Quyết định số 470-TTg

Chia sẻ: Thanh Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
42
lượt xem
3
download

Quyết định số 470-TTg

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 470-TTg về việc thành lập Trường Đại học dân lập Hùng Vương do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 470-TTg

  1. TH TƯ NG CHÍNH PH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T ***** NAM Đ c l p - T do - H nh phúc ******* S : 470-TTg Hà N i, ngày 14 tháng 08 năm 1995 QUY T Đ NH V VI C THÀNH L P TRƯ NG Đ I H C DÂN L P HÙNG VƯƠNG TH TƯ NG CHÍNH PH Căn c Lu t T ch c Chính ph ngày 30 tháng 9 năm 1992; Căn c Ngh đ nh s 15/CP ngày 02 tháng 3 năm 1993 c a Chính ph v nhi m v , quy n h n và trách nhi m qu n lý Nhà nư c c a B , cơ quan ngang B ; Xét đ ngh c a B trư ng B Giáo d c và Đào t o (công văn s 2568/TCCB ngày 31 tháng 7 năm 1995); QUY T Đ NH: Đi u 1: Cho phép thành l p Trư ng Đ i h c dân l p Hùng Vương t i thành ph H Chí Minh. Đi u 2: Trư ng Đ i h c dân l p Hùng Vương là cơ s đào t o đ i h c ch u s qu n lý Nhà nư c c a B Giáo d c và Đào t o. Trư ng có tư cách pháp nhân, có con d u và tài kho n riêng. H th ng văn b ng c a Trư ng Đ i h c dân l p Hùng Vương n m trong h th ng văn b ng qu c gia. Đi u 3: Trư ng Đ i h c dân l p Hùng Vương t ch c và ho t đ ng theo lu t pháp, theo quy ch đ i h c dân l p do B Giáo d c và Đào t o ban hành và theo Đi u l c a trư ng do B trư ng B Giáo d c và Đào t o phê duy t. Đi u 4: B trư ng B Giáo d c và Đào t o, các B trư ng và Th trư ng cơ quan ngang B , Th trư ng các cơ quan thu c Chính ph , Ch t ch U ban Nhân dân Thành ph H Chí Minh, Ch t ch U ban Nhân dân các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương có liên quan ch u trách nhi m thi hành Quy t đ nh này./. TH TƯ NG CHÍNH PH
  2. Nguy n Khánh
Đồng bộ tài khoản