Quyết định số 48/2001/QĐ-BTC

Chia sẻ: Tuan Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:17

0
63
lượt xem
4
download

Quyết định số 48/2001/QĐ-BTC

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 48/2001/QĐ-BTC về việc ban hành mức thu phí, lệ phí hàng hải do Bộ Tài Chính ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 48/2001/QĐ-BTC

 1. B TÀI CHÍNH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 48/2001/Q -BTC Hà N i, ngày 28 tháng 5 năm 2001 QUY T NNH C A B TRƯ NG B TÀI CHÍNH S 48/2001/Q /BTC NGÀY 28 THÁNG 5 NĂM 2001 V VI C BAN HÀNH M C THU PHÍ, L PHÍ HÀNG H I B TRƯ NG B TÀI CHÍNH Căn c B Lu t Hàng h i Vi t Nam ban hành ngày 30/6/1990; Căn c Ngh nh s 15/CP ngày 2/3/1993 c a Chính ph v nhi m v , quy n h n và trách nhi m qu n lý Nhà nư c c a B , Cơ quan ngang B ; Căn c Ngh nh s 178/CP ngày 28/10/1994 c a Chính ph v nhi m v , quy n h n và t ch c b máy B Tài chính; Căn c Ngh nh s 04/1999/N -CP ngày 30/1/1999 c a Chính ph v phí, l phí thu c ngân sách nhà nư c; Sau khi có ý ki n c a B Giao thông V n t i (công văn s 672/GTVT-TCKT ngày 12/3/2001) và theo ngh c a T ng c c trư ng T ng c c Thu , QUY T NNH: i u 1: Ban hành kèm theo Quy t nh này bi u m c thu phí tr ng t i, phí b o m hàng h i, phí neo u và s d ng c u b n, l phí th t c qu n lý nhà nư c (g i chung là phí, l phí hàng h i), bao g m: 1. Phí, l phí hàng h i i v i tàu thu v n t i qu c t (Ph l c s 1). Riêng m c thu phí tr ng t i và phí m b o hàng h i k t ngày 1/1/2002 tr i b ng 85% m c thu quy nh tương ng t i m c I, m c II Ph l c s 1 ban hành kèm theo quy t nh này. 2. Phí, l phí hàng h i i v i tàu thu v n t i n i a (Ph l c s 2). 3. Phí, l phí hàng h i c bi t (Ph l c s 3). 4. Phí, l phí hàng h i t i phân c ng xu t d u thô (tr m rót d u không b n) và các c ng chuyên dùng ph c v d u khí (Ph l c s 4). Riêng m c thu phí tr ng t i và phí m b o hàng h i k t ngày 1/1/2002 tr i b ng 85% m c thu quy nh tương ng t i m c I ph n B, m c I và m c II Ph n C, Ph l c s 4 ban hành kèm theo quy t nh này.
 2. i u 2: Căn c xác nh s ti n phí, l phí hàng h i ph i n p là m c thu quy nh t i i u 1 Quy t nh này tính theo t ng dung tích (GT), công su t máy chính (CV) c a tàu thu , th i gian (gi ), kh i lư ng hàng hoá (t n ho c m3), kho ng cách (h i lý), c th như sau: 1. T ng dung tích (GT): a) i v i tàu thu ch hàng (tr tàu ch d u) là GT l n nh t ghi trong gi y ch ng nh n dung tích do cơ quan ăng ki m có thNm quy n c p. b) i v i tàu thu ch d u là 85% GT l n nh t ghi trong gi y ch ng nh n dung tích. c) i v i tàu thu ch khách tr ng t i tính phí b ng 50% GT l n nh t ghi trong gi y ch ng nh n dung tích. d) Tàu thu không ghi GT xác nh như sau: - Tàu thu ch hàng: 1,5 t n tr ng t i ăng ký tính b ng 1 GT. - Tàu kéo, tàu Ny: 1 mã l c tính b ng 0,5 GT. - Sà lan : 1 t n tr ng t i ăng ký tính b ng 1 GT. ) i v i tàu thu là oàn sà lan tàu kéo (ho c tàu Ny) là t ng s GT c a c oàn sà lan và tàu kéo (tàu Ny). 2. ơn v công su t máy là mã l c (CV), ph n l dư i 1CV tính tròn 1CV. 3. ơn v th i gian: 24 gi b ng 1 ngày, n u l 12 gi tr xu ng tính b ng 1/2 ngày, l trên 12 gi tính tròn 1 ngày; 60 phút b ng 1 gi , l 30 phút tr xu ng tính b ng 1/2 gi , l trên 30 phút tính tròn 1 gi . Th i gian làm vi c hàng ngày quy nh t 7 gi n 17 gi . Trư ng h p, làm vi c ngoài gi quy nh t i i m này (riêng các ngày l , t t theo ch quy nh tính c ngày) thì l phí th t c ư c thu tăng 10% so v i m c thu quy nh. 4. Kh i lư ng hàng hoá (k c bao bì) tính b ng t n ho c mét kh i (m3), ph n l dư i 0,5 t n ho c dư i 0,5 m3 không tính, t 0,5 t n ho c 0,5 m3 tr lên tính tròn 1 t n ho c 1 m3. i v i v n ơn l , kh i lư ng t i thi u tính cư c là 1 t n ho c 1 m3/v n ơn. i v i hàng hoá m i t n chi m t 1,5 m3 tr lên thì c 1,5 m3 tính 1 t n. 5. Kho ng cách tính phí là h i lý, ph n l chưa 1 h i lý tính tròn 1 h i lý. Riêng ơn v tính phí c u b n tàu thu là mét (m); Ph n l chưa mét tính tròn là 1m 6. ng ti n thu phí, l phí hàng h i là lo i ti n quy nh tương ng t i bi u m c thu phí, l phí. Cơ quan thu phí, l phí hàng h i b ng lo i ti n nào thì ph i n p vào ngân sách nhà nư c b ng lo i ti n ó. Trư ng h p ph i quy i t ti n ô la M ra ti n Vi t Nam thì quy i theo t giá mua bán bình quân trên th trư ng ngo i t liên ngân hàng do Ngân hàng nhà nư c Vi t Nam công b t i th i i m thanh toán.
 3. i u 3: Các t ng nêu t i Quy t nh này ư c hi u như sau: 1. V n t i qu c t là v n t i hàng hoá, hành khách t c ng Vi t Nam i nư c ngoài và t nư c ngoài n c ng Vi t Nam, bao g m c v n t i quá c nh Vi t Nam và v n t i ra ho c vào khu ch xu t. 2. V n t i n i a là v n t i hàng hoá, hành khách gi a các c ng Vi t Nam. 3. Tàu thu , bao g m tàu bi n, tàu sông và các lo i tàu, thuy n, phương ti n khác (không phân bi t có ng cơ hay không có ng cơ) vào, r i c ng bi n Vi t Nam. 4. Hàng hoá nguy hi m c h i là hàng hoá có tính c h i gây nguy hi m cho ngư i và môi trư ng theo quy nh c a pháp lu t Vi t Nam và i u ư c qu c t có liên quan mà Vi t Nam ã ký k t, tham gia ho c công nh n. 5. Ngư i v n t i là ngư i dùng tàu thu thu c s h u c a mình ho c thuê tàu thu thu c s h u c a ngư i khác th c hi n d ch v v n t i hàng hoá, hành khách. 6. Ngư i ư c u thác là t ch c, cá nhân ư c ch hàng ho c ngư i v n t i u quy n. 7. Các khu v c c ng ư c phân chia như sau: - Khu v c 1 g m các c ng t vĩ tuy n 20 tr lên phía B c. - Khu v c 2 g m các c ng t vĩ tuy n 11,5 n vĩ tuy n 20. - Khu v c 3 g m các c ng t vĩ tuy n 11,5 tr vào phía Nam. i u 4: Cơ quan ư c giao nhi m v qu n lý nhà nư c v hàng h i và b o m hàng h i có trách nhi m t ch c thu phí, l phí hàng h i (dư i ây g i chung là cơ quan thu) theo úng quy nh t i Quy t nh này. 1. Cơ quan thu phí, l phí hàng h i ư c trích m t ph n theo t l (%) trên t ng s ti n phí, l phí th c thu ư c trư c khi n p ngân sách nhà nư c chi phí b o m công tác qu n lý nhà nư c trong lĩnh v c hàng h i và vi c t ch c thu phí, l phí theo quy nh sau ây: a) Phí tr ng t i, phí neo u, l phí th t c qu n lý nhà nư c: 25 % trên t ng s ti n phí tr ng t i, phí neo u và l phí th t c th c thu ư c. b) Phí m b o hàng h i: 90% t ng s ti n phí b o m hàng h i th c thu ư c. Vi c qu n lý s d ng s ti n phí, l phí ư c trích theo quy nh t i ti t a, b i m này th c hi n theo hư ng d n c a B Tài chính. 2. T ng s ti n thu phí, l phí hàng h i th c thu ư c trong kỳ, sau khi tr s ti n ư c trích theo t l quy nh t i i m 1 nêu trên, s còn l i ph i n p vào ngân sách nhà nư c t i Kho b c nhà nư c a phương nơi phát sinh ngu n thu theo chương, lo i, kho n tương ng, m c 040 c a M c l c ngân sách nhà nư c hi n hành.
 4. i u 5: Quy t nh này có hi u l c thi hành t ngày 1/7/2001. Các quy nh v phí, l phí hàng h i (c ng bi n) trái v i quy t nh này u bãi b . i u 6: T ch c, cá nhân thu c i tư ng ph i n p phí, l phí, Cơ quan t ch c thu phí, l phí hàng h i và các ơn v liên quan ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này. Vũ Văn Ninh ( ã ký) PH L C 1: PHÍ, L PHÍ HÀNG H I I V I TÀU THU V N T I QU C T (Ban hành kèm theo Quy t nh s 48/2001/Q /BTC ngày 28 tháng 5 năm 2001 c a B trư ng B Tài chính) A/ I TƯ NG ÁP D NG: i tư ng áp d ng bi u phí này là các t ch c, cá nhân có tàu thu ho t ng v n t i hàng hoá, hành khách t Vi t Nam i nư c ngoài và t nư c ngoài n Vi t Nam, v n t i quá c nh Vi t Nam và v n t i ra ho c vào khu ch xu t (g i chung là v n t i qu c t ) th c t vào, r i, i qua ho c neo u t i khu v c hàng h i ho c vùng nư c thu c các c ng bi n Vi t Nam. B/ M C THU: I- Phí Tr ng t i: 1. M c thu phí tr ng t i: a) Lư t vào: 0,085 USD/GT. b) Lư t r i: 0,085 USD/GT. 2. M t s trư ng h p ư c áp d ng m c thu theo quy nh sau ây: a) i v i m t chuy n tàu thu vào, r i nhi u c ng bi n Vi t Nam áp d ng m c thu như sau: a1- C ng th nh t thu theo m c thu quy nh t i i m 1 m c này. a2- T c ng th 2 tr i (không cùng 1 ơn v c ng v qu n lý) thu b ng 50% m c thu quy nh t i i m 1 m c này. Riêng các c ng t c ng th 2 tr i trong cùng 1 khu v c c ng v qu n lý không thu phí. b) Nh ng trư ng h p sau ây ư c gi m 30% m c thu quy nh t i i m 1 m c này.
 5. b1- Tàu thu vào ra l y nhiên li u, th c phNm, nư c ng t, thay i thuy n viên; quá c nh mà không x p d hàng hoá, không nh n tr khách. b2- Tàu thu vào, r i c ng có kh i lư ng hàng hoá m i lư t b c ho c d t i c ng nh hơn 50% t ng tr ng t i toàn ph n c a tàu thu (DWT). c) Trư ng h p sau ây ư c gi m 50% m c thu quy nh t i i m 1 m c này: c1- Tàu thu chuyên dùng ch ôtô và các thi t b t lăn bánh vào, r i c ng bi n Vi t Nam giao nh n hàng. c2- Tàu thu vào, r i c ng có kh i lư ng hàng hoá m i lư t b c ho c d t i c ng nh hơn 30% t ng tr ng t i toàn ph n c a tàu thu (DWT). c3- Tàu thu v n t i hàng hoá vào, r i c ng (cùng khu v c hàng h i thu c 1 c ng v qu n lý) nhi u hơn 8 chuy n trong 1 tháng (m t lư t vào, r i tính b ng m t chuy n) thì t chuy n th 9 tr i trong tháng ư c áp d ng gi m 50% so v i m c thu quy nh t i i m 1 m c này. c4- Tàu thu v n t i hành khách vào, r i c ng (cùng 1 khu v c hàng h i thu c 1 c ng v qu n lý) nhi u hơn 4 chuy n trong 1 tháng (m t lư t vào, r i tính b ng m t chuy n) thì t chuy n th 5 tr i trong tháng ư c áp d ng gi m 50% so v i m c thu quy nh t i i m 1 m c này; Tr trư ng h p c bi t ư c áp d ng theo quy nh riêng c a B Tài chính. ) Trư ng h p sau ây ư c gi m 70% m c thu quy nh t i i m 1 m c này: 1- Tàu thu ra vào s a ch a ho c phá d . 2- Tàu thu có tr ng t i dung tích toàn ph n (GT) t 40.000 GT tr lên vào, r i c ng bi n Vi t Nam s a ch a (không x p d hàng hoá, không nh n tr khách). N u m c thu tính toán theo i u ki n này th p hơn m c thu phí i v i tàu thu có tr ng t i b ng 40.000 GT thì thu b ng m c c a tàu thu có tr ng t i 40.000 GT. N u m c tính toán theo i u ki n này cao hơn m c thu phí i v i tàu thu có tr ng t i b ng 100.000 GT thì thu b ng m c thu c a tàu thu có tr ng t i 100.000 GT. e) Mi n phí tr ng t i i v i nh ng trư ng h p sau ây: e1- Tàu thu vào ra tránh bão, c p c u b nh nhân, nghiên c u khoa h c theo hi p nh gi a 2 Chính ph . e2- Tàu thu con ch khách t tàu m neo t i khu v c hàng h i ư c phép vào b (ho c ngư c l i). f) M t s quy nh khác: f1- i v i tàu LASH : Tàu thu m tính b ng 50% m c thu tương ng v i nh ng quy nh trên (không tính cho sà lan con); Sà lan con áp d ng b ng 50% m c thu quy nh t i i m 1 nêu trên nhưng ch áp d ng trong trư ng h p r i tàu m n các c ng khác không thu c c ng tàu m t p k t (t i c ng sà lan con r i tàu m không thu).
 6. f2- Tàu thu m i lư t vào, r i ng th i có nhi u m c gi m thì ch ư c áp d ng m t m c gi m cao nh t. II- Phí m b o hàng h i: 1. M c thu phí m b o hàng h i ( B HH) i v i m i lư t tàu thu vào, r i c ng ho c i qua lu ng ph i tr phí BHH quy nh như sau (tr 1 s trư ng h p có quy nh riêng): ơn v tính : USD/GT Lo i tàu Khu v c 1 và 3 Khu v c 2 A 1 2 1. Tàu thu (tr tàu LASH) -Lư t vào: 0,24 0,18 -Lư t r i: 0,24 0,18 2. Tàu LASH: a) Tàu m : - Lư t vào: 0,09 0,07 - Lư t r i: 0,09 0,07 b) Sà lan con: (Sà lan con ch thu khi r i tàu m i trên lu ng) - Lư t vào: 0,13 0,080 - Lư t r i: 0,13 0,080 2. M t s trư ng h p áp d ng m c thu theo quy nh sau ây: a) i v i m i chuy n tàu thu vào, r i nhi u c ng bi n Vi t Nam: a1- C ng th 1 áp d ng m c quy nh t i i m 1 m c này. a2- T c ng th 2 tr i (không cùng m t ơn v c ng v qu n lý) thu b ng 50% m c thu quy nh t i i m 1 m c này. Riêng các c ng th 2 tr i trong cùng m t khu v c c ng v qu n lý không ph i n p phí BHH. b) Gi m 30% m c thu quy nh t i i m 1 m c này i v i các trư ng h p sau ây: b1- Tàu thu ch khách vào các khu v c hàng h i Vi t Nam, ư c phép u t i các vùng neo u, s d ng phương ti n thu khác ưa ón khách vào tham quan du l ch t i các o (các tàu con ch khách t tàu m vào b ho c ngư c l i không thu phí b o m an toàn hàng h i). b2- Tàu thu vào, r i c ng có kh i lư ng hàng hoá m i l n x p ho c d t i c ng nh hơn 50% t ng tr ng t i toàn ph n c a tàu thu (DWT).
 7. c) Gi m 50% m c thu quy nh t i i m 1 m c này i v i các trư ng h p sau ây: c1- Tàu thu vào, r i c p c u b nh nhân (có c p c u c ng). c2- Tàu thu chuyên dùng ch ô tô và các thi t b t lăn bánh vào, r i các c ng bi n Vi t Nam giao nh n hàng. c3- Tàu thu vào, r i c ng có kh i lư ng hàng hoá x p ho c d t i c ng nh hơn 30% t ng tr ng t i toàn ph n c a tàu thu (DWT). c4- T ch c, cá nhân có tàu thu ch hàng hoá vào, r i c ng (cùng khu v c hàng h i thu c m t c ng v qu n lý) nhi u hơn 8 chuy n trong 1 tháng (m t lư t vào, và m t lư t r i tính 1 chuy n) thì t chuy n th 9 tr i trong tháng ư c gi m 50% m c thu quy nh. c5- T ch c, cá nhân có tàu thu v n t i hành khách vào, r i c ng (cùng khu v c hàng h i thu c m t c ng v qu n lý) nhi u hơn 4 chuy n trong 1 tháng (m t lư t vào, và m t lư t r i tính 1 chuy n) thì t chuy n th 5 tr i trong tháng ư c gi m 50% m c thu quy nh; Tr trư ng h p c bi t ư c áp d ng theo quy nh riêng c a B Tài chính. d) M t s quy nh khác: d1- Gi m 70% m c thu quy nh t i i m 1 m c này i v i tàu thu n v trí hàng h i ư c phép (không vào ra c ng) nh n d u, nư c ng t, th c phNm, thay i thuy n viên, c p c u b nh nhân (tr trư ng h p c p c u c ng quy nh t i i m c). d2- Gi m 70 % m c thu t i i m 1 m c này i v i tàu thu hư h ng ph i vào, r i c ng s a ch a ho c thanh lý. d3- Tàu thu quá c nh i Phnômpênh (Cămpuchia) thu tăng 50% (b ng 1,5 l n) m c thu quy nh t i i m 1 m c này. d4- i v i tàu thu ng th i có nhi u m c gi m thì m i lư t vào, r i ch ư c áp d ng m t m c gi m cao nh t. III- Phí neo u t i vũng, v nh và phí s d ng c u b n, phao neo: 1. Phí neo u t i vũng, v nh: a) i v i tàu thu : a1- Tàu thu neo t i vũng v nh do cơ quan c ng v qu n lý ph i tr phí theo m c: 0,0006 USD/GT-gi . a2- Trư ng h p tàu thu neo, u nhi u nơi trong ph m vi m t c ng do cơ quan c ng v qu n lý thì tính theo th i gian th c t neo, u t ng khu v c, sau ó c ng l i. b) i v i hàng hoá (hàng hoá qua vũng, v nh):
 8. b1- Tàu thu làm hàng t i vũng, v nh thì ch hàng ho c ngư i ư c u thác ph i tr phí theo m c: 0,15 USD/t n. b2- i v i hàng hoá là phương ti n v n t i, x p d và phương ti n chuyên dùng: - Xe b o ôn, xe xích, g u ngo m, xe lăn ư ng, xe nâng hàng, c n cNu: 3 USD/chi c. - Ôtô t 15 ch ng i tr xu ng, xe có tr ng t i t 2,5 t n tr xu ng: 1 USD/chi c. - Các ôtô khác ngoài các lo i ã quy nh trên: 2 USD/chi c. 2. Phí s d ng c u, b n, phao neo do ngân sách nhà nư c u tư và cơ quan c ng v qu n lý: a) i v i tàu thu : a1- Tàu thu t i c u, phao ph i tr phí như sau: - t i c u: 0,0035 USD/GT-gi - t i phao: 0,0014 USD/GT-gi a2- Trư ng h p t u nhi u nơi trong ph m vi m t c ng do cơ quan c ng v qu n lý thì tính theo th i gian và m c thu th c t tàu t ng khu v c, sau ó c ng l i. a3- Trư ng h p nh n ư c l nh r i c ng, tàu v n chi m c u, phao ph i tr phí theo m c sau: - Chi m c u: 0,006 USD/GT-gi . a4- Trư ng h p tàu thu áp m n v i tàu khác c u thì thu b ng 50% m c thu t i c u. a5- Trư ng h p không làm hàng ư c do th i ti t trên 1 ngày (24 gi liên t c) ho c ph i như ng c u cho tàu thu khác theo l nh c a C ng v thì ư c mi n s d ng c u, b n, phao neo c a th i gian không làm hàng. b) i v i hàng hoá: b1- Hàng hoá qua c u b n, phao ch hàng ho c ngư i ư c u thác ph i tr phí theo m c sau: - Làm hàng t i c u c ng: 0,3 USD/t n - Làm hàng t i phao: 0,15 USD/t n. b2- i v i hàng hoá là phương ti n v n t i, x p d và phương ti n chuyên dùng:
 9. - Xe b o ôn, xe xích, g u ngo m, xe lăn ư ng, xe nâng hàng, c n cNu: 3 USD/chi c. - Ôtô t 15 ch ng i tr xu ng, xe có tr ng t i t 2,5 t n tr xu ng: 1 USD/chi c. - Các ôtô khác ngoài các lo i ã quy nh trên: 2 USD/chi c. - i v i hàng l ng (gas l ng, xăng d u, nh a ư ng l ng...) làm hàng b ng phương pháp bơm rót t tàu bi n lên xe b n là 1 USD/t n. c) i v i hành khách: Hành khách qua c u b n ph i tr m c phí c u b n như sau (tr tr em dư i 12 tu i không thu): c1- Lư t vào: 1 USD/ngư i/lư t. c2- Lư t r i: 1 USD/ngư i/lư t. i v i canô, phương ti n thu ch khách t tàu thu l n vào o hay t li n, cũng thu phí theo m c trên. Trư ng h p c bi t ư c áp d ng theo quy nh riêng c a B Tài chính. 3. Tàu thu có tr ng t i dư i 200 GT, t ng thu hai lo i phí neo u t i vũng, v nh và phí s d ng c u, b n, phao neo m t chuy n (bao g m lư t vào và lư t r i) là 46 USD/tàu trong ph m vi 5 ngày; ngày th 6 tr i, m i ngày thu thêm 11 USD/tàu. IV- L phí th t c: 1. Tàu thu vào, r i c ng Vi t Nam ph i th c hi n các th t c qu n lý nhà nư c theo quy nh c a pháp lu t Vi t Nam và ph i n p l phí theo m c thu quy nh sau ây (m t lư t vào c ng và m t lư t r i c ng tính b ng m t chuy n): a) Tàu thu có tr ng t i nh hơn 600GT: 20USD/chuy n. b) Tàu thu có tr ng t i t 600 GT n 1.000 GT: 50USD/ chuy n . c) Tàu thu có tr ng t i trên 1.000 GT: 100USD/chuy n. 2. L phí ch ng nh n kháng ngh hàng h i: 20 USD/b n/l n. PH L C S 2: PHÍ, L PHÍ HÀNG H I I V I TÀU THU T I N I NA (Ban hành kèm theo Quy t nh s 48/ 2001/Q /BTC ngày 28 tháng 5 năm 2001 c a B Tài chính) A/ I TƯ NG ÁP D NG: i tư ng áp d ng bi u phí này là các t ch c, cá nhân có tàu thu v n t i hàng hoá, hành khách gi a các c ng Vi t Nam th c t vào, r i, i qua ho c neo u t i khu v c hàng h i, vùng nư c thu c các c ng bi n Vi t Nam.
 10. B/ M C THU: I- Phí tr ng t i: 1. M c thu phí tr ng t i: a) Lư t vào: 250 ng/GT. b) L ơt r i: 250 ng/GT. 2. M t s trư ng h p ư c áp d ng m c thu sau ây: a) Gi m 30% m c thu quy nh t i i m 1 m c này i v i tàu thu vào ra khu v c hàng h i ho c vùng nư c do C ng v qu n lý s a ch a, l y nhiên li u, th c phN m, nư c ng t, thay i thuy n viên nhưng không x p d hàng hoá, không nh n, tr khách. b) Gi m 50% m c thu quy nh t i i m 1 m c này i v i tàu thu ch phao, vũng, v nh su t th i gian d hàng. c) Mi n phí tr ng t i i v i: c1- Tàu thu c a các l c lư ng vũ trang, công an, h i quan ang th c hi n công v (trư ng h p làm kinh t và ch hàng thuê cho các ơn v kinh t thì không ư c mi n). c2- Tàu thu vào r i c ng tránh bão, c p c u b nh nhân nhưng không x p d hàng, không nh n tr khách. II- Phí m b o hàng h i: 1. M c thu phí b o m hàng h i ( BHH) i v i tàu thu vào, r i c ng ho c i qua lu ng ph i tr phí BHH như sau: a) Tàu thu có tr ng t i t 2.000 GT tr xu ng: a1- Lư t vào: 250 ng/ GT. a2- Lư t r i: 250 ng/GT. b) Tàu thu có tr ng t i trên 2.000 GT: b1- Lư t vào: 500 ng/GT. b2- Lư t r i: 500 ng/GT. 2. Trư ng h p t ch c, cá nhân có tàu thu vào, r i c ng (cùng m t khu v c hàng h i thu c m t c ng v qu n lý) nhi u hơn 8 chuy n m t tháng thì t chuy n th 9 tr i trong tháng ư c gi m 50 % phí b o m hàng h i.
 11. 3. Mi n phí BHH i v i nh ng trư ng h p sau ây: a) Tàu thu có tr ng t i dư i 50GT . b) Tàu thu vào, r i c ng vì m c ích tránh bão, c p c u b nh nhân, l y th c phN m, nhiên li u, nư c ng t nhưng không x p d hàng, không nh n tr khách. c) Tàu sông, bao g m: tàu kéo, N y, tàu lai d t, sà lan bi n, sà lan LASH thu c phương ti n v n t i ư ng sông ã n p phí b o m ư ng sông thì không ph i n p phí B HH. III- Phí neo u t i vũng v nh và phí s d ng c u, b n phao neo: 1. Phí neo, u t i vũng v nh: 4 ng/GT-gi . 2. Phí s d ng c u, b n, phao neo do ngân sách nhà nư c u tư và cơ quan c ng v qu n lý: a) Tàu thu t i c u: 15 ng/GT-gi . b) Tàu thu t i phao: 7 ng/GT-gi . IV- L phí th t c: 1. Tàu thu vào, r i c ng ph i th c hi n các th t c qu n lý nhà nư c theo quy nh c a pháp lu t và ph i n p l phí theo m c thu sau ây (m t lư t vào và m t lư t ra tính b ng m t chuy n): ơn v tính: ng/chuy n TT Lo i phương ti n M c thu 1 Tàu thu , thuy n g nh ch khách, sà lan t hành có tr ng 10.000 t i t 200 T n ch xu ng. 2 Tàu thu có tr ng t i dư i 200 GT. oàn sà lan v n t i 30.000 ư ng sông (bao g m tàu lai, kéo, N y) 3 Tàu thu có tr ng t i t 200 GT n dư i 1000 GT. 50.000 4 Tàu thu có tr ng t i t 1000 GT n dư i 5000 GT. 100.000 5 Tàu thu có tr ng t i t 5000 GT ch lên 200.000 2. L phí ch ng nh n kháng ngh hàng h i: 30.000 (ba mươi ngàn) ng/b n/l n. PH L C S 3 PHÍ, L PHÍ HÀNG H I C BI T (Ban hành kèm theo Quy t nh s 48/ 2001/Q /BTC ngày 28 tháng 5 năm 2001 c a B Tài chính)
 12. I- I TƯ NG ÁP D NG: i tư ng áp d ng bi u phí, l phí hàng h i c bi t, bao g m: 1. Tàu thu c a t ch c, cá nhân Vi t Nam và doanh nghi p u tư nư c ngoài ho t ng theo Lu t u tư nư c ngoài t i Vi t Nam (g i chung là t ch c, cá nhân Vi t Nam) ho t ng v n t i qu c t . 2. Tàu thu thu c s h u c a t ch c, cá nhân Vi t Nam cho t ch c, cá nhân nư c ngoài thuê ho t ng v n t i qu c t . 3. Tàu thu chuyên d ng (ch d u thô, ch xi măng r i, ch khí hoá l ng,...) và các tàu thu thu c lo i trong nư c chưa s n xu t ư c do t ch c, cá nhân Vi t Nam thuê c a nư c ngoài theo h p ng thuê tàu ký v i nư c ngoài v n t i qu c t . 4. Tàu thu (không phân bi t tàu c a t ch c, cá nhân nư c ngoài hay c a t ch c, cá nhân Vi t Nam) v n t i hàng hoá xu t nh p khN u, quá c nh cho ch hàng là doanh nghi p ho t ng theo Lu t u tư nư c ngoài t i Vi t Nam (tr hàng hoá s n xu t t i Vi t Nam v n n i a và tiêu th n i a). i tư ng áp d ng bi u phí hàng h i c bi t quy nh t i m c này ph i cung c p (xu t trình b n chính, cung c p b n sao) cho cơ quan thu phí h sơ xác minh thu c i tư ng áp d ng theo quy nh c a C c Hàng h i Vi t Nam. Trư ng h p không cung c p h sơ theo quy nh thì ph i n p phí theo m c thu v n t i qu c t (Ph l c s 1). II- PHƯƠNG PHÁP XÁC NNH PHÍ, L PHÍ HÀNG H I IV IM TS TRƯ NG H P C BI T: 1. Trư ng h p v n t i hàng hoá xu t nh p khN u, quá c nh và ch thuê cho nư c ngoài: a) N u nh n hàng xu t khN u nhi u c ng: thu phí hàng h i l t r i c ng xu t cu i cùng theo bi u phí hàng h i v n t i qu c t . T i các c ng trư c ó và l t vào c a c ng xu t cu i cùng thu theo bi u phí hàng h i v n t i n i a. b) N u tr hàng nh p khN u, sau ó nh n hàng v n t i gi a các c ng bi n Vi t Nam: Thu phí hàng h i lư t vào theo bi u phí v n t i qu c t ; lư t r i thu theo bi u phí hàng h i v n t i n i a. c) N u tr hàng n i a, sau ó nh n hàng xu t khN u: thu phí hàng h i lư t r i theo bi u phí hàng h i v n t i qu c t , lư t vào thu theo bi u phí v n t i n i a. d) N u ch hàng nh p khN u tr hàng t i nhi u c ng Vi t Nam (k c không ho c có nh n hàng v n t i n i a): thu phí hàng h i lư t vào c ng u tiên theo bi u phí v n t i qu c t , lư t r i c ng u tiên và phí hàng h i c ng ti p theo thu theo bi u phí hàng h i v n t i n i a. e) N u trong quá trình v n t i có vào, r i c ng Vi t Nam (không nh n ho c tr hàng) và v i nh ng lý do hàng h i chính áng: thu phí hàng h i theo bi u phí v n t i n i a.
 13. 2. Tàu thu chuyên dùng ánh b t thu , h i s n khi làm nhi m v v n t i ư c gi m 50% phí tr ng t i khi vào, r i c ng bi n Vi t Nam 3. Mi n thu phí tr ng t i i v i tàu thu chuyên dùng ánh b t cá và thuy n bu m th thao c a Vi t Nam. 4. Mi n phí neo t i vũng v nh i v i tàu thu Vi t Nam (k c tàu thu i thuê) v n t i qu c t . 5. M c thu phí hàng h i áp d ng i v i các i tư ng quy nh t i m c I Bi u phí này như sau: a) Phí tr ng t i: a1- Lư t vào: 0,05 USD/GT. a2- Lư t r i : 0,05 USD/GT. b) Phí BHH: ơn v tính : USD/GT TT Lo i tàu Khu v c 1 và 3 Khu v c 2 1 Tàu thu (tr tàu LASH): - Lư t vào 0,14 0,11 - Lư t r i 0,14 0,11 2 Tàu LASH: a) Tàu m : - Lư t vào 0,05 0,04 - Lư t r i 0,05 0,04 b) Sà lan con: - Lư t vào 0,08 0,05 - Lư t r i 0,08 0,05 Sà lan con ch thu khi r i tàu m i trên lu ng 6. V th i gian tính phí neo u t i vũng v nh và phí s d ng c u, b n, phao neo do ngân sách nhà nư c u tư và cơ quan c ng v qu n lý: a) Tàu thu Vi t Nam tr hàng nh p khN u: áp d ng bi u phí hàng h i v n t i qu c t k t khi tàu vào c ng n khi k t thúc làm hàng nh p khN u; t khi k t thúc làm hàng nh p khN u tr i áp d ng bi u phí hàng h i v n t i n i a.
 14. b) Tàu thu Vi t Nam vào c ng tr hàng v n t i n i a ho c ch y r ng vào c ng nh n hàng xu t khN u: Trong th i gian chưa x p hàng (tính t khi tàu vào c ng) áp d ng bi u phí hàng h i v n t i n i a. T th i i m b t u x p hàng n khi r i c ng áp d ng bi u phí hàng h i v n t i qu c t . 7. L phí th t c: Trư ng h p t i m t c ng, tàu ph i thanh toán m t lư t theo bi u phí hàng h i v n t i qu c t và m t l n theo bi u phí hàng h i v n t i n i a thì phí th t c thu b ng 50% m c thu v n t i qu c t , c ng v i (+) 50% m c thu v n t i n i a. 7. i v i khu v c chuy n t i V n Gia thu c a ph n huy n H i Ninh t nh Qu ng Ninh: a) Gi m 40% phí hàng h i bao g m: phí tr ng t i, phí neo u t i vũng v nh, phí s d ng c u, b n, phao neo do cơ quan c ng v qu n lý, phí BHH v i tàu thu v n t i qu c t và phí tr ng t i, phí b o m hàng h i v n t i n i a. b) L phí th t c áp d ng theo m c sau: b1- Tàu thu có tr ng t i nh hơn 500 GT : 10 USD/ chuy n. b2- Tàu thu có tr ng t i t 500 GT tr lên: 20 USD/ chuy n. PH L C 4: PHÍ HÀNG H I ÁP D NG T I PHÂN C NG XU T D U THÔ (TR M RÓT D U KHÔNG B N) VÀ CÁC C NG CHUYÊN DÙNG PH C V D U KHÍ (Ban hành kèm theo Quy t nh s 48/ 2001/Q /BTC ngày 28 tháng 5 năm 2001 c a B Tài chính) A/ I TƯ NG ÁP D NG: i tư ng áp d ng bi u phí này bao g m: 1. Tàu thu ch hàng là d u thô t i các c ng xu t d u thô (tr m rót d u không b n). 2. Tàu thu chuyên dùng ph c v thăm dò, khai thác d u khí (tàu thu ho t ng d ch v d u khí, công trình, c u h , kh o sát a ch n, khoan..), tàu thu ch hàng xu t, nh p khN u ph c v cho ho t ng d u khí và các tàu thu khác vào ra c ng chuyên dùng ph c v d u khí. 3. Hàng hoá qua c u b n t i c ng chuyên dùng ph c v d u khí . B/ PHÍ HÀNG H I ÁP D NG T I PHÂN C NG XU T D U THÔ: I. Phí tr ng t i: 1. T t c các tàu thu ho t ng t i phân c ng xu t d u thô (tr m rót d u không b n ) u ph i tr phí tr ng t i.
 15. Phí tr ng t i tính cho t ng lư t tàu thu vào, r i trong khu v c hàng h i ho c vùng nư c c ng mà các c ng v qu n lý theo m c sau: - Lư t vào: 0,085USD/GT. - Lư t r i: 0,085USD/GT. II- Phí m b o hàng h i. Mi n phí BHH i v i tàu thu vào ra các phân c ng xu t d u thô (Tr m rót d u không b n). III. Phí neo u t i vũng v nh do cơ quan c ng v qu n lý: Phí neo u t i vũng v nh ư c áp d ng theo m c sau: 0,0003 USD/GT-gi . IV- L phí th t c: Tàu thu vào, r i phân c ng xu t d u thô ph i làm các th t c theo quy nh hi n hành c a Nhà nư c ph i tr phí th t c v i m c 100 USD/chuy n (chuy n bao g m c lư t vào và lư t r i). C/ PHÍ HÀNG H I T I CÁC C NG CHUYÊN DÙNG PH C V D U KHÍ: I. Phí tr ng t i. 1. T t c các tàu thu ho t ng t i các c ng chuyên dùng ph c v d u khí ph i tr phí tr ng t i. Phí tr ng t i tính cho t ng lư t tàu thu vào, r i trong khu v c hàng h i ho c vùng nư c c ng mà các c ng v qu n lý theo m c sau: a) Lư t vào: 0,085USD/GT. b) Lư t r i: 0,085USD/GT. a) Trư ng h p trong 1 chuy n i, tàu thu ra vào nhi u c ng bi n Vi t nam: a1- C ng th nh t áp d ng m c thu quy nh t i i m 1. a2- T c ng th hai tr i (không cùng 1 ơn v c ng v qu n lý) áp d ng như sau: - Lư t vào:0,04 USD/GT. - Lư t r i:0,04 USD/GT. Các c ng th hai tr i trong cùng 1 khu v c c ng v qu n lý không thu. b) Gi m 30% m c thu quy nh t i i m 1 cho tàu thu vào, r i c ng thay i thuy n viên mà không x p d hàng hoá.
 16. c) Gi m 50% m c thu quy nh t i i m 1 cho tàu thu vào, r i c ng s a ch a. d) Mi n phí tr ng t i cho tàu thu vào, r i c ng tránh bão, c p c u b nh nhân v i i u ki n ch p hành úng l nh vào và r i b n c a C ng v . e) Tàu thu m i lư t vào, r i c ng ng th i có nhi u m c gi m, thì ch ư c tính m t m c gi m cao nh t. f) Tàu thu vào, r i c ng (cùng khu v c hàng h i thu c 1 c ng v qu n lý) nhi u hơn 8 chuy n trong 1 tháng (chuy n bao g m 1 lư t vào và 1 lư t ra), t chuy n th 9 tr i trong tháng ư c gi m 50% m c phí tr ng t i quy nh t i i m 1. II- Phí m b o hàng h i: 1. Tàu thu m i lư t vào, r i c ng ho c i qua lu ng ph i tr phí BHH theo m c sau: a) Lư t vào:0,24 USD/GT. b) Lư t r i:0,24 USD/GT. 2. Trư ng h p trong 1 chuy n i tàu thu vào, r i nhi u c ng bi n Vi t Nam: a) C ng th nh t áp d ng m c thu quy nh t i i m 1. b) C ng th hai tr i (không cùng m t ơn v c ng v qu n lý) áp d ng như sau: b1- Lư t vào: 0,12 USD/GT. b2- Lư t r i: 0,12 USD/GT. Các c ng th hai tr i trong cùng m t khu v c c ng v qu n lý không thu. c) Gi m 50% m c thu quy nh t i i m 1 cho tàu thu vào, r i c ng c p c u b nh nhân (có c p c u c ng). d) Tàu thu vào, r i c ng (cùng khu v c hàng h i thu c m t c ng v qu n lý) nhi u hơn 8 chuy n trong 1 tháng (chuy n bao g m 1lư t vào và 1 lư t r i), t chuy n th 9 tr i trong tháng ư c gi m 50% m c phí B HH. e) Tàu thu m i lư t vào, r i c ng ng th i có nhi u m c gi m, thì ch ư c tính m t m c gi m cao nh t. III- Phí s d ng c u, b n, phao neo do ngân sách nhà nư c u tư và cơ quan c ng v qu n lý: 1. i v i phương ti n: a) Tàu thu tr c ti p c p c u b n có làm hàng ho c nh n d u, nư c, áp d ng m c thu: 0,33USD/m-gi , m c thu t i thi u cho 1 l n c p c u là 90USD/tàu.
 17. b) Tàu thu tr c ti p c p c u b n không làm hàng ho c không nh n d u, nư c áp m c thu: 0,4 USD/m-gi , m c thu t i thi u cho 1 l n c p c u là: 110 USD/tàu. c) Tàu thu áp m n song song v i tàu thu khác c p t i c u c ng áp d ng m c thu: 0,09 USD/m-gi , m c thu t i thi u cho 1 l n áp m n là 25 USD/tàu. 2. i v i hàng hoá là 1 USD/t n. Ngư i thanh toán phí s d ng c u, b n, phao neo là ch hàng ho c ngư i ư c u thác. IV- L Phí th t c: Tàu thu vào ra c ng bi n Vi t Nam ph i làm các th t c theo quy nh hi n hành c a Nhà nư c và ph i tr phí th t c như sau: 100USD/chuy n (Chuy n bao g m c lư t vào và lư t r i).
Đồng bộ tài khoản