Quyết định số 48/2009/QĐ-UBND

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:22

0
64
lượt xem
4
download

Quyết định số 48/2009/QĐ-UBND

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 48/2009/QĐ-UBND về việc bãi bỏ văn bản do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 48/2009/QĐ-UBND

 1. Y BAN NHÂN DÂN C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T THÀNH PH H CHÍ MINH NAM ------- c l p - T do - H nh phúc -------- S : 48/2009/Q -UBND TP. H Chí Minh, ngày 07 tháng 7 năm 2009 QUY T NNH V BÃI B VĂN B N Y BAN NHÂN DÂN THÀNH PH H CHÍ MINH Căn c Lu t T ch c H i ng nhân dân và y ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn c Lu t Ban hành văn b n quy ph m pháp lu t c a H i ng nhân dân, y ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004; Căn c Ngh nh s 91/2006/N -CP ngày 06 tháng 9 năm 2006 c a Chính ph , quy nh chi ti t thi hành m t s i u c a Lu t Ban hành văn b n quy ph m pháp lu t c a H i ng nhân dân, y ban nhân dân; Theo ngh c a Giám c S Tư pháp t i T trình s 1072/TTr-STP-KTrVB ngày 16 tháng 4 năm 2009, QUY T NNH: i u 1. Nay bãi b 223 văn b n do y ban nhân dân thành ph ban hành không còn phù h p v i quy nh pháp lu t hi n hành, theo Danh m c ính kèm. i u 2. Quy t nh này có hi u l c k t ngày ký. i u 3. Chánh Văn phòng y ban nhân dân thành ph , Th trư ng các s - ngành thành ph , Ch t ch y ban nhân dân qu n - huy n, Ch t ch y ban nhân dân phư ng - xã - th tr n và các t ch c, cá nhân có liên quan ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này./. TM. Y BAN NHÂN DÂN KT. CH TNCH PHÓ CH TNCH THƯ NG TR C Nguy n Thành Tài
 2. DANH M C VĂN B N Ư C BÃI B (Ban hành kèm theo Quy t nh s 48/2009/Q -UBND ngày 07 tháng 7 năm 2009 c a y ban nhân dân thành ph H Chí Minh) NĂM 1977 QUY T NNH STT S hi u văn b n Ngày ban hành TÊN VĂN B N 1 340/Q -UB 28/4/1977 Thành l p Vi n Quy ho ch thành ph . CH THN 2 02/CT-UB 02/01/1977 V nh ng bi n pháp Ny m nh công tác m b o an toàn lao ng và c i thi n i u ki n làm vi c c a công nhân. 3 13/CT-UB 28/3/1977 V vi c duy trì s n xu t các cơ s ti u công nghi p, th công nghi p qua ăng ký kinh doanh. 4 16/CT-UB 13/4/1977 V vi c tri n khai áp d ng tiêu chuNn ch t lư ng s n phNm xe p. 5 17/CT-UB 13/4/1977 V vi c Ny m nh phòng, ch ng d ch mùa n ng chuNn b công tác v sinh phòng b nh phòng ch ng d ch mùa mưa. 6 19/CT-UB 05/5/1977 V vi c Ny m nh phong trào tr ng cây xanh thành ph H Chí Minh. 7 20/CT-UB 10/5/1977 V vi c th c hi n Quy t nh 133-CP c a H i ng Chính ph (tăng cư ng công tác ch o xây d ng và qu n lý ch t ch vi c th c hi n nh m c lao ng). 8 23/CT-UB 21/5/1977 V vi c ôn c thu thu công thương nghi p. 9 29/CT-UB 11/6/1977 V vi c ki m kê v t tư hàng hóa 0 gi ngày 01 tháng 7 năm 1977. 10 38/CT-UB 08/7/1977 V vi c tăng cư ng qu n lý t ch c b máy và biên ch lao ng. 11 47/CT-UB 11/8/1977 V vi c xây d ng và phát tri n h th ng thương nghi p qu c doanh các qu n, huy n. 12 54/CT-UB 04/10/1977 V nguyên t c i u ng cán b ph trách các phòng chuyên môn tr c
 3. thu c y ban nhân dân qu n, huy n. 13 59/CT-UB 24/10/1977 V vi c t ch c b ph n công tác pháp ch c a các Ban, Ngành, S và y ban nhân dân các qu n, huy n. 14 63/CT-UB 31/10/1977 V vi c qu n lý giá công may o tư nhân. 15 64/CT-UB 02/11/1977 V vi c xác nh n lý l ch và i u ch nh khai sanh con c a li t sĩ, cán b cách m ng, l p trong các vùng b t m chi m trong th i kỳ ch ng M . 16 66/CT-UB 08/11/1977 V c i ti n m t bư c l l i làm vi c và th c hi n th ng nh t ch th nh th , báo cáo. 17 69/CT-UB 19/11/1977 V vi c t ch c tr c cơ quan ngoài gi làm vi c và các ngày ngh , ngày l . NĂM 1980 CH THN STT S hi u văn b n Ngày ban hành TÊN VĂN B N 18 01/CT-UB 04/01/1980 V vi c Ny m nh công tác khai thác lâm s n 3 t nh Tây Ninh - Sông Bé và ng Nai. 19 03/CT-UB 16/01/1980 V k ho ch t ch c và hư ng d n ho t ng c a các i ki m tra c a công nhân. NĂM 1984 CH THN STT S hi u văn b n Ngày ban hành TÊN VĂN B N 20 1493/UB 16/6/1984 Qu n lý ch t ch công tác gi i t a các nghĩa trang thành ph . NĂM 1985 QUY T NNH STT S hi u văn b n Ngày ban hành TÊN VĂN B N 21 130/Q -UB 13/6/1985 V vi c thành l p H i ng Khoa h c và K thu t thành ph H Chí Minh. NĂM 1986 QUY T NNH STT S hi u văn b n Ngày ban hành TÊN VĂN B N
 4. 22 115/Q -UB 02/8/1986 Ban hành b n quy nh v vi c cư trú, ra vào, ho t ng trong khu v c n i th y và các xã giáp bi n thu c huy n Duyên H i thành ph H Chí Minh. NĂM 1989 CH THN STT S hi u văn b n Ngày ban hành TÊN VĂN B N 23 13/CT-UB 20/5/1989 V vi c qu n lý nguyên li u và thành phNm thu c ngo i nh p trên a bàn thành ph . 24 29/CT-UB 11/9/1989 V vi c ch n ch nh các ho t ng d ch v trên a bàn thành ph . 25 32/CT-UB 15/9/1989 V vi c th ng nh t ho t ng kinh doanh vàng b c trên a bàn thành ph . 26 36/CT-UB 28/9/1989 V vi c thi hành ch th 230-CT ngày 07/9/1989 c a H i ng B trư ng. 27 38/CT-UB 10/10/1989 V vi c thi hành Ch th s 231/CT c a H i ng B trư ng. 28 45/CT-UB 21/11/1989 V vi c t ch c m trư ng, l p d y lái xe cơ gi i b trên a bàn thành ph . 29 48/CT-UB 06/12/1989 V vi c c m xe ô tô tay lái ngh ch (tay lái bên ph i) lưu thông trên a bàn thành ph . 30 49/CT-UB 08/12/1989 V vi c ch n ch nh và tăng cư ng công tác qu n lý b o v ư ng công c ng trên a bàn thành ph . 31 50/CT-UB 12/12/1989 V vi c qu n lý tr t t ô th trên lĩnh v c xây d ng, b o v công trình ô th , gi gìn môi trư ng s ng và c nh quan, m quan ô th . CÔNG VĂN 32 4904/UB- 30/10/1989 V vi c ch n ch nh dùng ch nư c ngoài t tên VX cho các ơn v , s n phNm và trong qu ng cáo. NĂM 1990 STT S hi u văn Ngày ban TÊN VĂN B N b n hành CH THN 33 01/CT-UB 10/1/1990 Tăng cư ng công tác PCCC và ch n ch nh công tác b o v an ninh n i b .
 5. 34 05/CT-UB 20/02/1990 V vi c i u tra năng l c s n xu t kinh doanh thu c thành ph n kinh t ngoài qu c doanh 0 gi ngày 01/01/1990. 35 06/CT-UB 22/02/1990 V vi c tri n khai th c hi n “h th ng tài kho n k toán th ng nh t” m i. 36 10/CT-UB 14/3/1990 V vi c s a i m t s i m v ăng ký kinh doanh vàng b c theo tinh th n Ch th s 32/CT-UB c a y ban nhân dân thành ph . 37 17/CT-UB 13/4/1990 V vi c t ch c th c hi n Quy t nh s 176/H BT ngày 09/10/1989 c a H i ng B trư ng. 38 19/CT-UB 18/4/1990 V nh ng bi n pháp c p bách h tr các ơn v kinh t qu c doanh và c ng c H p tác xã tín d ng trên a bàn thành ph . 39 21/CT-UB 23/4/1990 V vi c th c hi n ch ghi chép h ch toán và báo cáo k toán, th ng kê i v i các cơ s s n xu t kinh doanh thương nghi p d ch v ngoài qu c doanh. 40 25/CT-UB 16/5/1990 T ch c th c hi n i u l dân quân t v . 41 29/CT-UB 30/7/1990 V vi c c ng c t ch c và tăng cư ng qu n lý h th ng thương nghi p h p tác xã mua bán thành ph . 42 31/CT-UB 02/8/1990 V vi c qu n lý lương th c t i thành ph H Chí Minh. 43 34/CT-UB 30/8/1990 V vi c ăng ký m trư ng, l p ào t o, b i dư ng chuyên môn k thu t, nghi p v trên a bàn thành ph . 44 39/CT-UB 02/10/1990 V vi c ki m soát và thu thu hàng ngo i nh p lưu thông trên a bàn thành ph . 45 41/CT-UB 15/10/1990 V vi c gi i quy t nh ng khó khăn v v n cho các ơn v s n xu t kinh doanh qu c doanh ho t ng có hi u qu . 46 55/CT-UB 19/12/1990 V vi c i u tra năng l c v n t i chuyên nghi p thu c thành ph n kinh t ngoài qu c doanh. NĂM 1991 QUY T NNH STT S hi u văn Ngày ban hành TÊN VĂN B N b n 47 813/Q -UB 08/11/1991 V vi c c m s n xu t, buôn bán, tàng tr , s d ng các lo i quân trang c a quân i ng y.
 6. 48 71/Q -UB 15/3/1991 T ch c l c lư ng qu n lý tr t t ô th trên a bàn thành ph . CH THN 49 15/CT-UB 01/6/1991 V vi c tăng cư ng công tác chuNn b g i v n u tư nư c ngoài. NĂM 1992 QUY T NNH STT S hi u văn Ngày ban hành TÊN VĂN B N b n 50 919/Q -UB 11/6/1992 V vi c ki n toàn t ch c C c Th ng kê thành ph H Chí Minh. 51 2081/Q -UB 11/8/1992 V vi c s p x p t ch c l i kh i Công trình giao thông và công trình ô th thu c S Giao thông Công chánh. CH THN 52 18/CT-UB 27/4/1992 V vi c th c hi n Pháp l nh b o v ngu n l i th y s n thành ph H Chí Minh. 53 20/CT-UB 12/5/1992 V vi c tri n khai th c hi n Pháp l nh B o h lao ng. 54 21/CT-UB 15/5/1992 V vi c th c hi n Ngh nh 398/H BT ngày 6 tháng 12 năm 1991 c a H i ng B trư ng v t ch c l c lư ng qu n lý th trư ng các c p. 55 23/CT-UB 01/6/1992 V vi c tăng cư ng nh ng bi n pháp qu n lý b o v r ng và ch n ng n n phá r ng. 56 27/CT-UB 29/6/1992 V vi c nghiêm c m t ch c d ch v mang thư ra nư c ngoài và mang thư t nư c ngoài vào Vi t Nam không h p pháp. 57 33/CT-UB 07/8/1992 V vi c tri n khai công tác v n ng và thu hút u tư nư c ngoài trong th i gian t i. 58 37/CT-UB 04/9/1992 V vi c tăng cư ng b o v công trình xây d ng ư ng dây t i i n 500 KV. 59 38/CT-UB 16/9/1992 V vi c ra s c xây d ng l c lư ng dân quân t v v ng m nh. 60 40/CT-UB 28/9/1992 V vi c th c hi n Quy ch v ưa ngư i lao ng Vi t Nam i làm vi c có th i h n t i nư c ngoài ban hành kèm theo Ngh nh s 370/H BT ngày 09/11/1991, Thông tư liên B s 05/TT-LB-TC- L TBXH ngày 07/3/1992 và Thông tư s
 7. 08/L TBXH-TT ngày 11/7/1992. 61 44/CT-UB 14/10/1992 V vi c ki n toàn t ch c h th ng xét gi i quy t khi u n i, t cáo c a công dân. NĂM 1993 QUY T NNH STT S hi u văn Ngày ban TÊN VĂN B N b n hành 62 752/Q -UB 14/5/1993 H p nh t 2 S : S Thương nghi p và S Kinh t i ngo i thành t ch c m i là S Thương m i thành ph . 63 1117/Q -UB- 22/7/1993 V vi c quy nh t ch c và ho t ng các ch trên TM a bàn thành ph . 64 1282/Q -UB 25/8/1993 Thành l p S Du l ch thành ph H Chí Minh. CH THN 65 04/CT-UB 9/01/1993 V vi c tri n khai Ngh nh 35/H BT i v i các t ch c khoa h c công ngh trên a bàn thành ph . 66 13/CT-UB 03/4/1993 Kê khai báo cáo tình hình qu n lý kho bãi thu c thành ph qu n lý. NĂM 1994 QUY T NNH STT S hi u Ngày ban hành TÊN VĂN B N văn b n 67 1493/Q - 18/5/1994 V vi c ban hành quy nh v vi c l p án UB-QL T quy ho ch chi ti t trên a bàn thành ph . 68 3131/Q - 27/9/1994 V vi c các i m vui chơi, gi i trí, hàng quán UB- ăn u ng ch m d t ho t ng kinh doanh lúc 23 NCVX gi 30 trong ngày. 69 3364/Q - 08/10/1994 V vi c s a i, b sung m t s i u quy nh UB- c a Quy t nh s 3131/Q -UB-NCVX ngày NCVX 27/9/1994 c a y ban nhân dân thành ph liên quan n ho t ng vui chơi, gi i trí, hàng quán ăn u ng ph i b o m gìn gi s yên tĩnh và tr t t chung, tôn tr ng gi ngh êm c a nhân dân (t 23 gi n 4 gi sáng ngày hôm sau). 70 3896/Q - 19/11/1994 V vi c ki n toàn t ch c Ban Tôn giáo thành UB- ph .
 8. NCVX 71 4070/Q - 30/11/1994 V vi c b o m an toàn giao thông trong v n UB-QL T chuy n Container trên ư ng b . 72 4319/Q - 21/12/1994 V vi c duy t quy ho ch xác nh khu v c ô UB-QL T th hóa ngo i thành ph c v công tác qu n lý xây d ng ô th . NĂM 1995 QUY T NNH STT S hi u Ngày ban hành TÊN VĂN B N văn b n 73 154/Q - 13/01/1995 Ban hành quy nh t m th i v nhi m v , UB quy n h n, m i quan h công tác c a y viên chuyên trách y ban nhân dân thành ph . 74 5285/Q - 19/7/1995 V vi c quy nh ơn giá n bù, tr c p thi t UB-QL T h iv t và tài s n trên t n m trong ph m vi gi i phóng m t b ng qu c l 1A thu c huy n Bình Chánh và huy n Th c, thành ph H Chí Minh. 75 5352/Q - 21/7/1995 V vi c ban hành b ng quy nh n bù, tr UB-QL T c p, di chuy n dân cư trong khu v c quy ho ch xây d ng d án B c Nhà Bè - Nam Bình Chánh trên a bàn các huy n Nhà Bè - Bình Chánh và qu n 8. 76 6988/Q - 02/10/1995 Ban hành quy ch t m th i v t ch c và làm UB- vi c cơ quan Nhà nư c. NCVX 77 7016/Q - 03/10/1995 V vi c khám và ki m tra s c kh e b t bu c UB- i v i nh ng ngư i ho t ng trong m t s NCVX ngành ngh , lĩnh v c nh t nh. 78 7099/Q - 09/10/1995 V vi c thành l p Ban ch o phát tri n công UB- ngh thông tin thành ph H Chí Minh. NCVX 79 7805/Q - 18/11/1995 V vi c ban hành Quy trình th c hi n bán nhà UB thu c s h u nhà nư c theo Ngh nh 61/CP ngày 5/7/1994 c a Chính ph trên a bàn thành ph . 80 8102/Q - 04/12/1995 V vi c giao cho y ban nhân dân qu n 1, UB- qu n 5 và huy n C Chi t ch c và ho t ng NCVX thí i m theo mô hình m i (1 d u, 1 c a). 81 8272/Q - 15/12/1995 Ban hành Quy nh v vi c qu n lý lao ng UB- i v i ho t ng kinh doanh nhà hàng, c a hàng ăn u ng, vũ trư ng, massa, karaoke,
 9. NCVX khách s n, nhà tr trên a bàn thành ph . CH THN 82 07/CT- 16/02/1995 V vi c ch n ch nh vi c m tài kho n ti n g i UB-KT vãng lai các qu n, huy n. 83 17/CT- 29/4/1995 V vi c Ny m nh các bi n pháp ôn c thu UB-KT thu t n ng. 84 34/CT- 11/7/1995 V vi c th c hi n ch g i báo cáo ti n UB- c i cách hành chánh và các văn b n có tính NCVX ch t pháp quy. 85 37/CT- 20/7/1995 Tăng cư ng tr t t an toàn giao thông ư ng UB- b và an toàn tr t t giao thông ô th . NCVX 86 38/CT- 05/8/1995 V vi c tăng cư ng công tác t ch c c p nư c UB- ch a cháy thành ph . NCVX 87 41/CT- 09/8/1995 V vi c tri n khai th c hi n nghĩa v nh n n UB-KT và hoàn tr v n Ngân sách Nhà nư c c a các bên Vi t Nam trong Xí nghi p liên doanh và h p ng h p tác kinh doanh v i nư c ngoài theo Thông tư s 19/TC-TC N ngày 09/6/1992 c a B Tài chính. 88 43/CT- 22/8/1995 V vi c th c hi n Ngh quy t s 49/CP c a UB-KT Chính ph v phát tri n công ngh thông tin nư c ta trong nh ng năm 1990. 89 44/CT- 24/8/1995 V vi c tri n khai th c hi n pháp l nh ưu ãi UB- ngư i ho t ng các m ng, li t sĩ, gia ình li t NCVX sĩ, thương binh, b nh binh, ngư i ho t ng kháng chi n, ngư i có công giúp cách m ng. 90 50/CT- 29/9/1995 Gi i quy t m t s v n c th trong qu n lý UB- tr t t an toàn giao thông ư ng b và tr t t NCVX an toàn giao thông ô th . 91 61/CT- 04/12/1995 V vi c ch n ch nh t ch c và qu n lý s n xu t UB-KT kinh doanh khu v c kinh t H p tác xã, ti u th công nghi p, v n t i, xây d ng, nông nghi p, thương m i và d ch v thành ph H Chí Minh. CÔNG VĂN 92 3062/UB- 11/10/1995 V vi c x lý nh ng t n t i di n nhà c i t o, QL T v ng ch .
 10. 93 3187/UB- 24/10/1995 V vi c quy nh i v i nhà, t trong khu QL T quy ho ch. 94 3915/UB- 15/12/1995 V vi c i u ch nh i m 1 Công văn s QL T 3062/UB-QL T ngày 11/10/1995. NĂM 1996 QUY T NNH STT S hi u Ngày ban hành TÊN VĂN B N văn b n 95 1118/Q - 11/3/1996 V vi c di chuy n dân cư và n bù, tr c p UB-QL T thi t h i trong công trình xây d ng khu công nghi p giày án xu t khNu do Nhà nư c thu h i t và cho Công ty c ph n TNHH POU YUEN-VI T NAM thuê t và u tư t i xã Tân T o và xã Bình Tr ông thu c huy n Bình Chánh, thành ph H Chí Minh. 96 1850/Q - 03/4/1996 Quy nh t m th i v vi c di chuy n x lý ph UB-KT li u trong Khu ch xu t ra ngoài và vi c mua hàng hóa th c phNm t ngoài ưa vào ph c v các xí nghi p trong Khu ch xu t. 97 1965/Q - 11/4/1996 V vi c ban hành “Quy ch làm vi c t m th i UB-NC (m u) c a y ban nhân dân các qu n, huy n thu c thành ph H Chí Minh”. 98 2158/Q - 26/4/1996 V vi c phê duy t Quy ch t m th i t ch c, UB-NC ho t ng thí i m theo mô hình m i (m t c a, m t d u) c a y ban nhân dân qu n 5. 99 2404/Q - 15/5/1996 V vi c phê duy t Quy ch t m th i t ch c, UB-NC ho t ng thí i m theo mô hình (m t c a, m t d u) c a y ban nhân dân huy n C Chi. 100 2428/Q - 16/5/1996 V vi c s a i i u 3, i u 14 trong B n Quy UB-NC nh v qu n lý lao ng i v i ho t ng kinh doanh nhà hàng - c a hàng ăn u ng - vũ trư ng - massa - karaoke - khách s n - nhà tr trên a bàn thành ph ban hành kèm theo Quy t nh s 8272/Q -UB-NCVX ngày 15/12/1995 c a UBND thành ph . 101 2754/Q - 06/6/1996 V vi c ban hành ch báo cáo t m th i hàng UB-KT tháng và b sung m t s ch tiêu trong báo cáo quý i v i các ơn v có v n u tư nư c ngoài t i thành ph H Chí Minh. 102 2159/Q - 24/6/1996 V vi c phê duy t Quy ch t m th i t ch c, UB-NC ho t ng thí i m theo mô hình m i (m t c a, m t d u) c a y ban nhân dân qu n.
 11. 103 3325/Q - 15/7/1996 V vi c phê duy t quy ch t ch c và ho t UB-NC ng c a Tr m cân, ki m tra xe ch quá t i, quá kh quy nh và xe bánh xích t i km 1880 + 650 qu c l 01 thu c a ph n xã Bình Phư c, huy n Th c, thành ph H Chí Minh. 104 3721/Q - 13/8/1996 V vi c i tên Ban Qu n lý d án VIE/95/036 UB-NC thành Ban Qu n lý d án VIE/95/051. 105 5624/Q - 02/12/1996 Di chuy n dân cư và n bù trong khu xây UB d ng khu công nghi p Tân T o. CH THN 106 02/CT- 18/01/1996 V vi c tri n khai thu d t i m thu s d ng UB-KT t nông nghi p trong t ng mùa v . 107 07/CT- 28/3/1996 V vi c tăng cư ng ki m tra vi c v n chuy n, UB-KT tàng tr , kinh doanh, bày bán thu c lá ngo i nh p l u trên a bàn thành ph . 108 17/CT- 03/5/1996 V vi c ki n toàn t ch c, b trí nhân s Ban UB-NC Tôn giáo qu n, huy n. 109 26/CT- 30/7/1996 V vi c t ch c th c hi n Ngh nh 24/CP UB-NC ngày 18/4/1996 c a Chính ph v x ph t vi ph m hành chính trong lĩnh v c Qu c phòng. 110 27/CT- 10/8/1996 V vi c tri n khai th c hi n Ngh nh s UB-NC 19/CP ngày 06/4/1996 c a Chính ph ban hành Quy ch giáo d c t i xã, phư ng, th tr n i v i nh ng ngư i vi ph m pháp lu t. 111 31/CT- 14/9/1996 V vi c th c hi n Ngh nh 39/CP v b o m UB-NC tr t t an toàn giao thông ư ng s t. 112 36/CT- 11/11/1996 V vi c ti p t c th c hi n c i cách hành chánh UB-NC theo cơ ch “m t c a, m t d u”. 113 40/CT- 03/12/1996 V vi c ch n ch nh công tác ki m soát gi t m UB-KT ng v t, ki m tra v sinh thú y th c phNm có ngu n g c ng v t. THÔNG BÁO 114 99/TB- 21/11/1996 M t s ý ki n ch o c a Thư ng tr c y ban UB-QL T nhân dân thành ph gi i quy t m t s công vi c th c hi n Ngh nh 36/CP, Ngh nh 39/CP, Ngh nh 40/CP. NĂM 1997 QUY T NNH STT S hi u Ngày ban hành TÊN VĂN B N văn b n
 12. 115 44/Q - 06/01/1997 V vi c b sung m t s quy nh ơn giá n UB-QL T bù tr c p thi t h i v t và tài s n trên ph m vi gi i phóng m t b ng qu c l 1A c a Quy t nh s 5285/Q -UB-QL T ngày 19/7/1995 c a y ban nhân dân thành ph . 116 403/Q - 24/01/1997 Giao cho y ban nhân dân qu n 10 t ch c và UB-NC ho t ng thí i m theo cơ ch m t c a, m t d u. 117 972/Q - 06/3/1997 Cho phép y ban nhân dân qu n Gò V p t UB-NC ch c và ho t ng theo cơ ch m t c a, m t d u. 118 987/Q - 07/3/1997 Cho phép y ban nhân dân huy n C n Gi t UB-NC ch c và ho t ng theo cơ ch m t c a, m t d u. 119 1466/Q - 01/4/1997 V vi c cho phép y ban nhân dân huy n Bình UB-NC Chánh t ch c và ho t ng theo cơ ch “1 c a, 1 d u”. 120 1467/Q - 01/4/1997 V vi c cho phép y ban nhân dân qu n 4 t UB-NC ch c và ho t ng theo cơ ch “1 c a, 1 d u” 121 1468/Q - 01/4/1997 V vi c cho phép y ban nhân dân qu n Bình UB-NC Th nh t ch c và ho t ng theo cơ ch m t c a, m t d u. 122 1586/Q - 07/4/1997 V vi c di chuy n dân cư và ban hành b n quy UB-KT nh n bù tr c p thi t h i và b trí nh cư trong công trình xây d ng Khu công nghi p Vĩnh L c, huy n Bình Chánh. 123 1621/Q - 08/4/1997 V vi c di chuy n dân cư, các t ch c và ban UB-KT hành B n quy nh n bù, tr c p thi t h i trong công trình xây d ng Khu công nghi p Tân Bình, phư ng 15 - phư ng 16, qu n Tân Bình. 124 1935/Q - 23/4/1997 V vi c cho phép y ban nhân dân qu n 3 t UB-NC ch c và ho t ng theo cơ ch “m t c a, m t d u”. 125 1932/Q - 24/4/1997 V vi c cho phép y ban nhân dân qu n 8 t UB-NC ch c và ho t ng theo cơ ch “m t c a, m t d u”. 126 1933/Q - 24/4/1997 V vi c cho phép y ban nhân dân qu n Phú UB-NC Nhu n t ch c và ho t ng theo cơ ch “m t c a, m t d u”. 127 2996/Q - 17/6/1997 V vi c s a i kho n 5 i u 3 Quy ch ban UB-NC hành kèm theo Quy t nh s 3325/Q -UB- NC ngày 15/7/1996 c a y ban nhân dân
 13. thành ph (tr m cân Bình Phư c). 128 3194/Q - 25/6/1997 V vi c cho phép y ban nhân dân huy n Nhà UB-NC Bè t ch c và ho t ng theo cơ ch “m t c a, m t d u”. 129 4341/Q - 16/8/1997 V vi c s a i i u 1 Quy t nh s UB-QL T 1890/Q -UB-QL T ngày 05/4/1996 c a UBND thành ph v vi c thu phí giao thông ư ng Nguy n T t Thành qu n 4. 130 5117/Q - 19/9/1997 V vi c i u ch nh, b sung m t s i m trong UB-KT B n quy nh v n bù, tr c p thi t h i khi Nhà nư c thu h i t t i công trình th y l i Sông Lu, huy n C Chi ban hành kèm theo Quy t nh s 536Q -UB-KT ngày 30/01/1997 c a y ban nhân dân thành ph . 131 5803/Q - 15/10/1997 V vi c i u ch nh b n quy nh v vi c l p UB-QL T án quy ho ch chi ti t trên a bàn thành ph . 132 5826/Q - 15/10/1997 V vi c di chuy n dân cư, các t ch c và ban UB-KT hành B n quy nh n bù tr c p thi t h i trong công trình xây d ng khu công nghi p Tân Th i Hi p t i qu n 12, thành ph H Chí Minh. 133 5846/Q - 16/10/1997 V vi c di chuy n dân cư và ban hành B n quy UB-KT nh n bù tr c p thi t h i và b trí nh cư trong công trình xây d ng Khu công nghi p Lê Minh Xuân, huy n Bình Chánh. 134 6365/Q - 07/11/1997 V vi c thành l p Ban qu n lý d án Khu công UB-KT ngh cao thành ph H Chí Minh. CH THN 135 18/CT- 06/6/1997 V vi c tri n khai th c hi n Ch th 37/TTg c a UB- Th tư ng Chính ph ngày 17/01/1997. NCVX 136 35/CT- 28/10/1997 V vi c t ch c i u tra, kh o sát, th ng kê các UB-QL T lo i giao d ch dân s v nhà ư c xác l p trư c ngày 01/7/1991 và qu nhà do Nhà nư c qu n lý trong quá trình th c hi n các chính sách nhà t. 137 37/CT- 12/11/1997 V tăng cư ng th c hi n các ch b o hi m UB- xã h i trên a bàn thành ph . NCVX 138 89/CT- 14/11/1997 V vi c gi i quy t các ngu n v n, tài s n c a UB-KT Liên hi p H p tác xã và H p tác xã trong quá trình chuy n i và ăng ký l i theo Lu t H p
 14. tác xã. 139 46/CT- 22/12/1997 V vi c s a i, b sung Ch th s 89/CT-UB- UB-KT KT ngày 14/11/1997 c a y ban nhân dân thành ph . CÔNG VĂN 140 610/UB- 26/02/1997 V vi c t m hoãn ngày xu t c nh i v i ngư i NC ư c c p h chi u xu t c nh. 141 2690/UB- 25/7/1997 V vi c phê duy t giá xét th u các công trình QL T thu c quy n quy t nh u tư c a y ban nhân dân thành ph và y ban nhân dân qu n, huy n. 142 3462/UB- 16/9/1997 V/v th t c cho các doanh nghi p, cơ s s n KT xu t nh u tư vào khu công nghi p. 143 4172/UB- 29/10/1997 V vi c i u ch nh m t s quy nh c a quy QL T trình bán nhà ban hành kèm theo Quy t nh s 7805/Q -UB-QL T ngày 18/11/1995. 144 4207/UB- 31/10/1997 V vi c b sung i u ch nh m t s i m trong QL T công văn 323/UB-QL T ngày 27/01/1997 c a y ban nhân dân thành ph v phương th c n bù và hoán i t t i các khu tái nh cư d án B c Nhà Bè -Nam Bình Chánh. 145 5392/UB- 15/12/1997 V vi c th c hi n mi n gi m thu , phí cho các QL T phương ti n v n t i tham gia ho t ng theo ch xe buýt. NĂM 1998 QUY T NNH STT S hi u văn b n Ngày ban TÊN VĂN B N hành 146 498/Q -UB-KT 02/02/1998 V vi c trích 30% ti n thu ph t vi ph m cung ng s d ng i n s d ng ph c v ki m tra và qu n lý i n năng. 147 1226/1998/Q -UB- 10/3/1998 V vi c quy nh qu n lý gi ng bò s a KT trên a bàn thành ph . 148 1815/1998/Q -UB- 06/4/1998 V vi c ban hành quy ch t ch c và NC ho t ng c a H i ng Tr ng tài lao ng thành ph . 149 2424/Q -UB-QL T 08/5/1998 V i u ch nh, b sung quy nh i u 1, Quy t nh s 2073/Q -UB-KT ngày 02/5/1997 c a y ban nhân dân thành ph (x ph t vi ph m hành chính hành
 15. vi nuôi chó ch y rong). 150 5957/Q -UB-QL T 09/11/1998 V vi c ban hành quy nh v ơn giá n bù, tr c p thi t h i và b trí nh cư trong d án nâng c p ư ng xuyên Á trên a bàn thành ph . CH THN 151 08/1998/CT-UB- 12/3/1998 V vi c ti p t c t ch c qu n lý dân NCVX nh p cư vào thành ph H Chí Minh. 152 09/1998/CT-UB-KT 23/3/1998 V vi c dán tem 4 nhóm m t hàng i n t , i n l nh, ng cơ n , v t li u xây d ng nh p khNu. 153 16/1998/CT-UB- 07/5/1998 V vi c tri n khai th c hi n chính sách KTCN khuy n khích phát tri n h p tác xã theo Ngh nh s 15/CP 154 29/1998/CT-UB-NC 22/8/1998 V vi c tri n khai quy ch th c hi n dân ch phư ng, xã, th tr n. 155 32/1998/CT-UB-TM 10/9/1998 V vi c dán tem 2 m t hàng g ch p lát và máy bơm nư c i n nh p khNu. 156 33/1998/CT-UB-KT 11/9/1998 V c p ch ng nh n ưu ãi u tư theo Ngh nh s 07/1998/N -CP ngày 15/01/1998 c a Chính ph . 157 41/1998/CT-UB-KT 24/11/1998 V k ho ch s d ng ti n bán c ph n thu c v n Nhà nư c. 158 45/1998/CT-UB- 22/12/1998 V vi c tri n khai th c hi n Quy ch QLDA u tư theo hình th c h p ng xây d ng - kinh doanh - chuy n giao (BOT) áp d ng cho u tư trong nư c ban hành kèm theo Ngh nh s 77/CP ngày 18/6/1997 c a Chính ph . CÔNG VĂN 159 3559/CV-UB-QL T 17/9/1998 V vi c x lý các vi ph m chuy n như ng t b t h p pháp và xây d ng trái phép t i Khu B, B’ thu c xã Bình Hưng, huy n Bình Chánh. NĂM 1999 QUY T NNH STT S hi u văn b n Ngày ban TÊN VĂN B N hành
 16. 160 244/Q -UB-NC 14/01/1999 V thành l p Ban Qu n lý d án VIE/96/029-H tr k thu t cho c i cách hành chính t i thành ph H Chí Minh. 161 1015/1999/Q -UB- 22/02/1999 V thành l p H i ng X lý tranh ch p KT và vi ph m cung ng s d ng i n thành ph . 162 1518/Q -UB-KT 17/3/1999 V chi t kh u bán l xăng d u t i thành ph H Chí Minh. 163 2750/1999/Q -UB- 13/5/1999 V vi c ban hành b n quy nh v trình QL T t và t ch c th c hi n công tác n bù, gi i phóng m t b ng cho d án ư ng xuyên Á trên a bàn thành ph . 164 4385/1999/Q -UB- 03/8/1999 V vi c thành l p Ban ch o th c hi n NC d án c i cách hành chính VIE/96/029. 165 4719/1999/Q -UB- 21/8/1999 V vi c thành l p H i ng b u c i VX bi u H i ng nhân dân thành ph - khóa VI nhi m kỳ 1999-2004. 166 6623/Q -UB-CN 03/11/1999 V vi c y quy n cho Ban Qu n lý các Khu Ch xu t và Công nghi p thành ph H Chí Minh xem xét, c p ch ng nh n ăng ký u tư i v i d án u tư trong nư c không s d ng v n Nhà nư c u tư vào các khu công nghi p, khu ch xu t t i thành ph H Chí Minh. 167 7745/1999/Q -UB- 17/12/1999 V vi c thành l p Ban ch o T ng QL T ki m kê t ai năm 2000. CH THN 168 11/1999/CT-UB-TM 13/05/1999 V vi c dán tem hàng nh p khNu. 169 36/1999/CT-UB-CNN 02/11/1999 V th c hi n Ngh nh s 07/CP ngày 16/10/1996 c a Chính ph và Thông tư s 02/NN-KNKL/TT ngày 01/3/1997 c a B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn. CÔNG VĂN 170 4202/UB-QLDT 06/10/1999 V vi c phân b s d ng ti n thu t x ph t vi ph m hành chính trong lĩnh v c tr t t an toàn giao thông. 171 5174/UB-TH 09/12/1999 V x lý các doanh nghi p không kê khai, ăng ký l i theo Ch th 657/TTg ngày 13/9/1996 c a Th tư ng Chính
 17. ph . NĂM 2000 QUY T NNH STT S hi u văn b n Ngày ban TÊN VĂN B N hành 172 39/2000/Q -UB-VX 21/6/2000 V vi c cho phép Trư ng Phòng Giáo d c và ào t o qu n, huy n ư c s d ng con d u c a y ban nhân dân qu n, huy n óng d u c p b ng t t nghi p. 173 52/2000/Q -UB-CNN 22/9/2000 V vi c s a i i u 02 c a Quy t nh s 1015/1999/Q -UB-KT ngày 22/02/1999 v thành l p H i ng x lý tranh ch p và vi ph m cung ng s d ng i n thành ph . 174 54/2000/Q -UB-CNN 03/10/2000 V vi c y quy n th c hi n vi c ký và c p Th ch ng nh n áp d ng ch m t giá. 175 62/2000/Q -UB-TM 08/11/2000 V vi c giao S Thương m i thành ph làm u m i qu n lý Nhà nư c i v i Văn phòng i di n, Chi nhánh c a thương nhân nư c ngoài trên a bàn thành ph . CH THN 176 03/2000/CT-UB- T 31/01/2000 V vi c tri n khai Ch th s 33/1999/CT-TTg ngày 27/12/1999 c a Th tư ng Chính ph v vi c tăng cư ng trách nhi m qu n lý Nhà nư c trong công tác b o m tr t t giao thông. 177 23/2000/CT-UB- T 21/9/2000 V vi c th c hi n vi c i mũ b o hi m khi i xe g n máy, mô tô. 178 62/2000/CT-UB-TM 22/11/2000 V vi c th c hi n Quy ch qu n lý, thu n p và s d ng Qu h tr s p x p và c ph n hóa doanh nghi p Nhà nư c thành ph . NĂM 2001 QUY T NNH STT S hi u văn b n Ngày ban TÊN VĂN B N hành
 18. 179 03/2001/Q -UB 11/01/2001 V s a i, b sung quy nh n bù, h tr thi t h i và tái nh cư trong d án u tư xây d ng Khu Siêu th An L c, huy n Bình Chánh (bao g m c tuy n hành lang an toàn lư i i n, l gi i, kênh r ch, bãi u xe và cây xanh lân c n). 180 40/2001/Q -UB 15/5/2001 V vi c ban hành quy nh v n bù, h tr thi t h i và tái nh cư trong d án u tư xây d ng i l ông - Tây thành ph H Chí Minh. 181 46/2001/Q -UB 01/6/2001 V vi c các tuy n ư ng b t bu c i mũ b o hi m khi i xe mô tô, xe máy tham gia giao thông ư ng b t i thành ph H Chí Minh. 182 49/2001/Q -UB 12/6/2001 V y quy n xét duy t danh m c máy móc, thi t b và d toán c a các ch u tư ư c vay v n theo chương trình kích c u. 183 71/2001/Q -UB 29/8/2001 V vi c quy nh ơn giá các lo i t và các lo i cây tr ng tính n bù, h tr thi t h i và s a i, b sung m t s n i dung trong B n quy nh kèm theo Quy t nh s 40/2001/Q -UB ngày 15/5/2001 c a y ban nhân dân thành ph trong d án u tư xây d ng i l ông - Tây thành ph H Chí Minh. 184 88/2001/Q -UB 03/10/2001 V thành l p H i ng Khoa h c và Công ngh thành ph . CH THN 185 18/2001/CT-UB 18/7/2001 V vi c th c hi n thu và s d ng chi phí thNm tra phê duy t quy ho ch. CÔNG VĂN 186 4265/UB- T 22/11/2001 V gi i quy t m t s v n trong công tác qu n lý s d ng t nông nghi p. 187 4524/UB- B 12/11/2001 V vi c ch p thu n h tr thêm giá n bù t nông nghi p và n bù, tr c p thi t h i các d án u tư trong khu quy ho ch ô th m i Nam thành ph trên a bàn qu n 7, 8 và Bình Chánh. 188 4597/UB- T 14/12/2001 V vi c duy t giá bán căn h các chung cư, giá chuy n quy n s d ng n n t ph c v tái nh cư trong d án xây d ng i l ông Tây.
 19. NĂM 2002 QUY T NNH STT S hi u văn b n Ngày ban TÊN VĂN B N hành 189 14/2002/Q -UB 19/02/2002 V ban hành Quy nh t m th i qu n lý tôm gi ng, th c ăn nuôi th y s n, thu c thú y th y s n và môi trư ng nuôi tôm trên a bàn thành ph . 190 32/2002/Q -UB 02/4/2002 y quy n c p phép Văn phòng i di n thương nhân nư c ngoài t i thành ph . 191 46/2002/Q -UB 06/5/2002 V thành l p H i ng thNm nh án chương trình h tr lãi vay cho h nông dân. 192 118/2002/Q -UB 23/10/2002 V ban hành Quy nh qu n lý gi ng cây tr ng trên a bàn thành ph . 193 123/2002/Q -UB 04/11/2002 V vi c phê duy t Quy ch b sung i v i Khu ư ng sông (S Giao thông Công chánh) v t ch c và ho t ng trong lĩnh v c ki m soát, phòng ch ng và ng phó s c tràn d u trong giao thông ư ng th y thành ph . 194 5075/Q -UB 06/12/2002 V vi c tri n khai th c hi n Ngh nh s 63/2001/N -CP c a Chính ph v chuy n i doanh nghi p Nhà nư c thành Công ty trách nhi m h u h n m t thành viên. NĂM 2003 QUY T NNH STT S hi u văn b n Ngày ban hành TÊN VĂN B N 195 09/2003/Q -UB 15/01/2003 B sung chính sách n bù, h tr thi t h i i v i các h s d ng t tr ng rau mu ng trong d án u tư xây d ng Khu dân cư R ch Mi u thu c phư ng 1, 2, 7 qu n Phú Nhu n. 196 56/2003/Q -UB 25/4/2003 V các chính sách khuy n khích và ưu ãi u tư i v i các t ch c, h gia ình, cá nhân nghiên c u, s n xu t, kinh doanh gi ng cây tr ng, v t nuôi trên a bàn thành ph .
 20. 197 111/2003/Q -UB 04/7/2003 V thành l p H i ng x lý vi ph m cung ng và s d ng i n. 198 112/2003/Q -UB 09/7/2003 V ban hành Quy ch t ch c và ho t ng c a H i ng x lý vi ph m cung ng và s d ng i n. 199 113/2003/Q -UB 10/7/2003 V i u ch nh m c tr c p ho t ng phí hàng tháng i v i Phó Ch t ch UBMTTQ, Phó các oàn th phư ng - xã, th tr n; m c ph c p i v i Công an viên, cán b chuyên trách H i Ch th p và tr c p cho ch c danh Th ng kê trong Ban Ch huy Quân s c a phư ng - xã, th tr n. 200 114/2003/Q -UB 10/7/2003 V thành l p Ban Tôn giáo qu n - huy n tr c thu c y ban nhân dân qu n - huy n. 201 279/2003/Q -UB 28/11/2003 V tri n khai th c hi n Quy t nh s 25/2002/Q -TTg ngày 01/02/2002 c a Th tư ng Chính ph và Thông tư liên t ch s 12/2002/TTLT/BL TBXH-BTC c a B Lao ng - Thương binh và Xã h i. 202 293/2003/Q -UB 12/12/2003 V vi c t ch c l i H i ng xác nh giá tr doanh nghi p khi c ph n hóa doanh nghi p Nhà nư c thành H i ng xác nh giá tr doanh nghi p Nhà nư c thành ph khi chuy n i s h u. CH THN 203 11/2003/CT-UB 02/6/2003 V vi c áp d ng m c lương t i thi u i v i các doanh nghi p Nhà nư c ho t ng công ích thành ph . CÔNG VĂN 204 693/UB-CNN 25/02/2003 V vi c hư ng d n quy trình c ph n hóa và quy ch u giá bán c ph n l n u cho các doanh nghi p Nhà nư c c ph n hóa thu c thành ph qu n lý. NĂM 2004 QUY T NNH STT S hi u văn b n Ngày ban hành TÊN VĂN B N
Đồng bộ tài khoản