngư i nghèo theo phương th c mua B o hi m y t (BHYT) cho ngư i nghèo ang cư trú, sinh s ng trên a bàn t nh Lào Cai t ngu n qu khám ch a b nh cho ngư i nghèo (KCBNN) c a t nh. 2. i tư ng ư c hư ng ch mua BHYT cho ngư i nghèo a) Ngư i nghèo trong t nh theo quy nh hi n hành v chuNn h nghèo t i Quy t nh s 170/2005/Q -TTg ngày 08/7/2005 c a Th tư ng Chính ph ban hành chuNn nghèo áp d ng cho giai o n 2006 - 2010. b) Nhân dân các dân t c ang cư trú t i các xã có i u ki n kinh t - xã h i c bi t khó khăn ư c quy nh theo Quy t nh s 135/1998/Q -TTg ngày 31/7/1998 c a Th tư ng Chính ph phê duy t “Chương trình phát tri n Kinh t - Xã h i các xã c bi t khó khăn mi n núi và vùng sâu, vùng xa”; Quy t nh s 07/2006/Q -TTg ngày 10/01/2006 c a Th tư ng Chính ph phê duy t Chương trình Phát tri n kinh t - xã h i các xã c bi t khó khăn vùng ng bào dân t c và mi n núi giai o n 2006 - 2010. c) Ngư i già cô ơn, ngư i tàn t t, tr em m côi c cha l n m , ngư i b nhi m ch t c màu da cam hi n ang cư trú trên a bàn t nh Lào Cai. d) Nh ng h thoát nghèo ư c hư ng ch mua BHYT cho ngư i nghèo n h t 02 năm sau khi ã thoát nghèo. 3. Nh ng ngư i thu c i tư ng quy nh t i Kho n 2 i u này nhưng ã ư c mua BHYT t m i ngu n khác và tr em dư i sáu tu i thì không thu c i tư ng hư ng chính sách mua BHYT cho ngư i nghèo theo quy nh này. i u 2. Nguyên t c th c hi n ch B o hi m y t i v i ngư i nghèo
  3. 1. Các cơ s y t nhà nư c có trách nhi m ký h p ng khám, ch a b nh b o hi m y t cho ngư i nghèo v i B o hi m xã h i t nh và th c hi n vi c khám, ch a b nh cho ngư i nghèo. 2. B o hi m xã h i t nh có trách nhi m thanh toán chi tr , chi phí khám, ch a b nh b o hi m y t cho ngư i nghèo úng i tư ng, úng quy nh v khám, ch a b nh có b o hi m y t . i u 3. Th BHYT cho ngư i nghèo 1. Th BHYT và phi u khám, ch a b nh BHYT cho ngư i nghèo ư c in và phát hành theo m u th ng nh t do B o hi m xã h i (BHXH) Vi t Nam quy nh. Ngư i nghèo n cơ s y t khám và i u tr ph i xu t trình th BHYT. 2. Th BHYT cho ngư i nghèo ph i ghi úng h tên, tu i, a ch ; không tNy, xoá, không cho ngư i khác mư n th . Trư ng h p phát hi n cho ngư i khác mư n th thì ngư i có th cho mư n ph i b i thư ng toàn b chi phí khám ch a b nh và b thu h i th . 3. Th BHYT không có giá tr s d ng trong các trư ng h p sau: a) Th không ph i do cơ quan BHXH ban hành; b) Th b s a ch a, tNy, xóa, rách r i; c) Ngư i có tên trên th ã ch t ho c ang b tù giam; d) S d ng th BHYT c a ngư i khác khám ch a b nh. i u 4. C p phát th BHYT cho ngư i nghèo 1. S Lao ng TB&XH và B o hi m xã h i t nh th c hi n bàn giao Th BHYT cho phòng N i v - Lao ng TBXH các huy n, thành ph c p cho các xã, phư ng, th tr n. 2. UBND các xã, phư ng, th tr n tr c ti p c p phát th BHYT cho ngư i, nghèo n t ng i tư ng ư c hư ng theo danh sách ã ư c duy t. Chương 2. QUY NNH C TH i u 5. Các cơ s khám, ch a b nh cho ngư i nghèo Các cơ s khám, ch a b nh c a Nhà nư c có trách nhi m khám, ch a b nh cho ngư i nghèo trên a bàn t nh g m: Các Tr m y t xã, phư ng, th tr n: các Phòng khám a khoa khu v c; các B nh vi n huy n, thành ph ; các B nh vi n t nh và Trung tâm Phòng ch ng Bư u c t nh. i u 6. Tuy n khám, ch a b nh
  4. 1. B nh nhân ư c khám, ch a b nh úng tuy n chuyên môn theo quy nh c a B Y t và theo nơi ăng ký khám, ch a b nh ban u ghi trên th BHYT và không ph i óng ti n t m ng khi nh p vi n. Trong trư ng h p c p c u, b nh nhân ư c khám và i u tr b t kỳ cơ s khám, ch a b nh nào c a Nhà nư c g n nh t và ư c cơ quan B o hi m xã h i thanh toán chi phí khám ch a b nh BHYT theo quy nh. 2. Khi vư t quá kh năng chuyên môn c a cơ s khám, ch a b nh thì ư c gi i thi u b nh nhân chuy n lên tuy n trên. Các b nh vi n t nh, Trung tâm Phòng ch ng Bư u c t nh ư c chuy n b nh nhân lên tuy n Trung ương. Các xã vùng giáp ranh các cơ s khám, ch a b nh có th gi i thi u chuy n b nh nhân n cơ s khám, ch a b nh tuy n trên g n nh t, không nh t thi t ph i theo a bàn hành chính. 3. Ngư i ư c hư ng ch mua BHYT cho ngư i nghèo nhưng không khám, ch a b nh theo úng tuy n quy nh (trái tuy n ho c vư t tuy n) ho c khám, ch a b nh theo yêu c u riêng thì ph i t tr chi phí khám, ch a b nh v i cơ s khám, ch a b nh ó và ch ư c B o hi m xã h i t nh thanh toán l i theo nh m c quy nh hi n hành. i u 7. Qu n lý và s d ng Qu khám, ch a b nh cho ngư i nghèo (Qu KCBNN) 1. Qu KCBNN ư c hình thành t ngu n ngân sách Nhà nư c, ngu n ng h t các t ch c, cá nhân trong và ngoài nư c 2. Cơ quan có trách nhi m tr c ti p qu n lý qu : Giao cho Ban qu n lý Qu KCBNN t nh (cơ quan thư ng tr c là S Y t ) qu n lý và s d ng qu theo quy nh hi n hành. 3. S d ng Qu KCBNN a) Mua BHYT: Hàng năm Ban qu n lý Qu KCBNN căn c danh sách i tư ng ư c hư ng ch mua BHYT cho ngư i nghèo do S Lao ng TBXH t ng h p và ư c UBND t nh phê duy t, ký h p ng mua BHYT cho ngư i nghèo v i B o hi m xã h i t nh theo m nh giá quy nh hi n hành c a B Tài chính. Cu i năm, kinh phí khám, ch a b nh cho ngư i nghèo còn dư t i Qu BHYT ư c chuy n sang năm sau mua ti p BHYT cho ngư i nghèo. b) H tr thanh toán ti n thu c trong các ca ph u thu t m m t do c th y tinh th cho các trư ng h p không thu c i tư ng quy nh t i kho n 2 i u 1 b n Quy nh này. Các cơ s y t t ng h p và thanh toán tr c ti p v i Ban qu n lý Qu KCBNN t nh toàn b ti n thu c c a b nh nhân theo h sơ b nh án. i u 8. Thanh quy t toán Qu 1. Các cơ s y t th c hi n ký h p ng khám, ch a b nh BHYT cho ngư i nghèo v i B o hi m xã h i t nh và thanh toán v i B o hi m xã h i t nh theo quy nh hi n hành v BHYT. Ch k toán và báo cáo quy t toán Qu KCBNN ư c th c hi n theo Quy t nh s 19/2006/Q -BTC ngày 30/3/2006, Thông tư s 03/2004/TT-BTC ngày 13/01/2004 c a B Tài chính và các quy nh khác có liên quan.
  5. 2. Chi phí khám, ch a b nh BHYT cho ngư i nghèo do cơ quan B o hi m xã h i giám nh và thanh toán cho các cơ s khám, ch a b nh ư c h ch toán quy t toán chung vào ngu n thu BHYT c a ơn v . 3. B o hi m xã h i t nh t ng h p s th c chi KCBNN t ng tuy n theo quý và c năm g i Ban qu n lý Qu KCBNN t nh theo dõi s dư Qu BHYT cho ngư i nghèo t i cơ quan B o hi m xã h i t nh. 4. S Y t (Thư ng tr c Ban Qu n lý Qu KCBNN t nh) l p báo cáo quy t toán theo quý và c năm s chi qu KCBNN toàn t nh g i S Tài chính, UBND t nh, B Tài chính và B Y t . 5. S Tài chính thNm nh quy t toán năm kinh phí KCBNN c a toàn t nh và ki m tra xét duy t quy t toán kinh phí chi t i Ban qu n lý Qu KCBNN t nh. Chương 3. T CH C TH C HI N i u 9. Ban qu n lý Qu KCBNN t nh T ch c tri n khai, i u hành Qu ; ki m tra giám sát cơ s ; t ng h p thanh quy t toán Qu theo nh kỳ; b sung i u hành các phương pháp qu n lý, i u hành cho phù h p, x lý các v n phát sinh trong quá trình i u hành Qu ; Báo cáo nh kỳ và t xu t theo yêu c u c a UBND t nh và các b , ngành liên quan. i u 10. S Y t 1. Là cơ quan thư ng tr c c a Ban qu n lý Qu KCBNN t nh, ch u trách nhi m giúp Ban qu n lý qu KCBNN t nh l p d toán kinh phí, th c hi n thanh quy t toán kinh phí theo quy nh, nh kỳ l p báo cáo quy t toán kinh phí Qu KCBNN g i các cơ quan có liên quan. 2. Ch o các cơ s y t ký, th c hi n h p ng khám, ch a b nh BHYT cho ngư i nghèo v i cơ quan B o hi m xã h i t nh nh m b o m chăm sóc t t nh t s c kho cho ngư i nghèo. - Tăng cư ng ho t ng ki m tra, giám sát, hư ng d n cơ s y t trong vi c th c hi n khám, ch a b nh cho ngư i nghèo. - Ph i h p v i các ngành trong vi c hư ng d n th c hi n, t ch c th c hi n và ki m tra, giám sát vi c th c hi n chính sách KCBNN trên a bàn t nh. i u 11. S Lao ng thương binh và Xã h i 1. Là cơ quan ch trì, ph i h p v i y ban nhân dân huy n, thành ph t ch c i u tra, th ng kê, l p danh sách i tư ng hư ng chính sách KCBNN trình UBND t nh quy t nh, ph i h p v i BHXH t nh th c hi n phát hành th BHYT cho ngư i nghèo, bàn giao th BHYT cho các huy n, thành ph phát cho i tư ng ư c hư ng.
  6. 2. Thư ng xuyên theo dõi, ki m tra n m b t các thông tin v s bi n ng i tư ng hư ng chính sách KCBNN trên a bàn toàn t nh có s i u ch nh k p th i. 3. Ph i h p v i các ngành trong vi c hư ng d n th c hi n, t ch c th c hi n và ki m tra, giám sát vi c th c hi n chính sách KCBNN trên a bàn t nh. i u 12. B o hi m Xã h i t nh 1. Th c hi n in n, phát hành th và phi u khám, ch a b nh BHYT cho ngư i nghèo theo danh sách i tư ng hư ng chính sách KCBNN trên a bàn toàn t nh do S Lao ng TBXH l p và ã ư c UBND t nh phê duy t. 2. T ch c ký h p ng khám, ch a b nh BHYT n các cơ s y t tuy n t nh, huy n, phòng khám a khoa khu v c và Tr m y t xã, phư ng m b o quy n l i cho ngư i nghèo nói riêng và ngư i có th BHYT nói chung; th c hi n giám nh chi phí KCBNN theo quy nh các tuy n xã, phòng khám a khoa khu v c, huy n, t nh, Trung ương; t m ng kinh phí và thanh toán chi phí khám, ch a b nh cho ngư i nghèo có th BHYT v i các cơ s y t ã ký h p ng khám, ch a b nh BHYT theo quy nh. 3. nh kỳ hàng quý B o hi m xã h i t nh báo cáo t ng h p chi phí KCBNN v i Ban qu n lý Qu KCBNN t nh. 4. Thư ng xuyên ki m tra, giám sát, n m các thông tin v s bi n ng i tư ng hư ng chính sách KCBNN và tình hình th c hi n giám nh chi phí KCBNN các tuy n. 5. Ph i h p v i các ngành hư ng d n th c hi n, t ch c th c hi n và ki m tra, giám sát vi c th c hi n chính sách KCBNN trên a bàn t nh. i u 13. S Tài chính 1. Trên cơ s danh sách i tư ng nghèo ư c hư ng chính sách KCBNN b trí ngu n kinh phí Qu KCBNN hàng năm; 2. C p kinh phí hàng quý cho Ban qu n lý Qu KCBNN t nh. 3. T ch c thNm nh quy t toán kinh phí KCBNN hàng năm; ki m tra, giám sát vi c s d ng kinh phí Qu KCBNN. 4. Ph i h p v i các ngành hư ng d n th c hi n, t ch c th c hi n và ki m tra, giám sát vi c th c hi n chính sách KCBNN trên a bàn t nh. i u 14. y ban nhân dân huy n, thành ph 1. Ph i h p v i S Lao ng TBXH t ch c i u tra, l p danh sách i tư ng hư ng chính sách KCBNN trên a bàn huy n, thành ph ; l p danh sách b sung ho c c t gi m khi có s bi n ng v i tư ng hư ng chính sách KCBNN trên a bàn huy n, thành ph .
  7. 2. Ch o vi c phát Th và Phi u khám, ch a b nh n t ng i tư ng ư c hư ng 3. Giao cho Phòng Y t ch o và hư ng d n các tr m y t th c hi n t t công tác khám, ch a b nh BHYT cho ngư i nghèo. i u 15. Các cơ s khám ch a b nh Th trư ng các cơ s khám, ch a b nh ch u trách nhi m qu n lý, i u hành công tác khám, ch a b nh cho các i tư ng chính sách theo quy nh và quy ch chuyên môn c a ngành; ng th i ch u s giám nh chi phí khám, ch a b nh ngư i nghèo c a cơ quan BHXH. i u 16. Quy nh chuy n ti p i v i các trư ng h p ã ư c c p th BHYT cho ngư i nghèo t ngày 1/4/2006 theo Văn b n s 1505/UBND-VX ngày 08/11/2005 c a UBND t nh Lào Cai cũng ư c áp d ng theo như Quy nh này. Trong quá trình th c hi n n u có vư ng m c, ngh ph n ánh v Ban qu n lý Qu khám ch a b nh cho ngư i nghèo (cơ quan thư ng tr c là S Y t ) t ng h p báo cáo UBND t nh xem xét, gi i quy t. TM. Y BAN NHÂN DÂN T NH KT. CH TNCH PHÓ CH TNCH Bùi Th Kim Dung
Đồng bộ tài khoản