Quyết định số 48/2002/QĐ-UB

Chia sẻ: Nguyen Phan | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

0
45
lượt xem
4
download

Quyết định số 48/2002/QĐ-UB

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 48/2002/QĐ-UB về việc phê duyệt điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chi tiết Khu đô thị mới Yên Hoà - Hà Nội do Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 48/2002/QĐ-UB

  1. Y BAN NHÂN DÂN C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM THÀNH PH HÀ N I c l p - T do - H nh phúc ****** ******** S : 48/2002/Q -UB Hà N i, ngày 01 tháng 04 năm 2002 QUY T NNH PHÊ DUY T I U CH NH C C B QUY HO CH CHI TI T KHU Ô THN M I YÊN HOÀ - HÀ N I. (T l 1/500.) U BAN NHÂN DÂN THÀNH PH HÀ N I Căn c Lu t t ch c H i ng nhân dân và U ban nhân dân; Căn c Pháp l nh Th ô Hà N i; Căn c Ngh nh s 91/CP ngày 17/8/1994 c a Chính ph ban hành i u l qu n lý quy ho ch ô th ; Căn c quy t nh s 108/1998/Q -TTg ngày 20/6/1998 c a Th tư ng Chính ph v vi c phê duy t i u ch nh Quy ho ch chung Th ô Hà N i n năm 2020; Căn c Quy t nh s 322/BXD- T ngày 28/12/1993 c a B trư ng B Xây d ng v vi c ban hành quy nh l p các án quy ho ch xây d ng ô th ; Xét ngh c a Ki n trúc sư trư ng Thành ph t i T trình s 120/TTr-KTST ngày 11/3/2002; QUY T NNH i u 1 : Phê duy t i u ch nh c c b Quy ho ch chi ti t khu ô th m i Yên Hoà - Hà N i t l 1/500 do Công ty Tư v n Ki n trúc ô th - S xây d ng Hà N i l p tháng 02/2002 v i n i dung ch y u sau : 1. V trí, ranh gi i, quy mô (Gi nguyên theo Quy ho ch chi ti t, t l 1/500 ã ư c phê duy t t i Quy t nh s 02/2000/Q -UB ngày 10/01/2000 c a UBND Thành ph ) c th là : 1.1. V trí : Khu ô th m i Yên Hoà thu c a bàn qu n C u Gi y, thành ph Hà N i. 1.2. Ranh gi i : + Phía B c và ông B c giáp sông Tô L ch. + Phía Nam và Tây Nam giáp ư ng hi n có. + Phía ông và ông Nam giáp khu ô th m i Trung Yên. + Phía Tây và Tây B c giáp khu dân cư phư ng Yên Hoà - qu n C u Gi y. 1.3. Quy mô :
  2. Di n tích toàn khu ô th là 39,9024 ha. Dân s d ki n theo quy ho ch là 11.000 ngư i. 2. Ch c năng s d ng t và ch tiêu quy ho ch ki n trúc (gi nguyên theo Quy ho ch chi ti t t l 1/500 ã ư c phê duy t t i Quy t nh s 02/2000/Q -UB ngày 10/01/2000 c a UBND Thành ph ) : * T ng di n tích t trong ph m vi quy ho ch : 39,9024 ha (100%). Trong ó : - t ô th ngoài ơn v : 10,3536 ha (25,95%) ( t ô th hi n có ư c gi l i ch nh trang : 6,5229 ha). - t ơn v : 29,5488 ha (74,05%). 3. Các ch tiêu quy ho ch i u ch nh : 3.1. B ng cân b ng t ai ơn v : Di n tích Di n tích (ha) T l Ch tiêu (ha) Theo Theo QH i u (%) (m2/ng) TT H ng m c QH ã phê ch nh duy t 1 Công trình thương 1,2497 1,2497 4,23 1,2497 nghi p, hành chính, y t , văn hoá 2 Nhà tr , m u giáo 0,7887 0,7887 2,67 0,7887 3 Trư ng ti u h c, 1,3233 1,3233 4,48 1,3233 THCS 4 Cây xanh, TDTT 2,1887 1,9752 6,68 1,9752 5 t ư ng ơn v 4,2447 4,2447 14,37 4,2447 6 t * 19,7537 19,9672 67,57 19,9672 T ng c ng 29,5488 29,5488 100 29,5488 * t g m (tính cho c t cũ ã xây d ng) : t xây d ng nhà , sân vư n quanh nhà, bãi xe nhóm nhà , l i i vào nhà và vư n nhóm nhà . Trong ó i u ch nh c c b trong ph m vi các lô t kinh doanh có ký hi u E1-E2- E3-E4-F4-F5-G3-G4-I4-L3-M1-M2 v i các ch tiêu như sau : Ch tiêu QHCT ã phê duy t Ch tiêu QHCT t i Quy t nh s i u ch nh Ô t 02/2000/Q -UB Ngày 10/01/2000 c a UBND TP E1 Di n tích (m2) 6892 11065
  3. Di n tích XD (m2) 2200 4430 ( t ) M t XD % 31,92 40 H s SD (l n) 1,69 2,79 T ng cao XD (t ng) 12 12 Ch tiêu QHCT ã phê duy t Ch tiêu QHCT t i Quy t nh s i u ch nh Ô t 02/2000/Q -UB Ngày 10/01/2000 c a UBND TP Di n tích (m2) 6462 6462 Di n tích XD (m2) 1761 1771 E2 M t XD (%) 27,25 27,4 ( t ) H s SD (l n) 2,02 2,43 T ng cao XD (t ng) 9 12 Di n tích (m2) 5252 5252 Di n tích XD (m2) 1626 1873 E3 M t XD( %) 30,96 35,6 ( t ) H s SD (l n) 2,63 3,03 T ng cao XD (t ng) 12 12 Di n tích (m2) 5582 9065 Di n tích XD (m2) 1626 4101 E4 M t XD( %) 29,13 44,2 ( t ) H s SD (l n) 2,47 3,97 T ng cao XD (t ng) 12 15 Di n tích (m2) 4045 3614 Di n tích XD (m2) 1820 1696 F4 M t XD( %) 45 46,5 ( t ) H s SD (l n) 2,68 4,2 T ng cao XD (t ng) 5 9 Di n tích (m2) 4045 2940 Di n tích XD (m2) 1024 1024 F5 M t XD( %) 35 35 ( t ) H s SD (l n) 1,74 3,13 T ng cao XD (t ng) 5 9 G3 Di n tích (m2) 10615 10615
  4. Di n tích XD (m2) 3696 2874 ( t ) M t XD( %) 35 27 H s SD (l n) 1,74 2,43 T ng cao XD (t ng) 5 9 Di n tích (m2) 5626 5626 Di n tích XD (m2) 1232 1186 G4 M t XD( %) 22 21 ( t ) H s SD (l n) 1,1 1,89 T ng cao XD (t ng) 5 9 L3 (cây Di n tích (m2) 4877 4707 xanh) Ch tiêu QHCT ã phê duy t Ch tiêu QHCT t i Quy t nh s i u ch nh Ô t 02/2000/Q -UB Ngày 10/01/2000 c a UBND TP Di n tích (m2) 7476 5087 Di n tích XD (m2) 4110 2080 I4 M t XD( %) 55 40,9 ( t ) H s SD (l n) 1,65 1,23 T ng cao XD (t ng) 3 3 Di n tích (m2) 4092 4092 Di n tích XD (m2) 1230 1430 M1 M t XD( %) 30 35 ( t ) H s SD (l n) 1,5 1,05 T ng cao XD (t ng) 5 3 Di n tích (m2) 7370 6017 Di n tích XD (m2) 1848 2900 M2 M t XD( %) 25 48,2 ( t ) H s SD (l n) 1,25 1,45 T ng cao XD (t ng) 5 3 3.2. Cơ c u t : T ng di n tích t là : 19,9672 ha bao g m : - t cũ ch nh trang theo quy ho ch : 6,5229 ha.
  5. - t bàn giao cho BQL d án ngu n v n ngân sách c p - S a chính Nhà t th c hi n Quy t nh s 20/2000/Q -TTg ngày 3/2/2000 c a Th tư ng Chính ph là : 4,2820 ha. - t kinh doanh : 9,1623 ha (100%). Trong ó : t xây d ng nhà cao t ng : 5,4639 ha (59,63%). t xây d ng nhà th p t ng : 3,6984 ha (40,37%). 3.3. Dân s d ki n theo quy ho ch là 11000 ngư i. 4. Các ô t còn l i gi nguyên di n tích, ch c năng s d ng t, m t xây d ng, h s s d ng t theo Quy t nh 02/2000/Q -UB ngày 10/01/2000 c a UBND TP. 5. Gi nguyên quy ho ch m ng lư i h th ng h t ng k thu t theo quy ho ch ã ư c phê duy t t i Quy t nh 02/2000/Q -UB ngày 10/01/2000 c a UBND Thành ph . i u 2 : - Giao ki n trúc sư trư ng Thành ph ki m tra xác nh n h sơ, b n v thi t k theo i u ch nh c c b quy ho ch ư c duy t, cùng v i ch u tư và U ban nhân dân s t i t ch c công b công khai quy ho ch chi ti t cho các t ch c, cơ quan và nhân dân bi t th c hi n. - Giao Ch t ch UBND qu n C u Gi y t ch c ki m tra, qu n lý, giám sát xây d ng theo quy ho ch và x lý các trư ng h p xây d ng sai quy ho ch theo thNm quy n và quy nh c a pháp lu t. - Quy t nh này có hi u l c k t ngày ký. i u 3 : Chánh Văn phòng H ND và UBND Thành ph , Ki n trúc sư trư ng Thành ph . Giám c các S : K ho ch và u tư, a chính - Nhà t, Xây d ng, Giao thông công chính, Tài chính - V t giá; Ch t ch U ban nhân dân qu n C u Gi y, Ch t ch U ban nhân dân phư ng Yên Hoà; Giám c Công ty xây d ng dân d ng Hà N i, Giám c, th trư ng các S , Ngành, các t ch c và cá nhân có liên quan ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này. T.M U BAN NHÂN DÂN THÀNH PH HÀ N I CH TNCH Hoàng Văn Nghiên
Đồng bộ tài khoản