Quyết định số 4702/2004/QĐ-BGD&ĐT-TCCB

Chia sẻ: Nguyen Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
34
lượt xem
2
download

Quyết định số 4702/2004/QĐ-BGD&ĐT-TCCB

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 4702/2004/QĐ-BGD&ĐT-TCCB về việc thành lập Trường Cao đẳng Bến Tre do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 4702/2004/QĐ-BGD&ĐT-TCCB

  1. BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TẠO Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ****** ******** Số: 4702/QĐ-BGD&ĐT- Hà Nội, ngày 23 tháng 08 năm 2004 TCCB QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC THÀNH LẬP TRƯỜNG CAO ĐẲNG BẾN TRE BỘ TRƯỞNG BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO Căn cứ Nghị định số 86/2002/NĐ-CPngày 05/11/2002 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ, cơ quan ngang Bộ; Căn cứ Nghị định số 85/2003/NĐ-CP ngày 18/7/2003 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Theo đề nghị của Uỷ ban nhân dân tỉnh Bến Tre tại Tờtrình số 1742/TT-UB ngày 05 tháng 12 năm 2003; Theo đề nghị của ông Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, QUYẾT ĐỊNH Điều 1. Thành lập Trường Cao đẳng Bến Tre trên cơ sở hợp nhất Trường Cao đẳng Sư phạm Bến Tre, Trường Trung học Kinh tế -Kỹ thuật Bến Tre, Trường Trung học Kỹ thuật Công nghiệp Bến Tre. Điều 2. Trường Cao đẳng Bến Tre có nhiệm vụ: - Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, giáo viên có trình độcao đẳng và các trình độ thấp hơn trong lĩnh vực kinh tế, kỹ thuật, giáodục mầm non, giáo dục phổ thông (bậc tiểu học và cấp trung học cơ sở); - Nghiên cứu khoa học phục vụ yêu cầu phát triển kinh tế- xã hội; Trường có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoảnriêng. Điều 3. Trường Cao đẳng Bến Tre thuộc Uỷ ban nhândân tỉnh Bến Tre, chịu sự quản lý Nhà nước về giáo dục của Bộ Giáo dụcvà Đào tạo; Trường hoạt động theo Điều lệ trường Cao đẳng. Điều 4. Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký.Uỷ ban nhân dân tỉnh Bến Tre, Chánh Văn phòng Bộ Giáo dục và Đào tạo, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Thủ trưởng đơn vị hữu quan và Hiệu trưởngTrường CĐSP Bến Tre, Hiệu trưởng Trường TH Kinh tế - Kỹ thuật
  2. Bến Tre, Hiệu trưởng Trường TK Kỹ thuật - Công nghiệp Bến Tre ch ịu trách nhiệm thi hànhQuyết định này./. BỘ TRƯỞNG BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO Nguyễn Minh Hiển
Đồng bộ tài khoản