Quyết định số 4798/QĐ-SGTCC

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:9

0
40
lượt xem
1
download

Quyết định số 4798/QĐ-SGTCC

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 4798/QĐ-SGTCC về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Khu Đường sông thành phố Hồ Chí Minh thuộc sở Giao thông - Công chính do Sở Giao thông Công chính thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 4798/QĐ-SGTCC

  1. U BAN NHÂN DÂN C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VIÊT THÀNH PH H CHÍ MINH NAM S GIAO THÔNG – CÔNG c l p - T do - H nh phúc CHÍNH ------------ ------ S : 4798/Q -SGTCC TP.H Chí Minh, ngày 26 tháng 12 năm 2007 QUY T NNH BAN HÀNH QUY CH T CH C VÀ HO T NG C A KHU Ư NG SÔNG THÀNH PH H CHÍ MINH THU C S GIAO THÔNG - CÔNG CHÍNH GIÁM CS GIAO THÔNG – CÔNG CHÍNH Căn c Lu t Giao thông ư ng th y n i a ban hành ngày 15/6/2004; Căn c Ngh nh s 21/2005/N -CP ngày 01 tháng 3 năm 2005 c a Chính ph quy nh chi ti t thi hành m t s i u c a Lu t Giao thông ư ng th y n i a; Căn c Ngh nh s 43/2006/N -CP ngày 25 tháng 4 năm 2006 c a Chính ph quy nh quy n t ch , t ch u trách nhi m v th c hi n nhi m v , t ch c b máy, biên ch và tài chính i v i s nghi p công l p; Căn c Quy t nh s 27/2005/Q -BGTVT ngày 17/5/2005 c a B Giao thông v n t i v qu n lý ư ng th y n i a Căn c Quy t nh s 09/Q -UB ngày 09/1/1991 c a U ban nhân dân TP. H Chí Minh v vi c thành l p S Giao thông – Công chánh; Căn c Quy t nh s 1187/Q -UB ngày 21 tháng 3 năm 2005 c a Ch t ch y ban nhân dân thành ph H Chí Minh v i tên S Giao thông Công chánh thành S Giao thông - Công chính tr c thu c y ban nhân dân thành ph ; Căn c Quy t nh s 22/2007/Q -UBND ngày 09/02/2007 c a y ban nhân dân thành ph v ban hành Quy ch t ch c và ho t ng c a S Giao thông - Công chính; Căn c Quy t nh s 2649/Q -UB-NC ngày 16 tháng 8 năm 1994 c a y ban nhân dân thành ph v vi c thành l p Khu ư ng sông TP.HCM thu c S Giao thông công chánh; Căn c Quy t nh s 4179/Q -UBND ngày 18 tháng 9 năm 2007 c a UBND.TP v y quy n cho Giám c S Giao thông - Công chính ký quy t nh phê duy t Quy ch t ch c và ho t ng c a các ơn v tr c thu c S Giao thông - Công chính; Xét ngh c a Trư ng phòng T ch c cán b - Lao ng S , QUY T NNH: i u 1. Nay ban hành kèm theo Quy t nh này Quy ch t ch c và ho t ng c a Khu ư ng sông tr c thu c S Giao thông - Công chính. i u 2. Quy t nh này có hi u l c k t ngày ký và không thay th Quy t nh s 2649/Q -UB-NC ngày 16/8/1994 và Quy t nh s 677/Q -UB-NCVX ngày 03 tháng 02 năm 1995 c a y ban nhân dân thành ph v ban hành quy ch t ch c và ho t ng c a Khu ư ng sông thành ph H Chí Minh thu c S Giao thông công
  2. chánh; Quy t nh s 87/2005/Q -UB ngày 26/5/2005 c a y ban nhân dân thành ph v b sung ch c năng lưu gi phương ti n th y vi ph m cho Khu ư ng sông thu c S Giao thông - Công chính; Quy t nh s 4441/Q -UBND ngày 03 tháng 10 năm 2007 c a y ban nhân dân thành ph v th c hi n ng c u s c d u tràn và qu n lý ho t ng khai thác cát lòng sông trên a bàn thành ph ; bãi b các quy nh trư c ây trái v i quy t nh này. i u 3. Các Ông (bà) Chánh Văn phòng S , Trư ng phòng T ch c cán b - Lao ng, Trư ng các phòng ban c a S , Giám c Khu ư ng sông và Th trư ng các ơn v tr c thu c S có trách nhi m thi hành Quy t nh này./. GIÁM C Nơi nh n : - Như i u 3 - UBND.TP ( báo cáo ) - S N i v ( báo cáo ) - BG , U, Công oàn, oàn TN S - Các ơn v tr c thu c S Tr n Quang Phư ng - Lưu ( VP, TCCB-Ngân K S ) QUY CH V T CH C VÀ HO T NG C A KHU Ư NG SÔNG THÀNH PH H CHÍ MINH TR C THU C S GIAO THÔNG – CÔNG CHÍNH THÀNH PH H CHÍ MINH (Ban hành kèm theo Quy t nh s 4798 /Q -SGTCC ngày 26/12/2007 c a S Giao thông - Công chính) Chương 1. NH NG QUY NNH CHUNG i u 1. Khu ư ng sông thành ph H Chí Minh (sau ây g i t t là Khu) là ơn v s nghi p có thu t m b o m t ph n kinh phí ho t ng, ư c h tr m t ph n kinh phí ho t ng t ngân sách nhà nư c, có tư cách pháp nhân, có con d u riêng và ư c m tài kho n t i Kho b c nhà nư c thành ph theo quy nh. Tên giao d ch b ng ti ng Anh là: HO CHI MINH CITY INLAND WATERWAY REGION. Tên vi t t t là: HCMC IWR Tr s t t i s 314 ư ng Cô B c, phư ng Cô Giang, qu n 1, thành ph H Chí Minh.
  3. i u 2. Khu ư ng sông ư c S Giao thông-Công chính giao th c hi n ch c năng qu n lý ư ng th y n i a thành ph H Chí Minh theo phân c p c a B Giao thông v n t i và y ban Nhân dân thành ph . i u 3. Khu ch u s ch o tr c ti p c a Giám c S Giao thông-Công chính; ch u s hư ng d n, ki m tra v chuyên môn nghi p v c a C c ư ng sông Vi t Nam. i u 4. Giám c Khu ch u trách nhi m trư c Giám c S Giao thông-Công chính v toàn b ho t ng c a Khu theo úng ch c năng, nhi m v , quy n h n ư c quy nh t i Quy ch này. Chương 2. PH M VI QU N LÝ VÀ NHI M V , QUY N H N, M I QUAN H i u 5. Ph m vi qu n lý c a Khu ư ng sông thành ph H Chí Minh Khu ư ng sông th c hi n ch c năng qu n lý ư ng th y n i a g m: 1. ư ng th y n i a trên các tuy n ư ng th y n i a a phương do thành ph H Chí Minh qu n lý. 2. Ki m tra, phát hi n và x lý k p th i các trư ng h p xây d ng trái phép, l n chi m vùng nư c ngoài ph m vi lu ng, hành lang b o v lu ng trên các tuy n hàng h i và ư ng th y n i a qu c gia trên a bàn thành ph H Chí Minh i u 6. Nhi m v , quy n h n c a Khu ư ng sông thành ph H Chí Minh 1. Xây d ng và t ch c tri n khai th c hi n quy ho ch phát tri n h th ng giao thông ư ng th y n i a: Quy ho ch phát tri n m ng lư i giao thông v n t i ư ng th y n i a thành ph ; xây d ng quy ho ch chi ti t phát tri n k t c u h t ng giao thông v n t i ư ng th y n i a thành ph ; Xây d ng k ho ch dài h n, trung h n và ng n h n m b o tr t t an toàn giao thông ư ng th y thông su t, b o v môi trư ng, c nh quan ô th theo quy ho ch ngành và quy ho ch thành ph ; T ch c tri n khai th c hi n quy ho ch, k ho ch khi ư c c p thNm quy n phê duy t; L p danh b giao thông ư ng th y n i a thành ph xu t trình c p thNm quy n công b m ho c óng lu ng các tuy n ư ng th y n i a a phương u tư phát tri n k t c u h t ng giao thông ư ng th y n i a: a) Xây d ng k ho ch u tư phát tri n k t c u h t ng giao thông ư ng th y n i a hàng năm trình cơ quan có thNm quy n phê duy t và t ch c th c hi n;
  4. b) Ch u tư các d án thu c k t c u h t ng giao thông ư ng th y n i a trên a bàn thành ph . Ch c năng qu n lý ư ng th y n i a trên các tuy n ư ng th y n i a a phương do thành ph H Chí Minh qu n lý: a) Kh o sát, theo dõi, thông báo tình tr ng th c t c a lu ng; n m v ng tình hình lu ng l ch, các công trình trên sông k p th i ra bi n pháp m b o an toàn giao thông ư ng th y; t ch c i u ti t, kh ng ch , m b o giao thông, ki m tra b o v công trình thu c k t c u h t ng giao thông ư ng th y n i a; b) Ki m tra h th ng phao tiêu, bi n báo có các bi n pháp i u ch nh, s a ch a, thay th , thi t l p m i k p th i m b o cho vi c hư ng d n giao thông ư ng th y an toàn, thông su t; c) Tu n tra, báo cáo x lý k p th i nh ng trư ng h p san l p, l n chi m, xây d ng công trình, ăng áy cá trên các tuy n ư ng th y, vùng nư c ư c giao qu n lý; d) C nh báo, phòng ch ng s t l t i các khu v c tr ng y u, có dân cư; e) Ki m tra an toàn b n khách ngang sông f) Ph i h p v i các cơ quan ch c năng ki m tra an toàn giao thông; t ch c ng c u, l p biên b n, x lý khi có tai n n, s c x y ra trên ư ng th y n i a; B o trì ư ng th y n i a: a) Th c hi n s a ch a, b o trì nh kỳ ho c t xu t lu ng, báo hi u, thi t b , công trình ph c v trên tuy n giao thông ư ng th y n i a, phương ti n dùng qu n lý, b o trì ư ng th y n i a; thanh th i chư ng ng i v t trên lu ng; phòng, ch ng và kh c ph c h u qu l t, bão; b) T ch c n o vét lu ng tuy n m b o theo úng tiêu chuNn c p lu ng. Th c hi n pháp lu t: a) Tuyên truy n, giáo d c, ph bi n lu t l , th ch giao thông ư ng th y n i a; ki m tra ôn c vi c th c hi n các quy nh pháp lu t c a các i tư ng có liên quan n ho t ng giao thông ư ng th y n i a và b o v môi tru ng. Ph i h p v i các cơ quan ch c năng trong công tác ki m tra x lý vi ph m; b) Th c hi n ch c năng lưu gi phương ti n th y vi ph m tr t t an toàn giao thông ư ng th y n i a trên a bàn thành ph do cơ quan ch c năng t m gi ưa v ch x lý theo quy nh c a pháp lu t; Nghiên c u, ng d ng khoa h c - k thu t: a) T ch c nghiên c u, ng d ng khoa h c k thu t, công ngh tiên ti n trong và ngoài nư c áp d ng vào lĩnh v c qu n lý, xây d ng cơ s h t ng chuyên ngành ư ng th y n i a liên quan;
  5. b) Nghiên c u thi t k m u các lo i công trình kè thông d ng có c thù thNm m cao, kinh t , phù h p v i quy ho ch t ng th chung c a ô th tiêu chuNn hóa ưa vào s n su t, l p t và ph bi n áp d ng. Tài chính - k toán: Qu n lý và s d ng hi u qu tài s n, kinh phí do ngân sách Nhà nư c c p và các kho n kinh phí khác theo quy nh c a pháp lu t; Th c hi n úng ch , chính sách tài chính k toán theo quy nh c a Nhà nư c; Th c hành ti t ki m, ch ng lãng phí theo quy nh c a pháp lu t. T ch c - nhân s : L p k ho ch ào t o, b i dư ng, tuy n d ng, b trí i ngũ cán b ; xây d ng b ng ch c danh và nh m c lao ng chuyên ngành theo kh i lư ng công vi c ư c giao, trình S Giao thông-Công chính duy t, trên cơ s tiêu chuNn hóa cán b theo quy nh c a nhà nư c; Qu n lý cán b , công ch c, viên ch c nhà nư c, lao ng theo quy nh và phân c p c a thành ph . Giám c Khu ư ng sông ư c quy n b nhi m, mi n nhi m, khen thư ng, k lu t, i u ng i v i các ch c danh ho c công ch c, viên ch c nhà nư c do Khu tr c ti p qu n lý theo phân c p sau khi trao i th ng nh t v i Trư ng phòng TCCB & L thu c S Giao thông-Công chính; Th c hi n t t ch , chính sách ti n lương, ph c p, b o hi m y t , b o hi m xã h i và b o h lao ng theo quy nh c a Nhà nư c. Phân c p qu n lý ư ng th y n i a: Khu ư ng sông th c hi n phân c p qu n lý ư ng th y n i a thành ph H Chí Minh theo quy nh c a B Giao thông v n t i và c a y ban Nhân dân thành ph và các y quy n cho Khu ư ng sông t ch c th c hi n theo quy nh c a pháp lu t i u 7. Th c hi n m t s ho t ng d ch v , tư v n sau Ngoài nhi m v nhà nư c giao ho c t hàng, Khu ư ng sông ư c th c hi n và t ch u trách nhi m theo quy nh c a pháp lu t m t s ho t ng d ch v , tư v n sau : Kh o sát a hình, o v hi n tr ng sông, kênh, r ch; tư v n l p d án u tư xây d ng, thi t k và l p t ng d toán, tư v n l p h sơ m i th u, ánh giá h sơ d th u, giám sát thi công các công trình dân d ng, giao thông, th y l i và các công trình h t ng k thu t nhóm B,C chuyên ngành ư ng th y ( tr các công trình do Khu làm ch u tư ). Th c hi n d ch v hư ng d n, m b o giao thông th y. T ch c ho t ng các d ch v phù h p v i lĩnh v c chuyên môn, kh năng c a ơn v và úng qui nh c a pháp lu t
  6. i u 8. Các ho t ng khác c a Khu Liên doanh, liên k t, h p tác u tư v i các t ch c, cá nhân trong nư c và ngoài nư c v các lĩnh v c ho t ng c a Khu và không trái v i pháp lu t Vi t Nam. T ch c qu n lý các d án qu c t tài tr cho giao thông ư ng th y n i a c a thành ph theo y nhi m c a Giám c S Giao thông-Công chính. i u 9. Quan h công tác 1. i v i S Giao thông - Công chính Khu ư ng sông là ơn v tr c thu c S Giao thông - Công chính, ch u s ch o tr c ti p, toàn di n và s ki m tra giám sát c a S Giao thông - Công chính trong quá trình th c hi n nhi m v ư c giao; Khu ư ng sông có trách nhi m báo cáo nh kỳ và t xu t tình hình ho t ng c a Khu cho S Giao thông - Công chính theo ch quy nh. 2. i v i các cơ quan qu n lý Nhà nư c Khu ư ng sông ch u s qu n lý hư ng d n và giám sát c a các cơ quan qu n lý nhà nư c chuyên ngành trong lĩnh v c ho t ng c a Khu theo úng quy nh c a pháp lu t. 3. i v i y ban nhân dân các qu n, huy n và các ban, ngành Khu ư ng sông ư c tr c ti p quan h v i y ban nhân dân các qu n, huy n và các ban, ngành gi i quy t các v n có liên quan n vi c th c hi n nhi m v c a Khu. Chương 3. TÀI CHÍNH VÀ QU N LÝ TÀI CHÍNH i u 10. Ngu n tài chính 1. Kinh phí do ngân sách nhà nư c c p: a) Ho t ng s nghi p theo ch c năng,nhi m v ư c giao; b) T ch c th c hi n công tác qu n lý và b o trì ư ng th y n i a theo nhu c u th c t và phù h p nh m c, nh ng ch qui nh; c) u tư xây d ng cơ b n th c hi n các d án và các lo i kinh phí khác ư c các c p thNm quy n phê duy t; 2. Ngu n thu t ho t ng s nghi p g m:
  7. a) Ph n ư c l i t s thu phí, l phí thu c ngân sách nhà nư c theo quy nh c a pháp lu t; b) Thu t ho t ng d ch v ; c) Thu t các ho t ng s nghi p khác ; d) Ngu n khác theo quy nh c a pháp nh. 3. Các kho n chi g m: a) Chi t ngu n ngân sách nhà nư c c p : - Chi ho t ng qu n lý và s a ch a thư ng xuyên ư ng th y n i a theo ch c năng, nhi m v ư c c p có thNm quy n giao - Chi cho ho t ng s a ch a không thư ng xuyên ư ng th y n i a - Chi thanh toán v n u tư xây d ng cơ b n và duy tu công trình giao thông ư ng th y n i a - Chi khác theo ch quy nh b) Chi cho ho t ng s nghi p - Chi ph c v cho công tác thu phí, l phí - Chi cho các ho t ng d ch v - Chi khác i u 11. Qu n lý tài chính ơn v th c hi n qu n lý theo quy nh c a pháp lu t v ch tài chính áp d ng cho ơn v s nghi p có thu như sau : a) Qu n lý tài chính ư c Nhà nư c giao và th c hi n ch chi tiêu tài chính theo quy nh c a pháp lu t b) M tài kho n t i Kho b c nhà nư c ph n nh các kho n kinh phí và ngu n thu s nghi p thu c ngân sách nhà nư c; ư c phép m thêm tài kho n ngân hàng ph n nh các kho n kinh phí thu c ngu n thu h at ng s n xu t kinh doanh cung ng d ch v c) L p d toán thu chi tài chính hàng năm trình cơ quan ch qu n và S Tài chính xem xét phê duy t. Kinh phí t ngân sách nhà nư c b o m ho t ng thư ng xuyên, không thư ng xuyên và các kho n thu s nghi p n u chi chưa h t trong năm thì ư c x lý theo quy nh hi n hành
  8. d) Căn c quy nh c a Nhà nư c, ph i h p v i các cơ quan ch c năng xây d ng ch nh m c khoán i v i công tác duy tu, s a ch a l n và xây d ng cơ b n các công trình giao thông ư ng th y n i a trong ph m vi a gi i hành chính do Khu qu n lý e) Vi c m s sách k toán, h ch toán thu chi, th ng kê, báo cáo tài chính và công khai tài chính ph i th c hi n theo quy nh c a pháp lu t f) Ch u s ki m tra giám sát c a S Giao thông - Công chính và các cơ quan qu n lý nhà nư c có liên quan Chương 4. CƠ C U T CH C B MÁY i u 12. Nguyên t c chung Khu ư ng sông do Giám c Khu ph trách qu n lý và i u hành chung theo ch th trư ng, có các Phó Giám c giúp vi c và các Trư ng, Phó phòng ph trách chuyên môn, nghi p v . Giám c Khu do Giám c S Giao thông - Công chính b nhi m, mi n nhi m Phó Giám c và K toán trư ng c a Khu do Giám c S Giao thông-Công chính b nhi m, mi n nhi m theo ngh c a Giám c Khu ư ng sông. Giám c Khu ư ng sông ch u trách nhi m trư c Giám c S Giao thông-Công chính v toàn b ho t ng c a Khu; Phó giám c Khu ch u trách nhi m trư c Giám c Khu v k t qu công tác ư c giao. i u 13. Cơ c u t ch c b máy c a Khu Cơ c u t ch c b máy c a Khu ư ng sông thành ph H Chí Minh g m: a) Ban giám c: Giám c và các Phó Giám c; b) Các Phòng, Ban nghi p v ; c) Các i, Tr m Qu n lý ư ng sông. Vi c thành l p, t ch c l i, gi i th các Phòng, Ban, Tr m, i do Giám c S Giao thông-Công chính quy t nh theo ngh c a Giám c Khu ư ng sông. Biên ch khung c a Khu ư ng sông ư c y ban nhân dân thành ph giao chung trong t ng s biên ch s nghi p hàng năm c a S Giao thông-Công chính. Ngoài ra Khu ư ng sông tuy n d ng theo ch h p ng lao ng cho phù h p v i kh i lư ng công vi c và kh năng tài chính c a Khu. Chương 5.
  9. I U KHO N THI HÀNH i u 14. Căn c n i dung Quy ch này, Giám c Khu ư ng sông có trách nhi m ban hành quy ch làm vi c cho các Phòng, Ban, Tr m, i chuyên môn, nghi p v ; quy nh c th v ch làm vi c, ch qu n lý theo t ng lĩnh v c, phân công nhi m v cho t ng cán b , công ch c thu c ph m vi cơ c u t ch c c a Khu. i u 15. B n Quy ch này ư c Giám c S Giao thông - Công chính i u ch nh b sung, s a i khi c n thi t theo ngh c a Giám c Khu ư ng sông và Trư ng phòng T ch c cán b & Lao ng S GTCC./. GIÁM C Tr n Quang Phư ng
Đồng bộ tài khoản