Quyết định số 472-QĐ/HĐNN8

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:8

0
57
lượt xem
3
download

Quyết định số 472-QĐ/HĐNN8

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 472-QĐ/HĐNN8 về việc bổ sung, sửa đổi thuế doanh thu và thuế tiêu thụ đặc biệt do Hội đồng nhà nước ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 472-QĐ/HĐNN8

  1. H I NG NHÀ NƯ C C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 472-Q /H NN8 Hà N i, ngày 10 tháng 9 năm 1991 QUY T NNH C AH I NG NHÀ NƯ C S 472-H NN8 NGÀY 10-9-1991 B SUNG S A I THU DOANH THU VÀ THU TIÊU TH C BI T H I NG NHÀ NƯ C NƯ C C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM Căn c vào i u 100 c a Hi n pháp Nư c C ng hoà Xã h i Ch nghĩa Vi t Nam; Căn c vào i u 9 c a Lu t thu doanh thu và i u 9 c a Lu t thu tiêu th c bi t; Theo ngh c a H i ng B trư ng và báo cáo th m tra c a U ban kinh t , k ho ch và ngân sách c a Qu c h i; QUY T NNH I. S a i b sung thu su t i v i m t s nghành ngh kinh doanh trong bi u thu doanh thu ban hành kèm theo Lu t thu doanh thu như sau: M C I. NGHÀNH S N XU T 1- Thêm vào i m 9: Clanhke: 5%. 2- Thêm vào i m 15: nư c á dùng vào ph c v ánh b t thu s n: 2%. 3- S a l i i m 22 như sau: - In, xu t b n sách báo các lo i: 1%. Riêng i v i in và xu t b n sách chính tr , sách giáo khoa, sách khoa h c k thu t, sách ph c v thi u nhi, sách báo in b ng ti ng dân t c thi u s : 0%. - In, xu t b n và ho t ng khác trong nghành in, xu t b n: 4%. 4- S a l i i m 28 ph n "Riêng gia công..." thay b ng gia công các ngành hàng (tính trên ti n gia công): 6%. 5- Thêm vào i m 29: + S n xu t con gi ng: gia súc, gia c m: 1%.
  2. 6- Thêm m t i m vào sau i m 29 thành i m 30: các lo i công c s n xu t: 1%. M C III. NGÀNH V N T I - Thêm m t i m vào sau i m 2 thành i m 3: v n t i hành khách n i thành, n i th : 1%. M C IV. NGHÀNH THƯƠNG NGHI P S a i, b xung thu su t i v i m t s ngành hàng kinh doanh thương nghi p và s p x p l i m c IV ngành thương nghi p như sau: 1- Bán lương th c, th c phNm và rau qu tươi s ng (tr h p), thu c ch a b nh, nguyên li u, nhiên li u, v t li u, ch t t, thi t b ph tùng, d ng c thí nghi m, d ng c y t , giáo d c, chơi tr em, cây gi ng, con gi ng: 1%. 2- Bán vàng, b c, á quý: 2%. 3- Bán hàng khác s n xu t trong nư c: 2%. 4- Bán hàng tiêu dùng nh p khNu: 4%. Riêng: - Rư u, bia: 10% - M phNm, u video, xăng: 8% - Ôtô du l ch, tivi màu, xe g n máy, h p, nư c gi i khát: 6% 5- Kinh doanh xu t khNu: 1% 6- Cung ng tàu bi n: 4% 7- Buôn chuy n: 2% 8- i lý bán hàng, bán hàng ký g i, u thác mua, bán hàng (tính trên ti n hoa h ng): 12% 9- Nh ng cơ s kinh doanh (tr buôn chuy n) có s sách k toán, hoá ơn úng ch , ư c cơ quan thu công nh n, thì ư c tính thu doanh thu trên s chênh l ch gi a giá bán hàng và giá mua hàng: 14% Riêng: - Kinh doanh mu i: 4% - Kinh doanh nông s n th c phNm, rau qu tươi và thu s n: 10%. - Kinh doanh rư u, bia, hàng i n t , hàng i n l nh, xe g n máy, ôtô du l ch t 15 ch ng i tr xu ng, m phNm, xăng: 16%.
  3. - Kinh doanh vàng, b c, á quý: 15%. M C VI. NGHÀNH DNCH V 1- Thêm vào i m 3: Kinh doanh ngo i t : 0,5%. 2- Thêm vào cu i i m 14: Riêng d ch v công c ng: 1%. 3- Thêm vào cu i i m 15d: Môi gi i v n t i hàng h i và các lo i khác: 15%. II. S a i thu su t i v i m t s m t hàng trong Bi u thu tiêu th c bi t c a Lu t thu tiêu th c bi t như sau: 1.Thu c hút: Thay i m b cũ b ng các i m b, c, d m i: b) Thu c lá i u có u l c, s n xu t ch y u b ng nguyên li u nh p khNu: 50%. c) Thu c lá i u có u l c, s n xu t ch y u b ng nguyên li u trong nư c: 35%. d) Thu c lá i u không có u l c, xì gà: 25%. 2. Rư u các lo i: - Trên 40o: 50% - T 30o n 40o: 40% - Dư i 30o, k c rư u hoa qu , rư u thu c: 20%. III. Quy t nh này có hi u l c thi hành k t ngày 1 tháng 10 năm 1991. Võ Chí Công ( ã ký) BI U THU DOANH THU (Ban hành kèm theo Lu t thu doanh thu ngày 30 tháng 6 năm 1990, ã ư c H i ng Nhà nư c s a i, b xung trong phiên h p ngày 10 tháng 9 năm 1991) Ngành ngh Thu su t (%) I. Ngành s n xu t
  4. 1. Di n thương phNm 8 2. Khai thác h m m 2 Riêng khai thác than h m lò 1 3. Khai thác d u m , hơi t,vàng 8 Riêng khai thác vàng h m lò 5 4. Luy n kim lo i: a) Luy n, cán, kéo kim lo i en, luy n c c 2 b) Luy n, cán, kéo kim lo i màu 4 c) Luy n, cán, kéo kim lo i quý (vàng, b c) 8 5. S n xu t, l p ráp cơ khí: a) Máy móc, thi t b , công c 1 b) S n phNm cơ khí tiêu dùng 4 Riêng i n cơ khí: bàn là, qu t i n, bi n th i n dư i 15A, bơm 6 nư c i n dư i 10m3/h 6. S n xu t, l p ráp s n phNm i n t 8 7. S n phNm hoá ch t 6 Riêng hoá ch t cơ b n, phân bón, thu c tr sâu 1 8.Thu c ch a b nh 1 9.V t li u xây d ng, k c Clanhke 5 Riêng xi măng: + Mác P300 10 + Mác dư i P300 (xí nghi p a phương) 6 10. Khai thác lâm s n 4 11. Ch bi n lâm s n và s n xu t g 5 12. Gi y và s n phNm b ng gi y 4 Riêng b t gi y 2 13. G m, sành s , thu tinh 4 Riêng thu tinh dùng cho y t 1 14. Xay, xát, ch bi n lương th c 2 Riêng mì ănli n 6 15. Công nghi p th c phNm 6
  5. Riêng: - Mu i 1 - Nư c á dùng cho ánh b t thu s n 2 -S ah p 4 - Cà phê, chè, mì chính, ư ng, bánh k o, h p khác 8 16. Khai thác thu s n 2 17. Ch bi n thu s n 3 18. D t: a) Ch bi n s i, d t th công và bán cơ khí 4 b) D t máy: d t v i, d t kim 6 c) S n xu t s i len 8 19. S n phNm may m c, gi y v i 4 20. S n xu t nguyên li u da, v i gi da 4 21. S n phNm b ng da, b ng v i gi da 6 22. In, xu t b n sách báo các lo i 1 Riêng: - In và xu t b n sách chính tr , sách giáo khoa, sách khoa h c k 0 thu t, sách ph c v thi u nhi, sách, báo in b ng ti ng dân t c thi u s - In, xu t b n và ho t ng khác trong ngành in, xu t b n 4 23. D ng c thí nghi m, y t , giáo d c, chơi tr em, gi y v h c 1 sinh 24. D ng c th d c, th thao, nh c c và ph tùng 2 25.Th c ăn gia súc 2 26. Hàng m ngh (tiêu th n i a) 8 27. Hàng m phNm các lo i 10 28. S n xu t, ch bi n khác: Riêng gia công các ngành hàng (tính trên ti n gia công) 6 29. Kinh doanh nông nghi p không thu c di n n p thu nông nghi p 2 Riêng s n xu t con gi ng gia súc, gia c m 1 30. S n xu t các lo i công c s n xu t 1 II. Ngành xây d ng
  6. 1. Có bao th u nguyên v t li u 3 2. Không bao th u nguyên v t li u (bao g m c kh o sát thi t k , xây 5 d ng nhà xư ng, ư ng xá, c u c ng, h m lò, n m c, trang trí n i th t...) III. Ngành v n t i 1.V n t i hàng hoá 2 Riêng v n t i b ng phương ti n thô sơ mi n núi, h i o... 1 2. V n t i hành khách, hàng không 4 3. V n t i hành khách n i thành, n i th 1 IV. Ngành thương nghi p 1. Bán lương th c, th c phNm, rau qu tươi s ng (t h p), thu c 1 ch a b nh, nguyên li u, nhiên li u, v t li u, ch t t, thi t b , ph tùng, d ng c thí nghi m, d ng c y t , giáo d c, chơi tr em, cây gi ng con gi ng 2. Bán vàng, b c, á quý 2 3. Bán hàng khác s n xu t trong nư c 2 4. Bán hàng tiêu dùng nh p khNu 4 Riêng: - Rư u, bia 10 - M phNm, u video, xăng 8 - Ôtô du l ch, ti vi màu, xe g n máy, h p, nư c gi i khát 6 5. Kinh doanh xu t khNu 1 6. Cung ng tàu bi n 4 7. Buôn chuy n 2 8. i lý bán hàng, bán hàng ký g i, u thác mua, bán hàng (tính trên 12 ti n hoa h ng) 9. Cơ s kinh doanh (tr buôn chuy n) có s sách k toán, hoá ơn 14 úng ch , ư c cơ quan thu công nh n thì ư c tính thu doanh thu trên s chênh l ch gi a giá bán hàng và giá mua hàng Riêng: - Kinh doanh mu i 4 - Kinh doanh nông s n th c phNm, rau qu tươi và thu s n 10 - Kinh doanh rư u, bia, hàng i n t , hàng i n l nh, xe g n máy, ôtô 16 du l ch 15 ch ng i tr xu ng, xăng, m phNm - Kinh doanh vàng, b c, á quý 15 V. Ngành ăn u ng
  7. 1. Quán hàng ăn u ng bình dân 4 2. C a hàng ăn u ng cao c p (có ti n nghi t t) 10 VI. Ngành d ch v 1. S a ch a cơ khí, phương ti n v n t i, máy kéo 2 2. D ch v khoa h c, k thu t, bưu i n 4 3. Tín d ng ngân hàng 6 Riêng: a) Tín d ng ngân hàng nông nghi p, h p tác xã tín d ng 4 b) Tín d ng ngân hàng ngo i thương 8 c) Kinh doanh ngo i t 0.5 4. C m , b o hi m 4 5. X p d hàng hoá, cho thuê kho, b n bãi 4 6. D ch v giáo d c, d y ngh , văn hoá, ngh thu t, y t , th d c th 4 thao, tư v n pháp lu t 7. Ch p, in, phóng nh 6 8. S a ch a thi t b i nt ,t á, t l nh, máy i u hoà nhi t 6 9. Chi u video, qu ng cáo, in băng, thu băng, sang băng 8 10. Cho thuê c a hàng, dùng phòng cư i, h i trư ng, xe hơi 8 Riêng cho thuê nhà 10 11. Kinh doanh khách s n, phòng ng , d ch v du l ch, tham quan 10 12. D ch v u n tóc, may o, nhu m, gi t là, tNy h p 6 13. M vi n 8 14. D ch v khác 4 Riêng d ch v công c ng 1 15. D ch v c bi t a) Khiêu vũ, ua ng a, ua xe 30 b) Phát hành s x 30 c) i lý tàu bi n 40 d) Môi gi i v n t i hàng h i và các lo i khác 15
  8. BI U THU TIÊU TH C BI T (t i i u 9 c a Lu t thu tiêu th c bi t ban hành ngày 30-6-1990, ã ư c H i ng Nhà nư c s a i, b sung trong phiên h p ngày 10-9-1991) S TT M t hàng Thu su t (%) 1 Thu c hút 20 2 Thu c lá lá, thu c lá s i 50 3 Thu c lá i u có u l c, s n xu t ch y u b ng nguyên li u 35 nh p khNu 4 25 Thu c lá i u có u l c, s n xu t ch y u b ng nguyên li u 5 trong nư c 50 6 Thu c lá i u không có u l c, xì gà 40 Rư u các lo i: 20 Trên 40o 50 T 30o n 40o 70 Dư i 30o, k c rư u hoa qu , rư u thu c 70 Bia các lo i 70 Pháo Bài lá Vàng mã
Đồng bộ tài khoản