Quyết định số 47/QĐ-BNN-TY

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
54
lượt xem
2
download

Quyết định số 47/QĐ-BNN-TY

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 47/QĐ-BNN-TY về việc phê duyệt Dự án sử dụng vắc xin nhằm khống chế và thanh toán bệnh cúm gia cầm thể độc lực cao giai đoạn III (2009-2010) do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 47/QĐ-BNN-TY

  1. B NÔNG NGHI P C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T VÀ PHÁT TRI N NÔNG NAM THÔN c l p - T do - H nh phúc ------ -------------------- S : 47/Q -BNN-TY Hà N i, ngày 07 tháng 01 năm 2009 QUY T NNH V VI C PHÊ DUY T D ÁN S D NG V C XIN NH M KH NG CH VÀ THANH TOÁN B NH CÚM GIA C M TH C L C CAO GIAI O N III (2009-2010) B TRƯ NG B NÔNG NGHI P VÀ PHÁT TRI N NÔNG THÔN Căn c Pháp l nh Thú y ban hành ngày 29/4/2004; Căn c Ngh nh s 33/2005/N -CP ngày 15/3/2005 c a Chính ph Quy nh chi ti t thi hành m t s i u c a Pháp l nh Thú y; Căn c Ngh nh s 01/2008/N -CP ngày 03/01/2008 c a Chính ph quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn; Căn c công văn s 2281/TTg-KTN ngày 23 tháng 12 năm 2008 c a Th tư ng Chính ph v vi c D án s d ng v c xin cúm gia c m giai o n III (2009-2010); Theo ngh c a C c trư ng C c Thú y - Trư ng ban Ban ch o tiêm phòng v c xin cúm gia c m Trung ương, QUY T NNH i u 1. Phê duy t D án s d ng v c xin nh m kh ng ch và thanh toán b nh cúm gia c m th c l c cao giai o n III (2009-2010) v i các n i dung sau: 1. Ch D án: B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn. 2. Cơ quan th c hi n: C c Thú y, y ban nhân dân các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương. 3. Th i gian th c hi n: 2 năm t 2009 n 2010. 4. Cơ ch tài chính: * Ngân sách Trung ương m b o kinh phí mua v c xin và m t s ho t ng sau: - V t : àn v t nuôi ch y ng; àn v t c a các ơn v quân i (tr các doanh nghi p quân i); àn v t c a các h chăn nuôi quy mô dư i 500 con; - V t th t: àn v t th t quy mô dư i 500 con ư c nuôi th rông trong ph m vi khu dân cư;
  2. - Gà : àn gà c a các h chăn nuôi quy mô dư i 500 con; àn gà c a các ơn v quân i (tr các doanh nghi p quân i); - Gà th t: àn gà th t quy mô dư i 500 con ư c nuôi th rông trong ph m vi khu dân cư; - Kinh phí ch o và giám sát tiêm phòng, bao g m: ch o tiêm phòng; giám sát huy t thanh h c và vi rút h c sau khi tiêm phòng; t p hu n, h i th o, h p sơ k t, t ng k t ánh giá; nghiên c u s bi n i c a vi rút, g i m u i nư c ngoài; h p tác trao i kinh nghi m v i các nư c c a C c Thú y, Vi n Thú y và các ơn v tr c thu c. * Ngân sách a phương m b o: - Chi phí t ch c tiêm phòng c a t ng t nh do ngân sách a phương m b o, bao g m: công tiêm phòng, kinh phí mua d ng c , v t tư, trang thi t b b o qu n v c xin, t p hu n, b o h lao ng cho ngư i i tiêm phòng và các chi phí khác. M c chi cho công tác t ch c tiêm phòng do Ch t ch UBND t nh quy t nh cho phù h p v i i u ki n th c t và kh năng ngân sách c a t ng a phương. - i v i các t nh Bình Dương, Bà R a - Vũng Tàu, ng Nai, Vĩnh Phúc, thành ph Hà N i (bao g m c t nh Hà Tây cũ) và thành ph H Chí Minh: Ngân sách a phương m b o toàn b chi phí tiêm phòng d ch cúm gia c m (k c ti n v c xin). - i v i àn gia c m c a các h gia ình, cá nhân không n m trong vùng ph i tiêm phòng b t bu c thì ch chăn nuôi ph i t m b o kinh phí mua v c xin và t ch c tiêm phòng n u có nhu c u. * Kinh phí thu c doanh nghi p, ch chăn nuôi t m b o: - V t : àn v t (b t c quy mô nào) c a cơ s chăn nuôi, doanh nghi p trong nư c, doanh nghi p có v n u tư nư c ngoài, doanh nghi p quân i, trang tr i, àn v t c a h gia ình có quy mô trên 500 con (tr àn v t nuôi ch y ng và ch ngoài cánh ng). - V t th t: àn v t th t có quy mô trên 500 con ư c nuôi th rông trong khu dân cư. - Gà : àn gà c a cơ s chăn nuôi, doanh nghi p trong nư c, doanh nghi p có v n u tư nư c ngoài, doanh nghi p quân i, trang tr i, àn gà c a h gia ình có quy mô trên 500 con. - Gà th t: àn gà th t có quy mô trên 500 con ư c nuôi th rông trong khu dân cư. 5. Kinh phí D án: Ngân sách Trung ương m b o (khái toán) 120.336.000.000 ng, bao g m: * Năm 2009 (khái toán): 60.168.000.000 ng, trong ó: - Kinh phí mua 230,5 tri u li u v c xin H5N1: 53.015.000.000 ng; - Kinh phí giám sát sau tiêm phòng: 5.153.000.000 ng.
  3. - Kinh phí ch o, tuyên truy n, h i th o: 2.000.000.000 ng. * Năm 2010 (khái toán): 60.168.000.000 ng, trong ó: - Kinh phí mua 230,5 tri u li u v c xin H5N1: 53.015.000.000 ng; - Kinh phí giám sát sau tiêm phòng: 5.153.000.000 ng. - Kinh phí ch o, tuyên truy n, h i th o: 2.000.000.000 ng. (Các n i dung chi ti t theo D án ính kèm) i u 2. Quy t nh này có hi u l c k t ngày ký. C c Thú y ch ng ph i h p v i y ban nhân dân, S Nông nghi p và PTNT các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương và các V , C c liên quan thu c B t ch c tri n khai th c hi n các n i dung c a D án. i u 3. Chánh Văn phòng B , V trư ng V Tài chính, V trư ng V K ho ch, C c trư ng C c Thú y, C c trư ng C c Chăn nuôi, Th trư ng các ơn v có liên quan thu c B và Giám c các S Nông nghi p và Phát tri n nông thôn ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này. KT. B TRƯ NG TH TRƯ NG Nơi nh n: - Như i u 3; - Văn phòng Chính ph ; - Lãnh o B NN-PTNT; - Các B : Tài chính, K ho ch và u tư, Y t , Công an, Tài nguyên và Môi trư ng, Qu c phòng, Khoa h c công ngh , Thương m i, Ngo i giao, Giao thông v n t i, Thông tin và Di p K nh T n truy n thông; - UBND, S Nông nghi p - PTNT các t nh, thành ph tr c thu c TW; - Các ơn v có liên quan thu c B ; - Lưu VT, C c TY.
Đồng bộ tài khoản