Quyết định số 4700/2004/QĐ-BGD&ĐT-TCCB

Chia sẻ: Nguyen Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
41
lượt xem
2
download

Quyết định số 4700/2004/QĐ-BGD&ĐT-TCCB

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 4700/2004/QĐ-BGD&ĐT-TCCB về việc thành lập Trường Cao đẳng Thống kê do Bộ Giáo dục và đào tạo ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 4700/2004/QĐ-BGD&ĐT-TCCB

  1. BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TẠO Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ****** ******** Số: 4700/QĐ-BGD&ĐT- Hà Nội, ngày 23 tháng 08 năm 2004 TCCB QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC THÀNH LẬP TRƯỜNG CAO ĐẲNG THỐNG KÊ BỘ TRƯỞNG BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO Căn cứ Nghị định số 86/2002/NĐ-CP ngày 05/11/2002 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ, cơ quan ngang Bộ; Căn cứ Nghị định số 85/2003/NĐ-CP ngày 18/7/2003 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Theo đề nghị của Tổng cục Thống kê tại công văn số 799/TCTK -TCCB ngày 11 tháng 11 năm 2003; Theo đề nghị của ông Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, QUYẾT ĐỊNH Điều 1. Thành lập Trường Cao đẳng Thống kê trên cơ sở Trường Cán bộ Thống kê Trung ương. Điều 2. Trường Cao đẳng Thống kê có nhiệm vụ: - Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ có trình độ cao đẳng và các trình độ thấp hơn trong lĩnh vực thống kê, kế toán và tin học - Nghiên cứu khoa học phục vụ yêu cầu phát triển kinh tế- xã hội; Trường có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng. Điều 3. Trường Cao đẳng Thống kê thuộc Tổng cục Thống kê, chịu sự quản lý Nhà nước về giáo dục của Bộ Giáo dục và Đào tạo; trường hoạt động theo Điều lệ trường Cao đẳng. Điều 4. Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký.Tổng cục Thống kê, Chánh Văn phòng Bộ Giáo dục và Đào tạo, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Thủ trưởng đơn vị hữu quan và Hiệu trưởng Trường Cán bộ Thống kê Trung ương chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
  2. BỘ TRƯỞNG BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO Nguyễn Minh Hiển _
Đồng bộ tài khoản