Quyết định số 4706/2005/QĐ-BYT

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
47
lượt xem
4
download

Quyết định số 4706/2005/QĐ-BYT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 4706/2005/QĐ-BYT về việc giao nhiệm vụ cho các đơn vị thực hiện công tác mua sắm trang thiết bị y tế, thuốc, vật tư, hoá chất, phương tiện bảo hộ phòng chống đại dịch cúm A (H5N1) ở người do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 4706/2005/QĐ-BYT

  1. B YT C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ****** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 4706/2005/Q -BYT Hà N i, ngày 08 tháng 12 năm 2005 QUY T NNH V VI C GIAO NHI M V CHO CÁC ĐƠN V TH C HI N CÔNG TÁC MUA S M TRANG THI T B Y T , THU C, V T TƯ, HOÁ CH T, PHƯƠNG TI N B O H PHÒNG CH NG Đ I D CH CÚM A (H5N1) NGƯ I B TRƯ NG B YT Căn c Ngh nh s 49/2003/N -CP, ngày 15/5/2003 c a Chính ph qui nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c b máy B Y t ; Căn c Quy t nh s 1239/Q -TTg ngày 15/11/2005 c a Th tư ng Chính ph v vi c b sung kinh phí năm 2005 cho công tác phòng, ch ng i d ch cúm A (H5N1) ngư i; Theo ngh c a ông V trư ng V T ch c cán b , V trư ng V K ho ch – Tài chính kiêm Trư ng Ti u ban h u c n – Ban ch o qu c gia phòng ch ng d ch SARS và cúm A (H5N1) ngư i. QUY T NNH: i u 1. Giao nhi m v cho các v , c c và các ơn v có tên sau ây th c hi n công tác mua s m trang thi t b y t , thu c, v t tư, hoá ch t, phương ti n b o h phòng ch ng i d ch cúm A (H5N1) ngư i. 1. V Trang thi t b và thu c ph c v công tác i u tr : Giao cho ông V trư ng V i u tr ch u trách nhi m xây d ng danh m c, s lư ng trang thi t b và thu c ph c v công tác i u tr . 2. V Trang thi t b , v t tư, hoá ch t và trang b phòng h kh i d phòng: Giao cho ông C c trư ng C c Y t d phòng Vi t Nam ch u trách nhi m xây d ng danh m c và s lư ng trang thi t b , phương ti n b o h và hoá ch t ph c v công tác phòng ch ng d ch. 3. V Tiêu chu n k thu t và giá: Giao cho ông V trư ng V Trang thi t b và công trình y t ph i h p v i V K ho ch – Tài chính ch u trách nhi m thNm nh c u hình và giá các lo i trang thi t b , phương ti n và hoá ch t ph c v công tác i u tr phòng ch ng d ch làm cơ s cho vi c xây d ng k ho ch u th u.
  2. 4. V ào t o hu n luy n: Giao cho ông V trư ng V Khoa h c và ào t o ph i h p v i các v , c c ch c năng và các ơn v liên quan t ch c t p hu n tính năng, k năng, cách s d ng và b o qu n Trang thi t b , phương ti n b o h phòng ch ng d ch b nh. 5. V thu c Tamiflu (Oseltamivir photphate): Giao cho C c Qu n lý Dư c Vi t Nam àm phán v i hãng s n xu t thu c Tamiflu (Oseltamivir photphate), t ch c s n xu t trong nư c và mua d phòng theo k ho ch ư c Lãnh o B phê duy t. 6. T ng h p trình k ho ch u th u và k ho ch phân b : Giao cho V K ho ch – Tài chính ch u trách nhi m ph i h p v i các v , c c ch c năng hư ng d n các ơn v ư c phân công th c hi n u th u mua s m Trang thi t b , thu c, v t tư, hoá ch t, phương ti n b o h theo quy ch u th u hi n hành và l p k ho ch phân b trang thi t b , v t tư, hoá ch t, phương ti n b o h cho các ơn v th c hi n. 7. ơn v t ch c th c hi n u th u mua s m: Giao cho Ban qu n lý th c hi n k ho ch mua s m khNn c p trang thi t b y t , thu c, v t tư, hoá ch t, phương ti n b o h phòng ch ng i d ch cúm A (H5N1) ngư i t ch c th c hi n u th u mua s m Trang thi t b y t , thu c, v t tư, hoá ch t, phương ti n b o h phòng ch ng d ch theo úng các quy nh hi n hành c a Nhà nư c. 8. T p th Lãnh oB : Ch o chung, thư ng xuyên ki m tra ôn c vi c tri n khai th c hi n nhi m v c a các ơn v và Ban qu n lý th c hi n k ho ch phòng ch ng d ch cúm A, gi i quy t nh ng khó khăn vi c mua s m ư c k p th i và t hi u qu cao ( nh kỳ h p và chi u th hai hàng tu n); Phân công các ng chí Th trư ng tr c ti p ch o m t s công vi c sau: 8.1. GS.TS. Lê Ng c Tr ng: Th trư ng B Y t ch u trách nhi m tr c ti p ch o thNm nh c u hình, giá các lo i trang thi t b , v t tư, hoá ch t phương ti n b o h phòng ch ng d ch làm cơ s cho vi c xây d ng k ho ch u th u. 8.2. TS. Tr n Chí Liêm: Th trư ng B Y t ch u trách nhi m giúp B trư ng phân b các lo i trang thi t b , v t tư, hoá ch t phương ti n b o h phòng ch ng d ch cho các ơn v và a phương. 8.3. TS. Nguy n Th Xuyên: Th trư ng B Y t ch u trách nhi m ch o xây d ng danh m c, s lư ng trang thi t b , thu c và ch o công tác ào t o, t p hu n ph c v công tác i u tr và h i s c c p c u. 8.4. PGS.TS. Tr nh Quân Hu n: Th trư ng B Y t ch u trách nhi m giúp B trư ng ch o chung; ng th i ch o vi c xây d ng danh m c và s lư ng trang thi t b ,
  3. phương ti n b o h và hoá ch t ph c v công tác phòng ch ng d ch; ch o phê duy t k ho ch u th u và phê duy t k t qu u th u. i u 2. Quy t nh này có hi u l c thi hành k t ngày ký ban hành và thay th Quy t nh s 4278/Q -BYT ngày 14 tháng 11 năm 2005 c a B trư ng B Y t v vi c giao nhi m v cho các ơn v th c hi n công tác mua s m trang thi t b , v t tư, hoá ch t, phương ti n b o h phòng ch ng d ch cúm gia c m và i d ch cúm ngư i. i u 3. Các ông Chánh Văn phòng B , V trư ng V T ch c cán b , V trư ng V K ho ch – Tài chính, V trư ng V Trang thi t b và Công trình y t , V trư ng V Khoa h c và ào t o, C c trư ng C c y t d phòng Vi t Nam, C c trư ng C c Qu n lý Dư c Vi t Nam, Ban qu n lý th c hi n k ho ch phòng ch ng d ch cúm A và Th trư ng ơn v liên quan ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này. B TRƯ NG Tr n Th Trung Chi n
Đồng bộ tài khoản