Quyết định số 48/2008/QĐ-BTC

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:8

0
91
lượt xem
19
download

Quyết định số 48/2008/QĐ-BTC

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 48/2008/QĐ-BTC về việc ban hành quy định áp dụng quản lý rủi ro trong hoạt động nghiệp vụ hải quan do Bộ Tài chính ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 48/2008/QĐ-BTC

  1. B TÀI CHÍNH C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T ------ NAM c l p – T do – H nh phúc --------------- S : 48/2008/Q -BTC Hà N i, ngày 04 tháng 07 năm 2008 QUY T NNH BAN HÀNH QUY NNH ÁP D NG QU N LÝ R I RO TRONG HO T NG NGHI P V H I QUAN B TRƯ NG B TÀI CHÍNH Căn c Lu t H i quan s 29/2001/QH10 ngày 29/6/2001; Lu t s a i, b sung m t s i u c a Lu t H i quan s 42/2005/QH11 ngày 14/6/2005; Căn c Ngh nh s 154/2005/N -CP ngày 15/12/2005 c a Chính ph quy nh chi ti t m t s i u c a Lu t H i quan v th t c H i quan, ki m tra, giám sát h i quan; Căn c Ngh nh s 77/2003/N -CP ngày 01/07/2003 c a Chính ph quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a B Tài chính; Xét ngh c a T ng c c trư ng, T ng c c H i quan, QUY T NNH: i u 1. Ban hành kèm theo Quy t nh này Quy nh v áp d ng qu n lý r i ro trong ho t ng nghi p v H i quan. i u 2. Quy t nh này có hi u l c sau 15 ngày k t ngày ăng Công báo. i u 3. Th trư ng các ơn v thu c và tr c thu c B Tài chính và các t ch c, cá nhân có liên quan ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này./. KT. B TRƯ NG TH TRƯ NG Nơi nh n: - Văn phòng Trung ương ng và các Ban c a ng; - Văn phòng Qu c h i; - Văn phòng Ch t ch nư c; - Th tư ng Chính ph ; - Văn phòng Chính ph ; - Vi n ki m sát nhân dân t i cao; Hoàng Anh Tu n - Tòa án nhân dân t i cao; - Ki m toán Nhà nư c; - Các B , cơ quan ngang B , cơ quan thu c Chính ph ; - C c ki m tra văn b n (B Tư pháp); - Cơ quan Trung ương c a các oàn th ; - UBND các T nh, TP tr c thu c TƯ; - Phòng TM&CN Vi t Nam; - C c H i quan các t nh, thành ph ; - Công báo; - Website Chính ph , Website B Tài chính; - Lưu: VT, TCHQ,
  2. QUY NNH V ÁP D NG QU N LÝ R I RO TRONG HO T NG NGHI P V H I QUAN (Ban hành kèm theo Quy t nh s 48/2008/Q -BTC ngày 04 tháng 7 năm 2008 c a B trư ng B Tài chính) Chương 1. QUY NNH CHUNG i u 1. Ph m vi áp d ng Cơ quan H i quan áp d ng qu n lý r i ro trong các ho t ng nghi p v ư c quy nh t i Lu t H i quan, bao g m: 1. Th t c H i quan; 2. Ki m tra H i quan; 3. Giám sát H i quan; 4. Ki m soát H i quan; 5. Ki m tra sau thông quan; 6. Các ho t ng nghi p v khác liên quan n ho t ng xu t khNu, nh p khNu, quá c nh hàng hóa, xu t c nh, nh p c nh, quá c nh phương ti n v n t i. i u 2. Gi i thích t ng 1. R i ro (trong ho t ng nghi p v h i quan) là nguy cơ ti m Nn vi c không tuân th pháp lu t v h i quan trong th c hi n xu t khNu, nh p khNu, quá c nh hàng hóa, xu t c nh, nh p c nh, quá c nh phương ti n v n t i. 2. Qu n lý r i ro là vi c áp d ng có h th ng các bi n pháp, quy trình nghi p v và thông l nh m giúp cơ quan h i quan b trí, s n xu t ngu n l c h p lý t p trung qu n lý có hi u qu i v i các lĩnh v c, i tư ng ư c xác nh là r i ro. 3. Tiêu chí qu n lý r i ro là d u hi u có giá tr nh lư ng, làm công c ánh giá m c r i ro và h tr vi c quy t nh bi n pháp x lý r i ro m t cách phù h p, có hi u qu . 4. Xác nh r i ro là quá trình thu th p, phân tích thông tin làm rõ vi ph m pháp lu t v h i quan có kh năng x y ra, nguyên nhân và n i dung c a kh năng x y ra vi ph m.
  3. 5. Phân tích r i ro là vi c s d ng ki n th c, kinh nghi m, k năng và k thu t công ngh thông tin xem xét m t cách có h th ng các ngu n thông tin hi n có nh m xác nh kh năng x y ra và h u qu c a hành vi ph m pháp lu t v h i quan. 6. ánh giá r i ro là vi c xem xét m t cách có h th ng các r i ro ã ư c xác nh, phân tích b ng vi c i chi u v i tiêu chí qu n lý r i ro ã ư c thi t l p và nh ng r i ro ã ư c x lý trư c ó. 7. H sơ qu n lý r i ro là t p h p thông tin, d li u v quá trình xác nh, phân tích, ánh giá, x lý i v i m t r i ro c th , ư c lưu tr dư i d ng văn b n ho c d li u i n t , nh m ph c v qu n lý r i ro trong ho t ng nghi p v h i quan. 8. H sơ qu n lý doanh nghi p là t p h p thông tin, d li u ư c c p nh t thư ng xuyên, ph n ánh tr ng thái ho t ng và thái ch p hành pháp lu t c a doanh nghi p nh m ph c v qu n lý r i ro trong ho t ng nghi p v h i quan. i u 3. Nguyên t c áp d ng qu n lý r i ro 1. Cơ quan h i quan áp d ng qu n lý r i ro nh m t o thu n l i i v i các t ch c, cá nhân ch p hành t t pháp lu t v h i quan; ng th i ki m soát ch t ch các i tư ng không tuân th các quy nh c a pháp lu t. 2. Cơ quan h i quan th c hi n thu th p, phân tích thông tin, ánh giá r i ro các giai o n trư c, trong và sau thông quan theo các tiêu chí ư c xác nh trong t ng th i i m, phù h p v i quy nh c a pháp lu t v h i quan, i u ki n và kh năng th c t ra quy t nh vi c ki m tra, giám sát, ki m tra sau thông quan, ki m soát h i quan i v i hàng hóa xu t khNu, nh p khNu, quá c nh, phương ti n v n t i xu t c nh, nh p c nh, quá c nh theo các trư ng h p dư i ây: a) Không tuân th pháp lu t h i quan; b) Có d u hi u vi ph m pháp lu t h i quan; c) K t qu phân tích, ánh giá xác nh m c r i ro cao; d) L a ch n ng u nhiên. 3. Cơ quan h i quan áp d ng mi n ki m tra i v i các i tư ng không thu c các trư ng h p quy nh t i i m 2 nêu trên. 4. Cơ quan h i quan áp d ng qu n lý r i ro theo Quy trình và các quy nh v quy n h n, trách nhi m ư c quy nh t i Quy t nh này. 5. Các quy trình nghi p v h i quan ph i ư c xây d ng, áp d ng d a trên các quy nh v áp d ng qu n lý r i ro. Chương 2. QUY NNH C TH
  4. i u 4. Quy trình qu n lý r i ro Cơ quan h i quan áp d ng quy trình qu n lý r i ro trong ho t ng nghi p v h i quan theo trình t sau ây: 1. Thu th p thông tin, xác nh r i ro trong các lĩnh v c nghi p v h i quan; 2. Phân tích, ánh giá r i ro, xây d ng h sơ qu n lý doanh nghi p và h sơ qu n lý r i ro ánh giá m c ch p hành pháp lu t c a các t ch c, cá nhân th c hi n ho t ng xu t khNu, nh p khNu, quá c nh hàng hóa, xu t c nh, nh p c nh, quá c nh phương ti n v n t i; 3. Th c hi n các ho t ng nghi p v h i quan theo quy nh c a pháp lu t d a trên k t qu phân tích, x lý thông tin và d a trên ngu n nhân l c, v t l c hi n có m b o vi c th c thi pháp lu t v h i quan; 4. Theo dõi, ki m tra ánh giá vi c th c hi n n i dung t i các bư c nêu trên; o lư ng, ánh giá m c ch p hành pháp lu t v h i quan c a các t ch c, cá nhân th c hi n ho c có liên quan n ho t ng xu t khNu, nh p khNu, quá c nh hàng hóa, xu t c nh, nh p c nh, quá c nh phương ti n v n t i, i u ch nh, b sung vi c th c hi n ho t ng nghi p v h i quan m t cách có hi u qu . i u 5. Thông tin ph c v qu n lý r i ro Cơ quan H i quan áp d ng qu n lý r i ro d a trên vi c thu th p, phân tích, ánh giá thông tin v các i tư ng dư i ây: 1. T ch c, cá nhân th c hi n ho t ng xu t khNu, nh p khNu, quá c nh hàng hóa, xu t c nh, nh p c nh, quá c nh phương ti n v n t i; 2. Các t ch c, cá nhân trong nư c ho c nư c ngoài là i tác ho c có liên quan n ho t ng xu t khNu, nh p khNu, quá c nh hàng hóa, xu t c nh, nh p c nh, quá c nh phương ti n v n t i; 3. Nơi xu t x hàng hóa nh p khNu; 4. Qu c gia, khu v c xu t khNu hàng hóa ho c là a i m trung chuy n hàng hóa vào Vi t Nam; 5. Qu c gia, khu v c nh p khNu hàng hóa ho c là a i m trung chuy n hàng hóa t Vi t Nam; 6. Thông tin và chính sách qu n lý c a cơ quan qu n lý nhà nư c i v i hàng hóa xu t khNu, nh p khNu; 7. Chính sách ưu ãi trong ho t ng xu t khNu, nh p khNu hàng hóa; chính sách ưu ãi v h n ng ch thu quan c a nhà nư c Vi t Nam ho c gi a Vi t Nam v i các qu c gia, vùng lãnh th ho c khu v c trên th gi i;
  5. 8. Quy trình th t c h i quan và các ho t ng liên quan n hàng hóa xu t khNu, nh p khNu, quá c nh, phương ti n v n t i xu t c nh, nh p c nh, quá c nh; 9. Hàng hóa xu t khNu, nh p khNu, quá c nh; 10. H sơ h i quan; 11. Tr giá h i quan; 12. Phân lo i hàng hóa xu t khNu, nh p khNu; 13. Thanh toán trong quá trình th c hi n xu t khNu, nh p khNu hàng hóa, xu t c nh, nh p c nh phương ti n v n t i; 14. Phương th c v n chuy n, óng gói hàng hóa; 15. Phương ti n v n t i xu t c nh, nh p c nh, quá c nh; 16. Tuy n ư ng v n chuy n hàng hóa; 17. a i m làm th t c h i quan. i u 6. Tiêu chí qu n lý r i ro 1. Tiêu chí qu n lý r i ro bao g m: a) Tiêu chí theo quy nh c a pháp lu t h i quan, chính sách qu n lý nhà nư c v h i quan trong t ng th i i m, giai o n c th ; b) Tiêu chí phân tích là nhóm các ch s ph n ánh v d u hi u vi ph m pháp lu t v h i quan; c) Tiêu chí tính i m r i ro là nhóm các ch s ư c t p h p và tính toán m c r i ro d a trên vi c ánh giá và cho i m r i ro trư c i v i các ch s tham gia vào quá trình tính toán; d) Tiêu chí l a ch n ng u nhiên là vi c áp d ng phép toán xác su t, th ng kê d a trên các ch s liên quan l a ch n ng u nhiên các i tư ng ki m tra theo t l nh t nh theo quy nh c a Lu t h i quan. 2. T ng c c trư ng T ng c c H i quan căn c vào tình hình th c t quy t nh và phân c p xây d ng b tiêu chí qu n lý r i ro cho phù h p v i yêu c u qu n lý nhà nư c v h i quan trong t ng th i kỳ, t ng a phương. i u 7. H sơ qu n lý r i ro, h sơ qu n lý doanh nghi p 1. H sơ qu n lý r i ro bao g m các n i dung sau: a) Danh m c r i ro trong quy trình th t c h i quan i v i hàng hóa xu t khNu, nh p khNu, quá c nh, phương ti n v n t i xu t c nh, nh p c nh, quá c nh;
  6. b) K t qu ánh giá m c r i ro theo danh m c r i ro ư c xác nh; c) Các tiêu chí phân tích nh hư ng ho t ng ki m tra, giám sát, ki m soát h i quan; d) Bi n pháp x lý và ch d n nghi p v nh m h tr quá trình x lý r i ro; ) Các yêu c u ph n h i thông tin. 2. H sơ qu n lý doanh nghi p bao g m các n i dung sau: a) B ch tiêu thông tin ph n ánh tình tr ng ho t ng c a doanh nghi p; b) B tiêu chí ánh giá doanh nghi p ch p hành t t pháp lu t h i quan; c) B tiêu chí ánh giá, phân lo i m c r i ro c a doanh nghi p; d) Các t h p xác nh r i ro c a doanh nghi p d a trên k t qu phân tích, ánh giá r i ro; 3. T ng c c trư ng T ng c c H i quan căn c vào tình hình th c t quy t nh phân công, phân c p trách nhi m xây d ng, qu n lý, ng d ng h sơ qu n lý r i ro và h sơ qu n lý doanh nghi p. i u 8. ng d ng k thu t và công ngh thông tin ph c v qu n lý r i ro 1. Cơ quan h i quan xây d ng và phát tri n h th ng thu th p, x lý d li u i n t ph c v xác nh, ánh giá r i ro trong ho t ng nghi p v h i quan; 2. H th ng x lý d li u i n t ph c v qu n lý r i ro ph i duy trì ho t ng thư ng xuyên, liên t c 24/24 gi , 7 ngày/tu n; m b o an ninh và an toàn d li u; 3. T ng c c trư ng T ng c c H i quan căn c vào tình hình th c t và chi n lư c phát tri n, hi n i hóa h i quan quy t nh trang b h th ng k thu t, công ngh thông tin phù h p và hi u qu . i u 9. Quy n h n và trách nhi m c a cơ quan h i quan và công ch c khi th c hi n qu n lý r i ro 1. Quy n h n c a cơ quan h i quan và công ch c h i quan a) ư c s d ng các bi n pháp, phương ti n, k thu t nghi p v theo pháp lu t quy nh th c hi n qu n lý r i ro; b) Th trư ng cơ quan h i quan nơi ti p nh n và x lý h sơ h i quan căn c vào k t qu phân tích, ánh giá r i ro c a h th ng x lý d li u i n t và thông tin nghi p v t i th i i m làm th t c h i quan quy t nh hình th c, m c ki m tra i v i hàng hóa xu t khNu, nh p khNu, quá c nh, phương ti n v n t i xu t c nh, nh p c nh, quá c nh; 2. Trách nhi m c a cơ quan h i quan và công ch c h i quan
  7. a) Th c hi n áp d ng qu n lý r i ro là trách nhi m c a m i công ch c h i quan các khâu nghi p v h i quan. Cơ quan h i quan và công ch c h i quan t ch c th c hi n y các quy nh c a pháp lu t v h i quan và n i dung quy nh t i Quy t nh này. b) Th c hi n thu th p d li u, thông tin; phân tích, ánh giá r i ro i v i hàng hóa xu t khNu, nh p khNu, quá c nh, phương ti n v n t i xu t c nh, nh p c nh, quá c nh và t ch c, cá nhân tham gia ho t ng xu t khNu, nh p khNu, quá c nh hàng hóa, xu t c nh, nh p c nh, quá c nh phương ti n v n t i; c) C c trư ng c c H i quan t nh, liên t nh, thành ph ch u trách nhi m ch o, t ch c th c hi n, ki m tra vi c áp d ng quy trình và các bi n pháp, k thu t qu n lý r i ro vào ho t ng nghi p v trong ph m vi a bàn qu n lý; d) Khi ã th c hi n úng các quy nh t i Quy t nh này và quy trình, quy nh c a T ng c c H i quan nhưng không phát hi n ư c vi ph m pháp lu t v h i quan thì công ch c h i quan th c hi n th t c h i quan, ki m tra, giám sát, ki m soát i v i hàng hóa xu t khNu, nh p khNu, quá c nh, phương ti n xu t c nh, nh p c nh, quá c nh theo quy trình qu n lý r i ro ư c mi n tr trách nhi m cá nhân. i u 10. Trách nhi m trao i, cung c p thông tin ph c v qu n lý r i ro 1. Trách nhi m ph i h p trao i, cung c p thông tin ph c v qu n lý r i ro gi a T ng c c H i quan v i các ơn v thu c B Tài chính; Các ơn v thu c, tr c thu c B Tài chính có trách nhi m ph i h p, trao i, chuy n giao thông tin ph c v áp d ng qu n lý r i ro trong qu n lý nhà nư c v h i quan. 2. Trách nhi m ph i h p trao i, cung c p thông tin ph c v áp d ng qu n lý r i ro gi a các ơn v thu c và tr c thu c T ng c c H i quan; a) Các ơn v thu c cơ quan T ng c c H i quan, theo ch c năng, nhi m v ư c giao có trách nhi m thu th p, phân tích, x lý thông tin nghi p v h i quan xây d ng cơ s d li u theo lĩnh v c nghi p v chuyên môn; phân quy n k t n i, khai thác, tích h p thông tin t cơ s d li u và chuy n giao y , k p th i cho ơn v chuyên trách áp d ng qu n lý r i ro c a ngành h i quan. b) Các C c H i quan t nh, liên t nh, thành ph xây d ng k ho ch và tri n khai công tác thu th p, x lý thông tin nghi p v h i quan xác nh r i ro, thi t l p tiêu chí qu n lý r i ro trong a bàn qu n lý; báo cáo, chuy n giao thông tin k p th i cho ơn v chuyên trách áp d ng qu n lý r i ro c a ngành h i quan theo quy nh. c) ơn v chuyên trách áp d ng qu n lý r i ro c p T ng c c ch trì, ph i h p xây d ng, qu n lý, khai thác h th ng thu th p, x lý d li u ph c v áp d ng qu n lý r i ro. 3. Trách nhi m ph i h p trao i, cung c p thông tin ph c v qu n lý r i ro gi a T ng c c h i quan v i các ơn v , t ch c, cá nhân liên quan:
  8. a) T ng c c h i quan th c hi n vi c trao i, cung c p thông tin ph c v qu n lý r i ro theo quy nh t i kho n 1; i m b kho n 2; kho n 3 i u 74, Chương VII, Ngh nh s 154/N -CP ngày 15/12/2005 c a Chính ph quy nh chi ti t m t s i u c a Lu t H i quan v th t c h i quan, ki m tra, giám sát h i quan. b) Cơ quan H i quan ph i h p v i t ch c, cá nhân có liên quan n ho t ng xu t khNu, nh p khNu, quá c nh hàng hóa, xu t c nh, nh p c nh, quá c nh phương ti n v n t i ti n hành thu th p thông tin ph c v áp d ng qu n lý r i ro; có trách nhi m hư ng d n th c hi n, gi i áp vư ng m c c a các t ch c, cá nhân liên quan n áp d ng qu n lý r i ro. c) Các cơ quan nhà nư c, t ch c, cá nhân có trách nhi m cung c p thông tin cho cơ quan h i quan theo quy nh t i kho n 4 i u 65 Lu t H i quan. Chương 3. I U KHO N THI HÀNH i u 11. Khen thư ng và x lý vi ph m 1. Cơ quan h i quan, công ch c h i quan, t ch c, cá nhân có thành tích trong vi c th c hi n, ph i h p th c hi n các quy i nh v áp d ng qu n lý r i ro trong ho t ng nghi p v h i quan ư c khen thư ng theo quy nh c a pháp lu t; 2. Nghiêm c m công ch c h i quan và t ch c, cá nhân có liên quan l i d ng vi c áp d ng qu n lý r i ro vi ph m pháp lu t v h i quan; 3. T ch c, cá nhân liên quan n u vi ph m các quy nh t i Quy nh này, tùy theo tính ch t, m c vi ph m s b x lý vi ph m hành chính, b i thư ng thi t h i (n u có) ho c b truy c u trách nhi m hình s theo quy nh c a pháp lu t. i u 12. T ch c th c hi n T ng c c trư ng T ng c c H i quan có trách nhi m ban hành các quy trình, quy nh, hư ng d n v áp d ng qu n lý r i ro và xây d ng, áp d ng các quy trình nghi p v h i quan d a trên các quy nh t i Quy t nh này./. KT. B TRƯ NG TH TRƯ NG Hoàng Anh Tu n
Đồng bộ tài khoản