Quyết định số 47/2008/QĐ-TTg

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:25

0
125
lượt xem
11
download

Quyết định số 47/2008/QĐ-TTg

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 47/2008/QĐ-TTg về phê duyệt đề án đầu tư xây dựng, cải tạo, nâng cấp bệnh viện đa khoa huyện và bệnh viện đa khoa khu vực liên huyện sử dụng vốn trái phiếu Chính phủ và các nguồn vốn hợp pháp khác giai đoạn 2008-2010 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 47/2008/QĐ-TTg

 1. TH TƯ NG CHÍNH PH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ------ Đ c l p - T do- H nh phúc ------------- S : 47/2008/QĐ-TTg Hà N i, ngày 02 tháng 04 năm 2008 QUY T Đ NH V VI C PHÊ DUY T Đ ÁN Đ U TƯ XÂY D NG, C I T O, NÂNG C P B NH VI N ĐA KHOA HUY N VÀ B NH VI N ĐA KHOA KHU V C LIÊN HUY N S D NG V N TRÁI PHI U CHÍNH PH VÀ CÁC NGU N V N H P PHÁP KHÁC GIAI ĐO N 2008-2010 TH TƯ NG CHÍNH PH Căn c Lu t T ch c Chính ph ngày 25 tháng 12 năm 2001; Căn c Ngh quy t s 08/2007/QH12 ngày 12 tháng 11 năm 2007 c a Qu c h i v d toán ngân sách nhà nư c năm 2008; Căn c Ngh đ nh s 141/2003/NĐ-CP ngày 20 tháng 01 năm 2003 c a Chính ph v vi c phát hành trái phi u Chính ph , trái phi u đư c Chính ph b o lãnh và trái phi u chính quy n đ a phương; Căn c Ngh đ nh s 16/2005/NĐ-CP ngày 07 tháng 02 năm 2005 c a Chính ph v qu n lý d án đ u tư xây d ng công trình và Ngh đ nh s 112/2006/NĐ-CP ngày 29 tháng 9 năm 2006 c a Chính ph v s a đ i, b sung m t s đi u c a Ngh đ nh s 16/2005/NĐ-CP v qu n lý d án đ u tư xây d ng công trình; Xét đ ngh c a B trư ng B Y t t i văn b n s 1656/BYT-KH-TC ngày 13 tháng 3 năm 2008, QUY T Đ NH: Đi u 1. Phê duy t Đ án đ u tư xây d ng, c i t o, nâng c p b nh viên đa khoa huy n và đa khoa khu v c liên huy n giai đo n 2008 – 2010 v i nh ng n i dung chính như sau: 1. M c tiêu: Đ u tư xây d ng, c i t o, nâng c p v cơ s h t ng, mua s m trang thi t b và nâng cao năng l c chuyên môn cho đ i ngũ cán b y t các b nh vi n đa khoa huy n và b nh viên đa khoa khu v c liên huy n nh m đưa các d ch v k thu t y t v g n dân; t o đi u ki n thu n l i cho ngư i nghèo, ngư i dân vùng núi, vùng sâu, vùng xa đư c ti p c n các d ch v y t có ch t lư ng ngày m t t t hơn, đ ng th i gi m tình tr ng quá t i cho các b nh vi n tuy n trên. 2. Yêu c u: - Các d án đ u tư, c i t o, nâng c p b nh vi n đa khoa huy n và b nh vi n đa khoa khu v c liên huy n ph i phù h p v i Quy t đ nh s 153/2006/QĐ-TTg ngày 30 tháng 6 năm 2006 c a Th tư ng Chính ph phê duy t Quy ho ch t ng th phát tri n h th ng y t Vi t Nam giai đo n đ n năm 2010 và t m nhìn đ n năm 2020 và Quy t đ nh s 30/2008/QĐ-TTg ngày 22 tháng 02 năm 2008 c a Th tư ng Chính ph phê duy t Quy ho ch phát tri n m ng lư i khám, ch a b nh đ n năm 2010 và t m nhìn đ n năm 2020. - Các d án đ u tư xây d ng, c i t o, nâng c p v cơ s h t ng ph i theo tiêu chu n, quy ph m xây d ng và tham kh o thi t k đi n hình do B Xây d ng, B Y t ban hành. - Mua s m trang thi t b y t thi t y u ph i căn c vào nhu c u s d ng, phù h p v i trình đ cán b và theo danh m c do B Y t quy đ nh phù h p v i quy mô c a t ng lo i b nh vi n. 3. Quy mô đ u tư xây d ng và th i gian th c hi n: - T ng s b nh vi n đư c đ u tư xây d ng, c i t o, nâng c p v cơ s h t ng, trang thi t b là 552 b nh vi n đa khoa huy n, 69 b nh vi n đa khoa khu v c liên huy n (k c các phòng khám đa khoa khu v c), có danh m c các b nh vi n kèm theo. - Th i gian th c hi n: đ n năm 2010.
 2. 4. Ngu n v n đ u tư: - T ng s v n đ u tư th c hi n Đ án kho ng 17.000 t đ ng, trong đó: + Ngân sách trung ương huy đ ng t phát hành trái phi u Chính ph giai đo n 2008-2010 đ h tr các đ a phương là 14.000 t đ ng; + Ngân sách hàng năm c a các đ a phương kho ng 2.200 t đ ng + Huy đ ng t các ngu n v n h p pháp kho ng 800 t đ ng. - Kinh phí đào t o, b i dư ng nâng cao năng l c chuyên môn cho cán b y t đư c s d ng trong d toán chi thư ng xuyên hàng năm theo quy đ nh c a Lu t Ngân sách nhà nư c. 5. T ch c th c hi n: a) C ng c và duy trì ho t đ ng c a Ban ch đ o Đ án Nâng c p b nh vi n huy n và b nh vi n đa khoa khu v c đư c thành l p theo Quy t đ nh 225/2005/QĐ-TTg ngày 15 tháng 9 năm 2005 c a Th tư ng Chính ph Trung ương đ ti p t c ch đ o vi c th c hi n Đ án theo hư ng g n, nh , thi t th c, có hi u qu và ch đ o các đ a phương tăng cư ng hi u qu ho t đ ng c a Ban ch đ o Đ án t i đ a phương. b) B Y t là cơ quan qu n lý, thư ng tr c Đ án, có nhi m v : - Ch trì, ph i h p v i các đ a phương đ xu t các b nh vi n đa khoa huy n, b nh vi n đa khoa khu v c liên huy n c n đư c đ u tư, nâng c p thu c ph m vi c a Đ án trong c nư c và t ng đ a phương; xây d ng k ho ch t ng th và k ho ch hàng năm đ th c hi n Đ án. - Xác đ nh nhu c u và xây d ng phương án phân b ngân sách trung ương hàng năm h tr các đ a phương th c hi n Đ án, trình Th tư ng Chính ph quy t đ nh; thông báo t ng m c v n, s lư ng và danh m c d án đ các đ a phương ch đ ng tri n khai th c hi n. - Ch trì, ph i h p v i y ban nhân dân các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương t ng h p nhu c u và l p k ho ch đào t o, b i dư ng nâng cao năng l c chuyên môn cho cán b y t , ưu tiên t p trung đào t o, b i dư ng đ i v i nh ng nơi đã đư c đ u tư đ k p th i phát huy hi u qu đ u tư. - Ch đ o, hư ng d n các đ a phương tri n khai th c hi n Đ án; ph i h p v i các B , ngành, đ a phương gi i quy t nh ng khó khăn vư ng m c theo th m quy n. - Ch trì, ph i h p v i B Tài chính, B K ho ch và Đ u tư t ch c ki m tra, đánh giá ti n đ th c hi n Đ án c a các đ a phương, đ nh kỳ 6 tháng và hàng năm báo cáo Th tư ng Chính ph k t qu th c hi n và đ xu t nh ng bi n pháp tháo g khó khăn, vư ng m c. c) B Tài chính có nhi m v : - T ch c th c hi n phát hành trái phi u Chính ph theo k ho ch và ti n đ th c hi n c a các d án. - Ph i h p v i B Y t , B K ho ch và Đ u tư xây d ng phương án phân b ngân sách trung ương h tr các đ a phương đ th c hi n Đ án. - B trí ngu n v n trái phi u Chính ph h tr các đ a phương th c hi n Đ án theo k ho ch tri n khai hàng năm. Ch đ o, hư ng d n các đ a phương s d ng ngu n ngân sách và các ngu n v n h p pháp khác c a đ a phương đ th c hi n Đ án theo th m quy n. - Ch trì ph i h p v i B Y t , B K ho ch và Đ u tư hư ng d n qu n lý, c p phát, thanh toán, quy t toán v n đ u tư các công trình; th c hi n h ch toán, quy t toán ngu n v n huy đ ng t trái phi u Chính ph theo đúng quy đ nh. - Tham gia ki m tra, đánh giá ti n đ , k t qu th c hi n Đ án c a các đ a phương. Ph i h p v i B Y t , B K ho ch và Đ u tư gi i quy t nh ng vư ng m c, khó khăn theo th m quy n và trình Th tư ng Chính ph nh ng v n đ phát sinh vư t th m quy n trong quá trình th c hi n.
 3. - Hàng năm báo cáo Th tư ng Chính ph tình hình huy đ ng và vi c c p phát, thanh toán v n đ u tư cho các công trình; d) B K ho ch và Đ u tư có nhi m v : - Ph i h p v i B Tài chính cân đ i ngu n v n th c hi n Đ án. Ch đ o, hư ng d n các đ a phương s d ng các ngu n v n h p pháp c a đ a phương đ th c hi n Đ án theo th m quy n. - Ph i h p v i B Y t , B Tài chính trong vi c t ng h p danh m c d án và thông báo t ng m c v n và s lư ng d án đ các đ a phương ch đ ng tri n khai th c hi n theo th m quy n. - Ph i h p v i B Y t , B Tài chính hư ng d n qu n lý, c p phát, thanh toán, quy t toán v n đ u tư các d án theo th m quy n. - Tham gia ki m tra, đánh giá ti n đ , k t qu th c hi n Đ án c a các đ a phương. Gi i quy t nh ng khó khăn, vư ng m c theo th m quy n và ph i h p v i B Y t , B Tài chính trình Th tư ng Chính ph nh ng v n đ phát sinh vư t th m quy n trong quá trình th c hi n. e) B Xây d ng có nhi m v : - Ch trì, ph i h p v i B Y t nghiên c u, b sung, ban hành tiêu chu n, quy ph m xây d ng các công trình y t ; -Ph i h p v i B Y t hư ng d n thi t k đi n hình t ng lo i b nh vi n. g) y ban nhân dân các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương có nhi m v : - C ng c , tăng cư ng ho t đ ng c a Ban ch đ o Đ án nâng c p b nh vi n huy n và b nh vi n đa khoa khu v c đư c thành l p theo Quy t đ nh 225/2005/QĐ-TTg ngày 15 tháng 9 năm 2005 c a Th tư ng Chính ph đ ch đ o tri n khai th c hi n Đ án t i đ a phương. - Rà soát, t ng h p danh m c các d án s d ng ngu n v n trái phi u Chính ph theo th t ưu tiên g i B Y t đ t ng h p. - Ch u trách nhi m toàn di n v : qu n lý quy ho ch, k ho ch, th m đ nh và phê duy t các d án đ u tư; b trí và đi u ch nh m c v n đã phân b gi a các d án thu c danh m c đư c giao; t ch c đ u th u, quy t toán công trình hoàn thành; b trí ngân sách đ a phương và các ngu n v n h p pháp khác thu c trách nhi m c a đ a phương đ hoàn thành các d án theo quy ho ch và danh m c đã đăng ký. - Xác đ nh l trình c th và kh thi đ b o đ m ngu n nhân l c y t có ch t lư ng cho các b nh vi n. B trí và b o đ m kinh phí t ngu n chi thư ng xuyên đ t ch c ho c c cán b đi đào t o, b i dư ng, nâng cao năng l c chuyên môn và k năng v n hành trang thi t b . - Ch đ o t ch c tri n khai th c hi n Đ án trên đ a bàn v i s tham gia ki m tra, giám sát c a H i đ ng nhân dân, Đoàn đ i bi u Qu c h i, M t tr n T qu c Vi t Nam và các t ch c chính tr - xã h i đ th c hi n các m c tiêu c a Đ án theo đúng k ho ch, đúng quy đ nh, b o đ m ch t lư ng các công trình xây d ng, s d ng có hi u qu các trang thi t b , ch ng th t thoát, tiêu c c. - T ch c giao ban, sơ k t đánh giá k t qu th c hi n theo đ nh kỳ 6 tháng và hàng năm, báo cáo B Y t đ t ng h p báo cáo Th tư ng Chính ph . - Ch đ ng gi i quy t nh ng khó khăn, vư ng m c theo th m quy n; báo cáo B Y t , B Tài chính, B K ho ch và Đ u tư trình Th tư ng Chính ph gi i quy t nh ng khó khăn, vư ng m c vư t th m quy n. h) Các cơ quan thông tin đ i chúng Trung ương và đ a phương có nhi m v tuyên truy n r ng rãi đ toàn xã h i cùng tham gia hư ng ng, ki m tra, giám sát vi c th c hi n Đ án. Đi u 2. Quy t đ nh này có hi u l c thi hành sau 15 ngày, k t ngày đăng Công báo. Đi u 3. Các B trư ng, Th trư ng cơ quan ngang B , Th trư ng cơ quan thu c Chính ph , Ch t ch y ban nhân dân các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương ch u trách nhi m thi hành quy t đ nh này./.
 4. TH TƯ NG Nơi nh n: - Ban Bí thư Trung ương Đ ng; - Th tư ng, các Phó Th tư ng Chính ph ; - Các B , cơ quan ngang B , cơ quan thu c Chính ph ; - VP BCĐ TW v phòng ch ng tham nhũng; - HĐND, UBND các t nh, thành ph tr c thu c TW; Nguy n T n Dũng - Văn phòng Trung ương và các Ban c a Đ ng; - Văn phòng Ch t ch nư c; - H i đ ng Dân t c và các UB c a Qu c h i; - Văn phòng Qu c h i; - Vi n Ki m sát nhân dân t i cao; - Tòa án nhân dân t i cao; - Ki m toán Nhà nư c - Ngân hàng Chính sách xã h i; - Ngân hàng Phát tri n Vi t Nam; - U ban TW M t tr n T qu c Vi t Nam; - Cơ quan Trung ương c a các đoàn th , - VPCP: BTCN, các PCN, Website Chính ph , Ngư i phát ngôn c a Th tư ng Chính ph , các V , C c, đơn v tr c thu c, Công báo. - Lưu: Văn thư, KTTH (5b). DANH M C CÁC B NH VI N Đ U TƯ T NGU N TRÁI PHI U CHÍNH PH GIAI ĐO N 2008-2010 (kèm theo Quy t đ nh s 47/2008/QĐ-TTg ngày 02/4/2008 c a Th tư ng Chính ph ) S Tên t nh/thành ph S giư ng Ghi chú TT b nh quy ho ch đ n 2010 1 2 3 4 1 T nh Hà Giang 1 B nh vi n đa khoa khu v c Yên Minh 150 2 B nh vi n đa khoa huy n Đ ng Văn 70 3 B nh vi n đa khoa huy n Xín M n 70 4 B nh vi n đa khoa khu v c Hoàng Su Phì 150 5 B nh vi n đa khoa huy n Quang Bình 60 6 B nh vi n đa khoa khu v c B c Quang 150 7 B nh vi n đa khoa huy n Mèo V c 70 8 B nh vi n đa khoa huy n Qu n B 60 9 B nh vi n đa khoa huy n B c Mê 70 10 B nh vi n đa khoa huy n V Xuyên 100 11 Các phòng khám đa khoa khu v c 2 T nh Cao B ng 1 B nh vi n Tĩnh Túc huy n Nguyên Bình 50 2 B nh vi n đa khoa huy n Thông Nông 50 3 B nh vi n đa khoa huy n Hà Qu ng 50
 5. 4 B nh vi n đa khoa huy n Th ch An 55 5 B nh vi n đa khoa huy n Ph c Hòa 60 6 B nh vi n đa khoa khu v c Hòa An 100 7 B nh vi n đa khoa khu v c Qu ng Uyên 90 8 B nh vi n đa khoa th xã Cao B ng 50 9 B nh vi n đa khoa huy n B o Lâm 60 10 B nh vi n đa khoa khu v c mi n Tây (B o L c) 100 11 B nh vi n đa khoa huy n Nguyên Bình 50 12 B nh vi n đa khoa huy n Trà Lĩnh 50 13 B nh vi n đa khoa huy n Trùng Khánh 70 14 B nh vi n đa khoa huy n H Lang 50 15 Các phòng khám đa khoa khu v c 3 T nh Lào Cai 1 B nh vi n đa khoa huy n B c Hà 80 2 B nh vi n đa khoa huy n Bát Xát 80 3 B nh vi n đa khoa huy n Sa Pa 80 4 B nh vi n đa khoa huy n Văn Bàn 100 5 B nh vi n đa khoa huy n B o Yên 100 6 B nh vi n đa khoa huy n B o Th ng 100 7 B nh vi n đa khoa huy n Simacai 80 8 Các phòng khám đa khoa khu v c 4 T nh B c K n 1 B nh vi n đa khoa huy n Ba B 60 2 B nh vi n đa khoa huy n B ch Thông 50 3 B nh vi n đa khoa huy n B c K n 30 4 B nh vi n đa khoa huy n Na Rì 60 5 B nh vi n đa khoa huy n Ch M i 50 6 B nh vi n đa khoa huy n Ch Đ n 70 7 B nh vi n đa khoa khu v c Yên Hân 50 8 B nh vi n đa khoa huy n Pác N m 50 9 Các phòng khám đa khoa khu v c 5 T nh L ng Sơn: 1 B nh vi n đa khoa huy n H u Lũng 100 2 B nh vi n đa khoa huy n B c Sơn 100 3 B nh vi n đa khoa huy n L c Bình 100
 6. 4 B nh vi n đa khoa huy n Tràng Đ nh 80 5 B nh vi n đa khoa huy n Bình Gia 100 6 B nh vi n đa khoa huy n Văn Quan 50 7 B nh vi n đa khoa huy n Chi Lăng 80 8 B nh vi n đa khoa huy n Đình L p 50 9 B nh vi n đa khoa huy n Văn Lãng 50 10 B nh vi n đa khoa huy n Cao L c 30 6 T nh Tuyên Quang 1 B nh vi n đa khoa huy n Na Hang 100 2 B nh vi n đa khoa huy n Chiêm Hóa 100 3 B nh vi n đa khoa huy n Hàm Yên 100 4 B nh vi n đa khoa huy n Sơn Dương 100 5 B nh vi n đa khoa khu v c Yên Hoa 50 6 B nh vi n đa khoa khu v c Kim Xuyên 50 7 Các Phòng khám đa khoa khu v c 7 T nh Yên Bái 1 B nh vi n đa khoa khu v c Nghĩa L 250 2 B nh vi n thành ph Yên Bái 100 3 B nh vi n đa khoa huy n Văn Ch n 50 4 B nh vi n đa khoa huy n Văn Yên 100 5 B nh vi n đa khoa huy n Tr n Yên 80 6 B nh vi n đa khoa huy n Yên Bình 80 7 B nh vi n đa khoa huy n Mù Cang Ch i 50 8 B nh vi n đa khoa huy n Tr m T u 50 9 B nh vi n đa khoa huy n L c Yên 100 10 Các phòng khám đa khoa khu v c 8 T nh Thái Nguyên 1 Trung tâm y t huy n Võ Nhai 100 2 Trung tâm y t huy n Đ nh Hóa 100 3 Trung tâm y t huy n Đ i T 150 4 Trung tâm y t huy n Phú Lương 80 5 Trung tâm y t huy n Phú Bình 110 6 Trung tâm y t huy n Sông Công 50 7 Trung tâm y t huy n Ph Yên 100 8 B nh vi n gang thép Thái Nguyên 300
 7. 9 Trung tâm y t huy n Đ ng H 100 10 Các phòng khám đa khoa khu v c 9 T nh Phú Th : 1 B nh vi n đa khoa khu v c Phú Th 350 2 B nh vi n đa khoa huy n Thanh Sơn 100 3 B nh vi n đa khoa huy n Thanh Th y 100 4 B nh vi n đa khoa huy n Tân Sơn 100 5 B nh vi n đa khoa huy n C m Khê 100 6 B nh vi n đa khoa huy n Đoan Hùng 150 7 B nh vi n đa khoa huy n Tam Nông 100 8 B nh vi n đa khoa huy n H Hòa 150 9 B nh vi n đa khoa huy n Lâm Thao 100 10 B nh vi n đa khoa huy n Thanh Ba 100 11 B nh vi n đa khoa khu v c Yên L p 100 12 B nh vi n đa khoa huy n Phù Ninh 100 13 Phòng khám đa khoa khu v c 10 T nh B c Giang 1 B nh vi n đa khoa khu v c L c Ng n 150 2 B nh vi n đa khoa huy n L c Nam 120 3 B nh vi n đa khoa huy n Yên Dũng 120 4 B nh vi n đa khoa huy n Hi p Hòa 120 5 B nh vi n đa khoa huy n Vi t Yên 120 6 B nh vi n đa khoa huy n Yên Th 120 7 B nh vi n đa khoa huy n Tân Yên 120 8 B nh vi n đa khoa huy n L ng Giang 120 9 B nh vi n đa khoa khu v c Thanh Sơn 60 10 B nh vi n đa khoa thành ph B c Giang 120 11 B nh vi n đa khoa huy n Sơn Đông 120 12 Các phòng khám đa khoa khu v c 11 T nh Qu ng Ninh: 1 B nh vi n đa khoa khu v c Móng Cái 100 2 B nh vi n đa khoa khu v c Tiên Yên 110 3 B nh vi n đa khoa khu v c C m Ph 200 4 B nh vi n đa khoa khu v c Bãi Cháy 220 5 B nh vi n đa khoa huy n Đông Tri u 130
 8. 6 B nh vi n đa khoa huy n Yên Hưng 150 7 B nh vi n đa khoa huy n Hoành B 90 8 B nh vi n đa khoa huy n Vân Đ n 85 9 B nh vi n đa khoa huy n Bình Liêu 40 10 B nh vi n đa khoa th xã C m Ph 200 11 B nh vi n đa khoa huy n H i Hà 60 12 B nh vi n đa khoa huy n Đ m Hà 50 13 B nh vi n đa khoa huy n Cô Tô 20 14 B nh vi n đa khoa huy n Ba Ch 40 15 Phân vi n Quan L n – Vân Đ n 15 16 Các phòng khám đa khoa khu v c 12 Thành Ph Hà N i 13 Thành ph H i Phòng 1 B nh vi n đa khoa khu v c Ki n An 380 2 B nh vi n đa khoa huy n H i An 75 3 B nh vi n đa khoa huy n Cát Bà 75 4 B nh vi n đa khoa huy n Cát H i (Đôn Lương) 76 5 B nh vi n đa khoa huy n Vĩnh B o 220 6 B nh vi n đa khoa khu v c Th y Nguyên 300 7 B nh vi n đa khoa huy n Ngô Quy n 150 8 B nh vi n đa khoa huy n An Lão 180 9 B nh vi n đa khoa huy n Ki n Th y 180 10 B nh vi n đa khoa huy n Tiên Lãng 200 11 B nh vi n đa khoa huy n An Dương 180 12 B nh vi n đa khoa huy n B ch Long Vĩ 30 14 Tĩnh Vĩnh Phúc 1 B nh vi n đa khoa khu v c Mê Linh 300 2 B nh vi n đa khoa huy n Vĩnh Tư ng 120 3 B nh vi n đa khoa huy n Yên L c 100 4 B nh vi n đa khoa huy n Tam Dương 70 5 B nh vi n đa khoa huy n L p Th ch 100 6 B nh vi n đa khoa huy n Bình Xuyên 70 7 B nh vi n đa khoa th xã Vĩnh Yên 50 8 B nh vi n đa khoa th xã Phúc Yên 50
 9. 9 B nh vi n đa khoa huy n Tam Đ o 50 15 T nh Hà Tây 1 B nh vi n đa khoa khu v c Vân Đình 200 2 B nh vi n đa khoa khu v c Ba Vì 200 3 B nh vi n đa khoa huy n Phúc Th 120 4 B nh vi n đa khoa huy n Th ch Th t 100 5 B nh vi n đa khoa huy n Chương M 200 6 B nh vi n đa khoa huy n Qu c Oai 120 7 B nh vi n đa khoa huy n Đan Phư ng 100 8 B nh vi n đa khoa huy n Thanh Oai 120 9 B nh vi n đa khoa huy n Hoài Đ c 120 10 B nh vi n đa khoa huy n M Đ c 120 11 B nh vi n đa khoa huy n Thư ng Tín 150 12 B nh vi n đa khoa khu v c Phú Xuyên 150 13 B nh vi n đa khoa khu v c Sơn Tây 400 16 T nh Hà Nam 1 B nh vi n đa khoa huy n Thanh Liêm 120 2 B nh vi n đa khoa huy n Kim B ng 120 3 B nh vi n đa khoa huy n Bình L c 120 4 B nh vi n đa khoa huy n Lý Nhân 120 5 B nh vi n đa khoa huy n Duy Tiên 120 6 B nh vi n đa khoa th xã Ph Lý 100 17 T nh Nam Đ nh 1 B nh vi n đa khoa huy n V B n 120 2 B nh vi n đa khoa huy n Ý Yên 180 3 B nh vi n đa khoa huy n M L c 70 4 B nh vi n đa khoa huy n Nghĩa Hưng 120 5 B nh vi n đa khoa huy n H i H u 230 6 B nh vi n đa khoa thành ph Nam Đ nh (B nh vi n đa 150 khoa tình thương AGAPE) 7 B nh vi n đa khoa huy n Xuân Trư ng 180 8 B nh vi n đa khoa huy n Giao Th y 200 9 B nh vi n đa khoa huy n Tr c Ninh 140 10 B nh vi n đa khoa huy n Nam Tr c 110 11 B nh vi n đa khoa huy n Nghĩa Bình 100 18 T nh Ninh Bình
 10. 1 B nh vi n đa khoa khu v c Nho Quan 200 2 Trung tâm Y t huy n Gia Vi n 120 3 Trung tâm Y t huy n Hoa Lư 120 4 Trung tâm Y t th xã Tam Đi p 120 5 Trung tâm Y t huy n Yên Mô 120 6 Trung tâm Y t huy n Yên Khánh 120 7 Trung tâm Y t huy n Kim Sơn 150 8 Các phòng khám đa khoa khu v c 19 T nh H i Dương 1 B nh vi n đa khoa huy n Kim Thành 150 2 B nh vi n đa khoa huy n Gia L c 150 3 B nh vi n đa khoa C m Giàng 120 4 B nh vi n đa khoa huy n Ninh Giang 150 5 B nh vi n đa khoa huy n Thanh Mi n 130 6 B nh vi n đa khoa huy n T Kỳ 150 7 B nh vi n đa khoa huy n Kinh Môn 150 8 B nh vi n đa khoa thành ph H i Dương 100 9 B nh vi n đa khoa huy n Chí Linh 200 10 B nh vi n đa khoa huy n Nam Sách 150 11 B nh vi n đa khoa huy n Thành Hà 150 12 B nh vi n đa khoa huy n Bình Giang 120 13 B nh vi n đa khoa khu v c Nh Chi u 80 20 T nh Hưng Yên 1 Trung tâm Y t huy n Ân Thi 90 2 Trung tâm Y t huy n Kim Đ ng 90 3 Trung tâm Y t huy n Khoái Châu 120 4 Trung tâm Y t huy n Văn Lâm 60 5 Trung tâm Y t huy n Văn Giang 60 6 Trung tâm Y t huy n Yên M 70 7 Trung tâm Y t huy n M Hào 60 8 Trung tâm Y t huy n Tiên L 70 9 Trung tâm Y t huy n Phù C 60 10 B nh vi n đa khoa khu v c Ph N i 300 21 T nh Thái Bình 1 B nh vi n đa khoa huy n Đông Hưng 120
 11. 2 B nh vi n đa khoa huy n Hưng Hà 120 3 B nh vi n đa khoa huy n Hưng Nhân 100 4 B nh vi n đa khoa huy n Ph D c 100 5 B nh vi n đa khoa huy n Quỳnh Ph 220 6 B nh vi n đa khoa huy n Ki n Xương 180 7 B nh vi n đa khoa khu v c Thái Ninh, Thái Th y 120 8 B nh vi n đa khoa huy n Ti n H i 120 9 B nh vi n đa khoa khu v c Nam Ti n H i 100 10 B nh vi n đa khoa thành ph Thái Bình 120 11 B nh vi n đa khoa huy n Thái Th y 150 12 B nh vi n đa khoa huy n Vũ Thư 160 22 T nh B c Ninh 1 B nh vi n đa khoa huy n T Sơn 100 2 B nh vi n đa khoa huy n Gia Bình 100 3 B nh vi n đa khoa huy n Yên Phong 100 4 B nh vi n đa khoa huy n Thu n Thành 100 5 B nh vi n đa khoa huy n Lương Tài 100 6 B nh vi n đa khoa huy n Qu Võ 100 7 B nh vi n đa khoa huy n Tiên Du 100 23 T nh Lai Châu 1 B nh vi n đa khoa huy n Phong Th 100 2 B nh vi n đa khoa huy n Tam Đư ng 100 3 B nh vi n đa khoa huy n Sìn H 100 4 B nh vi n đa khoa huy n Mư ng Tè 100 5 B nh vi n đa khoa th xã Lai Châu 20 6 B nh vi n đa khoa vùng th p Sìn H 100 7 B nh vi n đa khoa huy n Than Uyên 100 8 Các phòng khám đa khoa khu v c 24 T nh Đi n Biên 1 B nh vi n đa khoa huy n Tu n Giáo 100 2 B nh vi n đa khoa huy n Mư ng Nhé 70 3 B nh vi n đa khoa huy n T a Chùa 70 4 B nh vi n đa khoa huy n Mư ng Lay 150 5 B nh vi n đa khoa huy n Mư ng ng 60 6 B nh vi n đa khoa huy n Đi n Biên 80
 12. 7 B nh vi n đa khoa huy n Đi n Biên Đông 50 8 B nh vi n đa khoa thành ph Đi n Biên Ph 30 9 B nh vi n đa khoa huy n Mư ng Chà 50 10 Các phòng khám đa khoa khu v c 25 T nh Sơn La 1 B nh vi n đa khoa huy n Sông Mã 180 2 B nh vi n đa khoa huy n Yên Châu 100 3 B nh vi n đa khoa khu v c Phù Yên 230 4 B nh vi n đa khoa huy n Thu n Châu 200 5 B nh vi n đa khoa huy n Mai Sơn 150 6 B nh vi n đa khoa huy n S p C p 70 7 B nh vi n đa khoa huy n Quỳnh Nhai 100 8 B nh vi n đa khoa huy n M c Châu 130 9 B nh vi n đa khoa huy n Mư ng La 120 10 B nh vi n đa khoa huy n B c Yên 100 11 Các phòng khám đa khoa khu v c 26 T nh Hòa Bình 1 B nh vi n đa khoa khu v c Mai Châu 150 2 B nh vi n đa khoa huy n Kỳ Sơn 70 3 B nh vi n đa khoa huy n Cao Phong 70 4 B nh vi n đa khoa thành ph Hòa Bình 50 5 B nh vi n đa khoa huy n Tân L c 100 6 B nh vi n đa khoa huy n Kim Bôi 120 7 B nh vi n đa khoa huy n Yên Th y 100 8 B nh vi n đa khoa huy n L c Th y 100 9 B nh vi n đa khoa huy n Lương Sơn 100 10 B nh vi n đa khoa huy n L c Sơn 120 11 B nh vi n đa khoa huy n Đà B c 80 12 Các phòng khám đa khoa khu v c 27 T nh Thanh Hóa 1 B nh vi n đa khoa khu v c Ng c L c 400 2 B nh vi n đa khoa th xã B m Sơn 100 3 B nh vi n đa khoa th xã S m Sơn 80 4 B nh vi n đa khoa huy n Quan Hóa 70 5 B nh vi n đa khoa huy n Quan Sơn 60
 13. 6 B nh vi n đa khoa huy n C m Th y 120 7 B nh vi n đa khoa huy n Như Xuân 80 8 B nh vi n đa khoa huy n Như Thanh 80 9 B nh vi n đa khoa huy n Th ch Thành 150 10 B nh vi n đa khoa huy n Vĩnh L c 100 11 B nh vi n đa khoa huy n Yên Đ nh 140 12 B nh vi n đa khoa huy n Thi u Hóa 120 13 B nh vi n đa khoa huy n Qu ng Xương 160 14 B nh vi n đa khoa huy n Tĩnh Gia 170 15 B nh vi n đa khoa huy n Nga Sơn 150 16 B nh vi n đa khoa huy n Tri u Sơn 150 17 B nh vi n đa khoa huy n Nông C ng 140 18 B nh vi n đa khoa huy n H u L c 140 19 B nh vi n đa khoa thành ph Thanh Hóa 140 20 B nh vi n đa khoa huy n Mư ng Lát 70 21 B nh vi n đa khoa huy n Bá Thư c 120 22 B nh vi n đa khoa huy n Lang Chánh 80 23 B nh vi n đa khoa huy n Thư ng Xuân 100 24 B nh vi n đa khoa huy n Đông Sơn 100 25 B nh vi n đa khoa huy n Hà Trung 150 26 B nh vi n đa khoa huy n Th Xuân 180 27 B nh vi n đa khoa huy n Ho ng Hóa 180 28 Các phòng khám đa khoa khu v c 28 T nh Ngh An 1 B nh vi n đa khoa huy n Di n Châu 150 2 B nh vi n đa khoa huy n Quỳnh Lưu 200 3 B nh vi n đa khoa huy n Qu Phong 70 4 B nh vi n đa khoa huy n Yên Thành 130 5 B nh vi n đa khoa huy n Nghi L c 130 6 B nh vi n đa khoa huy n Thanh Chương 130 7 B nh vi n đa khoa huy n Tương Dương 80 8 B nh vi n đa khoa khu v c Tây Nam Con Cuông 150 9 B nh vi n đa khoa huy n Kỳ Sơn 70 10 B nh vi n đa khoa th xã Con Cuông 150 11 B nh vi n đa khoa huy n Anh Sơn 80
 14. 12 B nh vi n đa khoa huy n Quỳ Châu 70 13 B nh vi n đa khoa huy n Quỳ H p 80 14 B nh vi n đa khoa huy n Tân Kỳ 90 15 B nh vi n đa khoa khu v c Nghĩa Đàn 250 16 B nh vi n đa khoa huy n Nam Đàn 90 17 B nh vi n đa khoa huy n Hưng Nguyên 90 18 B nh vi n đa khoa huy n Đô Lương 120 19 B nh vi n đa khoa th xã C a Lò 70 20 B nh vi n đa khoa thành ph Vinh 200 21 Các phòng khám đa khoa khu v c 29 T nh Hà Tĩnh 1 B nh vi n đa khoa huy n Kỳ Anh 250 2 B nh vi n đa khoa huy n Nghi Xuân 100 3 B nh vi n đa khoa thành ph Hà Tĩnh 80 4 B nh vi n đa khoa th xã H ng Linh 300 5 B nh vi n đa khoa huy n L c Hà 150 6 B nh vi n đa khoa huy n Hương Sơn 100 7 B nh vi n đa khoa huy n C m Xuyên 120 8 B nh vi n đa khoa huy n Th ch Hà 150 9 B nh vi n đa khoa huy n Đ c Th 150 10 B nh vi n đa khoa huy n Hương Khê 100 11 B nh vi n đa khoa huy n Vũ Quang 70 12 B nh vi n đa khoa huy n C u Treo 70 13 B nh vi n đa khoa huy n Can L c 130 14 Các phòng khám đa khoa khu v c 30 T nh Qu ng Bình 1 B nh vi n đa khoa khu v c Qu ng Tr ch 200 2 B nh vi n đa khoa huy n Minh Hóa 75 3 B nh vi n đa khoa huy n Tuyên Hóa 90 4 B nh vi n đa khoa huy n B Tr ch 160 5 B nh vi n đa khoa huy n Đ ng H i 120 6 B nh vi n đa khoa huy n Qu ng Ninh 90 7 B nh vi n đa khoa huy n L Th y 180 31 T nh Qu ng Tr 1 B nh vi n đa khoa huy n Cam L 70
 15. 2 B nh vi n đa khoa huy n Tri u Phong 80 3 B nh vi n đa khoa huy n Tri u H i 125 4 B nh vi n đa khoa huy n C n C 15 5 B nh vi n đa khoa huy n Đông Hà 45 6 B nh vi n đa khoa huy n Vĩnh Linh 125 7 B nh vi n đa khoa huy n H i Lăng 80 8 Trung tâm y t th xã Qu ng Tr 20 9 B nh vi n đa khoa huy n Gio Linh 75 10 B nh vi n đa khoa huy n Hư ng Hóa 100 11 B nh vi n đa khoa huy n Đakrông 50 12 Các phòng khám đa khoa khu v c 32 Th a Thiên Hu 1 B nh vi n đa khoa huy n A Lư i 70 2 B nh vi n đa khoa huy n Phú L c 100 3 B nh vi n đa khoa huy n Hương Th y 100 4 B nh vi n đa khoa huy n Qu ng Đi n 50 5 B nh vi n đa khoa huy n Bình Đi n 50 6 B nh vi n đa khoa huy n Nam Đông 50 7 B nh vi n đa khoa huy n Phong Đi n 50 8 B nh vi n đa khoa huy n Hương Trà 70 9 B nh vi n đa khoa huy n Phú Vang 70 10 B nh vi n đa khoa khu v c phía Nam 200 33 Thành ph Đà N ng 1 B nh vi n đa khoa khu v c C m L 100 2 B nh vi n qu n Liên Chi u 70 3 B nh vi n qu n Thanh Khê 140 4 B nh vi n qu n Sơn Trà 130 5 B nh vi n qu n Ngũ Hành Sơn 60 6 B nh vi n đa khoa huy n Hòa Vang 140 34 T nh Qu ng Nam 1 B nh vi n đa khoa huy n Duy Xuyên 100 2 B nh vi n đa khoa huy n Tiên Phư c 70 3 B nh vi n đa khoa huy n Thăng Bình 110 4 B nh vi n đa khoa huy n Nam Giang 40 5 B nh vi n đa khoa huy n Phú Ninh 50
 16. 6 B nh vi n đa khoa huy n Tây Giang 40 7 B nh vi n đa khoa Thành ph Tam Kỳ 100 8 B nh vi n đa khoa huy n Hi p Đ c 50 9 B nh vi n đa khoa huy n Phư c Sơn 40 10 B nh vi n đa khoa huy n Nam Trà My 40 11 B nh vi n đa khoa huy n Đi n Bàn 200 12 B nh vi n đa khoa th xã H i An 130 13 B nh vi n đa khoa huy n Qu Sơn 100 14 B nh vi n đa khoa huy n Đông Giang 40 15 B nh vi n đa khoa huy n B c Trà My 50 16 B nh vi n đa khoa khu v c Qu ng Nam 170 35 T nh Qu ng Ngãi 1 B nh vi n đa khoa khu v c Sơn Hà 100 2 B nh vi n đa khoa huy n Tây Trà 100 3 B nh vi n đa khoa huy n Minh Long 50 4 B nh vi n đa khoa huy n Sơn T nh 100 5 B nh vi n đa khoa huy n Tư Nghĩa 100 6 B nh vi n đa khoa huy n Nghĩa Hành 70 7 B nh vi n đa khoa huy n Ba Tơ 80 8 B nh vi n đa khoa huy n Trà B ng 80 9 B nh vi n đa khoa huy n Lý Sơn 50 10 B nh vi n đa khoa huy n Sơn Tây 50 11 B nh vi n đa khoa huy n M Đ c 120 12 B nh vi n đa khoa huy n Đ c Ph 120 13 Các phòng khám đa khoa khu v c 36 T nh Bình Đ nh 1 B nh vi n đa khoa khu v c Phú Phong 200 Tây Sơn 2 B nh vi n thành ph Quy Nhơn 250 3 B nh vi n đa khoa huy n Tuy Phư c 90 4 B nh vi n đa khoa huy n An Nhơn 130 5 B nh vi n đa khoa huy n Phù Cát 110 6 B nh vi n đa khoa huy n Phù M 100 7 B nh vi n đa khoa huy n Hoài Ân 80 8 B nh vi n đa khoa huy n An Lão 40 9 B nh vi n đa khoa huy n Vĩnh Th nh 50
 17. 10 B nh vi n đa khoa huy n Vân Canh 40 11 B nh vi n đa khoa huy n Hoài Nhơn 60 12 B nh vi n đa khoa khu v c B ng Sơn 250 37 T nh Phú Yên 1 B nh vi n đa khoa huy n Sơn Hòa 80 2 B nh vi n đa khoa huy n Phú Hòa 50 3 B nh vi n đa khoa huy n Đ ng Xuân 50 4 B nh vi n đa khoa huy n Phú Lâm 50 Tuy Hòa 5 B nh vi n đa khoa huy n Sông Hinh 50 6 B nh vi n đa khoa huy n Sông C u 50 7 B nh vi n đa khoa huy n Tây Hòa 50 8 B nh vi n Hòa Hi p Trung 50 Đông Hòa 9 B nh vi n đa khoa khu v c Tuy An 150 10 Các phòng khám đa khoa khu v c 38 T nh Khánh Hòa 1 B nh vi n đa khoa huy n Khánh Vĩnh 70 2 B nh vi n đa khoa khu v c Ninh Hòa 200 3 B nh vi n đa khoa huy n Diên Khánh 150 4 B nh vi n đa khoa khu v c Th xã Cam Ranh 200 5 B nh vi n đa khoa huy n V n Ninh 120 6 B nh vi n đa khoa huy n Khánh Sơn 65 7 B nh vi n đa khoa huy n Trư ng Sa 50 8 B nh vi n đa khoa huy n Cam Lâm 100 9 B nh vi n đa khoa khu v c Ninh Diêm 50 39 T nh Kon Tum 700 1 B nh vi n đa khoa khu v c Ng c H i 100 2 B nh vi n đa khoa huy n Kon Plong 50 3 B nh vi n đa khoa huy n Kon R y 60 4 B nh vi n đa khoa huy n Đăk Tô 100 5 B nh vi n đa khoa huy n Đ c Glei 60 6 B nh vi n đa khoa huy n Tu Mơ Rông 50 7 B nh vi n đa khoa huy n Đ k Hà 70 8 B nh vi n đa khoa huy n Ng c H i 30 9 B nh vi n đa khoa huy n Sa Th y 60 10 Các phòng khám đa khoa khu v c
 18. 40 T nh Gia Lai 1 B nh vi n Thành ph Pleiku 70 2 B nh vi n đa khoa huy n Chư Sê 80 3 B nh vi n đa khoa huy n IAPa 50 4 B nh vi n đa khoa huy n Đ c Cơ 100 5 B nh vi n đa khoa huy n K'Bang 60 6 B nh vi n đa khoa huy n Krong Ch'ro 60 7 B nh vi n đa khoa huy n Krong Pa 70 8 B nh vi n đa khoa huy n Chư Păh 60 9 B nh vi n đa khoa huy n Chư Prong 80 10 B nh vi n đa khoa huy n Đ c Đoa 70 11 B nh vi n đa khoa huy n Ia Grai 60 12 B nh vi n đa khoa huy n Mang Yang 50 13 B nh vi n đa khoa huy n Ayun Pa 120 14 B nh vi n đa khoa huy n An Khê 120 41 T nh Đ c L c 1 B nh vi n đa khoa huy n KrôngP c 150 2 B nh vi n đa khoa huy n M'DR c 90 3 B nh vi n đa khoa huy n KrôngBông 70 4 B nh vi n đa khoa huy n KrôngBuk 130 5 B nh vi n đa khoa huy n KrôngNăng 100 6 B nh vi n đa khoa huy n CưMagar 110 7 B nh vi n đa khoa huy n EaHLeo 100 8 B nh vi n đa khoa huy n Krông Ana 100 9 B nh vi n đa khoa huy n Lăk 70 10 B nh vi n đa khoa huy n Buôn Đôn 70 11 B nh vi n đa khoa huy n EaKar 70 12 B nh vi n đa khoa thành ph Buôn Ma Thu t 100 13 B nh vi n đa khoa huy n EaSoup 70 14 B nh vi n đa khoa khu v c 333 200 15 B nh vi n đa khoa Vi t Đ c 100 Huy n Cư Kuin 42 T nh Đ c Nông 1 B nh vi n đa khoa huy n Đ c Glong 70 Huy n m i 2 B nh vi n đa khoa huy n KRông Nô 100 3 B nh vi n đa khoa huy n ĐăkMil 80
 19. 4 B nh vi n đa khoa huy n Cư Rút 120 5 B nh vi n đa khoa huy n Tuy Đ c 50 6 B nh vi n đa khoa huy n ĐăkSong 50 7 B nh vi n đa khoa huy n ĐăkR'L p 80 43 T nh Lâm Đ ng 1 Trung tâm Y t huy n Lâm Hà 70 2 Trung tâm Y t huy n Di Linh 80 3 Trung tâm Y t huy n Đ Huoai 50 4 Trung tâm Y t huy n Đam Rông 50 5 Trung tâm Y t huy n B o Lâm 60 6 Trung tâm Y t huy n Đ T h 60 7 Trung tâm Y t huy n Cát Tiên 50 8 Trung tâm Y t huy n Đ c Tr ng 90 9 Trung tâm Y t huy n L c Dương 40 10 Trung tâm Y t huy n Đơn Dương 80 11 Các phòng khám đa khoa khu v c 44 Thành ph H Chí Minh 45 T nh Bình Dương 530 1 B nh vi n đa khoa huy n Thu n An 150 2 B nh vi n đa khoa huy n Dĩ An 60 3 B nh vi n đa khoa huy n Tân Uyên 100 4 B nh vi n đa khoa huy n B n Cát 100 5 B nh vi n đa khoa huy n D u Ti ng 60 6 B nh vi n đa khoa huy n Phú Giáo 60 46 T nh Đ ng Nai 1 B nh vi n đa khoa huy n C m M 100 2 B nh vi n đa khoa khu v c Th ng Nh t 450 3 B nh vi n đa khoa huy n Tân Phú 250 4 B nh vi n đa khoa khu v c Long Thành 450 5 B nh vi n đa khoa huy n Vĩnh C u 100 6 B nh vi n đa khoa huy n Tr ng Bom 100 7 B nh vi n đa khoa khu v c Xuân L c 450 8 B nh vi n đa khoa khu v c Đ nh Quán 250 47 T nh Bà R a – Vũng Tàu 380
 20. 1 B nh vi n đa khoa khu v c Xuyên M c 150 2 Trung tâm Y t huy n Đ t Đ 50 3 Trung tâm Y t huy n Long Đi n 50 4 Trung tâm Y t huy n Côn Đ o 30 5 Trung tâm y t huy n Châu Đ c 50 6 B nh vi n huy n Tân Thành 50 48 T nh Ninh Thu n 1 B nh vi n đa khoa huy n Ninh Phư c 100 2 B nh vi n đa khoa huy n Ninh H i 50 3 B nh vi n đa khoa huy n Thu n B c 50 4 B nh vi n đa khoa khu v c Ninh Sơn 100 5 Trung tâm Y t huy n Bác Ái 50 6 B nh vi n thành ph Phan Rang 50 7 Các phòng khám đa khoa khu v c 49 T nh Bình Phư c 1 B nh vi n đa khoa huy n Chơn Thành 70 2 B nh vi n đa khoa huy n Bù Đ p 70 3 B nh vi n đa khoa huy n L c Ninh 120 4 B nh vi n đa khoa khu v c Bình Long 200 5 B nh vi n đa khoa huy n Đ ng Phú 50 6 B nh vi n đa khoa huy n Bù Đăng 120 7 B nh vi n đa khoa huy n Phư c Long 150 8 B nh vi n đa khoa huy n Bù Gia M p 50 9 Các phòng khám đa khoa khu v c 50 T nh Tây Ninh 1 B nh vi n huy n Tr ng Bàng 150 2 B nh vi n đa khoa khu v c Gò D u 150 3 B nh vi n huy n Tân Biên 60 4 B nh vi n huy n B n C u 50 5 B nh vi n huy n Châu Thành 50 6 B nh vi n huy n Tân Châu 60 7 B nh vi n th xã Tây Ninh 30 8 B nh vi n huy n Hòa Thành 100 9 B nh vi n huy n Dương Minh Châu 60 51 T nh Bình Thu n
Đồng bộ tài khoản