Quyết định số 4791/QĐ-UBND

Chia sẻ: Tai Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
43
lượt xem
9
download

Quyết định số 4791/QĐ-UBND

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 4791/QĐ-UBND về việc cho Công ty trách nhiệm hữu hạn Trung tâm thương mại Lotte Việt Nam thuê đất tại phường Tân Hưng, quận 7 để đầu tư xây dựng trung tâm thương mại siêu thị do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 4791/QĐ-UBND

  1. ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH VIỆT NAM ***** Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ******* Số: 4791/QĐ-UBND TP. Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 10 năm 2007 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC CHO CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN TRUNG TÂM THƯƠNG MẠI LOTTE VIỆT NAM THUÊ ĐẤT TẠI PHƯỜNG TÂN HƯNG, QUẬN 7 ĐỂ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG TRUNG TÂM THƯƠNG MẠI SIÊU THỊ. ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn cứ Luật Đất đai ngày 26 tháng 11 năm 2003; Nghị định số 181/2004/NĐ-CP ngày 29 tháng 10 năm 2004 của Chính phủ về thi hành Luật Đất đai; Nghị định số 84/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 5 năm 2007 của Chính phủ, quy định bổ sung việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, thu hồi đất, thực hiện quyền sử dụng đất, trình tự, thủ tục bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất và giải quyết khiếu nại về đất đai; Căn cứ Giấy chứng nhận đầu tư số 411021000028 ngày 22 tháng 8 năm 2007 của Ủy ban nhân dân thành phố; Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tại Công văn số 8619/TNMT- QHSDĐ ngày 15 tháng 10 năm 2007, QUYẾT ĐỊNH: Điều 1. Nay thu hồi khu đất có diện tích 39.681,9m2 (ba mươi chín ngàn sáu trăm tám mươi mốt phẩy chín mét vuông) tại phường Tân Hưng, quận 7 do Công ty Trách nhiệm hữu hạn Thương mại Him Lam quản lý sử dụng theo Quyết định 420/QĐ-UB ngày 26 tháng 01 năm 2006 của Ủy ban nhân dân thành phố; - Cho Công ty Trách nhiệm hữu hạn Trung tâm thương mại Lotte Việt Nam thuê 31.235m2 trong phần diện tích đất thu hồi nêu trên để đầu tư xây dựng trung tâm thương mại siêu thị; - Phần diện tích chênh lệch giữa diện tích đất thu hồi và diện tích đất giao 8.446,9m2 thuộc lộ giới đường giao thông khu vực, do Nhà nước trực tiếp quản lý;
  2. Vị trí, ranh giới khu đất thể hiện tại bản đồ hiện trạng vị trí tỷ lệ 1/500 và tỷ lệ 1/1000, số 25329/GĐ-TNMT do Sở Tài nguyên và Môi trường duyệt ngày 28 tháng 09 năm 2007; Hình thức sử dụng đất : Thuê đất. Thời hạn sử dụng đất : 50 năm, kể từ ngày 22 tháng 08 năm 2007 (ngày Ủy ban nhân dân thành phố cấp Giấy chứng nhận đầu tư). Điều 2. Căn cứ vào Điều 1 của Quyết định này, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Tài chính, Cục Thuế thành phố, Ủy ban nhân dân quận 7, Công ty Trách nhiệm hữu hạn Thương mại Him Lam và Công ty Trách nhiệm hữu hạn Trung tâm thương mại Lotte Việt Nam có trách nhiệm : 2.1. Công ty Trách nhiệm hữu hạn Thương mại Him Lam : Phối hợp với Công ty Trách nhiệm hữu hạn Trung tâm thương mại Lotte Việt Nam thực hiện việc tiếp nhận, bàn giao khu đất tại thực địa theo quy định và hướng dẫn của Bộ Tài nguyên và Môi trường tại Công văn số 3199/BTNMT-ĐKTKĐĐ ngày 20 tháng 8 năm 2007. 2.2. Công ty Trách nhiệm hữu hạn Trung tâm thương mại Lotte Việt Nam: - Thực hiện việc trả tiền thuê đất và các nghĩa vụ tài chính khác theo quy định của pháp luật; - Chịu trách nhiệm trước pháp luật về nguồn vốn đầu tư và tự chịu trách nhiệm về hiệu quả của dự án; - Đảm bảo tiến độ đầu tư và chất lượng công trình theo đúng quy họach và thiết kế đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt; - Kê khai đăng ký và báo cáo tình hình, tiến độ thực hiện dự án cho Sở Tài nguyên và Môi trường và Ủy ban nhân dân quận 7 định kỳ 3 tháng một lần kể từ ngày ban hành Quyết định này. 2.3. Ủy ban nhân dân quận 7: Theo dõi, kiểm tra tiến độ đầu tư dự án theo quy định; 2.4. Sở Tài chính và Cục Thuế thành phố: Hướng dẫn Công ty Trách nhiệm hữu hạn Trung tâm thương mại Lotte Việt Nam thực hiện việc thu tiền thuê đất và các nghĩa vụ tài chính khác theo quy định của pháp luật. 2.5. Sở Tài nguyên và Môi trường : - Hướng dẫn Công ty Trách nhiệm hữu hạn Trung tâm thương mại Lotte Việt Nam lập thủ tục, chuyển Sở Tài chính và Cục Thuế thành phố xác định đơn giá thuê đất và các nghĩa vụ tài chính khác theo quy định;
  3. - Ký hợp đồng thuê đất và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho Công ty Trách nhiệm hữu hạn Trung tâm thương mại Lotte Việt Nam theo quy định. Điều 3. Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thành phố, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, Giám đốc Sở Xây dựng, Giám đốc Sở Quy hoạch-Kiến trúc, Giám đốc Sở Tài chính, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường, Cục Trưởng Cục Thuế, Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận 7, Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường Tân Hưng - quận 7, Công ty Trách nhiệm hữu hạn Thương mại Him Lam, Công ty Trách nhiệm hữu hạn Trung tâm thương mại Lotte Việt Nam và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. TM. ỦY BAN NHÂN DÂN KT. CHỦ TỊCH Nơi nhận : PHÓ CHỦ TỊCH - Như Điều 3; - Bộ Tài nguyên và Môi trường; - TTUB : CT, các PCT; - VPHĐ-UB : PVP/ĐT; - Phòng ĐTMT; ĐT; - Lưu : VT, (ĐTMT/VH) D Nguyễn Hữu Tín
Đồng bộ tài khoản