Quyết định số 48/2008/QĐ-UBND

Chia sẻ: Tuan Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:14

0
36
lượt xem
7
download

Quyết định số 48/2008/QĐ-UBND

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 48/2008/QĐ-UBND về việc ban hành quy chế cải tạo, xây dựng lại các chung cư cũ bị hư hỏng, xuống cấp trên địa bàn thành phố Hà Nội do Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 48/2008/QĐ-UBND

 1. Y BAN NHÂN DÂN C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T THÀNH PH HÀ N I NAM ------- c l p - T do - H nh phúc --------------- S : 48/2008/Q -UBND Hà N i, ngày 28 tháng 07 năm 2008 QUY T NNH BAN HÀNH QUY CH C I T O, XÂY D NG L I CÁC CHUNG CƯ CŨ BN HƯ H NG, XU NG C P TRÊN NA BÀN THÀNH PH HÀ N I Y BAN NHÂN DÂN THÀNH PH HÀ N I Căn c Lu t T ch c H ND và UBND ngày 26/11/2003; Căn c Lu t Ban hành Văn b n quy ph m pháp lu t c a H ND và UBND năm 2004; Căn c Lu t t ai năm 2003, Lu t Xây d ng năm 2003, Lu t u tư năm 2005, Lu t Nhà năm 2005, Lu t Doanh nghi p năm 2005 và Lu t kinh doanh B t ng s n; Căn c Pháp l nh Th ô Hà N i; Căn c Ngh nh s 92/2005/N -CP ngày 12/7/2005 c a Chính ph quy nh chi ti t thi hành m t s i u c a Pháp l nh Th ô Hà N i; Căn c Ngh quy t s 34/2007/NQ-CP ngày 03/7/2007 c a Chính ph v m t s gi i pháp th c hi n vi c c i t o xây d ng l i các chung cư cũ b hư h ng, xu ng c p; Căn c Ngh quy t s 07/2005/NQ-H ND ngày 07/8/2005 c a H ND Thành ph v vi c c i t o xây d ng l i các chung cư cũ b hư h ng xu ng c p; Căn c ý ki n c a B Xây d ng t i công văn s 1137/BXD-QLN ngày 13/6/2008; Xét ngh c a S Tài nguyên Môi trư ng và Nhà t t i T trình s 1646/TTr- TNMT&N ngày 28 tháng 04 năm 2008; c a S Xây d ng t i T trình s 1436/TTr- SXD.PTN ngày 9/7/2008 và Báo cáo th m nh s 1124/STP-VBPQ ngày 17/07/2008 c a S Tư pháp Hà N i, QUY T NNH i u 1. Ban hành kèm theo Quy t nh này Quy ch c i t o, xây d ng l i các chung cư cũ b hư h ng, xu ng c p trên a bàn thành ph Hà N i. i u 2. Quy t nh này có hi u l c sau 10 ngày k t ngày ký. i u 3. Chánh Văn phòng UBND Thành ph ; Giám c các S , Ban, Ngành; Ch t ch UBND các qu n, huy n; các t ch c, h gia ình, cá nhân có liên quan ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này. TM. Y BAN NHÂN DÂN KT. CH TNCH Nơi nh n: PHÓ CH TNCH - Như i u 3;
 2. - Th tư ng Chính ph ; - TT Thành y, TT H ND TP; - Ch t ch UBND Thành ph ; ( báo cáo) - Các PCT UBND Thành ph ; - Các B : XD, TN&MT, KH& T, TC, TP; - Vi n KSND, TAND Thành ph ; Nguy n Văn Khôi - oàn i bi u QH Thành ph HN; - UBMTTQ TP, Liên oàn L TP; - Các Báo HNM, KT T, ài THHN; - VPH ND Thành ph ; - VPUB: Các PVP, các phòng CV, TH, Xt; - Lưu VT. QUY CH C I T O, XÂY D NG L I CÁC CHUNG CƯ CŨ BN HƯ H NG, XU NG C P TRÊN NA BÀN THÀNH PH HÀ N I (Ban hành kèm theo Quy t nh s 48/2008/Q -UBND ngày 28/7/2008 c a y ban nhân dân thành ph Hà N i) Chương 1. QUY NNH CHUNG i u 1. Ph m vi i u ch nh và i tư ng áp d ng 1. Quy ch này quy nh m t s cơ ch , chính sách khung mang tính nguyên t c áp d ng i v i các t ch c kinh t , k c doanh nghi p nư c ngoài ho t ng t i Vi t Nam theo quy nh c a Lu t Doanh nghi p, Lu t u tư (sau ây g i t t là nhà u tư) tham gia u tư c i t o, xây d ng l i các chung cư cũ b hư h ng, xu ng c p trên a bàn thành ph Hà N i; trách nhi m c a các t ch c, h gia ình, cá nhân có quy n l i và nghĩa v liên quan, ang qu n lý, s h u, s d ng h p pháp nhà, t, tài s n g n li n v i t thu c các khu t p th , chung cư cũ b hư h ng, xu ng c p n m trong quy ho ch, k ho ch c i t o xây d ng l i c a Thành ph . 2. Trên cơ s các nguyên t c chung c a b n Quy ch này, y ban nhân dân Thành ph phê duy t các cơ ch , chính sách c thù do liên ngành: Xây d ng, K ho ch và u tư, Tài chính, Tài nguyên và Môi trư ng trình. Các d án ã ư c y ban nhân dân Thành ph phê duy t cơ ch chính sách c i t o, xây d ng l i các chung cư cũ b hư h ng trư c th i i m ban hành Quy ch này ti p t c ư c tri n khai theo úng cơ ch chính sách ã ư c phê duy t. i u 2. M t s nguyên t c cơ b n trong c i t o xây d ng l i chung cư cũ 1. C i t o, xây d ng l i các chung cư cũ b hư h ng, xu ng c p là trách nhi m c a y ban nhân dân Thành ph , các c p chính quy n a phương, các t ch c, h gia ình, cá nhân cư trú trong khu v c và ơn v , t ch c ư c giao nhi m v làm ch u tư d án.
 3. Phương án c i t o, xây d ng l i ph i k t h p hài hòa l i ích c a Nhà nư c, l i ích chính áng c a t ch c, công dân có liên quan và l i ích c a nhà u tư, trong ó Nhà nư c l y l i ích c a a s c ng ng dân cư v i các m c tiêu xã h i làm ch o. 2. C i t o, xây d ng l i các chung cư cũ b hư h ng, xu ng c p ph i th c hi n theo d án ư c c p có thNm quy n phê duy t, trên cơ s quy ho ch chi ti t, c i t o ng b , t ng th toàn khu theo các tiêu chuNn, quy chuNn xây d ng hi n hành ư c y ban nhân dân Thành ph phê duy t. Di n tích xây d ng nhà t i các d án, trư c h t nh m áp ng qu nhà ph c v nhu c u tái nh cư t i ch . 3. C i t o, xây d ng l i các chung cư cũ b hư h ng, xu ng c p ư c ti n hành theo phương th c xã h i hóa. y ban nhân dân Thành ph khuy n khích và h tr kinh phí cho công tác l p quy ho ch, chuNn b u tư và u tư m t s h ng m c công trình h t ng xã h i, h t ng k thu t thi t y u c a toàn khu; vi c h tr ư c xác nh cho t ng d án c th và ư c th hi n ngay trong h sơ m i th u. 4. Vi c l a ch n ch u tư ph i b o m công khai, minh b ch trên cơ s năng l c tài chính, kh năng tri n khai th c hi n d án c a nhà u tư theo quy nh hi n hành c a Nhà nư c và y ban nhân dân Thành ph . N u d án có t hai nhà u tư ăng ký tham gia tr lên thì áp d ng hình th c u th u l a ch n ch u tư. Ưu tiên các nhà u tư có kinh nghi m; có năng l c tài chính; có qu nhà t m cư m b o i u ki n cho các h gia ình; có phương án b trí t m cư và tái nh cư h p lý; có các gi i pháp h u ích, công ngh hi n i, ti t ki m năng lư ng, nâng cao ch t lư ng xây d ng, m c ti n nghi, ng th i gi m các chi phí v xây d ng, qu n lý v n hành. i v i d án chưa có nhà u tư ăng ký tham gia ho c d án ư c ch n làm thí i m, d án di chuy n, phá d , xây d ng l i các nhà chung cư nguy hi m c p D ã có k t lu n c a cơ quan qu n lý Nhà nư c có thNm quy n thì áp d ng hình th c ch nh ch u tư có năng l c tri n khai th c hi n. 5. D án c i t o, xây d ng l i chung cư cũ ư c th c hi n trên nguyên t c ng thu n, m b o hai ph n ba (2/3) t ng s ch s d ng và s h u nhà h p pháp trong ph m vi d án ng tình v i phương án di chuy n, t m cư, tái nh cư ư c H i ng B i thư ng, h tr , tái nh cư qu n, huy n phê duy t thông qua văn b n có ch ký c a các h gia ình, ư c y ban nhân dân phư ng, xã, th tr n xác nh n. 6. i v i nhà chung cư cũ b hư h ng, xu ng c p c p nguy hi m, có nguy cơ s p và ã có k t lu n c a cơ quan có thNm quy n v ki m nh ch t lư ng công trình xây d ng yêu c u ph i phá d khNn c p, n u chưa xác nh ư c ch u tư d án thì y ban nhân dân qu n, huy n có trách nhi m t ch c di chuy n ngay các h ang s d ng n t m cư t i qu nhà c a Thành ph m b o an toàn v tính m ng và tài s n cho ngư i dân. Các h gia ình ph i di d i ư c b o m quy n và l i ích h p pháp v t m cư, tái nh cư theo quy nh t i các i u 6, 7 Quy ch này. i u 3. Th m quy n phê duy t quy ho ch và công b danh m c chung cư cũ b hư h ng, xu ng c p c n c i t o, xây d ng l i
 4. y ban nhân dân Thành ph phê duy t K ho ch và t ch c công b công khai danh m c các chung cư cũ b hư h ng, xu ng c p c n c i t o, xây d ng l i kêu g i các nhà u tư tham gia; phê duy t quy ho ch chi ti t (1/2000, 1/500) i v i các khu v c có chung cư cũ b hư h ng, xu ng c p. Chương 2. QU N LÝ U TƯ XÂY D NG VÀ TÁI NNH CƯ i u 4. Quy ho ch c i t o xây d ng l i chung cư cũ 1. Vi c l p và trình duy t, công b công khai quy ho ch chi ti t c i t o, xây d ng l i các chung cư cũ trên a bàn Thành ph ư c th c hi n theo quy nh hi n hành c a Nhà nư c và y ban nhân dân Thành ph . y ban nhân dân Thành ph phê duy t các ch tiêu quy ho ch căn c theo Quy chuNn xây d ng Vi t Nam ban hành kèm theo Quy t nh s 04/2008/Q -BXD ngày 3/4/2008 c a B Xây d ng, có tính n vi c cân i nh m m b o hi u qu kinh t xã h i c a d án theo quy nh c a Ngh quy t s 34/2007/NQ-CP ngày 3/7/2007 c a Chính ph và phù h p v i i u ki n th c t c a t ng khu v c. 2. V thi t k c i t o: 2.1. Thi t k các khu chung cư cao t ng ph i phù h p Tiêu chuNn thi t k nhà cao t ng Vi t Nam và Quy chuNn xây d ng Vi t Nam ban hành kèm theo Quy t nh s 04/2008/Q -BXD ngày 3/4/2008 c a B Xây d ng. Trư ng h p áp d ng tiêu chuNn c a nư c ngoài thì ph i ư c cơ quan có thNm quy n phê duy t. Thi t k , u tư xây d ng m i các chung cư cao t ng ph i có t ng h m ph c v nhu c u xe và b trí các công trình k thu t c a công trình. Di n tích t ng m t không b trí , ưu tiên dành ph n di n tích h p lý b trí ph c v sinh ho t, h i h p c a c ng ng dân cư. Di n tích còn l i b trí cho các nhu c u công c ng, kinh doanh d ch v . Vi c thi t k t ng h m, cơ c u di n tích b trí t ng 1 c a các chung cư cao t ng thu c d án ư c xác nh c th i v i t ng d án thành ph n khi xem xét phê duy t. Di n tích ư c b trí t t ng hai tr lên. Các căn h dùng tái nh cư có di n tích t i thi u m i căn h không nh hơn 30m2 sàn xây d ng. i v i các căn h kinh doanh, di n tích c a m i căn h không nh hơn 45m2 sàn xây d ng và m b o y các không gian s d ng. Ch u tư ch ng xu t t l cơ c u các căn h , áp ng nhu c u nhà cho nhi u i tư ng dân cư khác nhau. Cho phép d án dành t l t 5% n 10% s căn h có di n tích t 30m2 n 45m2 sàn xây d ng bán cho các h dân thu c ph m vi d án có nhu c u di n tích th p. 2.2. Căn c quy ho ch c i t o ư c duy t, t i các d án thu c khu v c h n ch phát tri n, các di n tích nhà dôi dư sau khi b trí nhu c u tái nh cư t i ch khuy n khích s d ng vào m c ích kinh doanh d ch v , văn phòng; h n ch b trí cho nhu c u m i không làm gia tăng dân cư t i các khu v c này.
 5. T i các d án không thu c khu v c h n ch phát tri n, sau khi b trí nhu c u tái nh cư t i ch , ch u tư ư c phép kinh doanh các di n tích dôi dư theo quy nh hi n hành c a pháp lu t. i u 5. Trình t th c hi n D án c i t o, xây d ng l i chung cư cũ 1. L p quy ho ch: 1.1. S Xây d ng ch trì l a ch n ơn v t ch c l p quy ho ch c i t o, xây d ng l i khu chung cư cũ. i v i các nhà chung cư cũ nguy hi m ư c th c hi n theo quy nh t i kho n 4, kho n 6 i u 2 c a Quy ch này. ơn v th c hi n nhi m v nghiên c u quy ho ch c i t o, xây d ng l i khu chung cư cũ ư c ưu tiên xem xét, l a ch n tham gia th c hi n d án u tư xây d ng phù h p v i quy nh c a Lu t Xây d ng, Lu t Nhà và Lu t Kinh doanh B t ng s n. 1.2. ơn v ư c giao nhi m v l p quy ho ch t ch c i u tra xã h i h c, ti n hành l y ý ki n các h gia ình, kh o sát ánh giá hi n tr ng, ánh giá ch t lư ng công trình và i u ki n s d ng (h t ng k thu t, h t ng xã h i và d ch v ô th liên quan); ph i h p v i các s : Quy ho ch Ki n trúc, Xây d ng, Tài nguyên và môi trư ng, y ban nhân dân qu n, huy n xác nh ph m vi, ranh gi i nghiên c u quy ho ch, các thông s và ch tiêu v quy ho ch, nhu c u v nhà tái nh cư làm cơ s xây d ng “Nhi m v thi t k quy ho ch c i t o, xây d ng l i chung cư cũ”, m b o hi u qu kinh t , xã h i c a d án, báo cáo S Quy ho ch Ki n trúc thNm nh, trình y ban nhân dân Thành ph phê duy t. 1.3. Phương án quy ho ch chi ti t c i t o, xây d ng l i chung cư cũ do ơn v ư c giao nhi m v l p quy ho ch xu t, sau khi ã th ng nh t v i S Quy ho ch Ki n trúc, ư c niêm y t công khai t i khu v c d ki n tri n khai d án các t ch c, h gia ình, cá nhân có liên quan bi t và tham gia ý ki n; sau th i gian 01 tháng niêm y t công khai, S Quy ho ch Ki n trúc t ng h p ý ki n, yêu c u ơn v l p quy ho ch s a i, b sung, t ch c thNm nh, trình y ban nhân dân Thành ph phê duy t. 2. L p d án u tư: 2.1. Căn c quy ho ch chi ti t c i t o, xây d ng l i khu chung cư cũ ư c duy t, S Xây d ng ch trì, ph i h p v i các s , ngành liên quan căn c tính ch t c a d án xem xét, xu t l a ch n, t ch c u th u ch n ch u tư l p d án u tư và th c hi n d án u tư c i t o, xây d ng khu chung cư cũ ho c i v i t ng công trình c th , trình y ban nhân dân Thành ph . Sau 12 tháng k t ngày ư c giao nhi m v , n u ch u tư ư c l a ch n th c hi n d án không áp ng ti n , yêu c u chung, y ban nhân dân Thành ph s thu h i nhi m v ã giao, không thanh toán các kho n kinh phí ã u tư (tr trư ng h p b t kh kháng) và s xem xét, giao ơn v khác năng l c t ch c th c hi n. 2.2. Ch u tư ti n hành l p d án u tư c i t o, xây d ng l i các chung cư cũ theo các quy nh hi n hành c a Nhà nư c và y ban nhân dân Thành ph , chuy n n S K ho ch và u tư thNm nh, trình y ban nhân dân Thành ph phê duy t.
 6. N i dung thNm nh và phê duy t d án c i t o xây d ng l i các chung cư cũ th c hi n theo quy nh t i Lu t Xây d ng, Lu t Nhà , Lu t u tư, Lu t Kinh doanh B t ng s n và các quy nh hi n hành v qu n lý u tư xây d ng có liên quan. 3. L p h sơ xin s d ng t: Trên cơ s thông báo thu h i t c a y ban nhân dân qu n, huy n và phương án t ng th v b i thư ng, h tr di chuy n, t m cư, tái nh cư ư c y ban nhân dân qu n, huy n phê duy t, ch u tư l p h sơ xin s d ng t g i n S Tài nguyên và Môi trư ng thNm nh, trình y ban nhân dân Thành ph . i u 6. Di chuy n, t m cư các h dân 1. Trên cơ s chính sách b i thư ng, h tr di chuy n, t m cư, tái nh cư ư c y ban nhân dân Thành ph ban hành, ch u tư xây d ng phương án di chuy n, b trí t m cư trình y ban nhân dân qu n, huy n phê duy t và t ch c cho các h gia ình, cá nhân t m cư. Khuy n khích các h gia ình, cá nhân nh n ti n h tr t tìm ch di chuy n t m. 2. Các h gia ình, cá nhân ư c ch u tư h tr trong th i gian t m cư theo phương án ư c duy t. Trư ng h p ang có ho t ng s n xu t kinh doanh trên di n tích t và nhà h p pháp thì ư c ch u tư h tr m t ph n kinh phí do t m ng ng ho t ng s n xu t kinh doanh theo quy nh. i u 7. Tái nh cư 1. Phương th c b trí tái nh cư Phương án b trí tái nh cư ư c b trí theo phương pháp t nh ti n chi u cao t ng, tính t t ng u tiên tr lên. Các h gia ình, cá nhân ư c b trí tái nh cư t i các căn h m i có di n tích căn h không nh hơn 30m2 sàn; không ph i tr ti n cho ch u tư ph n di n tích tái nh cư b ng 1,3 l n di n tích h p pháp cũ ư c y ban nhân dân qu n, huy n phê duy t. i v i ph n di n tích căn h ư c tăng thêm (ngoài di n tích b ng 1,3 l n di n tích h p pháp cũ) thì các h gia ình, cá nhân ph i tr ti n theo su t u tư m2 sàn c a d án ư c duy t. Trư ng h p t i các t ng không s lư ng căn h b trí s h c n tái nh cư thì H i ng b i thư ng, h tr , tái nh cư qu n, huy n t ch c b c thăm công khai xác nh c th nh ng h tái nh cư t i t ng ó; nh ng h còn l i s ư c t ch c b c thăm công khai xác nh v trí căn h tái nh cư t i các t ng trên và ư c hư ng h s chuy n t ng (K) theo quy nh trong b ng sau ây: V trí t ng H s K chuy n t ng T ng T ng T ng T ng T ng T ng th nh t th hai th ba th tư th năm th sáu tr lên T ng 1 0 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5
 7. T ng 2 0 0,1 0,2 0,3 0,4 T ng 3 0 0,1 0,2 0,3 T ng 4 0 0,1 0,2 T ng 5 0 0,1 Ghi chú: H s chuy n t ng (K) là áp d ng tính ph n di n tích tái nh cư (không ph i tr ti n cho ch u tư) i v i các h ư c b trí tái nh cư t i các t ng cao hơn so v i căn h cũ. Khi ó, ph n di n tích tái nh cư s ư c tính b ng 1,3 l n di n tích h p pháp cũ nhân (X) v i h s K. 2. Các h gia ình t ng 1 nhà chung cư cũ ư c xem xét cho thuê m t ơn v di n tích kinh doanh t i khu v c kinh doanh d ch v c a d án v i th i gian thuê dài h n và giá thuê do y ban nhân dân Thành ph quy nh. 3. Các h gia ình không có nhu c u tái nh cư ư c ch u tư thanh toán theo giá kinh doanh c a căn h tái nh cư ư c b trí d án, t i th i i m th c hi n vi c mua bán. 4. Các trư ng h p t cơi n i, xây d ng công trình trên t lưu không (tr trư ng h p ã ư c c p Gi y ch ng nh n quy n s h u nhà và quy n s d ng t theo quy nh c a pháp lu t hi n hành), xây d ng trên t l n chi m ho c trên kho ng không, nóc nhà, các v trí khác thu c khu v c d án thì không ư c b i thư ng v t, ch ư c h tr b ng ti n tương ương 10% giá xây d ng m i công trình ó phá d di chuy n. Ngoài ra, các trư ng h p ư c hư ng các h tr theo quy nh hi n hành c a Nhà nư c và y ban nhân dân Thành ph nêu trên, ư c xem xét gi i quy t mua các di n tích căn h trong ho c ngoài d án theo phương án ư c y ban nhân dân qu n, huy n phê duy t; giá mua các di n tích căn h ư c tính theo giá kinh doanh c a d án. 5. i v i các h gia ình ang thuê nhà thu c s h u Nhà nư c t i chung cư cũ (chưa mua nhà theo Ngh nh 61/N -CP ngày 05/7/1994 c a Chính ph ) ư c tái nh cư theo các quy nh t i kho n 1, i u 7; ư c xét mua nhà theo Ngh nh 61/N -CP ph n di n tích thuê nhà theo h p ng, ho c ti p t c ư c thuê nhà theo các quy nh hi n hành c a y ban nhân dân Thành ph . Ch u tư có trách nhi m hư ng d n các h gia ình làm th t c ăng ký, l p h sơ mua nhà theo Ngh nh 61/N -CP v i Công ty Qu n lý và Phát tri n nhà Hà N i. 6. Các h thu c di n nghèo và chính sách, ư c cơ quan có thNm quy n xác nh n, ph n di n tích ph i tr ti n s ư c y ban nhân dân Thành ph xem xét cho phép tr góp trong 20 năm. Trư ng h p các h gia ình này không có kh năng tr góp và không có nhu c u tái nh cư thu c d án thì ư c gi i quy t theo quy nh t i kho n 3 c a i u này và ư c y ban nhân dân Thành ph t o i u ki n và khuy n khích các h ư c thuê ho c thuê mua nhà thu c qu nhà xã h i c a Thành ph . 7. Các công trình h t ng xã h i hi n có như nhà tr , trư ng h c, tr m y t và các công trình khác thu c khu v c d án, n u ph i phá d thì ch u tư d án có trách nhi m hoàn tr cho ch s h u công trình m i phù h p v i quy ho ch chi ti t khu v c, theo tiêu chuNn do Nhà nư c quy nh.
 8. Chương 3. H TR TH C HI N D ÁN C I T O, XÂY D NG L I CHUNG CƯ CŨ BN HƯ H NG, XU NG C P i u 8. H tr c ng ng dân cư, các h dân khi th c hi n d án 1. y ban nhân dân Thành ph h tr u tư m t s h ng m c h t ng k thu t và h t ng xã h i thi t y u, có tính ch t d ch v công c ng và sinh ho t c ng ng theo t ng d án c th ; các h ng m c này ư c ưu tiên ưa vào k ho ch u tư hàng năm c a Thành ph , m b o ng b v i ti n c a d án. 2. Các h dân thu c ph m vi d án ư c hư ng l i t s ng b v h t ng k thu t, h t ng xã h i, các i u ki n v d ch v công c ng, ư c xét i m ưu tiên khi có nhu c u thuê m t ơn v di n tích kinh doanh c a d án. 3. i v i các h dân ang thuê nhà c a Nhà nư c không có kh năng mua các di n tích tăng thêm t di n tích sàn căn h không nh hơn 30m2, ư c y ban nhân dân qu n, huy n xác nh n, thì ngân sách Thành ph s h tr thanh toán các di n tích này v i ch u tư và ti p t c cho các h dân thuê di n tích này v i giá thuê nhà theo quy nh c a y ban nhân dân Thành ph . 4. Trư ng h p tái nh cư là h gia ình ông ngư i và có nhu c u tách h , ch u tư d án có trách nhi m ưu tiên xem xét, gi i quy t bán thêm căn h khác trong cùng d án theo giá kinh doanh. 5. i v i các t ch c, h gia ình, cá nhân ã ư c c p Gi y ch ng nh n quy n s h u nhà thu c di n tái nh cư t i ch , khi c p Gi y ch ng nh n quy n s h u nhà t i căn h tái nh cư không ph i n p l phí trư c b ph n di n tích s d ng h p pháp cũ. 6. Khuy n khích các h dân t i các khu chung cư cũ thu c khu v c h n ch phát tri n di chuy n ch t i các khu ô th m i. Ch s h u các căn h s ư c tái nh cư theo chính sách (quy nh t i i u 7 c a Quy ch này) ư c chuy n như ng cho ch u tư d án căn h c a mình theo giá kinh doanh t i th i i m th c hi n vi c chuy n như ng; ng th i, ư c mi n các lo i thu liên quan n vi c mua, bán căn h cũng như thu thu nh p cá nhân (n u có) theo quy nh t i i m d, kho n 4, m c II, Ngh quy t s 34/2007/NQ-CP ngày 03/7/2007 c a Chính ph . Ngoài ra, ch s h u căn h còn ư c hư ng các kho n kinh phí b i thư ng, h tr di chuy n t i nơi m i (theo quy nh t i i u 6 c a Quy ch này); trư ng h p, n u có nhu c u, s ư c ch u tư d án c i t o, xây d ng l i chung cư cũ ưu tiên bán căn h m i (có di n tích t i thi u tương ương v i di n tích tái nh cư) t i m t khu ô th m i theo giá kinh doanh c a d án u tư xây d ng khu ô th m i ó. i u 9. Ưu ãi v t ai 1. D án c i t o xây d ng l i các chung cư cũ b hư h ng, xu ng c p thu c d án ch nh trang ô th . y ban nhân dân Thành ph th c hi n vi c thu h i t và giao t cho các ch u tư th c hi n d án; xem xét cho phép ch u tư d án ư c chuy n
 9. m c ích s d ng m t ph n di n tích t ph c v nhu c u kinh doanh d ch v trên cơ s m b o phù h p v i quy ho ch chi ti t xây d ng ư c phê duy t. 2. Ch u tư d án ư c mi n ti n s d ng t, ti n thuê t i v i toàn b di n tích t ư c giao (ho c thuê) th c hi n d án (k c ph n di n tích ư c phép chuy n m c ích s d ng t trong ph m vi d án theo phương án quy ho ch ư c phê duy t) theo quy nh c a pháp lu t hi n hành. 3. i v i khu chung cư có nhi u ch u tư l p d án u tư cho t ng công trình c th , ch u tư c p 2 ư c làm các th t c giao t, cho thuê t theo quy nh và ch u s giám sát, qu n lý tr c ti p c a ch u tư c p 1 v quy ho ch và k ho ch th c hi n. i u 10. H tr ch u tư 1. Ch u tư các d án c i t o xây d ng l i chung cư cũ b hư h ng, xu ng c p ư c áp d ng thu su t thu thu nh p doanh nghi p là 10% trong 15 năm, k t khi b t u ho t ng kinh doanh, ư c mi n thu trong 04 năm k t khi có thu nh p ch u thu và gi m 50% s thu ph i n p trong 9 năm ti p theo; i v i di n tích nhà ph c v tái nh cư t i ch không thu c di n ph i n p thu giá tr gia tăng. 2. Ch u tư d án c i t o, xây d ng l i các chung cư cũ b hư h ng, xu ng c p ư c vay v n v i lãi su t ưu ãi t Qu u tư phát tri n c a Thành ph theo quy nh (t i a không vư t quá 70% giá tr xây l p và thi t b c a d án) ho c ư c xét h tr theo hình th c h tr lãi su t (n u có); ư c t o i u ki n cho thuê qu nhà trung chuy n t qu nhà gi i phóng m t b ng c a Thành ph ; ư c ưu tiên và m b o quy n l i trong vi c qu n lý, kinh doanh h th ng d ch v h t ng k thu t và h t ng xã h i trong ph m vi d án. 3. i v i d án ã ư c phê duy t phương án quy ho ch mà v n không m b o phương án t cân b ng tài chính, ch u tư báo cáo S K ho ch và u tư xem xét, trình y ban nhân dân Thành ph phê duy t cơ ch h tr bù p ngu n thu, m b o tính kh thi c a d án ngay t khi phê duy t d án. 4. Ch u tư d án ư c quy t nh l a ch n và ch u trách nhi m v vi c l a ch n ơn v tư v n, nhà th u xây d ng ho c t thi t k thi công xây l p (n u có năng l c theo quy nh c a pháp lu t) i v i h ng m c, công trình trong ph m vi d án ư c u tư xây d ng b ng ngu n v n h p pháp c a ch u tư. Chương 4. QU N LÝ S D NG, KHAI THÁC i u 11. Qu n lý s d ng, khai thác các công trình h t ng k thu t, h t ng xã h i 1. i v i các công trình nh m m c ích kinh doanh, ch u tư ư c t t ch c kinh doanh ho c huy ng các thành ph n kinh t tham gia u tư theo quy nh c a pháp lu t.
 10. 2. i v i các công trình nh m m c ích d ch v cho c ng ng, không nh m m c ích kinh doanh, ch u tư bàn giao cho các cơ quan qu n lý chuyên ngành c a Thành ph t ch c u tư, qu n lý s d ng. Ch u tư có th tr c ti p u tư, qu n lý v n hành theo hình th c xã h i hóa i v i các công trình công ích theo quy nh c a y ban nhân dân Thành ph . 3. i v i các công trình còn l i theo quy ho ch, tuỳ theo ngu n v n u tư, ch u tư ch ng ki n ngh y ban nhân dân Thành ph cho phép th c hi n các hình th c u tư, qu n lý, v n hành khai thác phù h p, m b o nguyên t c t cân i tài chính. 4. Vi c qu n lý s d ng, v n hành khai thác các công trình h t ng k thu t, h t ng xã h i ph i m b o ng b và ư c s th ng nh t c a cơ quan qu n lý chuyên ngành Thành ph . i u 12. Qu n lý s d ng, khai thác các công trình nhà Ch u tư d án là ơn v ch u trách nhi m l p phương án qu n lý v n hành các khu chung cư sau u tư và t ch c th c hi n theo quy nh hi n hành c a Nhà nư c và y ban nhân dân Thành ph . Chương 5. I U KHO N THI HÀNH i u 13. Trách nhi m c a các S , ngành liên quan 1. S Xây d ng: Ch trì xây d ng K ho ch c i t o xây d ng l i các chung cư cũ b hư h ng, xu ng c p trên a bàn, trình y ban nhân dân Thành ph phê duy t; ch trì, xu t ơn v năng l c t ch c nghiên c u, l p quy ho ch c i t o, xây d ng l i khu chung cư cũ; công khai kêu g i và l a ch n Ch u tư l p d án và th c hi n d án u tư, trình y ban nhân dân Thành ph ch p thu n. Hư ng d n các ch u tư ti n hành i u tra xã h i h c, xác nh n khi Ch u tư m b o i u ki n hai ph n ba (2/3) t ng s ch s h u nhà h p pháp thu c ph m vi d án ng tình tri n khai th c hi n d án. Cung c p các s li u v hi n tr ng h th ng h t ng k thu t t i các chung cư cũ; thNm nh thi t k cơ s v h t ng k thu t t i các d án c i t o, xây d ng l i chung cư cũ; hư ng d n các ch u tư ti p nh n, qu n lý, v n hành h th ng h t ng k thu t sau u tư. ThNm nh thi t k cơ s c a các d án c i t o, xây d ng l i các chung cư cũ; giám nh ch t lư ng nhà chung cư nguy hi m theo thNm quy n. Hư ng d n các ch u tư xây d ng các quy nh v qu n lý v n hành, khai thác s d ng nhà và các công trình d ch v sau u tư. Ki m tra hư ng d n các ch u tư th c hi n xây d ng theo quy ho ch ki n trúc ư c duy t, m b o ch t lư ng các công trình xây d ng
 11. Ch trì l p k ho ch, xây d ng cơ ch , chính sách s d ng qu nhà t m cư ph c v vi c di d i các h dân ra kh i các nhà nguy hi m; là u m i theo dõi ôn c th c hi n ti n tri n khai th c hi n các d án c i t o, xây d ng l i các chung cư cũ b hư h ng, xu ng c p trên a bàn Thành ph ; ch trì ki m nh ch t lư ng công trình trư c khi ưa vào s d ng theo quy nh hi n hành v qu n lý ch t lư ng công trình xây d ng. 2. S Quy ho ch - Ki n trúc: Ch trì, ph i h p v i các s : Xây d ng, Tài nguyên và Môi trư ng và y ban nhân dân qu n, huy n xác nh ph m vi nghiên c u quy ho ch; hư ng d n ch u tư l p và thNm nh “Nhi m v thi t k quy ho ch c i t o, xây d ng l i chung cư cũ”, trình y ban nhân dân Thành ph phê duy t. Trong m t s trư ng h p c th , báo cáo y ban nhân dân Thành ph cho phép tri n khai ng th i vi c “L p nhi m v thi t k quy ho ch c i t o xây d ng l i chung cư cũ” và “L p quy ho ch c i t o chi ti t 1/500”. Căn c các ch tiêu kinh t k thu t ư c duy t, trình y ban nhân dân Thành ph phê duy t quy ho ch chi ti t c i t o xây d ng l i các chung cư cũ và các i u l qu n lý xây d ng theo quy ho ch. 3. S k ho ch và u tư: Ch trì thNm nh các D án c i t o, xây d ng l i các chung cư cũ b hư h ng, xu ng c p trình y ban nhân dân Thành ph quy t nh theo úng các quy nh c a Lu t u tư, Lu t Xây d ng, Lu t t ai, Lu t Nhà , Lu t Kinh doanh B t ng s n và các văn b n liên quan. Ch trì thNm nh, xu t cơ ch h tr và các h ng m c do ngân sách Thành ph h tr u tư t i các d án c th , trình y ban nhân dân Thành ph ưa vào k ho ch u tư hàng năm trên cơ s cân i ngân sách. Ch trì, cân i kinh phí xây d ng qu nhà t m cư ph c v vi c di d i các h dân các nhà chung cư cũ ư c xác nh là nhà nguy hi m. Ph i h p v i S Xây d ng công b công khai các d án kêu g i u tư. 4. S Tài nguyên và Môi trư ng: Ph i h p v i các s : Xây d ng, Quy ho ch Ki n trúc và y ban nhân dân qu n, huy n (nơi có d án) xác nh ph m vi, ranh gi i khu t nghiên c u quy ho ch c a d án; thNm nh vi c áp d ng các chính sách v t ai i v i các d án c i t o, xây d ng l i chung cư cũ b hư h ng xu ng c p; ti n hành các th t c thu h i t, giao t, cho thuê t. Căn c K ho ch s d ng t ư c phê duy t, thNm nh h sơ xin s d ng t, trình y ban nhân dân Thành ph quy t nh thu h i t và giao t cho ch u tư tri n khai th c hi n d án.
 12. 5. Ban Ch o gi i phóng m t b ng Thành ph : Ch trì, hư ng d n, giám sát y ban nhân dân các qu n, huy n, ch u tư xây d ng cơ ch chính sách B i thư ng, h tr , di chuy n, t m cư và tái nh cư. Ki m tra, ôn c và giám sát vi c th c hi n ti n b i thư ng, h tr , tái nh cư c a các d án. ôn c các s , ngành k p th i gi i quy t ho c ph i h p gi i quy t nh ng khó khăn phát sinh liên quan n công tác b i thư ng, h tr , tái nh cư. Ti p nh n các ki n ngh vư ng m c phát sinh có liên quan n vi c áp d ng ch , chính sách b i thư ng, h tr , tái nh cư hư ng d n gi i quy t, trình y ban nhân dân Thành ph quy t nh. Ch trì, ph i h p v i S Tài chính, S Tài nguyên và Môi trư ng và các s , ngành liên quan nghiên c u xây d ng cơ ch chính sách c thù v h tr , t m cư, tái nh cư i v i các d án phá d , c i t o chung cư nguy hi m. 6. S Tài chính: Ch trì, ph i h p cùng các s : K ho ch và u tư, Tài nguyên và Môi trư ng, Xây d ng thNm nh các h ng m c ngân sách h tr u tư và h tr v tài chính i v i các d án c i t o, xây d ng l i các chung cư cũ thông qua Qu u tư phát tri n Thành ph . Ch trì cùng các s , ngành c a Thành ph xác nh giá bán nhà cho các h dân tái nh cư theo su t u tư m2 sàn xây d ng c a d án ư c duy t; ph i h p v i Ch u tư, Qu u tư phát tri n Thành ph và các cơ quan có liên quan tìm ki m các ngu n tài chính tín d ng cho các d án c i t o, xây d ng l i các chung cư cũ. 7. Qu u tư phát tri n Thành ph : Có trách nhi m hư ng d n cho vay ưu ãi i v i các ch u tư th c hi n c i t o, xây d ng l i các chung cư cũ b hư h ng, xu ng c p trên a bàn Thành ph ; tham gia xây d ng cơ ch h tr v tài chính i v i t ng d án c i t o, xây d ng l i các chung cư cũ b hư h ng, xu ng c p trên a bàn Thành ph . i u 14. Trách nhi m c a H i ng nhân dân, y ban nhân dân qu n, huy n, phư ng, xã, th tr n 1. Trên cơ s các Ngh quy t c a Thành y, H ND Thành ph , các văn b n pháp lu t có liên quan và b n Quy ch này, H i ng nhân dân các qu n, huy n ban hành Ngh quy t phù h p t o s ng thu n c a các t ch c, oàn th , nhân dân th c hi n chính sách chung c a Thành ph , ưa vi c c i t o xây d ng l i các chung cư cũ thành nhi m v tr ng tâm trong k ho ch phát tri n kinh t xã h i c a a phương. 2. y ban nhân dân các qu n, huy n có trách nhi m thành l p, ch o H i ng B i thư ng, h tr , tái nh cư qu n, huy n và các ch u tư th c hi n gi i phóng m t b ng theo các quy nh hi n hành c a y ban nhân dân Thành ph ; công b công khai quy ho ch và cơ ch th c hi n d án ư c phê duy t n nhân dân, h gia ình, t ch c, oàn th thu c ph m vi d án theo quy nh.
 13. Ph i h p v i các s , ban, ngành Thành ph trong vi c giám sát, ki m tra ti n th c hi n u tư c a ch d án trên a bàn. T ch c tuyên truy n, ph bi n công khai ch trương c i t o, xây d ng l i chung cư cũ n c ng ng dân cư và t ng h gia ình cư trú trong khu v c d án; v n ng nhân dân ng h ch trương c i t o chung cư cũ c a Thành ph ; x lý hành chính theo quy nh c a pháp lu t i v i nh ng trư ng h p sai ph m, c n tr vi c tri n khai d án, xâm h i n l i ích chung. Ch trì thành l p Ban ch o tri n khai vi c di chuy n các h dân ra kh i nhà chung cư c n phá d , xây d ng l i; trình y ban nhân dân Thành ph các chính sách, nguyên t c và cơ ch h tr i v i các h dân trong quá trình di chuy n, t m cư và tái nh cư. 3. H i ng nhân dân phư ng, xã, th tr n có trách nhi m giám sát, hư ng d n các t ch c, oàn th t i a phương v n ng nhân dân ch p hành và ng h ch trương c a Thành ph c i t o, xây d ng l i các chung cư cũ b hư h ng, xu ng c p. 4. y ban nhân dân phư ng, xã, th tr n có trách nhi m xác nh n, h tr các ho t ng i u tra xã h i h c và t ch c giám sát vi c th c hi n d án c a ch u tư trên a bàn; k p th i báo cáo y ban nhân dân qu n, huy n và y ban nhân dân Thành ph khi phát hi n các d u hi u vi ph m c a các ch u tư. i u 15. Trách nhi m c a ch u tư 1. Ch u tư d án ch u trách nhi m trư c pháp lu t và y ban nhân dân Thành ph v vi c th c hi n th c hi n m c tiêu, n i dung d án theo quy ho ch ư c duy t; b o m ti n , ch t lư ng công trình xây d ng; các th a thu n, cam k t và quy n l i c a các h dân i v i vi c t m cư và tái nh cư sau khi d án ư c duy t; các cơ ch , chính sách trong su t quá trình tri n khai d án. 2. Ph i h p v i y ban nhân dân qu n, huy n s t i thành l p T công tác i u tra xã h i h c v i s tham gia c a i di n c ng ng dân cư và th ng nh t phân công nhi m v , k ho ch th c hi n m b o công tác i u tra, l y ý ki n c a các h gia ình ang cư trú trong ph m vi d án; quá trình t ch c th c hi n ph i công khai và ch u s giám sát c a cơ quan có thNm quy n và c a c ng ng dân cư. 3. Th c hi n các n i dung ư c quy nh t i Quy ch này và các quy nh hi n hành có liên quan n vi c c i t o, xây d ng l i các chung cư cũ b hư h ng, xu ng c p. i u 16. Trách nhi m c a các h gia ình, cá nhân Các h gia ình và c ng ng dân cư s ng trong khu v c d án có trách nhi m ch p hành ch trương c i t o xây d ng l i chung cư cũ và th c hi n cơ ch chính sách ư c c p có thNm quy n phê duy t, không vì quy n l i riêng làm nh hư ng n quy n l i c a c ng ng, c n tr ti n c a d án. i u 17. X lý vi ph m
 14. 1. Trư ng h p có h gia ình, công dân c tình không th c hi n, ưa ra các òi h i không phù h p v i các quy nh t i Quy ch này, làm nh hư ng n ti n chung thì b áp d ng bi n pháp x lý hành chính theo quy nh hi n hành. 2. Các ch u tư d án sau khi ư c giao tri n khai th c hi n u tư, n u có vư ng m c làm ch m ti n c a d án, ph i k p th i báo cáo y ban nhân dân Thành ph xem xét gi i quy t; trư ng h p gây t n h i n quy n l i c a các h dân và c ng ng dân cư, c tình sai ph m, c tình trì hoãn không tri n khai th c hi n d án s ch u x ph t theo quy nh c a pháp lu t và b y ban nhân dân Thành ph thu h i d án. i u 18. S a i, b sung quy ch Trong quá trình tri n khai th c hi n quy ch , n u có v n gì vư ng m c, các s , ngành, y ban nhân dân các qu n, huy n, ch u tư k p th i ph n ánh v S Xây d ng t ng h p, trình y ban nhân dân Thành ph xem xét, i u ch nh, b sung cho phù h p. TM. Y BAN NHÂN DÂN KT. CH TNCH PHÓ CH TNCH Nguy n Văn Khôi
Đồng bộ tài khoản