Quyết định số 472/QĐ-TTr

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:7

0
40
lượt xem
1
download

Quyết định số 472/QĐ-TTr

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 472/QĐ-TTr về việc ban hành một số mẫu để xử lý đơn thư do Thanh tra Bộ Giao thông vận tải ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 472/QĐ-TTr

  1. B GIAO THÔNG V N T I C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T THANH TRA B NAM ***** c l p - T do - H nh phúc ******* S : 472/Q -TTr Hà N i, ngày 29 tháng 09 năm 2006 QUY T NNH V VI C BAN HÀNH M T S M U X LÝ ƠN THƯ CHÁNH THANH TRA B GIAO THÔNG V N T I Căn c Lu t khi u n i, t cáo và Ngh nh 53/2005/N -CP ngày 19/4/2005 c a Chính ph quy nh chi ti t và hư ng d n thi hành Lu t khi u n i, t cáo; Căn c Quy t nh s 21/2004/Q -BGTVT ngày 21/11/2004 c a B trư ng B Giao thông v n t i quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a Thanh tra B Giao thông v n t i; Ti p theo Quy t nh s 11/Q -TTr ngày 26/2/2001 v vi c ban hành Quy ch xây d ng, ban hành và qu n lý văn b n hành chính c a Thanh tra B ; Theo ngh c a Phòng T ng h p, QUY T NNH: i u 1. Ban hành kèm theo Quy t nh này m t s m u văn b n x lý ơn thư khi u n i, t cáo, bao g m: 1. M u s 1: Phi u hư ng d n ngư i khi u n i. 2. M u s 2: Phi u chuy n ơn t cáo cho cơ quan, ơn v thu c B Giao thông v n t i. 3. M u s 3: Phi u chuy n ơn t cáo cho cơ quan, ơn v không thu c B Giao thông v n t i. 4. M u s 4: Phi u chuy n, tr ơn khi u n i theo i u 6 Ngh nh s : 53/2005/N - CP. 5. M u s 5: Thông báo v vi c th lý gi i quy t khi u n i, t cáo. i u 2. Cán b ư c phân công x lý ơn thư ph i nghiên c u k ơn thư nh n ư c, x lý úng quy nh c a pháp lu t v khi u n i, t cáo và các m u quy nh t i i u 1 Quy t nh này. i u 3. Lãnh o Thanh tra B , Trư ng, Phó Trư ng các Phòng và các cán b , công ch c Thanh tra B ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này./.
  2. CHÁNH THANH TRA Nơi nh n: - Như i u 3; - B trư ng ( b/c); - Văn phòng B (P/h); - V TCCB (P/h); - Lưu TTr. Nguy n Văn Hư ng M us 1 B GIAO THÔNG V N T I C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM THANH TRA B c l p - T do - H nh phúc ***** ******* S : /TTr Hà N i, ngày …….. tháng ……năm 200... PHI U HƯ NG D N (NGƯ I KHI U N I) Kính g i: …………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………….… B Giao thông v n t i nh n ư c ơn c a ông (bà) ghi ngày…..tháng…. năm 200 … Tóm t t n i dung khi u n i: ……………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………….… ……………………………………………………………………………………………………………… N i dung hư ng d n: Căn c Lu t khi u n i, t cáo, khi u n i trên c a ông (bà) thu c thNm quy n gi i c a:………………………………………………...………….…………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………… Ghi chú: B Giao thông v n t i ch hư ng d n m t l n v khi u n i nêu trên. Theo nhi m v B trư ng phân công, Thanh tra B Giao thông v n t i hư ng d n ông (bà) n úng thNm quy n ư c xem xét, gi i quy t theo quy nh c a pháp lu t./.
  3. CHÁNH THANH TRA Nơi nh n: - Như trên; - Lưu TTr. M us 2 B GIAO THÔNG V N T I C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM THANH TRA B c l p - T do - H nh phúc ***** ******* S : /TTr Hà N i, ngày …….. tháng ……năm 200... PHI U CHUY N ƠN T CÁO (CHO CƠ QUAN, ƠN VN THU C B GTVT) Kính g i: B Giao thông v n t i nh n ư c ơn c a ông (bà):………….……………………………….………….… ghi ngày…..tháng…. năm 200… a ch : …………………………………………………………………………………………………………….… ……………………………………………………………………………………………………………… Tóm t t n i dung t cáo: ……………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………… Căn c Lu t khi u n i, t cáo và các văn b n hư ng d n thi hành, t cáo trên thu c thNm quy n gi i quy v. Thanh tra B ngh Th trư ng ơn v xem xét, gi i quy t theo quy nh c a pháp lu t khi u n i, t cá pháp lu t v phòng, ch ng tham nhũng). (Ghi chú: G i kèm theo Phi u chuy n b n chính ơn t cáo)
  4. ngh ơn v báo cáo B GTVT (qua Thanh tra B ) k t qu gi i quy t./. CHÁNH THANH TRA Nơi nh n: - Như trên; - Ngư i t cáo (thay t/báo); - Lưu TTr. M us 3 B GIAO THÔNG V N T I C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM THANH TRA B c l p - T do - H nh phúc ***** ******* S : /TTr Hà N i, ngày …….. tháng ……năm 200... PHI U CHUY N ƠN T CÁO (CHO CƠ QUAN, ƠN VN KHÔNG THU C B GTVT) Kính g i: ……………………………………………………………………..……… ……………………………………………………………………………. B Giao thông v n t i nh n ư c ơn c a ông (bà) …………………………………………………………..…………………………………………………… ghi ngày…....tháng……. năm 200… a ch : ……………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………… Tóm t t n i dung t cáo: ……………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………… Căn c Lu t khi u n i, t cáo và các văn b n hư ng d n thi hành, t cáo trên thu c thNm quy n gi i quy
  5. cơ quan. Theo nhi m v B trư ng phân công, Thanh tra B chuy n t cáo trên n Quý cơ quan xem xét, gi i tr l i ngư i t cáo theo quy nh c a pháp lu t. (Ghi chú: G i kèm theo Phi u chuy n b n chính ơn t cáo) ngh Quý cơ quan thông báo k t qu gi i quy t cho B GTVT (qua Thanh tra B GTVT) bi t, ph CHÁNH THANH TRA Nơi nh n: - Như trên; - Ngư i t cáo (thay t/báo); - Lưu TTr. M us 4 B GIAO THÔNG V N T I C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM THANH TRA B c l p - T do - H nh phúc ***** ******* S : /TTr Hà N i, ngày …….. tháng ……năm 200... PHI U CHUY N, TR ƠN KHI U N I DO I BI U QU C H I, I BI U H I NG NHÂN DÂN, Y BAN M T TR N T QU C VI T NAM VÀ CÁC T CH C THÀNH VIÊN C A M T TR N HO C CÁC CƠ QUAN BÁO CHÍ CHUY N N THEO I U 6 N 53/2005/N -CP Kính g i: …………………………………………………………………..……………… …………………………………………..……………………………………… B Giao thông v n t i nh n ư c ơn khi u c a ông (bà) ghi ngày…..tháng…. năm 200… a ch : …………………………………………………………….………………………………………………… ……………………………………………………………………………………….……………………… Do Quý cơ quan chuy n n.
  6. Tóm t t n i dung khi u n i: ……………………………………………………………………………………………….……………… ………………………………………………………………………………………………………….…… ……………………………………………………………………………………………………….……… Lý do: Căn c Lu t khi u n i, t cáo, khi u n i trên không thu c thNm quy n gi i quy t c a B trư ng B Theo nhi m v B trư ng phân công, Thanh tra B Giao thông v n t i xin g i tr l i và thông báo Qu bi t./. CHÁNH THANH TRA Nơi nh n: - Như trên; - B trư ng ( b/c); - Lưu TTr. M us 5 B GIAO THÔNG V N T I C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM THANH TRA B c l p - T do - H nh phúc ******* ******* S : /TTr Hà N i, ngày …….. tháng ……năm 200… THÔNG BÁO V VI C TH LÝ GI I QUY T KHI U N I, T CÁO Kính g i: …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… B Giao thông v n t i nh n ư c ơn c a ông (bà) ghi ngày…..tháng…. năm 200… Căn c Lu t khi u n i, t cáo và ý ki n c a B trư ng B GTVT ngày.…tháng….năm 200…, Thanh tra thông v n t i thông báo cho ông (bà) v vi c th lý gi i quy t khi u n i (ho c t cáo) như sau: N i dung thu c th m quy n gi i quy t c a B GTVT: ………………………………………………………………………………………………………………
  7. ……………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………… Ông (bà) ph i cung c p y ch ng c liên quan n khi u n i (ho c t cáo) khi có yêu c u; và có quy hi n nghĩa v theo quy nh c a pháp lu t. Theo nhi m v B trư ng phân công, B Giao thông v n t i xin thông báo ông (bà) bi t./. CHÁNH THANH TRA Nơi nh n: - Như trên; - B trư ng ( b/c); - ….( p/h p); - Lưu TTr.
Đồng bộ tài khoản