Quyết định số 48/2002/QĐ-BCN

Chia sẻ: Quang Linh | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
50
lượt xem
1
download

Quyết định số 48/2002/QĐ-BCN

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 48/2002/QĐ-BCN về việc ban hành tiêu chuẩn ngành về máy tính cá nhân để bàn do Bộ Công nghiệp ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 48/2002/QĐ-BCN

  1. BỘ CÔNG NGHIỆP CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM ****** Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 48/2002/QĐ-BCN Hà Nội, ngày 12 tháng 11 năm 2002 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BAN HÀNH TIÊU CHUẨN NGÀNH VỀ MÁY TÍNH CÁ NHÂN ĐỂ BÀN BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG NGHIỆP Căn cứ Nghị định số 74CP ngày 01 tháng 11 năm 1995 của Chính phủ về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy Bộ Công nghiệp; Căn cứ Quyết định số 2264/1999/QĐ-BKHCNMT ngày 30 tháng 12 năm 1999 của Bộ Khoa học Công nghệ và Môi trường (nay là Bộ Khoa học Công nghệ) về việc ban hành các tiêu chuẩn; Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Quản lý công nghệ và Chất lượng sản phẩm, QUYẾT ĐỊNH Điều 1: Ban hành các tiêu chuẩn ngành: - 16 TCN-1-02 Máy tính cá nhân để bàn - Khối hệ thống - Phần 1: Thuật ngữ và định nghĩa, - 16 TCN-2-02 Máy tính cá nhân để bàn - Khối hệ thống - Phần 2: Yêu cầu kỹ thuật, - 16 TCN-3-02 Máy tính cá nhân để bàn - Khối hệ thống - Phần 3: Phương pháp đo và thử nghiệm, - 16 TCN-4-02 Máy tính cá nhân để bàn - Khối hệ thống - Phần 4: Yêu cầu về an toàn bức xạ-an toàn điện - độ ồn âm thanh và phương pháp thử, - 16 TCN-5-02 Máy tính cá nhân để bàn - Khối hệ thống - Phần 5: Yêu cầu về ghi nhãn,bao bì, - 16 TCN-6-02 Máy tính cá nhân để bàn - Màn hình loại CRT - Phần1: Các đặc tính kỹ thuật, thuật ngữ và định nghĩa, - 16 TCN-7-02 Máy tính cá nhân để bàn - Màn hình loại CRT - Phần2: Các đặc tính kỹ thuật, Phương pháp đo và thử,
  2. - 16 TCN-8-02 Máy tính cá nhân để bàn - Màn hình loại CRT - Phần3: Yêu cầu về an toàn và phương pháp thử, - 16 TCN-9-02 Máy tính cá nhân để bàn - Màn hình loại CRT - Phần4: Yêu cầu về ghi nhãn ,bao bì, - 16 TCN-10-02 Máy tính cá nhân để bàn - Chuột máy tính - Yêu cầu kỹ thuật và an toàn - Phương pháp thử, - 16 TCN-11-02 Máy tính cá nhân để bàn - Bàn phím, - 16 TCN-12-02 Máy tính cá nhân để bàn - Thử tác động của nhiệt độ, - 16 TCN-13-02 Máy tính cá nhân để bàn - Thử tác động của độ ẩm, - 16 TCN-14-02 Máy tính cá nhân để bàn - Thử tác động của rung. Điều 2. Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày kể từ ngày ký . Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Các Vụ trưởng Vụ chức năng, Chánh Thanh tra Bộ, Cục trưởng Cục Kiểm tra giám sát kỹ thuật an toàn công nghiệp, Tổng Giám đốc Tổng công ty Điện tử và Tin học Việt Nam và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. Nơi nhận: KT. BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG NGHIỆP - Như Điều 3, THỨ TRƯỞNG - Bộ KHCN (để phối hợp), Lưu VP, CNCL Nguyễn Xuân Chuẩn
Đồng bộ tài khoản