Quyết định số 48/2008/QĐ-BYT

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

0
76
lượt xem
8
download

Quyết định số 48/2008/QĐ-BYT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 48/2008/QĐ-BYT về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục An toàn vệ sinh thực phẩm thuộc Bộ Y tế do Bộ Y tế ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 48/2008/QĐ-BYT

  1. B YT C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ------- c l p - T do - H nh phúc --------- S : 48/2008/Q -BYT Hà N i, ngày 30 tháng 12 năm 2008 QUY T NNH QUY NNH CH C NĂNG, NHI M V , QUY N H N VÀ CƠ C U T CH C C A C C AN TOÀN V SINH TH C PH M THU C B Y T B TRƯ NG B YT Căn c Ngh nh s 178/2007/N -CP ngày 03/12/2007 c a Chính ph quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a B , cơ quan ngang B ; Căn c Ngh nh s 188/2007/N -CP ngày 27/12/2007 c a Chính ph quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a B Y t ; Căn c Ngh nh s 79/2008/N -CP ngày 18/7/2008 c a Chính ph quy nh h th ng t ch c qu n lý, thanh tra và ki m nghi m v sinh an toàn th c ph m; Xét ngh c a V trư ng V T ch c cán b và C c trư ng C c An toàn v sinh th c ph m, B Y t , QUY T NNH: i u 1. V trí, ch c năng C c An toàn v sinh th c phNm là C c qu n lý chuyên ngành thu c B Y t , giúp B trư ng B Y t th c hi n ch c năng qu n lý nhà nư c v ch t lư ng, v sinh an toàn th c phNm i v i các s n phNm ã thành th c phNm có ngu n g c s n xu t trong nư c và nh p khNu lưu thông trên th trư ng trong ph m vi c nư c. C c An toàn v sinh th c phNm có tư cách pháp nhân, có tài kho n và con d u riêng, có tr s làm vi c t i thành ph Hà N i. Kinh phí ho t ng c a C c do ngân sách nhà nư c c p và các ngu n kinh phí h p pháp khác. i u 2. Nhi m v , quy n h n 1. Xây d ng, tham gia xây d ng các văn b n quy ph m pháp lu t, các chi n lư c, quy ho ch, k ho ch, chương trình, án, d án v qu n lý ch t lư ng, v sinh an toàn th c phNm trình c p có thNm quy n ban hành và t ch c th c hi n. 2. Xây d ng và trình c p có thNm quy n công b tiêu chuNn qu c gia và ban hành quy chuNn k thu t qu c gia v ch t lư ng, v sinh an toàn i v i th c phNm và thu c lá i u. 3. Xây d ng và trình c p có thNm quy n ban hành:
  2. a) Danh m c th c phNm có nguy cơ cao, th c phNm ư c b o qu n b ng phương pháp chi u x , ph gia th c phNm, ch t h tr ch bi n th c phNm và vi ch t dinh dư ng b sung vào th c phNm; b) Quy nh v i u ki n v sinh an toàn th c phNm trong ch bi n, b o qu n, s d ng th c phNm và v sinh ăn u ng i v i nhà ăn, nhà hàng, khách s n, siêu th , b p ăn t p th , th c ăn ư ng ph ; c) Tiêu chí phòng ki m nghi m i u ki n th nghi m, th c hi n các phép th liên quan n ch t lư ng, v sinh an toàn th c phNm; t ch c thNm nh, th a nh n, ch nh phòng ki m nghi m này theo phân c p c a B Y t ; d) Tiêu chí t ch c i u ki n ch ng nh n h p quy i v i s n phNm th c phNm; t ch c thNm nh, th a nh n, ch nh t ch c này theo quy nh c a Lu t Tiêu chuNn và quy chuNn k thu t; ) Gi i h n các ch t gây ô nhi m s n phNm th c phNm, bao bì và v t ch a ng th c phNm. 4. Ban hành các văn b n hư ng d n chuyên môn nghi p v v b o m ch t lư ng, v sinh an toàn th c phNm và các văn b n khác theo thNm quy n. 5. Ch trì, ph i h p v i các cơ quan có liên quan trong vi c qu n lý th c phNm nh p khNu, các s n phNm liên quan n th c phNm thu c ph m vi qu n lý c a B Y t và t ch c thNm nh, trình B trư ng B Y t ch nh cơ quan ki m tra nhà nư c i v i các s n phNm th c phNm nh p khNu. 6. C p, ình ch và thu h i: ăng ký lưu hành s n phNm, ch ng nh n y t (Health Certificate), ch ng nh n lưu hành t do (Certificate of Free Sale), ch ng nh n cơ s i u ki n v sinh an toàn th c phNm; ch ng nh n t p hu n ki n th c v v sinh an toàn th c phNm; gi y ti p nh n h sơ ăng ký qu ng cáo i v i các s n phNm th c phNm thu c thNm quy n ư c phân c p c a B Y t . 7. Ch o, hư ng d n, t ch c th c hi n và theo dõi, ki m tra: a) Vi c th c hi n các văn b n quy ph m pháp lu t, quy ho ch, k ho ch, chương trình, án, d án, quy chuNn k thu t, quy ph m th c hành (Code of Practice) v b o m ch t lư ng, v sinh an toàn th c phNm ã ư c ban hành; b) Vi c áp d ng, th a nh n, ch ng nh n h th ng qu n lý ch t lư ng, v sinh an toàn th c phNm: th c hành t t v sinh (GHP), th c hành t t s n xu t (GMP), và th c hành t t phòng ki m nghi m (GLP); hư ng d n tri n khai áp d ng phân tích m i nguy và ki m soát i m t i h n (HACCP); c) Phân tích, ánh giá, giám sát, phòng ng a, kh c ph c nguy cơ ô nhi m th c phNm và ng c th c phNm, các b nh truy n qua th c phNm; d) Công tác thông tin, giáo d c và truy n thông v vi c b o m ch t lư ng, v sinh an toàn th c phNm;
  3. ) T p hu n, b i dư ng chuyên môn nghi p v v b o m ch t lư ng, v sinh an toàn th c phNm cho m ng lư i; e) Xây d ng d li u qu c gia và th ng kê, báo cáo nh kỳ, t xu t v i B Y t v ch t lư ng, v sinh an toàn th c phNm; g) Nghiên c u khoa h c và h p tác qu c t trong lĩnh v c b o m ch t lư ng, v sinh an toàn th c phNm; là i m h i áp và thông báo liên quan n ch t lư ng, v sinh an toàn th c phNm thu c ph m vi qu n lý c a B Y t . 8. Th c hi n công tác thanh tra chuyên ngành v ch t lư ng, v sinh an toàn th c phNm trong ph m vi c nư c; ch o ho t ng thanh tra v ch t lư ng, v sinh an toàn th c phNm cho m ng lư i; ph i h p v i Thanh tra B Y t trong vi c gi i quy t khi u n i, t cáo, ki n ngh x ph t hành chính c a các t ch c và cá nhân liên quan n lĩnh v c qu n lý nhà nư c v ch t lư ng, v sinh an toàn th c trong ph m vi thNm quy n ư c phân c p. 9. Là b ph n thư ng tr c c a Ban ch o liên ngành trung ương v v sinh an toàn th c phNm và y ban Lu t th c phNm qu c t c a Vi t Nam (Codex Alimentarius Commission, y ban Codex Vi t Nam). 10. Qu n lý t ch c b máy, cán b , công ch c, tài s n và kinh phí ư c giao theo quy nh c a pháp lu t và phân c p c a B trư ng B Y t . 11. Th c hi n nhi m v khác theo phân công c a B trư ng B Y t . i u 3. T ch c b máy và cơ ch ho t ng 1. Lãnh oC c C c trư ng và các Phó C c trư ng do B trư ng B Y t b nhi m và mi n nhi m. C c trư ng ch u trách nhi m trư c B trư ng B Y t và trư c pháp lu t v m i ho t ng c a C c. Các Phó C c trư ng giúp vi c C c trư ng, ch u trách nhi m trư c C c trư ng và trư c pháp lu t v nhi m v ư c phân công. 2. T ch c b máy c a C c a) Các t ch c giúp C c trư ng th c hi n ch c năng qu n lý nhà nư c: - Văn phòng C c; - Phòng K ho ch - Tài chính; - Phòng Pháp ch - H i nh p; - Phòng Qu n lý tiêu chuNn và ki m nghi m; - Phòng Qu n lý ng c th c phNm; - Phòng ăng ký và Ch ng nh n s n phNm;
  4. - Phòng Thông tin, Giáo d c và Truy n thông; - Thanh tra C c; - Phòng i di n t i phía Nam (n m trong cơ quan i di n phía Nam c a B Y t ). b) Các t ch c s nghi p: - Văn phòng Codex Vi t Nam; - Trung tâm ng d ng k thu t v ch t lư ng, v sinh an toàn th c phNm. 3. Cơ ch ho t ng a) C c An toàn v sinh th c phNm ho t ng theo ch Th trư ng; b) Ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c và m i quan h công tác c a Thanh tra C c do B trư ng B Y t quy nh; c) Ch c năng, nhi m v , quy n h n c a Văn phòng C c và các Phòng thu c C c do C c trư ng quy nh trên cơ s nhi m v c a C c ư c B Y t giao. M i quan h gi a các phòng trong C c và các ơn v tr c thu c C c do C c trư ng quy nh; d) Vi c b nhi m, mi n nhi m các ch c danh lãnh o Văn phòng C c, lãnh o các phòng thu c C c th c hi n theo quy nh hi n hành; ) Các ch c danh lãnh o C c, lãnh o Văn phòng C c, lãnh o các phòng thu c C c ư c hư ng ph c p theo quy nh hi n hành. 4. Biên ch Biên ch c a C c An toàn v sinh th c phNm ư c xác nh theo Quy t nh c a B trư ng B Y t và ư c i u ch nh hàng năm theo nhu c u công tác trên cơ s xu t c a C c trư ng. i u 4. Hi u l c thi hành Quy t nh này có hi u l c thi hành sau 15 ngày, k t ngày ăng Công báo. i u 5. Trách nhi m thi hành Các ông bà: Chánh Văn phòng B , Chánh Thanh tra B , các V trư ng, các C c trư ng, T ng c c trư ng thu c B Y t và Th trư ng các cơ quan, ơn v , cá nhân có liên quan ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này./. B TRƯ NG
  5. Nguy n Qu c Tri u
Đồng bộ tài khoản