Quyết định số 479/2005/QĐ-CTN

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:120

0
66
lượt xem
4
download

Quyết định số 479/2005/QĐ-CTN

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 479/2005/QĐ-CTN về việc cho thôi quốc tịch Việt Nam do Chủ tịch nước ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 479/2005/QĐ-CTN

 1. CH TNCH NƯ C C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ****** c l p – T do - H nh phúc ******* S : 479/2005/Q -CTN Hà N i, ngày 19 tháng 05 năm 2005 QUY T NNH C A CH TNCH NƯ C V VI C CHO THÔI QU C TNCH VI T NAM CH TNCH NƯ C C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM Căn c vào i u 103 và i u 106 c a Hi n pháp nư c C ng hòa xã h i ch nghĩa Vi t Nam năm 1992 ã ư c s a i, b sung theo Ngh quy t s 51/2001/QH10 ngày 25 tháng 12 năm 2001 c a Qu c h i Khóa X, kỳ h p th 10. Căn c vào Lu t Qu c t ch Vi t Nam năm 1998. Xét ngh c a Chính ph t i T trình s 52/CP-XDPL ngày 21/4/2005. QUY T NNH : i u 1. Cho thôi qu c t ch Vi t Nam i v i 1.600 công dân hi n ang cư trú t i Trung Qu c ( ài Loan) có tên trong danh sách kèm theo Quy t nh này. i u 2. Quy t nh này có hi u l c k t ngày ký. Th tư ng Chính ph , B trư ng B Tư pháp, Ch nhi m Văn phòng Ch t ch nư c và nh ng công dân có tên trong danh sách nói t i i u 1 ch u trách nhi m thi hành quy t nh này. CH TNCH NƯ C C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM Tr n c Lương DANH SÁCH CÔNG DÂN VI T NAM CƯ TRÚ T I TRUNG QU C ( ÀI LOAN) Ư C THÔI QU C TNCH VI T NAM (Kèm theo Quy t nh s 479/2005/Q -CTN ngày 19 tháng 05 năm 2005 c a Ch t ch nư c) 1. Hoàng Th M Uyên, sinh ngày 04/8/1978 t i Lâm ng. Gi i tính: N Hi n trú t i: L U 8, S 1/283, Ư NG VĨNH PHÚC, KHÓM 19, PHƯ NG VĨNH AN, THÀNH PH TAM HÙNG, HUY N ÀI B C, ÀI LOAN 2. Tô Th Thu, sinh ngày 29/12/1978 t i B n Tre. Gi i tính: N Hi n trú t i: L U 5/2, S 14, NGÁCH 50, NGÕ 161, Ư NG C SƠN 1, KHÓM 14, PHƯ NG SƠN H , KHU C SƠN, THÀNH PH CAO HÙNG, ÀI LOAN 3. Huỳnh Th H nh, sinh ngày 24/3/1975 t i Long An. Gi i tính: N Hi n trú t i: S 5, Ư NG BÍCH GIANG, KHÓM 15, PHƯ NG VĂN MINH, THÀNH PH TÂN TRANG, HUY N ÀI B C, ÀI LOAN
 2. 4. Nguy n Th Kim Ti n, sinh ngày 04/5/1978 t i Tây Ninh. Gi i tính: N Hi n trú t i: S 32, THÔN TUY T SƠN 1, Ư NG ÔNG Ỳ, KHÓM 17, PHƯ NG THÁI XƯƠNG, THN TR N ÔNG TH , HUY N ÀI TRUNG, ÀI LOAN 5. L i Th Hà, sinh ngày 08/11/1981 t i H i Phòng. Gi i tính: N Hi n trú t i: S 10, Ư NG NH TRUNG H , KHÓM 1, THÔN PHÚ THU, XÃ TRUNG PH , HUY N GIA NGHĨA, ÀI LOAN 6. Nguy n Th Ki u Trang, sinh ngày 01/12/1980 t i Trà Vinh. Gi i tính: N Hi n trú t i: S 715/2, KHA LIÊU, KHÓM 12, THÔN ÔNG BÍCH, XÃ B C MÔN, HUY N ÀI NAM, ÀI LOAN 7. Lưu Thi u Ph ng, sinh ngày 20/6/1976 t i thành ph H Chí Minh. Gi i tính: N Hi n trú t i: S 192, Ư NG ÔNG SƠN, KHÓM 15, PHƯ NG TRUNG DOANH, THÀNH PH TÂN DOANH, HUY N ÀI NAM, ÀI LOAN 8. Tr n Th Tuy t Sương, sinh ngày 10/6/1980 t i B c Liêu. Gi i tính: N Hi n trú t i: S 109, Ư NG TH T HI N, KHÓM 10, PHƯ NG TÂN KỲ, THN TR N U NAM, HUY N VÂN LÂM, ÀI LOAN 9. Nguy n Th Kim Dung, sinh ngày 17/9/1966 t i Phú Th . Gi i tính: N Hi n trú t i: S 178, O N 1, Ư NG DÂN NGHĨA, KHÓM 10, XÃ NGŨ C , HUY N ÀI B C, ÀI LOAN 10. Tr n Sám Múi, sinh ngày 24/3/1978 t i ng Nai. Gi i tính: N Hi n trú t i: S 9, L U 2, Ư NG V N B N, KHÓM 9, PHƯ NG HOA GIANG, THÀNH PH B N KI U, HUY N ÀI B C, ÀI LOAN 11. Ch Nh t Sâu, sinh ngày 24/8/1981 t i ng Nai. Gi i tính: N Hi n trú t i: S 18, L U 4, H M 1, NGÕ 206, O N 3, Ư NG B C THÂM, KHÓM 12, THÔN V N PHÚC, XÃ THÂM KHANH, HUY N ÀI B C, ÀI LOAN 12. Châu CNm H ng, sinh ngày 11/7/1975 t i ng Tháp. Gi i tính: N Hi n trú t i: S 29/53, Ư NG TI U BÌNH, KHÓM 7, THÔN TI U BÌNH, XÃ I TH , HUY N CAO HÙNG, ÀI LOAN 13. Ph m Th Ng c Di m, sinh ngày 20/6/1979 t i Trà Vinh. Gi i tính: N Hi n trú t i: S 59 U NGHI P LÂM, KHÓM 5, THÔN TH Y LÝ, XÃ MAI SƠN, HUY N GIA NGHĨA, ÀI LOAN 14. Tr n Th Thúy Hà, sinh ngày 20/01/1977 t i Qu ng Ngãi. Gi i tính: N Hi n trú t i: S 26/10, Ư NG H C TI N, KHÓM 3, THÔN NHN CÁT, XÃ NGŨ CÁT, HUY N NGHI LAN, ÀI LOAN 15. Voòng S i Ph ng, sinh ngày 12/8/1970 t i Lâm ng. Gi i tính: N Hi n trú t i: S 35, THƯ NG T H , KHÓM 5, PHƯ NG THƯ NG H , THN TR N DƯƠNG MAI, HUY N ÀO VIÊN, ÀI LOAN 16. Ph m Th Thu, sinh ngày 06/12/1967 t i C n Thơ; Gi i tính: N Hi n trú t i: L U 2, S 76, Ư NG PHÚC TƯ NG, KHÓM 6, PHƯ NG NH T HÒA, THÀNH PH TH THÀNH, HUY N ÀI B C, ÀI LOAN 17. Tr n Kim Lán, sinh ngày 15/02/1977 t i Sóc Trăng. Gi i tính: N
 3. Hi n trú t i: S 56 NGÕ 101, Ư NG H I TRUNG, KHÓM 7, PHƯ NG H I TÂY, KHU AN NAM, THÀNH PH ÀI NAM, ÀI LOAN 18. H L c Múi, sinh ngày 15/8/1978 t i ng Nai. Gi i tính: N Hi n trú t i: S 144, Ư NG C NG BIÊN, KHÓM 14, THÔN PHONG C NG, XÃ PHƯƠNG SƠN, HUY N BÌNH ÔNG, ÀI LOAN 19. Nguy n Th Liên, sinh ngày 15/01/1974 t i H i Phòng. Gi i tính: N Hi n trú t i: S 2/20, Ư NG TRÚC VI, KHÓM 13, THÔN H I KH U, XÃ I VIÊN, HUY N ÀO VIÊN, ÀI LOAN 20. Lê Th Thanh Th o, sinh ngày 15/01/1980 t i B c Liêu. Gi i tính: N Hi n trú t i: S 27, NGÁCH 26, NGÕ 2, Ư NG QUANG PH C, KHÓM 11, PHƯ NG QUANG PH C, THÀNH PH VĨNH HÒA, HUY N ÀI B C, ÀI LOAN 21. Huỳnh Th Ly, sinh ngày 22/10/1979 t i Sóc Trăng. Gi i tính: N Hi n trú t i: S 18/4, VƯƠNG TH , KHÓM 20, THÔN KHÊ H I, XÃ I VIÊN, HUY N ÀO VIÊN, ÀI LOAN 22. Nguy n Th H ng Loan, sinh ngày 20/03/1982 t i ng Tháp. Gi i tính: N Hi n trú t i: S 188, Ư NG QUANG PHONG, KHÓM 32, THÔN TINH TRUNG, XÃ QUY SƠN, HUY N ÀO VIÊN, ÀI LOAN 23. Nguy n Th Thanh Trúc, sinh ngày 28/01/1977 t i thành ph H Chí Minh; Gi i tính: N Hi n trú t i: S 24, Ư NG I NG, KHÓM 8, THÔN I NG, XÃ I U LIÊU, HUY N CAO HÙNG, ÀI LOAN 24. Ph m Th Kim Loan, sinh ngày 30/4/1974 t i An Giang. Gi i tính: N Hi n trú t i: S 41, T U, KHÓM 5, THÔN C M H , XÃ B C MÔN, HUY N ÀI NAM, ÀI LOAN 25. L i Th Tuy t Ph ng, sinh ngày 11/03/1978 t i Ti n Giang. Gi i tính: N Hi n trú t i: S 14, NGÕ 36, PH I PHÚC, KHÓM 3, PHƯ NG L C VƯƠNG, KHU TRUNG TÂY, THÀNH PH ÀI NAM, ÀI LOAN 26. Nguy n Th Thùy Trang, sinh ngày 02/10/1980 t i An Giang. Gi i tính: N Hi n trú t i: S 20, THANH PH , KHÓM 17, THÔN TRUNG H , XÃ LÂM KH U, HUY N ÀI B C, ÀI LOAN 27. ng Th Ng c i p, sinh ngày 12/03/1978 t i Tây Ninh. Gi i tính: N Hi n trú t i: S 2, L U 5, H M 12, NGÕ 156, PH PHÚC L C, KHÓM 18, PHƯ NG NHÂN ÁI, THÀNH PH TÂN TRANG, HUY N ÀI B C, ÀI LOAN 28. Vũ Loan, sinh ngày 12/3/1979 t i Vĩnh Phúc. Gi i tính: N Hi n trú t i: S 7, H M 1, NGÕ 70, O N 2, Ư NG TRÍ VI N NH T, KHÓM 18, PHƯ NG VINH QUANG, KHU B C U, THÀNH PH ÀI B C, ÀI LOAN 29. Võ Th Tuy t Phư ng, sinh ngày 01/01/1980 t i Ti n Giang. Gi i tính: N Hi n trú t i: S 86, O N 2, PHƯ NG PHÚC SƠN, KHÓM 14, THÔN QU NG SƠN, XÃ QUAN ÂM, HUY N ÀO VIÊN, ÀI LOAN 30. Tr n Th Thanh Di u, sinh ngày 20/12/1978 t i Long An. Gi i tính: N Hi n trú t i: S 30, NGÕ 437, O N 2, Ư NG TRƯ NG LONG, KHÓM 7, PHƯ NG U BI N, THÀNH PH THÁI BÌNH, HUY N ÀI TRUNG, ÀI LOAN
 4. 31. Tô Th Thi n Kim, sinh ngày 28/4/1981 t i thành ph H Chí Minh. Gi i tính: N Hi n trú t i: S 32, PH C XƯƠNG, KHÓM 4, PHƯ NG PHƯ NG TƯ NG, THN TR N OANH CA, HUY N ÀI B C, ÀI LOAN 32. Dương Châu H ng CNm Linh, sinh ngày 27/06/1977 t i Vĩnh Long. Gi i tính: N Hi n trú t i: S 42, PH DIÊN BÌNH, KHÓM 6, PHƯ NG DIÊN BÌNH, KHU C SƠN, THÀNH PH CAO HÙNG, ÀI LOAN 33. Nguy n Th H nh, sinh ngày 15/06/1980 t i Trà Vinh. Gi i tính: N Hi n trú t i: S 1/39, L U 4 LIÊU TÂN, KHÓM 6, THÔN LÂM KH U, XÃ LÂM KH U, HUY N ÀI B C, ÀI LOAN 34. Phan Th Mu i, sinh ngày 10/10/1978 t i Tây Ninh. Gi i tính: N Hi n trú t i: S 35, L U 4, O N 5, Ư NG TÂN H I, KHÓM 7, PHƯ NG HƯNG C, KHU VĂN SƠN, THÀNH PH ÀI B C, ÀI LOAN 35. Nguy n Th M Xuyên, sinh ngày 04/10/1979 t i C n Thơ. Gi i tính: N Hi n trú t i: S 59, L U 16, NGÕ 311, O N 2, Ư NG HÒA BÌNH ÔNG, KHÓM 11, PHƯ NG QU N ANH, KHU I AN, THÀNH PH ÀI B C, ÀI LOAN 36. Trang Kim Oanh, sinh ngày 03/08/1974 t i Trà Vinh. Gi i tính: N Hi n trú t i: S 18, NGÕ 245, PH AN PHÚ, KHÓM 19, PHƯ NG AN PHÚ, KHU AN NAM, THÀNH PH ÀI NAM, ÀI LOAN 37. Tr n L Cú, sinh ngày 04/09/1982 t i ng Nai. Gi i tính: N Hi n trú t i: S 26/37, Ư NG I HOA 1, KHÓM 16, PHƯ NG BÁT C, KHU TH T , THÀNH PH CƠ LONG, ÀI LOAN 38. Nguy n Th H ng, sinh ngày 03/10/1981 t i Long An. Gi i tính: N Hi n trú t i: S 15, NGÕ 722, Ư NG I H U, KHÓM 9, Ư NG H I KÊ, THÀNH PH ÀO VIÊN, ÀI LOAN 39. Nguy n Th Tuy n, sinh ngày 19/08/1978 t i Sông Bé. Gi i tính: N Hi n trú t i: S 11, Ư NG ÔNG HƯNG, KHÓM 4, THÔN PHÚC LONG, XÃ C NG LIÊU, HUY N ÀI B C, ÀI LOAN 40. Tr n Th Vi p Mai, sinh ngày 01/07/1973 t i Căm Pu Chia. Gi i tính: N Hi n trú t i: L U 4, S 21, NGÁCH 88, NGÕ 276, O N 1, Ư NG GI I TH , KHÓM 19, PHƯ NG GI I TH , THN TR N TAM HI P, HUY N ÀI B C, ÀI LOAN 41. Nguy n Th Hi n, sinh ngày 20/02/1971 t i B c Liêu. Gi i tính: N Hi n trú t i: S 10, NGÕ 473, Ư NG NAM CƯƠNG 2, KHÓM 30, PHƯ NG BÌNH SƠN, THÀNH PH NAM U, HUY N NAM U 42. ng Th Duyên, sinh ngày 05/01/1982 t i C n Thơ; Gi i tính: N Hi n trú t i: S 24, H U TRANG, KHÓM 10, THÔN C NG HÒA, XÃ TÂN C NG, HUY N GIA NGHĨA, ÀI LOAN 43. Phan Th Ng c Oanh, sinh ngày 25/02/1980 t i C n Thơ. Gi i tính: N Hi n trú t i: S 215, Ư NG TRUNG SƠN, THÔN TH Y PHONG, XÃ L C DÃ, HUY N ÀI ÔNG, ÀI LOAN 44. Tr n Th Út Em, sinh ngày 19/09/1974 t i C n Thơ. Gi i tính: N
 5. Hi n trú t i: L U 4, S 10, NGÕ 124, Ư NG HÀ BIÊN B C, KHÓM 7, PHƯ NG C M GIANG, THÀNH PH TAM TRÙNG, HUY N ÀI B C 45. Tr n Th CNm H ng, sinh ngày 14/10/1971 t i B n Tre. Gi i tính: N Hi n trú t i: S 201, NGÕ 45, Ư NG KI U GIANG, KHÓM 18, PHƯ NG TÂY ÔN, KHU TÂY N, THÀNH PH ÀI TRUNG, ÀI LOAN 46. Bùi Th Huỳnh Trang, sinh ngày 08/09/1982 t i Long An. Gi i tính: N Hi n trú t i: S 103, NGÕ 121, O N 1, Ư NG SƠN CƯ C, KHÓM 8, THÔN HU DÂN, XÃ NHN TH Y, HUY N CHƯƠNG HÓA 47. Phàm Hìn Ph n, sinh ngày 20/12/1979 t i ng Nai. Gi i tính: N Hi n trú t i: S 116/1, O N 3, Ư NG TRUNG C NG, KHÓM 1, PHƯ NG PHÚC LÂM, KHU TÂY N, THÀNH PH ÀI TRUNG, ÀI LOAN 48. Nguy n Th Minh Thơm, sinh ngày 26/03/1979 t i Qu ng Bình. Gi i tính: N Hi n trú t i: S 3, NGÕ 542, Ư NG NHÂN HÓA, KHÓM 21, PHƯ NG NHÂN HÓA, THÀNH PH I LÝ, HUY N ÀI TRUNG, ÀI LOAN 49. Nguy n Ng c Huyên, sinh ngày 12/01/1980 t i Tây Ninh. Gi i tính: N Hi n trú t i: S 6, Ư NG H I PHONG, KHÓM 13, THÔN THƯ NG PHONG XÃ NHN TH Y, HUY N CHƯƠNG HÓA, ÀI LOAN 50. Lê Bích Li u, sinh ngày 01/01/1980 t i Sóc Trăng. Gi i tính: N Hi n trú t i: S 53, L U 2, PH VÂN HÒA, KHÓM 3, PHƯ NG LONG TUY N, THÀNH PH ÀI B C, ÀI LOAN 51. Nguy n Ng c Thúy, sinh ngày 03/05/1978 t i thành ph H Chí Minh. Gi i tính: N Hi n trú t i: S 8, NGÕ 361, Ư NG TRUNG XUÂN, KHÓM 6, THÔN TAM XUÂN, XÃ HOA ÀN, HUY N CHƯƠNG HÓA 52. Dương Th Phương Linh, sinh ngày 12/09/1981 t i ng Tháp. Gi i tính: N Hi n trú t i: S 330, NGÕ 659, Ư NG I DI U, KHÓM 11, PHƯ NG I MINH, THN TR N VIÊN LÂM, HUY N CHƯƠNG HÓA, ÀI LOAN 53. Lâm Kim Lý, sinh ngày 20/01/1980 t i B c Liêu. Gi i tính: N Hi n trú t i: S 24, NGÕ 1092, Ư NG CÔNG VIÊN, KHÓM 18, PHƯ NG TI U KHANG, KHU B C, THÀNH PH ÀI NAM, ÀI LOAN 54. ng Th Bé B y, sinh ngày 13/09/1982 t i B c Liêu. Gi i tính: N Hi n trú t i: S 156/1 I ÀM, XÃ TÂN C NG, HUY N GIA NGHĨA 55. Lý Th Thơm, sinh ngày 04/08/1981 t i Sông Bé. Gi i tính: N Hi n trú t i: S 29, L U 3/3, O N 2, Ư NG TRUNG SƠN B C, KHÓM 27, PHƯ NG KIM KHÊ, THN TR N DƯƠNG MAI, HUY N ÀO VIÊN, ÀI LOAN 56. Tr n Kim Loan, sinh ngày 19/09/1979 t i Long An. Gi i tính: N Hi n trú t i: S 46/9, Ư NG V N C, KHÓM 6, THÔNV N KIM, XÃ V N LOAN, HUY N BÌNH ÔNG, ÀI LOAN 57. Ph m Ng c Trang, sinh ngày 07/09/1981 t i Long An. Gi i tính: N Hi n trú t i: S 199, Ư NG TRUNG HOA, KHÓM 15, THÔN NHÂN VÕ, HUY N CAO HÙNG, ÀI LOAN
 6. 58. Thái Thanh Lan, sinh ngày 14/06/1979 t i thành ph H Chí Minh. Gi i tính: N Hi n trú t i: S 1122, Ư NG PHONG CHÂU, KHÓM 5, THÔN KHÊ CHÂU, XÃ TH N CƯƠNG, HUY N ÀI TRUNG, ÀI LOAN 59. Nguy n Th Phương Nguyên, sinh ngày 10/11/1979 t i Bình Thu n. Gi i tính: N Hi n trú t i: S 14, TH P C , KHÓM 4, THÔN CAO BÌNH, XÃ LONG ÀM, HUY N ÀO VIÊN, ÀI LOAN 60. Lê Th Kim Thoa, sinh ngày 08/08/1980 t i Vĩnh Long. Gi i tính: N Hi n trú t i: S 323, Ư NG I NG, KHÓM 1, PHƯ NG NAM GI N, THN TR N NGÔ THÊ, HUY N ÀI TRUNG, ÀI LOAN 61. Châu Th Ng c Thành, sinh ngày 18/10/1978 t i Trà Vinh. Gi i tính: N Hi n trú t i: S 6, TAM KH I TH , KH I 7, THÔN TAM HÒA, XÃ NHN LUÂN, HUY N VÂN LÂM, ÀI LOAN 62. Nguy n Th Anh ào, sinh ngày 05/05/1981 t i C n Thơ. Gi i tính: N Hi n trú t i: S 232/11, PHÚC TINH, KHÓM 8, THÔN PHÚC TINH, XÃ CÔNG QUÁN, MIÊU L T, ÀI LOAN 63. Nguy n Th H ng Linh, sinh ngày 19/08/1978 t i a. Gi i tính: N Hi n trú t i: S 99 Ư NG H PHÚC, KHÓM 21, THÔN L I TR CH, XÃ NGŨ K T, HUY N NGHI LAN, ÀI LOAN 64. Ph m Th Minh Nguy t, sinh ngày 10/02/1974 t i C n Thơ. Gi i tính: N Hi n trú t i: S 80, Ư NG NHÂN ÁI B C, KHÓM 20, THÔN H A TH , XÃ QUY NHÂN, HUY N ÀI NAM, ÀI LOAN 65. Nguy n Th Bích Vân, sinh ngày 15/02/1977 t i thành ph H Chí Minh. Gi i tính: N Hi n trú t i: S 393, L U 7, Ư NG I NG, KHÓM 20, THÔN I LIÊU, XÃ I LIÊU, HUY N CAO HÙNG, ÀI LOAN 66. Ch ng A Láng, sinh ngày 30/10/1976 t i ng Nai. Gi i tính: N Hi n trú t i: S 413, Ư NG TRUNG CHÍNH, KHÓM 3, PHƯ NG QUANG MINH, THN TR N VIÊN LÂM, HUY N CHƯƠNG HÓA 67. Di p Th Loan, sinh ngày 16/05/1978 t i Cà Mau. Gi i tính: N Hi n trú t i: S 60, NGÕ 72, Ư NG TH C TI N, KHÓM 10, PHƯ NG VĨNH TƯ NG, KHU B C, THÀNH PH ÀI NAM, ÀI LOAN 68. Tr n Th Thanh H ng, sinh ngày 29/10/1977 t i Vĩnh Long. Gi i tính: N Hi n trú t i: S 312, O N 4, Ư NG VIÊN T P, KHÓM 1, THÔN THƯ NG L , XÃ NHN TH Y, HUY N CHƯƠNG HÓA, ÀI LOAN 69. Tr n Th Loan, sinh ngày 13/12/1978 t i Vĩnh Long. Gi i tính: N Hi n trú t i: S 2, NGÕ 504, O N 2, Ư NG VIÊN L C, KHÓM 5, THÔN NGHĨA DÂN, XÃ B TÂM, HUY N CHƯƠNG HÓA 70. Lưu Th y Minh Thư, sinh ngày 01/01/1981 t i Kiên Giang. Gi i tính: N Hi n trú t i: S 152, PH I PHÚC, KHÓM 16, PHƯ NG B N HÒA, KHU TAM DÂN, THÀNH PH CAO HÙNG, ÀI LOAN 71. H Th Thúy Loan, sinh ngày 05/03/1972 t i Ti n Giang. Gi i tính: N
 7. Hi n trú t i: S 8/1, NGÕ 82, O N 2, Ư NG CHI NG C, KHÓM 26, PHƯ NG CHI SƠN, KHU SĨ LÂM, THÀNH PH ÀI B C, ÀI LOAN 72. Vũ Th Tuy t Nhung, sinh ngày 01/11/1979 t i Qu ng Ninh. Gi i tính: N Hi n trú t i: S 65/2, Ư NG NINH BA TÂY, KHÓM 17, PHƯ NG LONG PHÚC, KHU TRUNG CHÍNH, THÀNH PH ÀI B C, ÀI LOAN 73. Tr n Thanh Th y, sinh ngày 28/04/1979 t i ng Tháp. Gi i tính: N Hi n trú t i: S 75, NGÕ TÍN NGHĨA, Ư NG TRUNG THANH, KHÓM 6, PHƯ NG CÔNG MINH, THN TR N SA L C, HUY N ÀI TRUNG, ÀI LOAN 74. Nguy n Kim Ba, sinh ngày 10/10/1975 t i Kiên Giang. Gi i tính: N Hi n trú t i: S 18, XƯƠNG LÂM, PHƯ NG PHONG TUY N, THN TR N QUAN SƠN, HUY N ÀI ÔNG, ÀI LOAN 75. Mai Lê Kim Y, sinh ngày 25/02/1980 t i C n Thơ. Gi i tính: N Hi n trú t i: S 9, L U 7, NGÕ 113, O N 3, Ư NG DÂN SINH ÔNG, KHÓM 4, PHƯ NG DÂN H U, KHU TÙNG SƠN, THÀNH PH ÀI B C, ÀI LOAN 76. Phan Th Kim Duyên, sinh ngày 12/03/1978 t i thành ph H Chí Minh; Gi i tính: N Hi n trú t i: S 236, L U 4, NGÕ 37, O N 2, Ư NG I QUAN, KHÓM 15, PHƯ NG TRUNG SƠN, THÀNH PH B N KI U, HUY N ÀI B C, ÀI LOAN 77. Lê Thúy Ki u, sinh ngày 01/01/1980 t i C n Thơ. Gi i tính: N Hi n trú t i: S 5, L U 5, H M 6, NGÕ 11, Ư NG QUANG HƯNG, KHÓM 10, PHƯ NG QUANG HƯNG,, THÀNH PH TH LÂM, ÀI B C 78. Cao Di m Liên, sinh ngày 03/04/1973 t i Vĩnh Long. Gi i tính: N Hi n trú t i: S 27, L U 8-3, NGÕ 65, Ư NG KI N BÌNH 3, KHÓM 17, PHƯ NG VĂN BÌNH, KHU AN BÌNH, THÀNH PH ÀI NAM, ÀI LOAN 79. H M Dung, sinh ngày 28/11/1969 t i C n Thơ. Gi i tính: N Hi n trú t i: S 2, NGÕ 26, O N 2, Ư NG TRƯ NG HƯNG, KHÓM 1, THÔN SƠN HOÀNG, XÃ LƯ TRÚC, HUY N ÀO VIÊN, ÀI LOAN 80. Trương Th Th Trang, sinh ngày 14/05/1982 t i thành ph H Chí Minh. Gi i tính: N Hi n trú t i: S 16, L U 3, NGÕ 133, O N 1, Ư NG NAM SƠN B C, KHÓM 8, THÔN SƠN CƯ C, XÃ LƯ TRÚC, HUY N ÀO VIÊN, ÀI LOAN 81. Nguy n Th L Hà, sinh ngày 12/01/1982 t i Tây Ninh. Gi i tính: N Hi n trú t i: S 16, NGÕ 1202, O N 2, Ư NG GI I TH , KHÓM 4, PHƯ NG TH Y C, THÀNH PH BÁT C, HUY N ÀO VIÊN, ÀI LOAN 82. Nguy n Th Thu Mai, sinh ngày 15/02/1982 t i ng Tháp. Gi i tính: N Hi n trú t i: S 97/2, Ư NG TI U BÌNH, KHÓM 12, THÔN TI U BÌNH, XÃ I TH , HUY N CAO HÙNG, ÀI LOAN 83. Vương Ái Bình, sinh ngày 25/09/1978 t i Bình Dương. Gi i tính: N Hi n trú t i: S 30, Ư NG DIÊN BÌNH 1, KHÓM 11, PHƯ NG VĨNH HÒA, THN TR N KỲ SƠN, HUY N CAO HÙNG, ÀI LOAN 84. ư ng Tuy t Doanh, sinh ngày 14/04/1978 t i thành ph H Chí Minh. Gi i tính: N Hi n trú t i: S 9, NGÕ 253, Ư NG QU NG CHÂU, KHÓM 13, PHƯ NG THANH SƠN, KHU V N HOA, THÀNH PH ÀI B C, ÀI LOAN
 8. 85. Nguy n Th Cúc, sinh ngày 12/10/1980 t i ng Tháp. Gi i tính: N Hi n trú t i: S 8, Ư NG CH NG QUA, KHÓM 7, PHƯ NG ÀO M , THN TR N PH LÝ, HUY N NAM U, ÀI LOAN 86. Tô Bích Thu, sinh ngày 19/11/1971 t i C n Thơ. Gi i tính: N Hi n trú t i: S 48, Ư NG NGƯ C NG, TRUNG NHN, KHÓM 20, PHƯ NG MINH HI U, KHU TI N TR N, THÀNH PH CAO HÙNG 87. Lê Th Ng c Phư ng, sinh ngày 28/8/1980 t i Bà R a – Vũng Tàu. Gi i tính: N Hi n trú t i: S 4/75, Ư NG H T B C, KHÓM 8, THÔN TRUNG HƯNG, XÃ NGŨ K T, HUY N NGHI LAN, ÀI LOAN 88. Cao Th Hi p, sinh ngày 16/03/1981 t i ng Nai. Gi i tính: N Hi n trú t i: S 1, NGÁCH 2, NGÕ 75, Ư NG VĨNH THANH, KHÓM 5, THÔN VĨNH M , XÃ ÔNG SƠN, HUY N NGHI LAN 89. Cao Th H ng ào, sinh ngày 03/03/1981 t i Tây Ninh. Gi i tính: N Hi n trú t i: L U 2, S 116, Ư NG PHÚC HÒA, KHÓM 22, PHƯ NG PHÚC LÂM, THÀNH PH VĨNH HÒA, HUY N ÀI B C 90. Tr n Th Hà, sinh ngày 09/02/1976 t i C n Thơ. Gi i tính: N Hi n trú t i: L U 13-2, S 7, Ư NG QU C KHÁNH, KHÓM 28, PHƯ NG TRÙNG KHÁNH, THÀNH PH B N KI U, HUY N ÀI B C 91. Bùi Th Ph ng, sinh ngày 02/01/1979 t i C n Thơ. Gi i tính: N Hi n trú t i: S 46/3, H VIÊN KHANH, KHÓM 3, THÔN C M U, XÃ TH CH MÔN, HUY N ÀI B C, ÀI LOAN 92. Văn Th M Huôn, sinh ngày 16/07/1980 t i Sóc Trăng. Gi i tính: N Hi n trú t i: S 7, NGÕ 98, Ư NG AN HÒA, KHÓM 21, THÔN TÂY AN, XÃ DÂN HÙNG, HUY N GIA NGHĨA, ÀI LOAN 93. Tr n Th Thu, sinh ngày 02/11/1978 t i thành ph H Chí Minh. Gi i tính: N Hi n trú t i: S 18, NGÁCH 63, NGÕ 189, O N 1, Ư NG AN TRUNG, KHÓM 19, PHƯ NG AN KHÁNH, KHU AN NAM, THÀNH PH ÀI NAM 94. Huỳnh Thu Phương, sinh ngày 05/10/1974 t i B c Liêu. Gi i tính: N Hi n trú t i: S 3/2, NGÔ TH , KHÓM 9, PHƯ NG TAM H P, THN TR N H VĨ, HUY N VÂN LÂM, ÀI LOAN 95. Võ Th H ng, sinh ngày 08/01/1982 t i Tây Ninh. Gi i tính: N Hi n trú t i: S 142, Ư NG H I SÁN 1, KHÓM 5, PHƯ NG H I TRÌNH, KHU TI U C NG, THÀNH PH CAO HÙNG, ÀI LOAN 96. Ph m Th M H nh, sinh ngày 20/12/1968 t i B n Tre. Gi i tính: N Hi n trú t i: S 27/1, L U 3, NGÕ VIÊN SƠN, Ư NG VIÊN SƠN T , KHÓM 11, PHƯ NG TÂN PHONG, THN TR N TH Y PHƯƠNG, HUY N ÀI B C, ÀI LOAN 97. Tô Th Duyên, sinh ngày 15/02/1982 t i B c Liêu. Gi i tính: N Hi n trú t i: S 22/1, NGÕ 70, Ư NG I CÔNG, KHÓM 8, PHƯ NG TRUNG NGUYÊN, KHU DIÊM TRĨNH, THÀNH PH CAO HÙNG 98. Th ch Th Kim Chi, sinh ngày 15/02/1981 t i C n Thơ. Gi i tính: N
 9. Hi n trú t i: S 15, Ư NG DÂN SINH, KHÓM 16, THÔN GIAI T , XÃ V N LOAN, HUY N BÌNH ÔNG, ÀI LOAN 99. Ph m Huỳnh Hoa, sinh ngày 10/12/1978 t i Ti n Giang. Gi i tính: N Hi n trú t i: S 23, Ư NG I LUÂN, KHÓM 19, THÔN I LUÂN, XÃ I THÔN, HUY N CHƯƠNG HÓA, ÀI LOAN 100. Lê Th Trúc Ly, sinh ngày 17/08/1979 t i C n Thơ. Gi i tính: N Hi n trú t i: S 70, TAM GIÁC I M, KHÓM 8 TÂN NAM, THN TR N TRÚC NAM, HUY N MIÊU L T, ÀI LOAN 101. Nguy n Th Ng c L i, sinh ngày 04/01/1981 t i C n Thơ. Gi i tính: N Hi n trú t i: S 220, Ư NG PHÙNG GIÁP, KHÓM 4, PHƯ NG LONG SƠN, THN TR N TH Y PHƯƠNG, HUY N ÀI B C 102. Võ Th Ph ng, sinh ngày 06/6/1977 t i An Giang. Gi i tính: N Hi n trú t i: S 208 PHONG VINH, KHÓM 12, THÔN PHONG VINH, XÃ LUÂN B I, HUY N VÂN LÂM, ÀI LOAN 103. Phan Th Hoa, sinh ngày 24/10/1969 t i C n Thơ. Gi i tính: N Hi n trú t i: S 1, L U 5, NGÕ 123, Ư NG TÂN MINH, KHÓM 19, PHƯ NG TH CH ÀM, KHU N I H , THÀNH PH ÀI B C, ÀI LOAN 104. Nguy n Th Hoàng, sinh ngày 04/05/1979 t i ng Tháp. Gi i tính: N Hi n trú t i: S 55, Ư NG QU C PHÚ 25, KHÓM 38, Ư NG QU C PHÚ, THÀNH PH HOA LIÊN, ÀI LOAN 105. Lâm Thái Thanh Giang, sinh ngày 24/03/1982 t i Vĩnh Long. Gi i tính: N Hi n trú t i: S 2, NGÕ NG AN TÂY, KHÓM 11, PHƯ NG XUÂN XÃ, KHU NAM N, THÀNH PH ÀI TRUNG, ÀI LOAN 106. Ph m Trư ng Th o, sinh ngày 03/03/1981 t i C n Thơ. Gi i tính: N Hi n trú t i: S 42, H M 16, NGÕ 408, Ư NG TRUNG CHÍNH, KHÓM 5, THÔN A LIÊN, XÃ A LIÊN, HUY N CAO HÙNG 107. Thái Th Thúy Nga, sinh ngày 12/12/1980 t i C n Thơ. Gi i tính: N Hi n trú t i: S 182 PH D HÒA TAM, KHÓM 31, PHƯ NG QUAN THÁNH, KHU ÔNG, THÀNH PH ÀI NAM, ÀI LOAN. 108. Nguy n Th Ng c M , sinh ngày 22/04/1980 t i Tây Ninh. Gi i tính: N Hi n trú t i: S 5, L U 3, PH VĨNH BÌNH, KHÓM 1, PHƯ NG VĨNH LUÂN, KHU SĨ LÂM, THÀNH PH ÀI B C, ÀI LOAN 109. Tr n Th Thùy Linh, sinh ngày 12/10/1980 t i H u Giang. Gi i tính: N Hi n trú t i: S 60, NGÕ 495, Ư NG HUY N AN, KHÓM 9, THÔN TRUNG LUÂN, XÃ PHÂN VIÊN, HUY N CHƯƠNG HÓA 110. Tr n Th Bích Tiên, sinh ngày 06/09/1976 t i Bình Dương. Gi i tính: N Hi n trú t i: S 583, L U 1, O N 4, Ư NG BÁT C, KHÓM 3, PHƯ NG T H , KHU TÙNG SƠN, THÀNH PH ÀI B C, ÀI LOAN 111. Lê Th Chi n, sinh ngày 29/11/1979 t i Tây Ninh. Gi i tính: N Hi n trú t i: S 392, O N 1, Ư NG TRUNG SƠN, KHÓM 12, THÔN BÌ U, XÃ BÁT LÝ, HUY N ÀI B C, ÀI LOAN
 10. 112. Lê Th Lê, sinh ngày 21/03/1980 t i ng Tháp. Gi i tính: N Hi n trú t i: S 6, L U 4, NGÕ 335, Ư NG MINH C, KHÓM 13, PHƯ NG CH N HOA, KHU B C U, THÀNH PH ÀI B C, ÀI LOAN 113. Lê Th Thu, sinh ngày 03/08/1982 t i ng Nai. Gi i tính: N Hi n trú t i: S 26 H I N TÂM T , KHÓM 17, PHƯ NG I N TÂM, THN TR N I LIÊU, HUY N ÀO VIÊN 114. Lê Th Ánh H ng, sinh ngày 04/05/1980 t i Kiên Giang. Gi i tính: N Hi n trú t i: S 43/3, THÔN VĂN XƯƠNG TÂN, PH ÔNG, KHÓM 20, PHƯ NG THÁI XƯƠNG, THN TR N ÔNG TH , HUY N ÀI TRUNG, ÀI LOAN 115. Tr n Th CNm Ly, sinh ngày 29/01/1980 t i C n Thơ. Gi i tính: N Hi n trú t i: S 57, L U 5, PH TRUNG HI U, KHÓM 16, PHƯ NG ÔNG NAM, THÀNH PH TRUNG HÒA, HUY N ÀI B C, ÀI LOAN 116. Tr n Th Thanh Trâm, sinh ngày 10/01/1980 t i B n Tre. Gi i tính: N Hi n trú t i: S 10, NGÕ 12, PH B C AN, KHÓM 2, THÔN VĨNH AN, XÃ CÁT AN, HUY N HOA LIÊN, ÀI LOAN 117. Lê Th Thùy, sinh ngày 23/12/1972 t i Bà R a – Vũng Tàu. Gi i tính: N Hi n trú t i: S 122, Ư NG PHƯ C TH , KHÓM 10, PHƯ NG TÍN NGHĨA, THÀNH PH TÔN TRANG, HUY N ÀI B C, ÀI LOAN 118. Ch nh Tr n Cú, sinh ngày 14/10/1979 t i ng Nai. Gi i tính: N Hi n trú t i: L U 2/1, S 116, Ư NG I TRÍ, KHÓM 3, PHƯ NG DÂN SINH, THÀNH PH TAM TRÙNG, HUY N ÀI B C, ÀI LOAN 119. ng Th Nha, sinh ngày 17/09/1979 t i Sóc Trăng. Gi i tính: N Hi n trú t i: L U 3, S 13, NGÕ 117, Ư NG C NG TÍN, KHÓM 13, PHƯ NG C NG NAM, KHU TI U C NG, THÀNH PH CAO HÙNG 120. Trương Th H ng, sinh ngày 02/01/1979 t i C n Thơ. Gi i tính: N Hi n trú t i: S 64, Ư NG DÂN HÒA, KHÓM 13, PHƯ NG L C SƠN, THÀNH PH TH LÂM, HUY N ÀI B C, ÀI LOAN 121. Nguy n Th Hư ng, sinh ngày 10/10/1979 t i H u Giang. Gi i tính: N Hi n trú t i: S 270, Ư NG TRUNG HI U, KHÓM 3, THÔN HÒA PHONG, XÃ ÀI TÂY, HUY N VÂN LÂM, ÀI LOAN 122. H ng Kim Quyên, sinh ngày 19/04/1980 t i thành ph H Chí Minh. Gi i tính: N Hi n trú t i: S 111/1, QUÁ KHÊ, KHÓM 1, PHƯ NG HƯNG THÔN, KHU ÔNG, THÀNH PH GIA NGHĨA, ÀI LOAN 123. Nguy n Th Thùy Trang, sinh ngày 03/06/1981 t i Bà R a – Vũng Tàu. Gi i tính: N Hi n trú t i: S 121, NGÁCH 40, NGÕ 748, Ư NG NAM I, KHÓM 22, PHƯ NG QUANG TR N, KHU ÔNG, THÀNH PH TÂN TRÚC 124. Lê Th Tuy t Dung, sinh ngày 06/03/1976 t i thành ph H Chí Minh. Gi i tính: N Hi n trú t i: S 327/3, Ư NG TÂY TH CH, KHÓM 12, PHƯ NG QUANG VINH, THÀNH PH TÂN TRANG, HUY N ÀI B C, ÀI LOAN 125. oàn Th Kim Phương, sinh ngày 21/02/1973 t i thành ph H Chí Minh. Gi i tính: N
 11. Hi n trú t i: S 27/2, H M 12, NGÕ 493, Ư NG C NH BÌNH, KHÓM 1, PHƯ NG L C HÀNH, THÀNH PH TRUNG HÒA, HUY N ÀI B C 126. ng Th Lang, sinh ngày 01/02/1982 t i B c Liêu. Gi i tính: N Hi n trú t i: S 90, Ư NG NHƯ Ý, KHÓM 7, PHƯ NG CÁT TƯ NG, THÀNH PH TÂN TRANG, HUY N ÀI B C, ÀI LOAN 127. Lê Ng c Tuy t, sinh ngày 10/12/1975 t i Cà Mau. Gi i tính: N Hi n trú t i: S 13, H M 22, NGÕ 829, Ư NG TRUNG CHÍNH, KHÓM 17, PHƯ NG PHÚ DÂN, THÀNH PH TÂN TRANG, HUY N ÀI B C 128. Phan Ng c Hương, sinh ngày 23/12/1974 t i Bình Thu n. Gi i tính: N Hi n trú t i: S 9/9, NGÕ PH C HƯNG, KHÓM 19, PHƯ NG PH C HƯNG, KHU KỲ TÂN, THÀNH PH CAO HÙNG, ÀI LOAN 129. Quan Th Thu Th y, sinh ngày 20/06/1962 t i Vĩnh Long. Gi i tính: N Hi n trú t i: S 103, NGÕ 37, Ư NG PHÚ NÔNG NAM, KHÓM 16, THÔN ÔNG NAM, XÃ ÔNG TH , HUY N VÂN LÂM 130. Ti n Th Kim Thoa, sinh ngày 02/02/1982 t i B c Liêu. Gi i tính: N Hi n trú t i: S 7, C NH M , KHÓM 1, THÔN V N LÝ, XÃ V N LÝ, HUY N ÀI B C, ÀI LOAN 131. Ph m Th Duyên, sinh ngày 20/01/1980 t i Qu ng Ninh. Gi i tính: N Hi n trú t i: S 58, NGÕ NHÂN HÒA, KHÓM 9, PHƯ NG NH PHIÊN, THN TR N L C C NG, HUY N CHƯƠNG HÓA, ÀI LOAN 132. Tr nh Ng c H n, sinh ngày 14/02/1978 t i C n Thơ. Gi i tính: N Hi n trú t i: L U 5, S 143, Ư NG KHANG L C, KHÓM 16, PHƯ NG L C KHANG, KHU N I H , THÀNH PH ÀI B C, ÀI LOAN 133. Tr nh Kim Nhung, sinh ngày 15/06/1979 t i B c Liêu. Gi i tính: N Hi n trú t i: L U 4, S 358, Ư NG C M CHÂU, KHÓM 16, PHƯ NG GIANG SƠN, KHU TRUNG SƠN, THÀNH PH ÀI B C, ÀI LOAN 134. Sú Si Mùi, sinh ngày 10/02/1981 t i ng Nai. Gi i tính: N Hi n trú t i: S 11, NGÕ 152, Ư NG CHÂU VĨ, KHÓM 28, PHƯ NG DIÊM CHÂU, THÀNH PH ÀI NAM, ÀI LOAN 135. Nguy n Th Thu Th y, sinh ngày 09/07/1980 t i ng Nai. Gi i tính: N Hi n trú t i: S 49, NGÕ 300, Ư NG PH C HƯNG 3, KHÓM 2, PHƯ NG I N, KHU B C U, THÀNH PH ÀI B C, ÀI LOAN 136. Di p L Nhi, sinh ngày 22/03/1970 t i thành ph H Chí Minh. Gi i tính: N Hi n trú t i: S 10, L U 12-1, O N 3, Ư NG DÂN QUY N ÔNG, KHÓM 14, PHƯ NG GIANG NINH, KHU TRUNG SƠN, THÀNH PH ÀI B C, ÀI LOAN 137. Lương Kim Th o, sinh ngày 08/03/1979 t i C n Thơ. Gi i tính: N Hi n trú t i: S 21, LÂM AN, KHÓM 3, THÔN LÂM AN, XÃ ÔNG SƠN, HUY N ÀI NAM, ÀI LOAN 138. Th Lam, sinh ngày 15/02/1982 t i C n Thơ. Gi i tính: N Hi n trú t i: S 16/8, CAO NGUYÊN, KHÓM 3, THÔN CAO NGUYÊN, XÃ ÔNG SƠN, HUY N ÀI NAM, ÀI LOAN
 12. 139. Nguy n Th Th t, sinh ngày 01/03/1976 t i C n Thơ. Gi i tính: N Hi n trú t i: S 166, Ư NG I KHANH, KHÓM 10, THÔN I KHANH, XÃ I TH , HUY N CAO HÙNG, ÀI LOAN 140. Nguy n Th Thơ, sinh ngày 21/02/1981 t i Tây Ninh. Gi i tính: N Hi n trú t i: S 39, THANH SƠN, KHÓM 16, THÔN THANH SƠN, XÃ ÔN SƠN, HUY N ÀI NAM, ÀI LOAN 141. Sú C ng Kíu, sinh ngày 11/07/1979 t i ng Nai. Gi i tính: N Hi n trú t i: S 183/8, H I KH U, KHÓM 20, PHƯ NG H I KH U, THN TR N TRÚC NAM, HUY N MIÊU L T, ÀI LOAN 142. Lê Th Phư ng, sinh ngày 01/02/1971 t i C n Thơ. Gi i tính: N Hi n trú t i: S 6/1, H M 29, NGÕ 884, Ư NG GI I TH , KHÓM 14, PHƯ NG NHÂN VŨ, THN TR N I KHÊ, HUY N ÀO VIÊN 143. Ngô L Quân, sinh ngày 20/06/1979 t i thành ph H Chí Minh. Gi i tính: N Hi n trú t i: S 28, LIÊU LA, KHÓM 4, PHƯ NG LIÊU LA, THN TR N KIM H , HUY N KIM MÔN, ÀI LOAN 144. Vòng A Mùi, sinh ngày 20/01/1979 t i ng Nai. Gi i tính: N Hi n trú t i: S 2, H M 36, NGÕ 120, Ư NG T N HÁN, KHÓM 20, PHƯ NG TÂN NAM, THÀNH PH TÂN DOANH, HUY N ÀI NAM 145. T ng Th Vàng, sinh ngày 08/10/1979 t i C n Thơ. Gi i tính: N Hi n trú t i: S 324, L U 2, O N 2, Ư NG GIA ÔNG, KHÓM 19, PHƯ NG GIA ÔNG, THÀNH PH TNCH CH , HUY N ÀI B C 146. Nguy n Th Ng c Châu, sinh ngày 24/03/1982 t i C n Thơ. Gi i tính: N Hi n trú t i: S 76, L U 5, Ư NG KHANG TRANG, KHÓM 6, PHƯ NG THU N LINH, KHU TI U C NG, THÀNH PH CAO HÙNG 147. Phan Hoàng Thanh Phư ng, sinh ngày 11/09/1977 t i An Giang. Gi i tính: N Hi n trú t i: S 2, NGÕ 146, Ư NG KI N HƯNG, KHÓM 13, PHƯ NG B O HƯNG, KHU TAM DÂN, THÀNH PH CAO HÙNG, ÀI LOAN 148. Ngô Tú Em, sinh ngày 15/08/1979 t i B c Liêu. Gi i tính: N Hi n trú t i: S 62, Ư NG N I BI, KHÓM 6, PHƯ NG NAM KI N, THN TR N TÔ ÁO, HUY N NGHI LAN, ÀI LOAN 149. La Th CNm L , sinh ngày 23/11/1981 t i B n Tre. Gi i tính: N Hi n trú t i: S 359/2, L U 2, O N 2, Ư NG B C NGHI, KHÓM 6, PHƯ NG VIÊN ÀM, THÀNH PH TÂN I M, HUY N ÀI B C 150. Ph m Kim Nga, sinh ngày 13/07/1979 t i Bà R a – Vũng Tàu. Gi i tính: N Hi n trú t i: S 388, Ư NG TRUNG SƠN, KHÓM 7, PHƯ NG TRUNG LNCH, THÀNH PH TRUNG LNCH, HUY N ÀO VIÊN, ÀI LOAN 151. Nguy n Th H nh, sinh ngày 24/06/1980 t i Vĩnh Long. Gi i tính: N Hi n trú t i: L U 4, S 7, Ư NG MINH C, KHÓM 14, PHƯ NG VĂN LÂM, KHU B C U, THÀNH PH ÀI B C, ÀI LOAN 152. Nguy n Th Thu Trúc, sinh ngày 20/12/1977 t i Vĩnh Long. Gi i tính: N
 13. Hi n trú t i: S 6, NGÁCH 3, NGÕ 65, Ư NG DU L C, KHÓM 11, PHƯ NG I TRANG, KHU HƯƠNG SƠN, THÀNH PH TÂN TRÚC 153. Văn Th Ng t, sinh ngày 25/08/1977 t i B n Tre. Gi i tính: N Hi n trú t i: S 125, Ư NG LONG MÔN, THÔN TÂY TH , XÃ TRÚC I N, HUY N BÌNH ÔNG, ÀI LOAN 154. Võ Th Kim Loan, sinh ngày 30/04/1979 t i ng Tháp. Gi i tính: N Hi n trú t i: S 8, NGÁCH 48, NGÕ 380, Ư NG TRUNG SƠN ÔNG, KHÓM 17, PHƯ NG PH NG ÔNG, THÀNH PH PH NG SƠN, HUY N CAO HÙNG, ÀI LOAN 155. Tr n Th M H ng, sinh ngày 15/09/1977 t i thành ph H Chí Minh. Gi i tính: N Hi n trú t i: L U 2, S 20, NGÕ 14, Ư NG NGŨ PHÚC, KHÓM 7, THÔN NGŨ PHÚC, XÃ NGŨ C , HUY N ÀI B C, ÀI LOAN 156. Nguy n Th M An, sinh ngày 04/08/1982 t i Sóc Trăng. Gi i tính: N Hi n trú t i: S 15/25, TÂN ÔN, KHÓM 2, PHƯ NG PH C HƯNG, THN TR N B I, HUY N GIA NGHĨA, ÀI LOAN 157. Nguy n Ph m Ng c Tuy n, sinh ngày 28/05/1981 t i B n Tre. Gi i tính: N Hi n trú t i: S 2, NGÕ 18, Ư NG TRƯ NG XUÂN, KHÓM 18, PHƯ NG M ÀM, THÀNH PH TÂN I M, HUY N ÀI B C, ÀI LOAN 158. Nguy n Th H ng Châu, sinh ngày 01/01/1975 t i B n Tre. Gi i tính: N Hi n trú t i: S 1, NGÁCH 41, NGÕ 119, NH DAO CÂU, KHÓM 29, THÔN QU NG NG, XÃ LÂM VIÊN, HUY N CAO HÙNG 159. Nguy n Th Ánh H ng, sinh ngày 30/09/1980 t i Bình Phư c. Gi i tính: N Hi n trú t i: S 11, NGÁCH 2, NGÕ 884, Ư NG TAM PHONG, KHÓM 24, PHƯ NG ÔNG NAM, THÀNH PH PHONG NGUYÊN, HUY N ÀI TRUNG, ÀI LOAN 160. Phan Kim Phư ng, sinh ngày 02/01/1980 t i B c Liêu. Gi i tính: N Hi n trú t i: S 6, NGÁCH 59, NGÕ 99, O N 2, Ư NG I N TÂM, KHÓM 22, PHƯ NG PHONG I N, THÀNH PH PHONG NGUYÊN, HUY N ÀI TRUNG, ÀI LOAN 161. Nguy n Th Thanh Hư ng, sinh ngày 13/10/1980 t i Long An. Gi i tính: N Hi n trú t i: S 2, NGÕ 27, Ư NG KIÊN DÂN, KHÓM 22, PHƯ NG HU DÂN, KHU NAM T , THÀNH PH CAO HÙNG, ÀI LOAN 162. Nguy n Th Li ng, sinh ngày 25/12/1969 t i C n Thơ. Gi i tính: N Hi n trú t i: S 54, QUY NG, KHÓM 7, THÔN QUY NG, XÃ QUAN MI U, HUY N ÀI NAM, ÀI LOAN 163. B ch Th Kim Thoa, sinh ngày 26/06/1975 t i C n Thơ. Gi i tính: N Hi n trú t i: S 11/22, Ư NG TRUNG HÒA, KHÓM 7, THÔN TRUNG HÒA, XÃ LÝ C NG,HUY N BÌNH ÔNG, ÀI LOAN 164. Nguy n Th Thi n, sinh ngày 03/02/1979 t i B c Liêu. Gi i tính: N Hi n trú t i: S 47, NGÕ 222, Ư NG TAM TH , KHÓM 19, PHƯ NG LON PH , THN TR N TAM HI P, HUY N ÀI B C 165. Nguy n Th Thu Th o, sinh ngày 20/03/1980 t i Long An. Gi i tính: N Hi n trú t i: S 6, H M 29, NGÕ 659, Ư NG TRUNG DÂN, KHÓM 32, THÔN NAM Y N, XÃ Y N SÀO, HUY N CAO HÙNG
 14. 166. Lưu Khã Ngó, sinh ngày 20/01/1977 t i Sóc Trăng. Gi i tính: N Hi n trú t i: S 348, NAM CHÂU, KHÓM 18, THÔN NAM CHÂU, XÃ SƠN THƯƠNG, HUY N ÀI NAM, ÀI LOAN 167. Lê Th Trư ng An, sinh ngày 25/08/1979 t i Ti n Giang. Gi i tính: N Hi n trú t i: S 36, L U 5, NGÕ 65, O N 3, Ư NG B C TÂN, KHÓM 3, PHƯ NG I NG, THÀNH PH TÂN I M, HUY N ư c 168. Huỳnh Kim Tuy n, sinh ngày 05/06/1981 t i B c Liêu. Gi i tính: N Hi n trú t i: S 15, NGÕ 26, Ư NG XÍCH KH M B C, KHÓM 13, THÔN XÍCH KH M, XÃ T QUAN, HUY N CAO HÙNG 169. Tr n Hoàng Hoa, sinh ngày 14/05/1964 t i Khánh Hòa. Gi i tính: N Hi n trú t i: S 5, NGÕ 92, Ư NG QUAN MINH, KHÓM 4, THÔN L HÀ, XÃ T QUAN, HUY N CAO HÙNG, ÀI LOAN 170. Lê Th Hà Nghi, sinh ngày 25/01/1980 t i ng Tháp. Gi i tính: N Hi n trú t i: S 26, Ư NG PHÔ CÀN, KHÓM 5, THÔN PH CÀN, XÃ XA THÀNH, HUY N ÀI ÔNG, ÀI LOAN 171. Phan Th y B o Uyên, sinh ngày 13/03/1974 t i thành ph H Chí Minh. Gi i tính: N Hi n trú t i: S 255/12, Ư NG TRUNG CHÍNH, KHÓM 1, PHƯ NG NAM PH , THN TR N TH O N, HUY N NAM U, ÀI LOAN 172. Nguy n Th Thùy Trang, sinh ngày 05/05/1978 t i C n Thơ. Gi i tính: N Hi n trú t i: S 21, L U 4 PH TRƯ NG GIANG, KHÓM 9, PHƯ NG GIANG B C, THÀNH PH TNCH CH , HUY N ÀI B C, ÀI LOAN 173. Tr n Ng c Thu n, sinh ngày 11/09/1979 t i C n Thơ. Gi i tính: N Hi n trú t i: S 56/3, ÔNG H , KHÓM 10, PHƯ NG TH O H , THN TR N B C C NG, HUY N VÂN LÂM, ÀI LOAN 174. Nguy n Th Thúy H ng, sinh ngày 10/10/1977 t i C n Thơ. Gi i tính: N Hi n trú t i: S 25, NGÕ 13, THÔN HO NG XƯƠNG TÂN, KHÓM 4, THÔN HO NG TRÚC, XÃ LÔ TRÚC, HUY N ÀO VIÊN 175. Th Kim Ng c, sinh ngày 20/09/1981 t i C n Thơ. Gi i tính: N Hi n trú t i: S 197/2, O N 3, Ư NG THÀNH CÔNG, KHÓM 11, PHƯ NG T TINH, KHU N I H , THÀNH PH ÀI B C, ÀI LOAN 176. Lâm Di p Viên, sinh ngày 01/08/1976 t i thành ph H Chí Minh. Gi i tính: N Hi n trú t i: S 91, THANH PH , KHÓM 13, THÔN THANG PH , XÃ DÂN HÙNG, HUY N GIA NGHĨA, ÀI LOAN 177. Nguy n Th Bé Thanh, sinh ngày 20/07/1978 t i thành ph H Chí Minh. Gi i tính: N Hi n trú t i: S 70/3, NH VIÊN LÂM, KHÓM 8, PHƯ NG THƯ NG LÂM, THN TR N I LÂM, HUY N GIA NGHĨA, ÀI LOAN 178. Lâm Th Phi Loan, sinh ngày 11/09/1978 t i thành ph H Chí Minh. Gi i tính: N Hi n trú t i: S 120/8, THANH PH , KHÓM 9, THÔN THANG PH , XÃ DÂN HÙNG, HUY N GIA NGHĨA, ÀI LOAN 179. Tr n Tuy t Nhung, sinh ngày 01/04/1981 t i Vĩnh Long. Gi i tính: N
 15. Hi n trú t i: S 86, NH LIÊU, KHÓM 11, THÔN LIÊU NH, XÃ DÂN HÙNG, HUY N GIA NGHĨA, ÀI LOAN 180. Lý Nguy t Trúc Hà, sinh ngày 16/09/1978 t i B n Tre. Gi i tính: N Hi n trú t i: S 239, L U 3, O N 3, Ư NG I QUAN, KHÓM 10, PHƯ NG CÔN LUÂN, THÀNH PH B N KI U, HUY N ÀI B C 181. Bùi Th Ng c Bích, sinh ngày 28/11/1980 t i thành ph H Chí Minh. Gi i tính: N Hi n trú t i: S 50/1, NGÕ 76, PH TÂN DÂN, KHÓM 26, PHƯ NG TÂN HƯNG, THN TR N ÀM TH Y, HUY N ÀI B C, ÀI LOAN 182. Trương M c Anh, sinh ngày 02/11/1965 t i thành ph H Chí Minh. Gi i tính: N Hi n trú t i: S 19, NGÕ 269, O N 3, Ư NG QU C HOA, KHÓM 14, PHƯ NG PH TU , KHU TRUNG TÂY, THÀNH PH ÀI NAM 183. Nguy n Th L , sinh ngày 08/11/1982 t i ng Tháp. Gi i tính: N Hi n trú t i: S 94, L U 12, Ư NG VĨNH L C, KHÓM 27, PHƯ NG VĨNH L C, THÀNH PH LƯ CHÂU, HUY N ÀI B C, ÀI LOAN 184. La L Hu , sinh ngày 29/06/1968 t i thành ph H Chí Minh. Gi i tính: N Hi n trú t i: S 107, L U 3, O N 2, Ư NG THÀNH THÁI, KHÓM 19, THÔN NGŨ C , XÃ NGŨ C , HUY N ÀI B C, ÀI LOAN 185. Mai Th Thúy An, sinh ngày 22/08/1982 t i Vĩnh Long. Gi i tính: N Hi n trú t i: S 20, NGÕ 33, Ư NG NHÂN ÁI, KHÓM 13, THÔN QUÁ GIANG, XÃ LÝ C NG, HUY N BÌNH ÔNG, ÀI LOAN 186. Nguy n Th Bích H ng, sinh ngày 06/10/1979 t i Lâm ng. Gi i tính: N Hi n trú t i: S 66, Ư NG C NG KH U, KHÓM 14, PHƯ NG C NG BIÊN, THN TR N TÔ ÁO, HUY N NGHI LAN, ÀI LOAN 187. Lương Th Hoàng Mai, sinh ngày 18/01/1982 t i ng Tháp. Gi i tính: N Hi n trú t i: S 315, O N 1, Ư NG TRƯ NG XUÂN, KHÓM 11, PHƯ NG ÔNG HOA, THN TR N TRÚC ÔNG, HUY N TÂN TRÚC 188. Huỳnh Ng c Hà, sinh ngày 30/08/1982 t i ng Tháp. Gi i tính: N Hi n trú t i: S 1, PHONG T LÂM, KHÓM 1, THÔN PHONG LÂM, XÃ TH CH ÍNH, HUY N ÀI B C, ÀI LOAN 189. Võ Th Bích Vân, sinh ngày 01/3/1977 t i ng Tháp. Gi i tính: N Hi n trú t i: S 19, L U 3, NGÕ 175, O N 1, Ư NG KI N QU C NAM, KHÓM 17, PHƯ NG NGHĨA THÔN, KHU I AN, THÀNH PH ÀI B C, ÀI LOAN 190. Lương Th H nh, sinh ngày 07/01/1975 t i Tây Ninh. Gi i tính: N Hi n trú t i: S 3/2, KHÔN KHÊ, KHÓM 17, THÔN NGƯ HÀNH, XÃ SONG KHÊ, HUY N ÀI B C, ÀI LOAN 191. Tr n Th Loan, sinh ngày 28/02/1981 t i C n Thơ. Gi i tính: N Hi n trú t i: S 54, TÚ TH Y, KHÓM 6, PHƯ NG TÚ TH Y, THN TR N H U LONG, HUY N MIÊU L T, ÀI LOAN 192. Hà Ng c Thu, sinh ngày 08/12/1970 t i thành ph H Chí Minh. Gi i tính: N Hi n trú t i: S 12, Ư NG KHÁCH TRANG, THÔN THƯ NG VŨ, XÃ I VŨ, HUY N ÀI ÔNG, ÀI LOAN
 16. 193. Tr n Th Phư ng, sinh ngày 25/06/1981 t i Trà Vinh. Gi i tính: N Hi n trú t i: S 2, Ư NG AN HÒA, KHÓM 5, PHƯ NG HI P HÒA, KHU TÂY N, THÀNH PH ÀI TRUNG, ÀI LOAN 194. Tr n Th Thu H ng, sinh ngày 13/04/1981 t i C n Thơ. Gi i tính: N Hi n trú t i: S 21, NGÕ 193, Ư NG TRÚC THÔN, KHÓM 10, PHƯ NG HOÀNG TRÚC, THÀNH PH THÁI BÌNH, HUY N ÀI TRUNG 195. Ngô Th Xuân Lan, sinh ngày 01/10/1981 t i Vĩnh Long. Gi i tính: N Hi n trú t i: S 7, NGÕ 138, O N 1, Ư NG TÂN BÌNH, KHÓM 17, PHƯ NG ÔNG BÌNH, THÀNH PH THÁI BÌNH, HUY N ÀI TRUNG 196. Lê Th Tuy t Mai, sinh ngày 12/02/1974 t i Ti n Giang. Gi i tính: N Hi n trú t i: S 90, NGÕ THANH T , O N 3, Ư NG TRUNG SƠN, KHÓM 9, THÔN TAM HÒA, XÃ Ô NH T, HUY N ÀI TRUNG, ÀI LOAN 197. Nguy n Th Ái Châu, sinh ngày 24/01/1981 t i thành ph H Chí Minh. Gi i tính: N Hi n trú t i: S 540/1, ÀM NH, KHÓM 14, THÔN ÀM NH, XÃ TÂN THN, HUY N ÀI NAM, ÀI LOAN 198. Vũ Th Thùy Trang, sinh ngày 30/09/1981 t i Bà R a – Vũng Tàu. Gi i tính: N Hi n trú t i: S 59, NGÕ 402, Ư NG HÀNH I, KHÓM 24, THÔN I GIÁP, XÃ NHÂN C, HUY N ÀI NAM, ÀI LOAN 199. Nguy n Th Kim Lư, sinh ngày 02/12/1979 t i Sóc Trăng. Gi i tính: N Hi n trú t i: S 48, Ư NG PH C HƯNG, THN TR N QUAN SƠN, HUY N ÀI ÔNG, ÀI LOAN 200. Trương Th Ánh Tuy t, sinh ngày 13/01/1982 t i B n Tre. Gi i tính: N Hi n trú t i: S 217, Ư NG THÀNH PHƯ C, KHÓM 8, PHƯ NG THÀNH PHƯ C, THN TR N TAM GIÁP, HUY N ÀI B C 201. Nguy n Ng c Trâm, sinh ngày 01/11/1992 t i Ti n Giang. Gi i tính: N Hi n trú t i: S 38/3, NGÕ 874, O N 2, Ư NG TRUNG SƠN KHÓM 1, PHƯ NG LONG SƠN, THÀNH PH CHƯƠNG HÓA, ÀI LOAN 202. Vòng Vĩnh Di ng (Hoàng Vĩnh Anh), sinh ngày 25/02/1980 t i Bình Thu n. Gi i tính: N Hi n trú t i: S 16, H M 43, NGÕ KIM C C, O N 2, Ư NG SƯƠNG BÌNH, KHÓM 5, PHƯ NG TÙNG HÒA, KHU B C N, THÀNH PH ÀI TRUNG 203. Tr n Th Thanh Thúy, sinh ngày 06/11/1981 t i B c Liêu. Gi i tính: N Hi n trú t i: S 10, O N 1, Ư NG TRUNG ƯƠNG, KHÓM 13, PHƯ NG VĨNH AN, THN TR N NGÔ THÊ, HUY N ÀI TRUNG 204. Ngô Th y Nguyên Hà, sinh ngày 01/01/1980 t i Bình Phư c. Gi i tính: N Hi n trú t i: S 108, NGÕ 83, Ư NG NGÔ PHƯ NG NAM, KHÓM 3, PHƯ NG HƯNG NAM, KHU ÔNG, THÀNH PH GIA NGHĨA 205. Ngô M Dung, sinh ngày 30/04/1981 t i thành ph H Chí Minh. Gi i tính: N Hi n trú t i: S 2, NGÕ 1041, Ư NG TRUNG BÌNH, KHÓM 25, PHƯ NG TÂN BÌNH, KHU B C N, THÀNH PH ÀI TRUNG 206. Tr n Vân, sinh ngày 18/05/1979 t i thành ph H Chí Minh. Gi i tính: N
 17. Hi n trú t i: S 14, H M 20, NGÕ 161, PH CÁT AN, KHÓM 11, PHƯ NG TRUNG THÀNH, THÀNH PH ÀO VIÊN, HUY N ÀO VIÊN 207. Nguy n Ng c Oanh, sinh ngày 16/01/1981 t i C n Thơ. Gi i tính: N Hi n trú t i: S 72, PH TH NHÂN, KHÓM 28, THÔN B C PH , XÃ TÂN THÀNH, HUY N HOA LIÊN 208. Tr n Kim Chi, sinh ngày 15/11/1977 t i ng Nai. Gi i tính: N Hi n trú t i: S 632, O N 2, Ư NG TRUNG SƠN, KHÓM 2, THÔN I NG, XÃ QUAN ÂM, HUY N ÀO VIÊN 209. Tr n Th Th m, sinh ngày 06/10/1976 t i C n Thơ. Gi i tính: N Hi n trú t i: S 4, H M 25, NGÕ 129, PH VÕ UY, KHÓM 23, PHƯ NG THANH KHÊ, THÀNH PH BÌNH ÔNG, HUY N BÌNH ÔNG 210. Tăng M t Nguyên, sinh ngày 12/07/1973 t i thành ph H Chí Minh. Gi i tính: N Hi n trú t i: S 16, L U 2, NGÕ 7, PH H M , KHÓM 1, THÔN TÂN LINH, XÃ QUY SƠN, HUY N ÀO VIÊN 211. Liêu Th Ng c Thu, sinh ngày 13/04/1981 t i Sóc Trăng. Gi i tính: N Hi n trú t i: S 110, PH T BÌNH, KHÓM 9, PHƯ NG M NHÂN, THN TR N SA L C, HUY N ÀI TRUNG 212. Nguy n Ng c Linh, sinh ngày 07/10/1981 t i Ti ng Giang. Gi i tính: N Hi n trú t i: S 143, PH M HƯNG, KHÓM 17, PHƯ NG THÁI AN, THN TR N M N NG, HUY N CAO HÙNG 213. Châu Th Thanh H ng, sinh ngày 16/08/1980 t i thành ph H Chí Minh. Gi i tính: N Hi n trú t i: 16-1, L C SONG, KHÓM 12, THÔN XÃ T , XÃ QUAN I N, HUY N ÀI NAM 214. Nguy n Th Tư, sinh ngày 12/04/1981 t i ng Tháp. Gi i tính: N Hi n trú t i: S 225, O N 5, Ư NG AN HÒA, KHÓM 15, PHƯ NG CHÂU B C, KHU AN NAM, THÀNH PH ÀI NAM 215. Nguy n Th Ngân, sinh ngày 25/01/1981 t i Sóc Trăng. Gi i tính: N Hi n trú t i: S 3, NGÕ QUANG PH C, KHÓM 6, PHƯ NG ÔNG TH , THN TR N NHN LÂM, HUY N CHƯƠNG HÓA 216. Háu Ng c Liên, sinh ngày 10/08/1979 t i ng Nai. Gi i tính: N Hi n trú t i: S 64, Ư NG HÒA BÌNH 3, KHÓM 6, THÔN NHÂN NHÃ, XÃ XÃ U, HUY N CHƯƠNG HÓA 217. ng Th Kim Anh, sinh ngày 17/06/1975 t i thành ph H Chí Minh. Gi i tính: N Hi n trú t i: S 540, Ư NG PHÚC B C, KHÓM 6, PHƯ NG GIA B O, THN TR N HÒA M , HUY N CHƯƠNG HÓA 218. Trương Th M Hi u, sinh ngày 04/01/1981 t i ng Nai. Gi i tính: N Hi n trú t i: S 14, NGÕ TRUNG ƯƠNG, KHÓM 8, THÔN QU NG PHÚC, XÃ XÃ U, HUY N CHƯƠNG HÓA 219. Lê Th Chính, sinh ngày 12/03/1981 t i ng Tháp. Gi i tính: N Hi n trú t i: S 84/1, Ư NG TUY N TÂY, KHÓM 9, THÔN TUY N TÂY, XÃ TUY N TÂY, HUY N CHƯƠNG HÓA
 18. 220. Trương Th Bé Thùy, sinh ngày 18/10/1981 t i Sóc Trăng. Gi i tính: N Hi n trú t i: S 102, Ư NG VĨNH AN 1, KHÓM 6, PHƯ NG VĨNH AN, THN TR N L C C NG, HUY N CHƯƠNG HÓA 221. T ng Kim L , sinh ngày 25/03/1968 t i ng Tháp. Gi i tính: N Hi n trú t i: S 3, NGÕ 236, Ư NG I AN, KHÓM 10, PHƯ NG I AN, KHU AN NAM, THÀNH PH ÀI NAM 222. Nguy n Th Bé Hai, sinh ngày 26/02/1970 t i thành ph H Chí Minh. Gi i tính: N Hi n trú t i: S 15/1, Ư NG BÁT GIÁP, KHÓM 12, THÔN THƯ NG C, XÃ VIÊN SƠN, HUY N NGHI LAN 223. Nguy n Th H ng Phư ng, sinh ngày 05/08/1976 t i Tây Ninh. Gi i tính: N Hi n trú t i: S 18, L U 1, NGÕ 260, Ư NG DÂN QUY N, KHÓM 8, PHƯ NG PH QUÁCH, THÀNH PH NGHI LAN, HUY N NGHI LAN 224. Làu Tác Linh, sinh ngày 05/05/1973 t i ng Nai. Gi i tính: N Hi n trú t i: S 71, Ư NG DIÊN BÌNH 2, KHÓM 3, PHƯ NG ÔNG BÌNH THN TR N KỲ SƠN, HUY N CAO HÙNG 225. Châu Ng c Minh, sinh ngày 10/01/1982 t i C n Thơ. Hi n trú t i: S 31, NH TRANG, KHÓM 3, THÔN VĨNH HƯNG, XÃ N I MÔN, HUY N CAO HÙNG 226. H Th Ng c Ki u, sinh ngày 21/12/1979 t i Kiên Giang. Gi i tính: N Hi n trú t i: S 7, NGÕ 156, Ư NG GIA PHONG, KHÓM 1, PHƯ NG GIA PHONG, THN TR N CƯƠNG SƠN, HUY N CAO HÙNG 227. Tr n Th Thùy Trang, sinh ngày 28/02/1982 t i B n Tre. Gi i tính: N Hi n trú t i: S 19, Ư NG KI N VŨ, KHÓM 7, PHƯ NG B O AN, KHU TAM DÂN, THÀNH PH CAO HÙNG 228. Lê Th Tr ng, sinh ngày 11/06/1979 t i C n Thơ. Gi i tính: N Hi n trú t i: S 6, NGÁCH 33, NGÕ 564, Ư NG I LIÊU, KHÓM 14, THÔN I LIÊU, XÃ I LIÊU, HUY N CAO HÙNG 229. Vũ Th Thu, sinh ngày 20/01/1980 t i Bình Phư c. Gi i tính: N Hi n trú t i: S 21-8, TRÚC T CƯ C, KHÓM 3, PHƯ NG TRÚC PH , THN TR N DIÊM TH Y, HUY N ÀI NAM 230. Quách Th Thu Th o, sinh ngày 25/01/1976 t i C n Thơ. Gi i tính: N Hi n trú t i: S 69, NGÕ 80, Ư NG TRUNG SƠN TÂY, KHÓM 15, PHƯ NG TR N TÂY, THÀNH PH PH NG SƠN, HUY N CAO HÙNG 231. Phan Th Ánh Tuy t, sinh ngày 20/10/1981 t i Bình nh. Gi i tính: N Hi n trú t i: S 29, H U H T , KHÓM 2, THÔN H U H , XÃ TÂN PHONG, HUY N TÂN TRÚC 232. Võ Ánh Phư ng, sinh ngày 25/01/1981 t i B n Tre. Gi i tính: N Hi n trú t i: S 5, NGÕ 151, Ư NG HƯNG NHÂN, KHÓM 11, PHƯ NG HƯNG HÓA, KHU TI N TR N, THÀNH PH CAO HÙNG 233. Tr n Th Kim Ân, sinh ngày 23/02/1980 t i Qu ng Ngãi. Gi i tính: N
 19. Hi n trú t i: L U 5, S 86, THÔN THÀNH CÔNG TÂN, KHÓM 22, PHƯ NG TI U TÂN, THN TR N THI N HÓA, HUY N ÀI NAM 234. Huỳnh Th Dương, sinh ngày 20/04/1977 t i C n Thơ. Gi i tính: N Hi n trú t i: S 75-8, TH CH AN, KHÓM 7, THÔN TH CH AN, XÃ A LIÊN, HUY N CAO HÙNG 235. Tr n L Hi n, sinh ngày 06/04/1974 t i thành ph H Chí Minh. Gi i tính: N Hi n trú t i: S 183, Ư NG LƯU C U, KHÓM 33, THÔN LƯU C U, XÃ I LIÊU, HUY N CAO HÙNG 236. Nguy n Th Kim Phư ng, sinh ngày 08/06/1978 t i Vĩnh Long. Gi i tính: N Hi n trú t i: S 95, NGÕ 398, O N 3, Ư NG CHƯƠNG NAM, KHÓM 9, PHƯ NG TÂN HƯƠNG, THÀNH PH NAM U, HUY N NAM U 237. Nguy n Bé Phư ng, sinh ngày 15/06/1980 t i Vĩnh Long. Gi i tính: N Hi n trú t i: S 119, O N 1, Ư NG T NG AN, KHÓM 13, PHƯ NG AN THU N, KHU AN NAM, THÀNH PH ÀI NAM 238. Lê Th Ng c Trinh, sinh ngày 19/06/1981 t i C n Thơ. Gi i tính: N Hi n trú t i: S 1, NGÕ ÔNG NHN, Ư NG C U C NG, KHÓM 4, THÔN C U C NG, XÃ DI À, HUY N CAO HÙNG 239. Nguy n Th Nhung, sinh ngày 20/10/1972 t i Vĩnh Long. Gi i tính: N Hi n trú t i: L U 8-1, S 32, NGÕ 158, O N 2, Ư NG ÔNG MÔN, KHÓM 9, PHƯ NG LONG SƠN, KHU ÔNG, THÀNH PH ÀI NAM 240. Nguy n Th Tuy t Lam, sinh ngày 19/12/1977 t i Trà Vinh. Gi i tính: N Hi n trú t i: S 12, NGÕ LƯƠNG VĂN, KHÓM 12, THÔN LONG MÔN, XÃ H TÂY, HUY N BÀNH H 241. Chương Chi Linh, sinh ngày 02/08/1978 t i ng Nai. Gi i tính: N Hi n trú t i: S 10, NGÕ 68, Ư NG C NG TH , KHÓM 5, THÔN C NG TH , XÃ LÂM VIÊN, HUY N CAO HÙNG 242. Tr n Th Tho, sinh ngày 03/04/1982 t i C n Thơ. Gi i tính: N Hi n trú t i: S 941, Ư NG TRUNG SƠN, KHÓM 15, PHƯ NG TRUNG THÁI, THÀNH PH ÀO VIÊN, HUY N ÀO VIÊN 243. Võ Th Thu Hà, sinh ngày 17/09/1975 t i thành ph H Chí Minh. Gi i tính: N Hi n trú t i: S 9, NGÁCH 51, Ư NG I XƯƠNG, KHÓM 9, PHƯ NG I NAM, THÀNH PH PHONG NGUYÊN, THÀNH PH ÀI TRUNG 244. Tăng Lê Quân, sinh ngày 14/01/1980 t i ng Nai. Gi i tính: N Hi n trú t i: S 717, THÔN TINH TRUNG 3, KHÓM 18, PHƯ NG PH C QU C, KHU ÔNG, THÀNH PH ÀI NAM 245. Nguy n Th CNm Ngân, sinh ngày 13/02/1978 t i H u Giang. Gi i tính: N Hi n trú t i: S 14, TÂN TRANG, KHÓM 1, THÔN TÂN TRANG, XÃ C KHANH, HUY N VÂN LÂM 246. Bùi Di m Trang, sinh ngày 20/06/1976 t i Long An. Gi i tính: N Hi n trú t i: S 113-3, LUÂN T , KHÓM 4, THÔN NAM LUÂN, XÃ TÂN C NG, HUY N GIA NGHĨA
 20. 247. Nguy n Th Sái Hu l, sinh ngày 22/06/1980 t i B n Tre. Gi i tính: N Hi n trú t i: S 14, NGÕ TH Y MÔN, KHÓM 10, PHƯ NG HƯNG HÓA, THN TR N NHN LÂM, HUY N CHƯƠNG HÓA 248. Tăng Ng c Ánh, sinh ngày 01/04/1968 t i ng Nai. Gi i tính: N Hi n trú t i: S 14/4, PHƯƠNG T LÂM, KHÓM 5, THÔN KHOA LÍ, XÃ ÔNG SƠN, HUY N ÀI NAM 249. Nguy n Th Thu Nga, sinh ngày 24/11/1977 t i Lâm ng. Gi i tính: N Hi n trú t i: S 349, Ư NG PHONG LÝ 1, KHÓM 12, THÔN PHONG SƠN, XÃ TH PHONG, HUY N HOA LIÊN 250. Lê Th Thanh H ng, sinh ngày 13/03/1973 t i thành ph H Chí Minh. Gi i tính: N Hi n trú t i: S 2/3, L U 4, H M 2, NGÕ 329, Ư NG C NH BÌNH, KHÓM 29, PHƯ NG C NH PHÚC, THÀNH PH TRUNG HÒA, HUY N ÀI B C 251. Nguy n Th Thùy Dương, sinh ngày 27/03/1981 t i Tây Ninh. Gi i tính: N Hi n trú t i: S 536, O N 1, Ư NG TH N LÂM, KHÓM 5, THÔN VIÊN LÂM, XÃ I NHÃ, HUY N ÀI TRUNG 252. inh Th M Xuyên, sinh ngày 09/03/1980 t i Sóc Trăng. Gi i tính: N Hi n trú t i: S 58, O N 2, Ư NG B C TÂN, KHÓM 11, PHƯ NG TRƯƠNG B C, THÀNH PH TÂN I M, HUY N ÀI B C 253. Tr n Th Ng c Th y, sinh ngày 14/07/1978 t i ng Nai. Gi i tính: N Hi n trú t i: S 68, L U 2, Ư NG H NH M , KHÓM 16, THÔN LÃNH NH, XÃ QUY SƠN, HUY N ÀO VIÊN 254. Ph m Th Kim Liên, sinh ngày 11/07/1969 t i Long An. Gi i tính: N Hi n trú t i: S 3, NGÕ 356, O N 2, Ư NG U TÂN, KHÓM 16, PHƯ NG TRÚC AN, THN TR N U THÀNH, HUY N NGHI LAN 255. ng Ng c Bích, sinh ngày 03/05/1980 t i thành ph H Chí Minh. Gi i tính: N Hi n trú t i: S 209, Ư NG KỲ L P ƠN, KHÓM 21, THÔN C DƯƠNG, XÃ TIÊU KHÊ, HUY N NGHI LAN 256. Nguy n Th Tư ng Vy, sinh ngày 05/07/1979 t i Bình nh. Gi i tính: N Hi n trú t i: S 9, Ư NG I VINH 3 KHÓM 17, PHƯ NG I VINH, THN TR N PH NG LÂM, HUY N HOA LIÊN 257. Nguy n Th Kim Thoa, sinh ngày 02/01/1980 t i C n Thơ. Gi i tính: N Hi n trú t i: S 122, Ư NG TRI U TH , KHÓM 11, THÔN TRI U TH , XÃ LÝ C NG, HUY N BÌNH ÔNG 258. Tr n Tam Mu i, sinh ngày 06/02/1969 t i thành ph H Chí Minh. Gi i tính: N Hi n trú t i: S 22, NGÁCH 15, TI N, NGÕ H U L C, KHÓM 2, THÔN HI P HÒA, XÃ XÃ U, HUY N CHƯƠNG HÓA 259. Thu Hà, sinh ngày 11/11/1975 t i Bình Dương. Gi i tính: N Hi n trú t i: S 6, NGÁCH 22, NGÕ 13, Ư NG HƯNG LONG, KHÓM 3, PHƯ NG LÃO GIA, THÀNH PH PHƯ NG SƠN, HUY N CAO HÙNG 260. Lê Kim H ng, sinh ngày 18/05/1978 t i ng Tháp. Gi i tính: N
Đồng bộ tài khoản