Quyết định số 48/2006/QĐ-BGTVT

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
78
lượt xem
15
download

Quyết định số 48/2006/QĐ-BGTVT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 48/2006/QĐ-BGTVT về việc Sửa đổi, bổ sung biển báo hiệu số 420 và 421 trong Điều lệ báo hiệu đường bộ 22 TCN 237-01 do Bộ Giao thông vận tải ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 48/2006/QĐ-BGTVT

  1. B GIAO THÔNG V N T I C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM Đ c l p - T do - H nh phúc S : 48/2006/QĐ-BGTVT Hà N i, ngày 27tháng 12 năm 2006 QUY T Đ NH S A Đ I, B SUNG BI N BÁO HI U S 420 VÀ 421 TRONG ĐI U L BÁO HI U ĐƯ NG B 22 TCN 237-01 B TRƯ NG B GIAO THÔNG V N T I Căn c Lu t Ban hành văn b n quy ph m pháp lu t ngày 12 tháng 11 năm 1996 và Lu t s a đ i b sung m t s đi u c a Lu t Ban hành văn b n quy ph m pháp lu t ngày 16 tháng 12 năm 2002; Căn c Lu t Giao thông đư ng b ngày 29 tháng 06 năm 2001; Căn c Pháp l nh Ch t lư ng hàng hóa ngày 24 tháng 12 năm 1999; Căn c Ngh đ nh s 34/2003/NĐ-CP ngày 04 tháng 04 năm 2003 c a Chính ph quy đ nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a B Giao thông v n t i; Theo đ ngh c a V trư ng V Khoa h c-Công ngh và C c trư ng C c Đư ng b Vi t Nam, QUY T Đ NH: Đi u 1. Thay th bi n báo hi u s 420 "B t đ u khu đông dân cư" và bi n báo hi u s 421(a,b) "H t khu đông dân cư" t i đi m 20 và đi m 21 trong Ph l c 6 c a Đi u l báo hi u đư ng b 22 TCN 237- 01 ban hành kèm theo Quy t đ nh s 4393/2001/QĐ-BGTVT ngày 20/12/2001 c a B trư ng B Giao thông v n t i b ng bi n báo hi u s 420 và bi n báo hi u s 421 như Ph l c kèm theo Quy t đ nh này. Đi u 2. Quy t đ nh này có hi u l c sau 15 ngày, k t ngày đăng Công báo, nh ng quy đ nh trư c đây trái v i Quy t đ nh này đ u bãi b . Đi u 3. Chánh Văn phòng B , Chánh Thanh tra B , V trư ng V Khoa h c - Công ngh , C c trư ng C c đư ng b Vi t Nam, Giám đ c S Giao thông v n t i, S Giao thông công chính và Th trư ng các cơ quan, t ch c và cá nhân có liên quan ch u trách nhi m thi hành Quy t đ nh này. Nơi nh n: KT. B TRƯ NG - Như Đi u 3; TH TRƯ NG - Các V , C c thu c B ; - C c Ki m tra văn b n (B Tư pháp); - Công báo; - Website Chính ph ; - Lưu: VT, KHCN. Tr n Doãn Th FILE ĐƯ C ĐÍNH KÈM THEO VĂN B N Phu luc
Đồng bộ tài khoản