Quyết định số 4703/2005/QĐ-BYT

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
54
lượt xem
4
download

Quyết định số 4703/2005/QĐ-BYT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 4703/2005/QĐ-BYT về việc thành lập đoàn phúc tra kết quả kiểm tra bệnh viện năm 2005 do Bộ Y tế ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 4703/2005/QĐ-BYT

  1. B YT C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ****** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 4703/2005/Q -BYT Hà N i, ngày 08 tháng 12 năm 2005 QUY T Đ NH THÀNH L P OÀN PHÚC TRA K T QU KI M TRA B NH VI N NĂM 2005 B TRƯ NG B YT Căn c Ngh nh s 49/CP, ngày 15/05/2003 c a Chính ph qui nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c b máy B Y t ; Căn c Quy t nh s 1895/Q -BYT, ngày 19/09/1997 c a B trư ng B Y t v vi c ban hành Quy ch b nh vi n; Căn c Quy t nh s 2913/Q -BYT, ngày 17/08/2005 c a B trư ng B Y t v vi c ban hành tiêu chu n ki m tra b nh vi n năm 2005; Căn c vào Báo cáo k t qu ki m tra c a các b nh vi n năm 2005; Căn c vào phi u trình s 1475/ Tr ngày 29/11/2005 c a V i u tr v vi c phúc tra k t qu ki m tra b nh vi n năm 2005; Xét ngh c a V trư ng V i u tr , QUY T Đ NH Đi u 1. Nay thành l p 03 oàn phúc tra k t qu ki m tra b nh vi n năm 2005 g m: oàn 1: 1. PGS. TS. Vũ Th Phương, Ch t ch Công oàn Y t Vi t Nam, Trư ng oàn; 2. BS. Nguy n Văn H u, Chuyên viên V T ch c cán b , y viên; 3. BS. Tr n Văn Quang, Chuyên viên V Pháp ch , y viên; 4. DS. Ph m Th Luyên, Phó Ch t ch Công oàn Y t Vi t Nam, y viên; 5. BS. Tr n Văn Sơn, Chuyên viên chính V i u tr , y viên thư ký. oàn có nhi m v phúc tra m t s ơn v t Hà Tĩnh tr ra. oàn 2: 1. BS. Ph m Văn Minh, Phó Ch t ch Công oàn Y t Vi t Nam, Trư ng oàn 2. CN. Trung Hưng, Chuyên viên V Pháp ch , y viên;
  2. 3. TS. Bùi Th Khanh, Chuyên viên V i u tr , y viên; 4. BS. Nguy n Tu n Hưng, Chuyên viên V T ch c cán b , y viên; 5. ThS. Ph m c M c, Chuyên viên V i u tr , y viên thư ký. oàn có nhi m v phúc tra m t s ơn v t Qu ng Bình n Khánh Hòa. oàn 3: 1. BS. Nguy n Huy Thìn, Phó V trư ng V i u tr , Trư ng oàn 2. BS. Lê Thái, Phó V trư ng V T ch c cán b , y viên; 3. BS. Hà Hào Hi p, Thanh tra viên, Thanh tra B , y viên; 4. BS. Ph m Văn H p, Công oàn Y t Vi t Nam, y viên; 5. ThS. Ngô Th Bích Hà, Chuyên viên chính V i u tr , y viên thư ký. oàn có nhi m v phúc tra m t s ơn v t Ninh Thu n tr vào. i u 2. oàn có nhi m v phúc tra k t qu ki m tra b nh vi n năm 2005 (có danh sách kèm theo) và báo cáo k t qu sau khi k t thúc t phúc tra cho Lãnh o B và H i ng xét ch n b nh vi n xu t s c toàn di n c a B Y t . i u 3. Quy t nh này có hi u l c k t ngày ký. oàn s gi i th sau khi hoàn thành nhi m v . i u 4. Các Ông/Bà: Ch t ch Công oàn Y t Vi t Nam, Chánh Văn phòng, V trư ng các V : i u tr , Pháp ch , T ch c cán b , Thanh tra và các Ông/Bà có tên i u 1 ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này./. KT. B TRƯ NG TH TRƯ NG Nguy n Th Xuyên
Đồng bộ tài khoản