Quyết định số 48/2005/QĐ-BGTVT

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:6

0
40
lượt xem
3
download

Quyết định số 48/2005/QĐ-BGTVT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 48/2005/QĐ-BGTVT về việc báo cáo và điều tra tai nạn hàng hải do Bộ Giao thông vận tải ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 48/2005/QĐ-BGTVT

  1. B GIAO THÔNG V N T I C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******I Đ c l p - T do - H nh phúc ********* S : 48/2005/QĐ-BGTVT Hà N i, ngày 30 tháng 9 năm 2005 QUY T Đ NH C AB TRƯ NG B GIAO THÔNG V N T I S 48/2005/QĐ-BGTVT NGÀY 30 THÁNG 9 NĂM 2005 V BÁO CÁO VÀ ĐI U TRA TAI N N HÀNG H I B TRƯ NG B GIAO THÔNG V N T I Căn c B lu t Hàng h i Vi t Nam ngày 14 tháng 6 năm 2005; Căn c Ngh đ nh s 34/2003/NĐ-CP ngày 04 tháng 4 năm 2003 c a Chính ph quy đ nh v ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a B Giao thông v n t i; Theo đ ngh c a V trư ng V V n t i và C c trư ng C c Hàng h i Vi t Nam, QUY T Đ NH: Chương 1: QUY Đ NH CHUNG Đi u 1. Ph m vi đi u ch nh Quy t đ nh này quy đ nh v báo cáo và đi u tra tai n n hàng h i. Đi u 2. Đ i tư ng áp d ng Quy t đ nh này áp d ng đ i v i cơ quan, t ch c, cá nhân có liên quan đ n báo cáo và đi u tra tai n n hàng h i, trong các trư ng h p sau đây: 1. Tai n n hàng h i liên quan đ n tàu bi n Vi t Nam; 2. Tai n n hàng h i liên quan đ n tàu bi n nư c ngoài khi ho t đ ng t i vùng nư c c ng bi n và vùng bi n Vi t Nam; 3. Tai n n hàng h i x y ra đ i v i tàu công v , tàu cá, phương ti n thu n i đ a, thu phi cơ ho t đ ng t i vùng nư c c ng bi n Vi t Nam. Đi u 3. Phân lo i tai n n hàng h i Tai n n hàng h i bao g m: 1. Tai n n hàng h i đ c bi t nghiêm tr ng Tai n n hàng h i đ c bi t nghiêm tr ng là tai n n gây ra m t trong các thi t h i sau: a) Làm ch t ho c m t tích trên ba ngư i; b) Gây thương tích ho c gây t n h i cho s c kho c a trên mư i ngư i v i t l thương t t c a m i ngư i t 31% đ n 60%; c) Gây thương tích ho c gây t n h i cho s c kho c a sáu ngư i tr lên v i t l thương t t c a m i ngư i t 61% tr lên; d) Gây thi t h i v i giá tr trên m t t đ ng v tài s n, v t ch t, chi phí cho vi c s a ch a, lai d t, tr c v t, thanh th i phương ti n chìm đ m; chi phí cho vi c kh c ph c hư h ng c a công trình ng m dư i nư c và trên m t nư c; chi phí kh c ph c ách t c lu ng hàng h i; chi phí kh c ph c s c môi trư ng; đ) Làm ách t c lu ng hàng h i trên 48 gi ; e) Gây thi t h i đ ng th i v tính m ng, s c kho con ngư i và tài s n, v t ch t thu c 02 đ n 04 trư ng h p đư c quy đ nh t i kho n 2, Đi u này; 2. Tai n n hàng h i nghiêm tr ng Tai n n hàng h i nghiêm tr ng là tai n n gây ra m t trong các thi t h i sau:
  2. a) Làm ch t ho c m t tích t m t đ n ba ngư i; b) Gây thương tích ho c gây t n h i cho s c kho c a năm đ n mư i ngư i v i t l thương t t c a m i ngư i t 31% đ n 60%; c) Gây thương tích ho c gây t n h i cho s c kho c a ba đ n năm ngư i v i t l thương t t c a m i ngư i t 61% tr lên; d) Gây thi t h i v i giá tr t năm trăm tri u đ n m t t đ ng Vi t Nam v tài s n, v t ch t đ chi phí cho vi c s a ch a, lai d t, tr c v t, thanh th i phương ti n chìm đ m; chi phí cho vi c kh c ph c hư h ng công trình ng m dư i nư c và trên m t nư c; chi phí kh c ph c ách t c lu ng hàng h i; chi phí kh c ph c s c môi trư ng; đ) Làm ách t c lu ng hàng h i t 24 gi đ n 48 gi ; 3. Tai n n hàng h i ít nghiêm tr ng Tai n n hàng h i ít nghiêm tr ng là tai n n x y ra trong các trư ng h p không quy đ nh t i kho n 1, kho n 2 Đi u này. Chương 2: BÁO CÁO TAI N N HÀNG H I Đi u 4. Báo cáo tai n n hàng h i Báo cáo tai n n hàng h i bao g m Báo cáo kh n theo Ph l c s 1, Báo cáo chi ti t theo Ph l c s 2 và Báo cáo đ nh kỳ theo Ph l c s 3. N i dung báo cáo tai n n hàng h i ph i trung th c, chính xác, đúng th i h n. Đi u 5. Báo cáo kh n 1. Trư ng h p tai n n x y trên vùng bi n Vi t Nam a) Thuy n trư ng tàu bi n ho c ngư i có trách nhi m cao nh t trên phương ti n thu khác ph i g i ngay Báo cáo kh n cho C ng v Hàng h i nơi g n nh t. Trư ng h p nh ng ngư i này không th c hi n đư c Báo cáo kh n thì ch tàu, ch phương ti n hay đ i lý c a tàu b n n có trách nhi m báo cáo. b) C ng v Hàng h i khi nh n đư c Báo cáo kh n ho c bi t tin v tai n n x y ra có trách nhi m chuy n ngay Báo cáo kh n ho c các thông tin đó cho các cơ quan t ch c sau: C c Hàng h i Vi t Nam; Công ty B o đ m an toàn hàng h i, n u tai n n gây hư h ng, làm m t tác d ng các thi t b tr giúp hành h i ho c nh hư ng đ n an toàn hàng h i c a tàu thuy n; T ch c, cá nhân qu n lý ho c khai thác các công trình, thi t b , n u tai n n gây hư h ng, t n th t cho các công trình, thi t b này; S Tài nguyên và môi trư ng, S Thu s n n u tai n n gây ra ho c có kh năng gây ra s c môi trư ng ho c t n h i ngu n l i thu s n. 2. Trư ng h p tai n n x y ra đ i v i tàu bi n Vi t Nam khi ho t đ ng ngoài ph m vi vùng bi n Vi t Nam, thuy n trư ng ph i báo cáo theo yêu c u c a qu c gia ven bi n và g i Báo cáo kh n cho C c Hàng h i Vi t Nam trong vòng 24, gi k t khi tai n n x y ra. N u tai n n thu c lo i đ c bi t nghiêm tr ng, thuy n trư ng ho c ch tàu ph i báo cáo cho cơ quan đ i di n ngo i giao ho c cơ quan lãnh s c a Vi t Nam t i qu c gia ven bi n đó bi t đ h tr gi i quy t. 3. Báo cáo kh n có th đư c g i qua m t trong nh ng phương th c thông tin liên l c như đi n tín, fax, telex hay thư đi n t (e-mail). Trư ng h p tai n n x y ra trong vùng nư c c ng bi n thì thuy n trư ng c a tàu có th báo cáo kh n cho Tr c ban C ng v Hàng h i qua VHF ho c đi n tho i c a tàu, nhưng sau đó ph i báo cáo b ng văn b n. 4. Đ i v i tai n n hàng h i đ c bi t nghiêm tr ng, sau khi nh n đư c Báo cáo kh n, C c Hàng h i Vi t Nam ph i báo cáo ngay cho B Giao thông v n t i. Đi u 6. Báo cáo chi ti t
  3. Ti p theo Báo cáo kh n, thuy n trư ng ph i g i Báo cáo chi ti t, th i gian quy đ nh như sau: 1. N u tai n n x y ra trong vùng nư c c ng bi n thì Báo cáo chi ti t ph i g i cho C ng v Hàng h i t i khu v c đó trong vòng 24 gi , k t khi tai n n x y ra. 2. N u tai n n x y ra ngoài vùng nư c c ng bi n nhưng trong ph m vi vùng bi n Vi t Nam và sau khi x y ra tai n n, tàu vào neo đ u t i vùng nư c m t c ng bi n Vi t Nam thì Báo cáo chi ti t ph i g i cho C ng v Hàng h i t i khu v c đó trong vòng 24 gi , k t khi tàu đ n v trí neo, đ u. Trư ng h p, sau khi x y ra tai n n, tàu không vào neo đ u t i vùng nư c c ng bi n Vi t Nam thì Báo cáo chi ti t ph i g i cho C c Hàng h i Vi t Nam trong vòng 48 gi , k t khi tàu ho c thuy n viên c a tàu b n n đ n c ng ghé đ u tiên, sau khi x y ra tai n n. 3. N u tai n n liên quan đ n tàu bi n Vi t Nam khi ho t đ ng ngoài ph m vi vùng bi n Vi t Nam thì Báo cáo chi ti t ph i đư c g i cho C c Hàng h i Vi t Nam trong vòng 48 gi , k t khi tàu đ n c ng ghé đ u tiên, sau khi x y ra tai n n. Đi u 7. Báo cáo đ nh kỳ Tai n n hàng h i x y ra trong ph m vi vùng bi n Vi t Nam và tai n n liên quan đ n tàu bi n Vi t Nam đ u ph i th c hi n báo cáo đ nh kỳ theo quy đ nh sau: 1. Ch tàu ph i l p s theo dõi, c p nh t thư ng xuyên các tai n n hàng h i x y ra đ i v i đ i tàu c a mình theo Ph l c 3. Hàng quý, các ch tàu ph i báo cáo b ng văn b n g i C c Hàng h i Vi t Nam v tai n n x y ra đ i v i đ i tàu c a mình. Th i gian g i Báo cáo quý ch m nh t vào ngày m ng 5 tháng đ u c a Quý sau thì ph i g i báo cáo c a Quý trư c đó. 2. C ng v Hàng h i ph i l p s theo dõi, c p nh t thư ng xuyên tai n n hàng h i x y ra trong vùng nư c c ng bi n, khu v c qu n lý c a cơ quan mình và tai n n hàng h i do cơ quan mình ti n hành đi u tra. Hàng tháng, hàng quý C ng v Hàng h i ph i báo cáo b ng văn b n cho C c Hàng h i Vi t Nam v các tai n n theo quy đ nh t i kho n 2, Đi u này. Th i gian g i Báo cáo tháng vào ngày 25 hàng tháng. Th i gian g i Báo cáo Quý theo quy đ nh t i kho n 1, Đi u này. 3. Hàng quý và hàng năm C c Hàng h i Vi t Nam ph i báo cáo b ng văn b n cho B Giao thông v n t i v các tai n n hàng h i x y ra trong ph m vi các vùng bi n Vi t Nam và tai n n c a tàu bi n Vi t Nam theo Ph l c s 4. Th i gian g i Báo cáo quý ch m nh t vào ngày 10 tháng đ u c a Quý sau thì ph i g i báo cáo c a Quý trư c đó và Báo cáo năm ch m nh t vào ngày 15 tháng 01 năm sau thì ph i g i báo cáo c a năm trư c. 4. Ch tàu và C ng v Hàng h i ph i k p th i phân tích, đánh giá nguyên nhân tai n n hàng h i đ có nh ng bi n pháp phòng ng a, h n ch tai n n tương t x y ra đ i v i đ i tàu c a mình ho c x y ra trong khu v c qu n lý do C ng v Hàng h i ph trách. Chương 3: ĐI U TRA TAI N N HÀNG H I Đi u 8. Yêu c u đi u tra tai n n hàng h i 1. Đi u tra tai n n hàng h i là vi c xác đ nh đi u ki n, hoàn c nh, nguyên nhân hay nh ng kh năng có th là nguyên nhân gây tai n n hàng h i nh m có nh ng bi n pháp h u hi u phòng tránh và h n ch tai n n tương t . 2. Tai n n hàng h i ph i đư c đi u tra đúng quy đ nh, k p th i, toàn di n và khách quan. Đi u 9. Trách nhi m đi u tra tai n n hàng h i 1. Giám đ c C ng v Hàng h i có trách nhi m t ch c đi u tra tai n n hàng h i x y ra trong khu v c qu n lý c a mình và tai n n hàng h i khác do C c Hàng h i Vi t Nam ho c c p có th m quy n giao.
  4. 2. Tuỳ theo m c đ ph c t p c a tai n n hàng h i, Giám đ c C ng v Hàng h i quy t đ nh s lư ng cán b tham gia đi u tra tai n n, song t i thi u ph i là 02 ngư i có đ trình đ nghi p v chuyên ngành. 3. Trư ng h p c n thi t, C c trư ng C c Hàng h i Vi t Nam ho c B trư ng B Giao thông v n t i quy t đ nh thành l p T đi u tra tai n n hàng h i. Đi u 10. Cán b đi u tra tai n n hàng h i 1. Cán b đi u tra tai n n hàng h i là cán b C ng v Hàng h i có trình đ , năng l c chuyên môn và ki n th c pháp lu t c n thi t đư c Giám đ c C ng v Hàng h i ch đ nh; tr trư ng h p đ c bi t, cán b đi u tra do cơ quan có th m quy n quy t đ nh. 2. Cán b đi u tra tai n n hàng h i có nhi m v : a) L p k ho ch đi u tra tai n n hàng h i; b) Báo cáo b ng văn b n v quá trình đi u tra tai n n hàng h i cho Giám đ c C ng v Hàng h i ho c Th trư ng cơ quan giao nhi m v đi u tra tai n n hàng h i. 3. Cán b đi u tra tai n n hàng h i có quy n: a) Yêu c u các bên liên quan đ n tai n n hàng h i có bi n pháp gi nguyên hi n trư ng; b) Yêu c u nh ng ngư i liên quan đ n tai n n hàng h i tư ng trình b ng văn b n v n đ h bi t v đi u ki n, hoàn c nh, di n bi n c a tai n n hàng h i và đ i tư ng liên quan đ n tai n n hàng h i. Trư ng h p c n thi t ph i th m v n nh ng ngư i này thì cán b đi u tra ph i thông báo cho h bi t trư c v th i gian, đ a đi m ti n hành th m v n; c) Yêu c u thuy n trư ng c a tàu cung c p b n sao Nh t ký hàng h i, Nh t ký máy tàu, Nh t ký tay chuông, Nh t ký vô tuy n đi n, b n ghi hư ng đi, h i đ khu v c tàu b n n và các d li u c n thi t khác v tàu và trang thi t b trên tàu; d) Yêu c u cơ quan phân c p và giám sát k thu t c a tàu, ch tàu, đ i lý c a tàu, đài thông tin duyên h i, Trung tâm ph i h p tìm ki m - c u n n hàng h i, Trung tâm đi u hành h th ng giám sát lưu thông tàu bi n (VTS), Công ty B o đ m an toàn hàng h i, Hoa tiêu hàng h i và các cơ quan, t ch c có liên quan khác cung c p thông tin c n thi t cho vi c đi u tra tai n n hàng h i. đ) Đ n nơi x y ra tai n n hàng h i và lên tàu ki m tra hi n trư ng, xem xét các v trí làm vi c và l y các v t m u c n thi t cho công tác đi u tra. Khi ti n hành các công vi c này, nh t thi t ph i có s ch ng ki n, xác nh n c a ngư i có th m quy n trên tàu và tránh nh hư ng đ n s v n hành an toàn c a tàu; e) Ki m tra, sao in h sơ, gi y t đăng ký hành chính, đăng ki m, b o hi m, k thu t c a tàu và trang thi t b k thu t có liên quan; b ng c p, ch ng ch chuyên môn c a thuy n viên đ ph c v vi c đánh giá tình tr ng k thu t c a trang thi t b có liên quan và kh năng đi bi n c a tàu trư c chuy n đi và ngay khi x y ra tai n n; g) S d ng các thi t b ghi âm, ch p nh và ghi hình trong quá trình đi u tra, n u th y c n thi t. Đi u 11. Th i h n đi u tra tai n n hàng h i 1. Đ i v i các tai n n hàng h i x y ra trong vùng nư c c ng bi n thì th i h n đi u tra không quá 30 ngày k t ngày tai n n hàng h i x y ra. 2. Đ i v i các tai n n hàng h i x y ra ngoài vùng nư c c ng bi n nhưng trong ph m vi vùng bi n Vi t Nam thì th i h n đi u tra không quá 30 ngày, k t ngày tàu đ n c ng bi n Vi t Nam đ u tiên sau khi b tai n n. 3. Đ i v i các tai n n hàng h i x y ra ngoài ph m vi vùng bi n Vi t Nam thì th i h n đi u tra do C c trư ng C c Hàng h i Vi t Nam quy t đ nh. 4. Trong trư ng h p ph c t p, n u vi c đi u tra tai n n hàng h i không th hoàn thành trong th i h n quy đ nh t i kho n 1, kho n 2 Đi u này thì Giám đ c C ng v Hàng h i ph i k p th i báo cáo b ng văn b n cho C c trư ng C c Hàng h i Vi t Nam xem xét, quy t đ nh gia h n đi u tra tai n n hàng h i. 5. Đ i v i tai n n hàng h i do cơ quan có th m quy n theo quy đ nh t i kho n 3, Đi u 9 quy t đ nh thành l p T đi u tra thì th trư ng cơ quan ra quy t đ nh đi u tra s quy t đ nh th i h n đi u tra và gia h n th i h n đi u tra.
  5. Đi u 12. Th c hi n đi u tra tai n n hàng h i 1. Ngay sau khi nh n đư c Báo cáo kh n quy đ nh t i Đi u 5 Quy t đ nh này ho c b t k m t ngu n tin nào v tai n n hàng h i x y ra trong khu v c qu n lý c a mình thì Giám đ c C ng v Hàng h i ph i xác minh thông tin nh n đư c đ tri n khai công tác đi u tra tai n n hàng h i. 2. Công tác đi u tra tai n n hàng h i th c hi n theo trình t sau: a) Ch đ nh cán b ch trì đi u tra, các thành viên và c ng tác viên đi u tra; b) Thu th p các thông tin ban đ u v tai n n hàng h i; c) Thông qua k ho ch đi u tra do cán b ch trì đi u tra đ xu t; d) Đ n nơi x y ra tai n n hàng h i, lên tàu ki m tra t i ch các hư h ng và v t tích đ l i sau tai n n nh m xác đ nh, thu th p ch ng c c n thi t; đ) Ti n hành th m v n nh ng ngư i liên quan đ n tai n n hàng h i và nh ng ngư i ch ng ki n tai n n hàng h i; e) T ng h p các thông tin thu th p đư c. N u th y c n thi t có th ti n hành ki m tra và th m v n b sung đ làm rõ thêm nh ng v n đ còn nghi v n; g) Căn c quy đ nh pháp lu t hi n hành v an toàn hàng h i, ti n hành phân tích các thông tin thu th p đư c, k c các k t lu n giám đ nh v t m u, v t tích liên quan đ n tai n n hàng h i. 3. Đ i v i tai n n hàng h i mà các cơ quan khác th c hi n đi u tra theo ch c năng c a h , Giám đ c C ng v Hàng h i ph i ti n hành đi u tra theo quy đ nh c a Quy t đ nh này. 4. Trư ng h p c n thi t, Giám đ c C ng v Hàng h i có th h p đ ng v i các chuyên gia am hi u v chuyên môn, nghi p v hàng h i hay các cơ quan giám đ nh, các phòng thí nghi m đ tư v n v m t lĩnh v c chuyên sâu, giám đ nh và phân tích các v t m u liên quan đ n tai n n hàng h i. Đi u 13. K t lu n đi u tra tai n n hàng h i 1. N i dung k t lu n đi u tra tai n n hàng h i bao g m: a) K t lu n v đi u ki n, hoàn c nh x y ra tai n n; các vi ph m, các y u t hay kh năng c u thành nguyên nhân gây tai n n. Các k t lu n này ph i trên cơ s pháp lu t, ch ng c xác đáng; b) Bi n pháp ho c ki n ngh bi n pháp phòng ng a, h n ch tai n n tương t ; c) Bi n pháp x lý hành chính thu c th m quy n c a Giám đ c C ng v Hàng h i ho c ki n ngh bi n pháp x lý đ c p có th m quy n xem xét, quy t đ nh đ i v i nh ng hành vi vi ph m vư t quá th m quy n x lý c a Giám đ c C ng v Hàng h i. 2. K t lu n đi u tra tai n n ph i g i cho m i bên liên quan m t b n, m t b n g i cho C c Hàng h i Vi t Nam ch m nh t vào ngày k t thúc th i h n đi u tra tai n n. Trư ng h p tai n n hàng h i đ c bi t nghiêm tr ng thì văn b n k t lu n đi u tra tai n n hàng h i ph i đư c g i cho B Giao thông v n t i. B n sao k t lu n đi u tra tai n n hàng h i có th đư c c p cho cá nhân ho c pháp nhân khác có liên quan tr c ti p đ n tai n n, n u h có văn b n yêu c u C ng v Hàng h i cung c p. Đi u 14. Khi u n i và gi i quy t khi u n i 1. Trư ng h p công ty qu n lý, khai thác tàu bi n Vi t Nam; ch phương ti n; thuy n trư ng, thuy n viên và hoa tiêu có liên quan ho c ngư i qu n lý các công trình, thi t b b thi t h i do tai n n hàng h i không đ ng ý v i k t lu n v các hành vi vi ph m và nguyên nhân gây tai n n nêu trong văn b n k t lu n đi u tra tai n n hàng h i (sau đây g i chung là ngư i khi u n i) thì trong th i h n 30 ngày k t ngày nh n đư c văn b n đó (theo d u bưu đi n đ n), ph i có đơn khi u n i g i Giám đ c C ng v Hàng h i đã ti n hành đi u tra và công b k t lu n đi u tra tai n n hàng h i. Trong th i h n 10 ngày, k t ngày nh n đư c đơn khi u n i, Giám đ c C ng v Hàng h i ph i th lý và thông báo b ng văn b n cho ngư i khi u n i bi t, trư ng h p không th lý thì ph i nêu rõ lý do. Th i h n gi i quy t khi u n i c a Giám đ c C ng v Hàng h i không quá 30 ngày, k t ngày nh n đư c đơn khi u n i; đ i v i v vi c ph c t p thì th i h n gi i quy t khi u n i có th kéo dài hơn, nhưng không quá 45 ngày, k t ngày nh n đư c đơn khi u n i. C c trư ng C c Hàng h i Vi t Nam có trách nhi m ch đ o, ki m tra, đôn đ c vi c gi i quy t khi u n i c a Giám đ c C ng v Hàng h i.
  6. 2. Trong th i h n 30 ngày, k t ngày nh n đư c Quy t đ nh gi i quy t khi u n i c a Giám đ c C ng v Hàng h i mà ngư i khi u n i không đ ng ý, thì có quy n khi u n i lên C c trư ng C c Hàng h i Vi t Nam. Trong trư ng h p này, ngư i khi u n i ph i g i đơn kèm theo b n sao Quy t đ nh gi i quy t khi u n i c a Giám đ c C ng v Hàng h i và các tài li u liên quan đ n khi u n i. Trong th i h n 10 ngày, k t ngày nh n đư c đơn khi u n i, C c trư ng C c Hàng h i Vi t Nam ph i th lý và thông báo b ng văn b n cho ngư i khi u n i và Giám đ c C ng v Hàng h i đã gi i quy t khi u n i bi t; trư ng h p không th lý thì ph i nêu rõ lý do. Th i h n gi i quy t khi u n i c a C c trư ng C c Hàng h i Vi t Nam không quá 45 ngày, k t ngày nh n đư c đơn khi u n i; đ i v i v vi c ph c t p thì th i h n gi i quy t khi u n i có th kéo dài hơn, nhưng không quá 60 ngày. 3. Trong th i h n 30 ngày, k t ngày nh n đư c Quy t đ nh gi i quy t khi u n i c a C c trư ng C c Hàng h i Vi t Nam mà ngư i khi u n i không đ ng ý, thì có quy n khi u n i lên B trư ng B Giao thông v n t i. Trong trư ng h p này, ngư i khi u n i ph i g i đơn kèm theo b n sao Quy t đ nh gi i quy t khi u n i c a C c trư ng C c Hàng h i Vi t Nam. Th t c, th i h n th lý, gi i quy t khi u n i c a B trư ng B Giao thông v n t i như quy đ nh t i kho n 2 Đi u này. Quy t đ nh gi i quy t khi u n i c a B trư ng B Giao thông v n t i là quy t đ nh cu i cùng, tr trư ng h p pháp lu t có quy đ nh khác. Chương 4: ĐI U KHO N THI HÀNH Đi u 15. Hi u l c thi hành Quy t đ nh này có hi u l c thi hành t ngày 01 tháng 01 năm 2006 và thay th Quy t đ nh s 2756/2002/QĐ-BGTVT ngày 29 tháng 8 năm 2002 c a B trư ng B Giao thông v n t i v vi c ban hành Th l báo cáo và đi u tra tai n n hàng h i. Đi u 16. T ch c th c hi n Chánh Văn phòng B , V trư ng các V liên quan thu c B Giao thông v n t i, C c trư ng C c Hàng h i Vi t Nam, Th trư ng các cơ quan, đơn v và cá nhân liên quan ch u trách nhi m thi hành Quy t đ nh này. B TRƯ NG Đào Đình Bình FILE ĐƯ C ĐÍNH KÈM THEO VĂN B N Phu luc bao cao Phu luc 1 Phu luc 2 Phu luc 3
Đồng bộ tài khoản