Quyết định số 4777/QĐ-BCT

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:9

0
35
lượt xem
3
download

Quyết định số 4777/QĐ-BCT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 4777/QĐ-BCT về việc giao nhiệm vụ năm 2008 thuộc đề án phát triển và ứng dụng công nghệ sinh học trong lĩnh vực công nghiệp chế biến đến năm 2020 do Bộ Công thương ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 4777/QĐ-BCT

  1. B CÔNG THƯƠNG C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T ------- NAM c l p – T do – H nh phúc ------------ S : 4777/Q -BCT Hà N i, ngày 01 tháng 09 năm 2008 QUY T NNH V VI C GIAO NHI M V NĂM 2008 THU C ÁN PHÁT TRI N VÀ NG D NG CÔNG NGH SINH H C TRONG LĨNH V C CÔNG NGHI P CH BI N N NĂM 2020 B TRƯ NG B CÔNG THƯƠNG Căn c Ngh nh s 189/2007/N -CP ngày 27 tháng 12 năm 2007 c a Chính ph quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a B Công Thương; Căn c Ngh nh s 81/2002/N -CP ngày 17 tháng 10 năm 2002 c a Chính ph quy nh chi ti t thi hành m t s i u c a Lu t Khoa h c Công ngh ; Căn c Quy t nh s 14/2007/Q -TTg ngày 25 tháng 1 năm 2007 c a Th tư ng Chính ph v vi c phê duy t án phát tri n và ng d ng công ngh sinh h c trong lĩnh v c công nghi p ch bi n n năm 2020; Căn c Quy t nh s 1513/Q -BTC ngày 09 tháng 7 năm 2008 c a B Tài chính v vi c b sung d toán chi ngân sách nhà nư c năm 2008 và Công văn s 1641/BKHCN-KHTC ngày 10 tháng 7 năm 2008 c a B Khoa h c và Công ngh v vi c hư ng d n b sung k ho ch khoa h c công ngh năm 2008 c a các B , ngành; Theo ngh c a V trư ng V Khoa h c và Công ngh và T trư ng T giúp vi c, QUY T NNH i u 1. Giao nhi m v năm 2008 thu c án phát tri n và ng d ng Công ngh sinh h c trong lĩnh v c công nghi p ch bi n n năm 2020 cho các ơn v th c hi n theo ph l c Quy t nh này. i u 2. Các ơn v ư c giao nhi m v có trách nhi m th c hi n y theo Quy ch qu n lý án và Quy ch tuy n ch n t ch c, cá nhân ch trì th c hi n các tài, d án thu c án phát tri n và ng d ng công ngh sinh h c trong lĩnh v c công nghi p ch bi n n năm 2020. i u 3. Chánh Văn phòng B , T trư ng T giúp vi c, V trư ng các V : Khoa h c và Công ngh , Tài chính; Th trư ng các ơn v ư c giao nhi m v t i i u 1 ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này. KT. B TRƯ NG TH TRƯ NG Nơi nh n: - Như i u 3; - Các V : KHCN, TC, KH;
  2. - Lưu VT, T giúp vi c Lê Dương Quang
  3. PH L C DANH M C CÁC NHI M V NĂM 2008 THU C ÁN PHÁT TRI N VÀ NG D NG CÔNG NGH SINH H C TRONG LĨNH V C CÔNG NGHI P CH BI N N NĂM 2020 (Kèm theo Quy t nh s : 4777/Q -BCT ngày 01 tháng 09 năm 2008 c a B trư ng B Công Thương) A. CÁC NHI M V R-D ơn v tính: tri u ng Th ơn v ch K t qu và s n phNm gian TT Tên tài M c tiêu và n i dung chính trì/ph i h p chính th c hi n 1 2 3 4 5 6 I. Lĩnh v c Công ngh vi sinh: 1. Nghiên c u Vi n Công - Hoàn thi n công ngh và thi t b . - Hoàn thi n ư c công 7/200 hoàn thi n nghi p Th c ngh và thi t b . công ngh và phNm (B - Xây d ng mô hình s n xu t nư c - thi t b s n Công ch m t u tương qui mô 500 - Có mô hình s n xu t xu t nư c Thương) lít/m . nư c ch m t u tương 12/200 ch m t u b ng công ngh vi sinh tương - Tri n khai áp d ng mô hình vào quy mô 500 lít/m . th c ti n s n xu t. - Có k t qu áp d ng mô - ánh giá hi u qu kinh t . hình vào th c ti n s n xu t và s n xu t ư c 20.000 lít nư c ch m t u tương t tiêu chuNn ch t lư ng, v sinh an toàn th c phNm theo quy nh hi n hành. - ánh giá ư c hi u qu kinh t . 2. Nghiên c u Vi n NC M c tiêu: - Có ch ng men gi ng và 01/200 công ngh bông và phát nguyên li u phù h p s n xu t tri n nông Xây d ng quy trình công ngh và s n xu t - rư u Brandy nghi p Nha thi t b s n xu t rư u Brandy t t nho c a H (B Công nho c a Vi t Nam. - Có quy trình công ngh 6/201 Vi t Nam Thương) và mô hình thi t b s n N i dung: xu t th nghi m rư u Ph i h p: Brandy t nho Vi t Nam - L a ch n ch ng n m men và lo i (công su t 15.000 lít/năm) 1. Công ty nguyên li u áp ng yêu c u công
  4. TNHH Rư u ngh và ch t lư ng s n phNm. nho Ninh - Có 5.000 lít s n phNm Thu n rư u Brandy t nho Vi t - Xây d ng quy trình công ngh s n xu t rư u Brandy t nho Vi t Nam Nam (th nghi m trên mô hình thi t b ) t tiêu 2. TCTy Bia ng d ng công ngh enzym, công – Rư u – ngh lên men phù h p i u ki n chuNn ch t lư ng, v sinh an toàn th c phNm theo NGK Sài Vi t Nam. quy nh hi n hành. Gòn - Xây d ng mô hình s n xu t th nghi m rư u Brandy t nho công - ánh giá ư c hi u qu kinh t . su t 15.000 lít/năm và t ch c s n xu t th nghi m, thăm dò th trư ng. - Phân tích ch t lư ng s n phNm và ánh giá hi u qu kinh t 3. Nghiên c u Công ty c M c tiêu: - Có ch ng men gi ng và 01/200 công ngh ph n c n – nguyên li u phù h p s n xu t rư u Hà N i Xây d ng quy trình công ngh và s n xu t - rư u Brandy (TCTy Bia - thi t b s n xu t rư u Brandy t t qu v i và Rư u – NGK qu v i và m n c a Vi t Nam. - Có quy trình công ngh 12/200 m n c a Vi t Hà N i) và mô hình thi t b s n Nam N i dung: xu t th nghi m rư u Ph i h p: Brandy t qu v i và rư u - L c ch n ch ng n m men và lo i Brandy t qu m n Vi t Vi n Công nguyên li u áp ng yêu c u công Nam (công su t 10.000 nghi p Th c ngh và ch t lư ng s n phNm lít/năm) phNm (B Công - Xây d ng quy trình công ngh s n - Có 3.000 lít s n phNm Thương) xu t rư u Brandy t qu v i và rư u Brandy t qu v i và m n Vi t Nam ng d ng công ngh m n Vi t Nam (th enzym, công ngh lên men phù h p nghi m trên mô hình thi t i u ki n Vi t Nam. b ) t tiêu chuNn ch t lư ng v sinh an toàn th c - Xây d ng mô hình s n xu t th phNm theo các quy nh nghi m rư u Brandy t qu v i và hi n hành. m n Vi t Nam công su t 10.000 lít/năm và t ch c s n xu t th - ánh giá ư c hi u qu nghi m, thăm dò th trư ng. kinh t . - Phân tích ch t lư ng s n phNm và ánh giá hi u qu kinh t 4. Nghiên c u Vi n công M c tiêu: C i ti n quy trình công - Có quy trình công ngh 01/200 c i ti n công nghi p Th c ngh và thi t b s n xu t rư u c c i ti n s n xu t rư u ngh và thi t phNm (B s n Mai H (Hòa Bình) m b o c s n Mai H mb o - b s n xu t Công ch t lư ng và an toàn v sinh th c ch t lư ng và an toàn v rư u c s n Thương) phNm. sinh th c phNm s n xu t 6/200 Mai H (Hòa công nghi p (quy mô
  5. Bình) nh ). Ph i h p: N i dung: - Có mô hình thi t b s n Liên hi p h i - Nghiên c u c i ti n và hoàn thi n xu t rư u c s n Mai H KHKT Hòa công ngh s n xu t rư u c s n phù h p công ngh ã Bình Mai H phù h p s n xu t công ư c hoàn thi n (công nghi p (quy mô nh ). su t 400 lít rư u/ngày). - Nghiên c u c i ti n và hoàn thi n - Có mô hình trình di n mô hình thi t b s n xu t phù h p s n xu t rư u c s n Mai công ngh ã c i ti n. H . - Xây d ng mô hình trình di n và - Có 4.000 lít rư u s n t ch c s n xu t th nghi m rư u phNm rư u c s n Mai c s n Mai H . H s n xu t th nghi m t tiêu chuNn ch t lư ng, - Phân tích ch t lư ng s n phNm và v sinh an toàn th c phNm ánh giá hi u qu kinh t . theo quy nh hi n hành. - ánh giá ư c hi u qu kinh t . 5. Nghiên c u Vi n Công M c tiêu: - Có các ch ng vi sinh v t 1/200 s n xu t c n ngh sinh và enzym phù h p s n t nguyên h c và Công Xây d ng ư c quy trình công xu t. - li u s n lát nghi p Th c ngh và mô hình thi t b s n xu t khô, s n tươi phNm c n t nguyên li u s n lát khô, s n - Có quy trình công ngh 12/200 b ng công tươi b ng phương pháp ư ng hóa s n xu t c n t nguyên ngh ư ng (Trư ng và lên men ng th i không qua li u s n lát khô, s n tươi hóa và lên HBK Hà quá trình n u chín s n; Hi u su t b ng phương pháp ư ng men ng N i) t ng thu h i c n t ≥ 80% so v i hóa và lên men ng th i th i hi u su t lý thuy t. không qua quá trình n u Ph i h p: chín s n; N i dung th c hi n: 1. Công ty c - Có mô hình thi t b s n ph n c n - - Nghiên c u và ng d ng công xu t th nghi m (qui mô rư u Hà N i ngh m i trong s n xu t c n t 200 lít c n 960/ngày); nguyên li u s n lát khô, s n tươi, Hi u su t t ng thu h i c n 2. Vi n Công g m: t ≥ 80% so v i hi u su t nghi p Th c lý thuy t phNm (B + Nguyên c u tuy n ch n ch ng vi Công sinh v t và enzym phù h p. - Có 2.000 lít s n phNm Thương) t TCCL theo quy nh. + Nghiên c u quy trình công ngh th y phân tinh b t s n thành ư ng - ánh giá ư c hi u qu (s d ng enzym và b qua quá trình kinh t … n u chín b t) + Nghiên c u và ng d ng công ngh ư ng hóa và lên men ng
  6. th i cho nguyên li u s n lát khô và s n tươi - S n xu t th nghi m c n t nguyên li u s n lát khô, s n tươi công su t 200 lít c n 960/ngày - Phân tích ch t lư ng s n phNm và ánh giá hi u qu kinh t . II. Lĩnh v c công ngh enzym & protein 6. Nghiên c u Vi n Nghiên M c tiêu: hoàn thi n công ngh và - Có quy trình công ngh 1/200 hoàn thi n c u Da- Gi y thi t b thu c da s d ng enzym thu c da ng d ng enzym công ngh và (B Công thay th hóa ch t và gi m thi u ô (g m: xác nh ư c các - thi t b thu c Thương) nhi m môi trư ng. lo i enzym phù h p; Hoàn 12/200 da s d ng thi n ư c công ngh enzym Ph i h p: N i dung; thu c da s d ng enzym). proteaza và lipaza Vi n Công - Nghiên c u l a ch n các lo i - Có mô hình thi t b ng ngh sinh enzym phù h p. d ng enzym trong các h c (Vi n công o n: h i tươi và tNy KHVN) - Hoàn thi n công ngh thu c da s lông. d ng enzym. - Có 6.000 BIA s n phNm - Thi t k k thu t và ch t o thi t da thu c s n xu t th b s d ng enzym trong các công nghi m trên thi t b và o n h i tươi và tNy lông. công ngh nghiên c u. - S n xu t th nghi m trên thi t b - ánh giá ư c hi u qu và công ngh nghiên c u. kinh t . - Phân tích ch t lư ng s n phNm và ánh giá hi u qu kinh t 7. Nghiên c u Vi n Công M c tiêu: T o ư c ch ng gi ng vi - Có ch ng gi ng vi sinh 1/200 công ngh ngh sinh sinh v t tái t h p sinh enzym phân v t tái t h p ư c t o ra s n xu t h c (Vi n h y lignin (lignin peroxidase, b ng công ngh gen - enzym lignin KHVN) laccase) và quy trình công ngh s n s n xu t enzym phân h y peroxidase xu t 2 lo i enzym trên ng d ng lignin (lipnin peroxidase, 12/200 và laccase t Ph i h p: trong công nghi p s n xu t gi y laccase). vi sinh v t tái t h p Vi n Gi y và N i dung: - Có quy trình công ngh ng d ng Xellulo s n xu t enzym phân h y trong công (TCTy Gi y - Nghiên c u t o ư c ch ng gi ng lignin tái t h p (quy mô nghi p s n Vi t Nam) vi sinh v t tái t h p b ng công phòng thí nghi m). xu t gi y ngh gen s n xu t enzym phân h y lignin. - Ho t l c c a enzym tương ương s n phNm - Nghiên c u xây d ng quy trình ngo i nh p cùng lo i. công ngh s n xu t enzym phân
  7. h y lignin tái t h p (quy mô phòng thí nghi m). - Có k t qu ng d ng enzym phân h y lignin - Phân tích, ánh giá ch t lư ng s n trong tNy tr ng b t gi y và kh màu nư c th i ch a phNm enzym. lignin và d n xu t (quy mô th c nghi m). - Nghiên c u ng d ng enzym phân h y lignin trong tNy tr ng b t gi y; Kh màu nư c th i ch a lignin và - ánh giá ư c hi u qu kinh t . d n xu t. - ánh giá hi u qu kinh t 8. Nghiên c u Vi n Công M c tiêu: T o ư c ch ng gi ng N i dung: 1/200 công ngh ngh sinh vi sinh v t tái t h p sinh enzym s n xu t h c (Vi n proteaza ki m ch u nhi t cao và - Có ch ng gi ng vi sinh - enzym KHVN) lipaza và quy trình công ngh s n v t tái t h p (b ng công proteaza và xu t 2 lo i enzym trên ng d ng ngh gen) sinh enzym 12/200 enzym lipaza Ph i h p: trong công nghi p thu c da và s n proteaza ki m ch u nhi t t ch ng vi xu t ch t tNy r a. cao và enzym lipaza. sinh v t tái 1. Vi n Hóa t h p h c công N i dung: - Có quy trình công ngh ng d ng nghi p (B (quy mô phòng thí trong công Công - Nghiên c u t o ư c ch ng gi ng nghi m) s n xu t enzym nghi p thu c Thương) vi sinh v t tái t h p b ng công proteaza ki m ch u nhi t da và s n ngh gen s n xu t enzym cao và enzym lipaza. xu t ch t tNy 2. Vi n proteaza ki m ch u nhi t cao và r a. Nghiên c u lipaza. - Ho t l c c a enzym Da – Gi y tương ương s n phNm (B Công - Nghiên c u xây d ng quy trình ngo i nh p cùng lo i. Thương) công ngh s n xu t enzym proteaza ki m ch u nhi t cao và lipaza (quy - K t qu ng d ng enzym mô phòng thí nghi m). proteaza ki m ch u nhi t cao và lipaza trong công - Phân tích, ánh giá ch t lư ng s n ngh thu c da và s n xu t phNm enzym. ch t tNy r a (quy mô th c nghi m). - Nghiên c u ng d ng enzym proteaza ki m ch u nhi t cao và - ánh giá ư c hi u qu lipaza ng d ng trong thu c da và kinh t . ch t tNy r a quy mô th c nghi m. - ánh giá hi u qu kinh t T ng c ng B. CÁC D ÁN S N XU T TH NGHI M
  8. ơn v tính: tri u ng Th ơn v ch gian TT Tên d án M c tiêu và n i dung chính K t qu và s n phNm chính trì/ph i h p th hi n 1. S n xu t th Vi n Công M c tiêu: Hoàn thi n công ngh và - Hoàn thi n ư c công 1/200 nghi m tinh nghi p Th c thi t b quy mô công nghi p s n ngh s n xu t tinh b t g o b t bi n tính phNm (B xu t tinh b t bi n tính b ng công bi n tính b ng enzym. - b ng công Công ngh enzym làm nguyên li u cho ngh enzym Thương) công nghi p dư c và công nghi p - Xây d ng ư c mô hình 12/20 làm nguyên th c phNm. dây chuy n thi t b s n li u cho Ph i h p: xu t tinh b t bi n tính g o, công nghi p N i dung chính: s n th y phân công su t 1 dư c, công Công ty t n/ngày d ng công nghi p th c TNHH i - T k t qu c a tài ã nghi m nghi p, ng b chuy n phNm Th nh (Phú thu, hoàn thi n công ngh và thi t giao. Th ) b s n xu t tinh b t bi n tính b ng công ngh enzym. - Có s n phNm tinh b t g o, tinh b t s n th y phân - Xây d ng dây chuy n s n xu t (2 t n/lo i s n phNm) t th nghi m tinh b t bi n tính có TCCL nguyên li u cho công su t 1 t n/ngày. công nghi p dư c và công nghi p th c phNm. - T ch c s n xu t th nghi m và xác nh th trư ng tiêu th s n - Xác nh ư c th trư ng phNm. tiêu th s n phNm. - Xây d ng và công b tiêu chuNn - Công b TCCL s n phNm cơ s t i các cơ quan qu n lý có theo quy nh. thNm quy n t ch t lư ng làm nguyên li u cho công nghi p dư c và công nghi p th c phNm. T ng c ng
Đồng bộ tài khoản