Quyết định số 476/QĐ-BBCVT

Chia sẻ: Quyen Linh | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
32
lượt xem
1
download

Quyết định số 476/QĐ-BBCVT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 476/QĐ-BBCVT về việc Cho phép triển khai cung cấp dịch vụ điện thoại Internet loại hình PC-to-PC trong nước và quốc tế và loại hình PC-to-Phone chiều đi quốc tế do Bộ Bưu chính, Viễn thông ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 476/QĐ-BBCVT

  1. BỘ BƯU CHÍNH, VIỄN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM THÔNG Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ****** ******** Số: 476/QĐ-BBCVT Hà Nội, ngày 27 tháng 06 năm 2003 QUYẾT ĐỊNH CHO PHÉP TRIỂN KHAI CUNG CẤP DỊCH VỤ ĐIỆN THOẠI INTERNET LOẠI HÌNH PC-TO-PC TRONG NƯỚC VÀ QUỐC TẾ VÀ LOẠI HÌNH PC-TO-PHONE CHIỀU ĐI QUỐC TẾ BỘ TRƯỞNG BỘ BƯU CHÍNH, VIỄN THÔNG Căn cứ Pháp lệnh Bưu chính, Viễn thông ngày 25 tháng 05 năm 2002; Căn cứ Nghị định số 90/2002/NĐ-CP ngày 11/11/2002 của Chính phủ qui định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Bưu chính, Viễn thông; Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Viễn thông, QUYẾT ĐỊNH Điều 1: Nay qui định dịch vụ điện thoại Internet loại hình “PC-to-PC trong nước và quốc tế” và “ PC-to-Phone chiều đi quốc tế” là các dịch vụ viễn thông giá trị gia tăng. Điều 2: Cho phép các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ ứng dụng Internet trong viễn thông (OSP viễn thông) được cung cấp dịch vụ điện thoại Internet loại hình PC-to-PC trong nước và quốc tế và loại hình PC-to-Phone chiều đi quốc tế kể từ ngày 01/7/2003. Điều 3: Vụ Viễn thông và Vụ Kế hoạch Tài chính hướng dẫn các doanh nghiệp triển khai cung cấp dịch vụ điện thoại Internet loại hình PC-to-PC trong nước và quốc tế và loại hình PC-to-Phone chiều đi quốc tế thực hiện các qui định về kỹ thuật nghiệp vụ và về giá cước. Điều 4: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Điều 5: Chánh Văn phòng, Chánh Thanh tra, các Vụ trưởng, Cục trưởng, thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ Bưu chính, Viễn thông, các doanh nghiệp viễn thông và Internet chịu trách nhiệm thi hành quyết định này. KT/ BỘ TRƯỞNG BỘ BƯU CHÍNH, VIỄN THÔNG THỨ TRƯỞNG
  2. Nơi nhận: - Như điều 5; - Bộ trưởng (để b/c) - Lưu VT, Vụ VT. Lê Nam Thắng
Đồng bộ tài khoản