Quyết định số 48-HĐBT

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
27
lượt xem
1
download

Quyết định số 48-HĐBT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 48-HĐBT về việc mở rộng thị xã Tuy Hoà thuộc tỉnh Phú Khánh do Hội đồng Bộ trưởng ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 48-HĐBT

  1. H I NG B TRƯ NG C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 48-H BT Hà N i, ngày 05 tháng 9 năm 1981 QUY T NNH C AH I NG B TRƯ NG S 48 - H BT NGÀY 5-9-1981 V VI C M R NG THN XÃ TUY HOÀ THU C T NH PHÚ KHÁNH H I NG B TRƯ NG Căn c i u 107 Hi n pháp c a nư c C ng hoà xã h i ch nghĩa Vi t Nam; Căn c i u 16 c a Lu t t ch c H i ng B trư ng ngày 4/7/1981; Theo ngh c a U ban nhân dân t nh Phú Khánh, QUY T NNH i u 1: Nay phê chuNn vi c m r ng th xã Tuy Hoà thu c t nh Phú Khánh và sáp nh p các xã Hoà Tr , Hoà An, Hoà Th ng, Hoà Qu ng, Hoà nh và Hoà H i c a huy n Tuy Hoà, t nh Phú Khánh vào th xã Tuy Hoà. i u 2: Các ng chí Ch t ch U ban Nhân dân t nh Phú Khánh và trư ng ban Ban t ch c c a Chính ph ch u trách nhiêm thi hàng quy t nh này. T H u ( ã ký)
Đồng bộ tài khoản