Quyết định số 48/2004/QĐ-BBCVT

Chia sẻ: Nguyen Nhan | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
29
lượt xem
2
download

Quyết định số 48/2004/QĐ-BBCVT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 48/2004/QĐ-BBCVT về việc thành lập Bưu điện thành phố Cần Thơ do Bộ Bưu chính, Viễn thông ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 48/2004/QĐ-BBCVT

  1. B BƯU CHÍNH VI N C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM THÔNG Đ c l p - T do - H nh phúc ****** ******** Hà N i, ngày 19 tháng 11 năm 2004 S : 48/2004/QĐ-BBCVT QUY T Đ NH V VI C THÀNH L P BƯU ĐI N THÀNH PH C N THƠ B TRƯ NG B BƯU CHÍNH VI N THÔNG Căn c Ngh đ nh s 90/2002/NĐ-CP ngày 11/11/2002 c a Chính ph quy đ nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a B Bưu chính, Vi n thông; Căn c Ngh đ nh s 51/CP ngày 01/08/1995 c a Chính ph v vi c phê chu n Đi u l t ch c và ho t đ ng c a T ng công ty Bưu chính, Vi n thông Vi t Nam; Căn c ý ki n c a Th tư ng Chính ph t i Văn b n s 1316/CP-ĐMDN ngày 13/09/2004 v vi c t ch c l i các đơn v thành viên c a T ng công ty Bưu chính Vi n thông Vi t Nam t i các t nh m i đư c chia tách; Xét đ ngh c a H i đ ng qu n tr T ng công ty Bưu chính Vi n thông Vi t Nam t i T trình s 248/TCCB-HĐQT ngày 27/09/2004 v vi c đ ngh B Bưu chính Vi n thông xem xét, quy t đ nh thành l p các đơn v thành viên m i t i các t nh m i đư c chia tách; Theo đ ngh c a V trư ng V T ch c cán b ; QUY T Đ NH: Đi u 1. Nay thành l p Bưu đi n thành ph C n T hơ đơn v t hành viên h ch toán ph thu c T ng công ty Bưu chính Vi n thông Vi t Nam trên cơ s t ch c l i Bưu đi n t nh C n Thơ cũ. Bưu đi n t hành ph C n Thơ có con d u theo tên g i, đư c đăng ký kinh doanh, đư c m tài kho n t i ngân hàng, tr s chính đ t t i phư ng An H i, qu n Ninh Ki u, thành ph C n Thơ. Đi u 2. Bưu đi n thành ph C n Thơ đư c phép ho t đ ng s n xu t kinh doanh và ph c v t rong lĩnh v c: 1. T ch c, xây d ng, qu n lý, khai thác m ng bưu chính công c ng trên đ a bàn thành ph ; 2. Kinh doanh d ch v bưu chính trên đ a bàn thành ph và cung c p d ch v bưu chính công ích theo quy đ nh c a pháp lu t;
  2. 3. Đư c cung c p d ch v vi n thông, tin h c cho ngư i s d ng trên đ a bàn thành ph thông qua hình th c đ i lý cho doanh nghi p cung c p d ch v vi n thông, tin h c theo quy đ nh c a pháp lu t. 4. Kinh doanh các ngành ngh k hác trong ph m vi đư c T ng công ty Bưu đi n Vi n thông Vi t Nam cho phép và phù h p v i quy đ nh c a pháp lu t Đi u 3. Cơ c u t ch c và b máy qu n lý c a Bưu đi n t hành ph C n Thơ g m có: 1. B máy qu n lý: - Giám đ c và Phó Giám đ c; - B máy giúp vi c; 2. Các đơn v k inh t tr c thu c Bưu đi n thành ph C n Thơ h ch toán ph t hu c, con d u riêng theo m u d u doanh nghi p nhà nư c và theo tên g i đ g iao d ch, có tài kho n t i ngân hàng, g m: 2.1. Bưu đi n huy n Phong Đi n Tr s chính: Xã Nhơn Ái, huy n Phong Đi n 2.2. Bưu đi n huy n C Đ Tr s chính: th tr n Th i Lai, huy n C Đ . 2.3. Bưu đi n huy n Th t N t Tr s chính: th tr n Th t N t, huy n Th t N t. 2.4. Bưu đi n huy n Vĩnh Th nh Tr s chính: th tr n Th nh Qu i, huy n Vĩnh Th nh. 2.5. Bưu đi n H I Tr s chính: Phư ng Xuân Khánh, qu n Ninh Ki u. 3. T ch c và ho t đ ng c a Bưu đi n thành ph C n Thơ đư c quy đ nh c th t rong Đi u l t ch c và ho t đ ng c a Bưu đi n thành ph do H i đ ng qu n t r T ng công ty Bưu chính Vi n Thông Vi t Nam ban hành. Đi u 4. Bưu đi n thành ph C n Thơ có nhi m v làm đ y đ th t c đăng ký kinh doanh và ho t đ ng theo đúng quy đ nh c a pháp lu t hi n hành đ chính th c ho t đ ng t ngày 01 tháng 01 năm 2005.
  3. Đi u 5. Quy t đ nh này có hi u l c thi hành sau 15 ngày, k t ngày đăng Công báo.Các Quy t đ nh trư c đây trái v i Quy t đ nh này đ u bãi b . Đi u 6. Chánh văn phòng, V trư ng V T ch c cán b , V trư ng V k ho ch – Tài chính thu c B Bưu chính, Vi n t hông; Ch t ch H i đ ng qu n tr và T ng giám đ c T ng công ty Bưu chính Vi n thông Vi t Nam, Giám đ c Bưu đi n t hành ph C n Thơ ch u trách nhi m t hi hành Quy t đ nh này./. B TRƯ NG B BƯU CHÍNH VI N THÔNG Đ Trung Tá
Đồng bộ tài khoản