Quyết định số 48/2004/QĐ-BNN

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:9

0
53
lượt xem
1
download

Quyết định số 48/2004/QĐ-BNN

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 48/2004/QĐ-BNN về việc ban hành Tiêu chuẩn về thịt lợn lạnh đông xuất khẩu do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 48/2004/QĐ-BNN

  1. B NÔNG NGHI P VÀ C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM PHÁT TRI N NÔNG c L p - T Do - H nh Phúc THÔN ****** S : 48/2004/Q -BNN Hà N i, ngày 11 tháng 10 năm 2004 QUY T NNH V/V: BAN HÀNH TIÊU CHU N V THNT L N L NH ÔNG XU T KH U. B TRƯ NG B NÔNG NGHI P VÀ PHÁT TRI N NÔNG THÔN Căn c Ngh nh s 86/N -CP ngày 18 tháng 7 năm 2003 c a Chính ph quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn; Căn c Ngh nh s 86/CP ngày 8 tháng 12 năm 1995 c a Chính ph quy nh phân công trách nhi m qu n lý nhà nư c v ch t lư ng hàng hoá; Căn c Quy t nh s 135/Q -BNN-KHCN ngày 1 tháng 10 năm 1999 c a B trư ng B Nông nghi p và PTNT ban hành v vi c ban hành Quy ch l p, xét duy t và ban hành tiêu chu n ngành; Xét ngh c a Ông V trư ng V Khoa h c Công ngh . QUY T NNH i u 1: Ban hành kèm Quy t nh này các tiêu chuNn ngành sau: 1. 10 TCN - 597 - 2004: Th t l n c t l nh ông xu t khNu; 2. 10 TCN - 598 - 2004: Th t l n m nh n a con l nh ông xu t khNu. i u 2: Quy t nh này có hi u l c sau 15 ngày, k t ăng Công báo. i u 3: Các Ông Chánh văn phòng, V trư ng V Khoa h c Công ngh , Th trư ng các ơn v liên quan ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này. KT. B TRƯ NG TH TRƯ NG Bùi Bá B ng TIÊU CHU N NGÀNH THNT L N C T L NH ÔNG XU T KH U
  2. FROZEN CUT PORK FOR EXPORT 1. Ph m vi i u ch nh 10 TCN 597-2004 Ban hành kèm theo quy t nh s 48/2004/Q -BNN ngày 11 tháng 10 năm 2004. Tiêu chuN n này qui nh yêu c u k thu t, l y m u, phương pháp th , bao gói, ghi nhãn, b o qu n, v n chuy n th t l n c t l nh ông xu t khN u và ư c áp d ng cho các cơ s tham gia xu t khN u th t l n c t l nh ông thu c m i thành ph n kinh t trong pham vi c nư c. 2. Yêu c u k thu t 2.1. Th t l n c t l nh ông xu t khN u ph i s n xu t theo úng qui trình công ngh ã ư c cơ quan có thN m quy n phê duy t. 2.2.Nguyên li u 2.2.1. Th t l n c t l nh ông ư c ch bi n t l n th t, nhi u máu ngo i, l n ngo i, có tu i t 6 n 8 tháng, kh i lư ng hơi ph i t t 80 – 110 kg và t yêu c u v sinh thú y theo qui nh c a Pháp l nh Thú Y. 2.2.2. Không s d ng nh ng con l n b b nh ngoài da, d d ng, b m d p, g y chân. 2.2.3. Vi c v n chuy n l n ph i m b o v sinh thú y, nh nhàng. Xe v n chuy n l n ph i thoáng mát. Không v n chuy n l n vào th i gian n ng nóng. 2.2.4. Chu ng nh t l n ch gi t m ph i thoáng mát, n n chu ng không trơn, m b o v sinh thú y. Không nh t l n quá m t qui nh. 2.2.5. L n trư c khi ưa vào gi t m ph i ngh ngơi, nh n ăn 24 gi , cho u ng nư c s ch ho c nư c mu i (NaCl) n ng 1% và ph i ư c t m s ch. 2.3. Bán thành ph m (L n m nh n a con) L n m nh n a con dùng ch bi n th t l n c t l nh ông ph i m b o các yêu c u sau: - u ư c c t b ngang t s ng c s m t ( t Atlas), không có c ng chân, uôi, lá m , n i t ng; - M nh ư c x d c chính gi a xương s ng, nguyên cơ hoành và thăn n i; - S ch lông, không b m d p, t máu và có t p ch t l ; - Kh i lư ng t nh m i m nh không nh hơn 25kg; - L n m nh d ng tươi ho c ư c làm mát nhi t 0°C - 40C, th i gian không quá 48 gi ; - Không s d ng th t l n m nh ã qua l nh ông.
  3. 2.4. Thành ph m: 2.4.1. T m nh l n n a con m c 2 ư c phân làm ba ph n (xem hình v ). M i ph n ư c xác nh như sau: - Ph n trư c (I): t t s ng c s m t n t s ng gi a xương sư n s 4 và s 5 theo ư ng c t vuông góc v i ư ng s ng lưng . - Ph n gi a (II): ti p giáp ph n trư c n giáp v i ư ng c t vuông góc v i t xương s ng cùng theo chi u dài thân th t. - Ph n sau (III): là ph n còn l i và kèm theo thăn n i (thăn chu t). 2.4.2. T m i ph n th t ư c pha l c b xương, da, b t m ho c không b xương, da, m thu ư c các d ng s n phN m th t xu t khN u như sau: - Ph n trư c (I) thu ư c: + Th t c vai (Th t vai) + Th t ùi trư c - Ph n gi a (II) thu ư c: + Th t thăn + Th t b ng (th t ba ch ) - Ph n sau (III) thu ư c: + Th t ùi sau (th t mông) 2.4.3. dày m ph n dính kèm v i th t n c, kh i lư ng t ng m nh th t, t l ph n trăm các lo i th t trong lô hàng theo tho thu n gi a ngư i mua và ngư i bán . 2.4.4. Các ch tiêu ch t lư ng c a th t c t l nh ông xu t khN u ph i áp ng các qui nh trong b ng sau: Ch tiêu Yêu c u 2.4.4.1.C m quan Nguyên m nh th t ư c gói kín, g n, p trong màng m ng 2.4.4.1.1.Tr ng thái l nh PE ; ông Cho phép có ít tuy t m t ngoài kh i th t; a- D ng bên ngoài Không cho phép th t có băng á, cháy l nh, ti t d ch, c p ông trên m t l n và t p ch t l . b- Tr ng thái M i m nh th t là m t kh i nh hình, ông c ng, anh. c- Màu s c Th t màu h ng tươi, m màu tr ng c, da màu tr ng h ng, tu xương ng màu h ng. 2.4.4.1.2. Tr ng thái gi i Ph i nguyên m nh th t, hình dáng g n, p, không có, t
  4. ông. máu, h ch lâm ba, lông r i và các t p ch t l ho c nguyên xương, da và m . a- D ng bên ngoài b- Tr ng thái Th t ch c, dai, có àn h i t t, m t th t không ư t; M m m m i, tu bám vào thành c a xương ng. c- Màu s c M màu tr ng c và da màu tr ng h ng; Tu xương ng màu h ng; Không cho phép th t, da, m , xương, tu b bi n màu. 2.4.4.1.3. Tr ng thái làm Th t có mùi thơm, v ng t m c trưng c a s n phN m. chín Không cho phép th t có mùi ôi, chua, khét và mùi l . a- Mùi v b- Nư c lu c th t Thơm, trong, có váng m to. 2.4.4.2. Các ch tiêu lý, hoá Không cao hơn (- 120 C) 2.4.4.2.1. Nhi t tâm s n phN m: 2.4.4.2.2. Hàm lư ng NH3, Theo TCVN 7047 - 2002 H2S, pH, Ph n ng nư c lu c th t v i CuSO4 2.4.4.3. Các ch tiêu vi sinh Theo TCVN 7047 : 2002. v t 2.4.4.4. Dư lư ng các kim Theo TCVN 7047 : 2002. lo i n ng 2.4.4.5. Dư lư ng hoá ch t Theo TCVN 7047 : 2002. b o v th c v t 2.4.4.6. Dư lư ng thu c thú Theo TCVN 7047 : 2002. y 2.4.4.7. Dư lư ng ct Theo TCVN 7047 : 2002. n m Aflatoxin B1 2.4.4.8. Dư lư ng hoóc mon Theo TCVN 7047 : 2002
  5. 3.L y m u Vi c l y m u th c hi n theo TCVN 4833-1: 2002 ; 4833 –2: 2002 4.Phương pháp th Áp d ng phương pháp th quy nh trong TCVN 7047 : 2002 5. óng gói, ghi nhãn, b o qu n, v n chuy n 5.1. óng gói 5.1.1. Bao bì a.Màng m ng PE (pôlyêtylen) và bao PP (pôlyprôpylen) theo qui nh trong TCN: 509 – 2002. c.Thùng carton và ai n p nh a th c hi n theo qui nh trong TCN 508 – 2002. 5.1.2. óng gói -M i m nh th t ư c gói kín, g n, p trong màng m ng PE. -Các gói th t cùng lo i sau khi ã ư c c p ông, óng trong túi PE, ng trong thùng carton ho c bao PP. Trong m i thùng carton ho c bao PP ph i có d u ki m soát gi t m c a Thú y. -Kh i lư ng t nh c a th t l n c t trong m i thùng carton ho c m i bao PP theo s th a thu n gi ngư i mua và ngư i bán. -Thùng carton ph i ai n p ch c ch n b ng hai ai ngang và hai ai d c, bao PP ư c khâu kín m b o ch c ch n trong quá trình v n chuy n. 5.2.Ghi nhãn -N i dung và ngôn ng ghi nhãn th c hi n các quy nh c a Quy t nh s 178/1999/Q - TTg ngày 30 tháng 8 năm 1999 c a Th tư ng Chính ph ban hành v Qui ch Ghi nhãn hàng hoá lưu thông trong nư c và hàng hoá xu t khN u, nh p khN u. -Nhãn hi u trên bao bì ph i rõ ràng, không phai, nhoè, b ng lo i m c có bám dính t t nhi t -180C n -220C và không có mùi làm nh hư ng n ch t lư ng s n phN m. 5.3. B o qu n -Th t l n c t l nh ông ư c b o qu n trong kho l nh chuyên dùng, không có mùi l và b o m v sinh ch a hàng th c phN m. Nhi t c a kho l nh trong khi b o qu n th t l n c t ph i t t -180C n -220C .
  6. -Hàng x p trong kho ph i có b c kê cách m t sàn kho 0,3 m, cách tư ng 0,5 m, cách dàn l nh 0,5 m, cách tr n 0,7 m, có hàng l i không khí l nh lưu thông và ti p xúc u v i s n phN m. -Th i gian b o qu n th t l n c t l nh ông không quá 18 tháng k t ngày s n xu t. 5.4. Phương ti n v n chuy n -Th t l n c t l nh ông ph i ư c v n chuy n b ng xe l nh, container l nh ho c tàu l nh chuyên dùng. Phương ti n v n chuy n không ư c có mùi l và b o m v sinh ch a hàng th c phN m. -Nhi t phòng l nh c a xe, container l nh, h m l nh c a tàu trong quá trình v n chuy n th t l n c t ph i t t - 180C n - 220C . TIÊU CHU N NGÀNH THNT L N M NH N A CON L NH ÔNG XU T KH U FROZEN HALF CARSCASS PORK FOR EXPORT 1. Ph m vi i u ch nh 10 TCN 598-2004 Ban hành kèm theo quy t nh s 48/2004/Q -BNN ngày 11 tháng 10 năm 2004. Tiêu chuN n này qui nh yêu c u k thu t, phương pháp l y m u, phương pháp th , óng gói, ghi nhãn, b o qu n, v n chuy n th t l n m nh n a con l nh ông xu t khN u và ư c áp d ng cho các cơ s tham gia xu t khN u th t l n m nh n a con l nh ông thu c m i thành ph n kinh t trong ph m vi c nư c. 2.Yêu c u k thu t 2.1.Th t l n m nh n a con l nh ông xu t khN u ph i s n xu t theo úng qui trình công ngh ã ư c cơ quan có thN m quy n phê duy t. 2.2.Nguyên li u 2.2.1.Th t l n m nh n a con ư c ch bi n t l n th t, nhi u máu ngo i, l n ngo i, có tu i t 6-8 tháng, kh i lư ng hơi t t 80-110kg và t yêu c u v sinh thú y theo quy nh c a Pháp l nh Thú y. 2.2.2.Không s d ng nh ng con l n b b nh ngoài da, d d ng, b m d p, g y chân. 2.2.3.Vi c v n chuy n l n ph i m b o v sinh thú y, nh nhàng. Xe v n chuy n l n ph i thoáng mát. Không v n chuy n l n vào th i gian n ng nóng. 2.2.4.Chu ng nh t l n ch gi t m ph i thoáng mát, n n chu ng không trơn và m b o v sinh thú y. Không nh t l n quá m t qui nh. 2.2.5.L n trư c khi ưa vào gi t m ph i ngh ngơi, nh n ăn 24 gi , cho u ng nư c s ch ho c nư c mu i (NaCl) n ng 1% và ph i ư c t m s ch . Thành ph m: Các ch tiêu ch t lư ng c a th t l n m nh n a con l nh ông ư c quy nh trong b ng sau: Ch tiêu Yêu c u 2.3.1. C m quan C tb u ngang t s ng c s m t ( t Atlas), b c ng
  7. chân, uôi, lá m và n i t ng; 2.3.1.1. Tr ng thái l nh ông -M nh ư c x d c chính gi a xương s ng và b tu a. D ng bên ngoài s ng; - ư ng m d c b ng ph i th ng, nguyên cơ hoành và thăn n i (thăn chu t); -L n m nh ph i s ch và có hình dáng t nhiên c a s n phN m; -Trên m i m nh l n ph i óng d u ki m soát gi t m theo quy c a Thú y. -Cho phép bên ngoài s n phN m có d u hi u ki m tra Thú y và tuy t nh r i rác; -Không cho phép i v i s n phN m: +Có b nh ngoài da, xư c, rách da, sót lông, gãy xương, b m d p mô cơ, t máu; +Th t b cháy l nh, có băng á, b m c; +M nh l n b bi n d ng; +C p ông trên 1 l n, b rã ông và có t p ch t l ; b. Tr ng thái -M nh l n ông c ng, anh; -Tu xương ng ông c ng. c. Màu s c -Da màu tr ng n ph t h ng; -M màu tr ng c; -Th t màu h ng tươi. 2.3.1.2.Tr ng thái gi i ông -Th t ch c dai, có àn h i t t, m t th t m n không ư t; a. Tr ng thái -M nh hình, m m m i; -Da dai, tu bám vào xương ng và nh hình. Tu không b v a và không bong ra kh i xương. b. Màu s c -Da màu tr ng n tr ng h ng; -M màu tr ng c; -Th t màu h ng c trưng c a s n phN m;
  8. -Tu xương ng màu h ng nh t. 2.3.1.3. Tr ng thái khi làm chín -Th t có mùi thơm, ng t m c trưng c a s n phN m; a. Mùi v -Không cho phép th t, tu có mùi ôi, chua, khét và mùi l . b. Nư c lu c th t Thơm, trong, có váng m to. 2.3.2. Các ch tiêu lý, hoá Không nh hơn 25 kg 2.3.2.1. Kh i lư ng t nh m i m nh l n sau khi c p ông 2.3.2.2. Nhi t tâm s n phN m -12ºC o ùi sau v i sâu 6cm không cao hơn 2.3.2.3. dày m lưng k c Không l n hơn 4 cm da, o th ng vuông góc t da tr lên t xương s ng lưng ng gi a xương sư n s 6 và 7 2.3.2.4. Hàm lư ng NH3, H2S, Theo TCVN 7047: 2002. pH, ph n ng nư c lu c th t v i CuSO4 2.3.3. Các ch tiêu sinh v t Theo TCVN 7047 : 2002. 2.3.4. Dư lư ng kim lo i n ng Theo TCVN 7047 : 2002. 2.3.5. Dư lương hoá ch t b o Theo TCVN 7047 : 2002 v th c v t 2.3.6. Dư lư ng thu c thú y Theo TCVN 7047 : 2002 2.3.7. Dư lư ng ct n m Theo TCVN 7047 : 2002 Aflatoxin B1 2.3.8. Dư lư ng hooc mon Theo TCVN 7047 : 2002 3.L y m u Vi c l y m u th c hi n theo TCVN 4833 – 1: 2002; 4833-2:2002. 4.Phương pháp th Áp d ng theo TCVN 7047 : 2002. 5. óng gói, ghi nhãn, b o qu n, v n chuy n 5.1. óng gói 5.1.1. Bao bì: S d ng túi pôlyetylen (PE) và bao Pôlyprôpylen (PP) theo TCN : 509 – 2002. 5.1.2. óng gói
  9. M i m nh l n n a con sau khi c p ông ư c óng gói kín trong túi PE, b c ngoài là bao PP, khâu kín, m b o ch c ch n trong quá trình v n chuy n. 5.2. Ghi nhãn -N i dung và ngôn ng ghi nhãn th c hi n các quy nh c a Quy t nh s 178/1999/Q - TTg ngày 30 tháng 8 năm 1999 c a Th tư ng Chính ph ban hành v Qui ch Ghi nhãn hàng hoá lưu thông trong nư c và hàng hoá xu t khN u, nh p khN u. -Nhãn hi u trên bao PP ph i rõ ràng b ng m c màu xanh cô ban, có bám dính t t o o -18 C n -22 C và không có mùi làm nh hư ng n ch t lư ng c a s n phN m. 5.3.B o qu n -Th t l n m nh l nh ông ư c b o qu n trong kho l nh chuyên dùng. Kho l nh không ư c có mùi l và ph i b o m v sinh ch a hàng th c phN m. Nhi t c a kho o o l nh trong khi b o qu n th t l n m nh ph i t t -18 C n -22 C. -S n phN m x p trong kho ph i có b c kê cách m t sàn kho 0,3 m, cách tư ng 0,5 m, cách dàn l nh 0,5 m, cách tr n 0,7 m và có hàng l i b o m không khí l nh lưu thông và ti p xúc u v i s n phN m. -Th i gian b o qu n th t l n m nh n a con l nh ông không quá 18 tháng k t ngày s n xu t. 5. 4.Phương ti n v n chuy n -Th t l n m nh n a con l nh ông xu t khN u ph i ư c v n chuy n b ng xe l nh, container l nh ho c tàu l nh chuyên dùng. Phương ti n v n chuy n không ư c có mùi l và m b o v sinh ch a hàng th c phN m. -Nhi t phòng l nh c a xe, container l nh, h m l nh c a tàu trong quá trình v n chuy n th t l n m nh ph i t t -18oC n –22oC.
Đồng bộ tài khoản