Quyết định số 480/QĐ-UBTDTT-TTII

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:16

0
79
lượt xem
18
download

Quyết định số 480/QĐ-UBTDTT-TTII

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 480/QĐ-UBTDTT-TTII của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Thể dục thể thao ban hành Luật Bóng đá 5 người

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 480/QĐ-UBTDTT-TTII

 1. U BAN TH D C TH THAO C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ------- Đ c l p - T do - H nh phúc --------- S : 480/QĐ-UBTDTT-TTII Hà N i, ngày 13 tháng 6 năm 1998 QUY T Đ NH V VI C BAN HÀNH LU T BÓNG ĐÁ 5 NGƯ I B TRƯ NG - CH NHI M U BAN TH D C TH THAO - Căn c Ngh đ nh s 15/CP ngày 2/3/1993 c a Chính ph v nhi m v , quy n h n và trách nhi m qu n lý Nhà nư c c a B , cơ quan ngang B ; - Căn c Ngh đ nh s 03/1998/NĐ-CP ngày 6/01/1998 c a Chính ph v ch c năng, nhi m v , quy n h n và t ch c b máy c a U ban Th d c th thao; - Xét yêu c u phát tri n và nâng cao trình đ môn Bóng đá 5 ngư i nư c ta; - Theo đ ngh c a ông Ch t ch Liên đoàn Bóng đá Vi t Nam và ông V trư ng V Th thao thành tích cao II; QUY T Đ NH Đi u 1: Ban hành Lu t Bóng đá 5 ngư i g m 18 đi u và m t ph l c (d ch nguyên văn Lu t Bóng đá 5 ngư i c a Liên đoàn bóng đá Qu c t ) do Nhà xu t b n Th d c th thao n hành năm 1998. Đi u 2: Lu t Bóng đá 5 ngư i đư c áp d ng trong các cu c thi đ u Bóng đá 5 ngư i trong toàn qu c và thi đ u Qu c t t i Vi t Nam. Đi u 3: Các cu c thi đ u Bóng đá 5 ngư i trong toàn qu c có th đ ra Đi u l phù h p v i đi u ki n th c t , nhưng không trái v i các đi u ghi trong lu t này. Đi u 4: Lu t Bóng đá 5 ngư i thay th cho các lu t đã in trư c đây và có hi u l c t ngày ban hành. Đi u 5: Các ông: Ch t ch Liên đoàn Bóng đá Vi t Nam, V trư ng V Th thao thành tích cao II, V trư ng V T ch c Cán b Đào t o, Chánh Văn phòng U ban Th d c th thao, Giám đ c các S Th d c th thao, đơn v liên quan ch u trách nhi m thi hành Quy t đ nh này. B TRƯ NG - CH NHI M U BAN TH D C TH THAO Hà Quang D PHÁT BI U C A CH T CH LIÊN ĐOÀN BÓNG ĐÁ TH GI I Qua gi i vô đ ch th gi i môn bóng đá 5 ngư i l n th 2 t ch c t i H ng Kông vào tháng 11 năm 1992, mà đ i Brazil m t l n n a đo t gi i m t cách thuy t ph c. H i đ ng Bóng đá 5 ngư i c a FIFA đã quy t đ nh s a đ i lu t thi đ u nh m đáp ng s phát tri n m nh m c a phong trào bóng đá. M t ti u ban g m các thành viên c a H i đ ng đã xem, hoàn ch nh và ban hành quy n Lu t thi đ u này. Nh ng thay đ i cơ b n g m: Trư c tình hình t c đ tr n đ u ngày càng nhanh hơn nên H i đ ng đã quy t đ nh thay tr ng tài biên thành tr lý tr ng tài. Kh năng ho t đ ng c a th môn đư c thu h p l i và đ i thi u ngư i sau khi có c u th b tru t quy n thi đ u, ch ph i thi đ u thi u c u th trong th i gian 2 phút. Ngoài ra, còn đ ra nh ng vi c x ph t nghiêm kh c hơn v i l i k thu t và l i c tình dùng tay ngăn c n m t bàn th ng. M c dù chu vi c a bóng v n đư c gi nguyên nhưng H i đ ng quy t đ nh h n ch b t đ n y c a bóng. S đ i m i đ y ý nghĩa nh t là vi c s d ng l i "t ng h p". Đi u Lu t này đã đư c ng d ng r t thành công trong nhi u qu c gia. Nó đòi h i phong cách thi đ u tích c c và đúng lu t hơn. K t qu là ít ph m l i, có nhi u cơ h i đ ghi bàn và tr n đ u có nhi u bàn th ng hơn, bóng đá 5 ngư i tr nên h p d n hơn. Đi u đó đã tho mãn nhu c u khán gi hâm m môn th thao này.
 2. 2 Gi i vô đ ch th gi i Bóng đá 5 ngư i l n th 3 đư c t ch c t i Tây Ban Nha t 24 tháng 11 đ n 8 tháng 12 năm 1996. Đây là qu c gia đư c đánh giá như m t nhà t ch c quy mô l n nh t v thi đ u bóng đá 5 ngư i và t t c các thay đ i Lu t đư c áp d ng l n đ u tiên trong gi i vô đ ch này. S linh ho t c u tr n đ u ti n b rõ r t và đã tho mãn nh ng đi u mong mu n. Nhi u năm qua chúng tôi đã c g ng hoàn thi n Lu t bóng đá 5 ngư i đ đáp ng đư c nhu c u c a nh ng ngư i hâm m . M c dù còn nhi u vi c ph i làm, chúng tôi nh n th y r ng chúng tôi đã đi đúng hư ng. Cu i cùng, tôi ph i c m ơn H i đ ng Lu t Bóng đá 5 ngư i đã so n th o nh ng đi u Lu t này r t đúng yêu c u và đ t hi u qu . V i tư cách Ch t ch FIFA, tôi nguy n ti p t c c ng hi n th i gian và ngh l c cho vi c phát tri n liên t c môn Bóng đá 5 ngư i trên toàn th gi i. CH T CH FIFA Joaor Havelange Lu t 1: SÂN THI Đ U Nh ng đ c đi m c a sân đư c xác đ nh theo hình v 1 và 2 sau đây:
 3. 3 1. Kích thư c: Sân hình ch nh t, chi u d c t i đa 42m và t i thi u 25m, chi u ngang t i đa 25m và t i thi u 15m. Trong m i trư ng h p chi u d c sân ph i l n hơn chi u ngang sân. 2. Các đư ng gi i h n: Các đư ng gi i h n trên sân ph i k rõ ràng có b r ng 8cm. Đư ng gi i h n theo chi u d c sân g i là đư ng biên d c và đư ng gi i h n theo chi u ngang sân g i là đư ng biên ngang. Đư ng gi i h n n a sân đư c k theo su t chi u ngang c a sân. chính gi a đư ng gi i h n này có m t đi m rõ ràng g i là tâm c a sân. L y đi m này làm tâm, k m t vòng tròn có bán kính 3m. 3. Khu ph t đ n: T biên ngang c a m i ph n sân, l y chân 2 c t d c c u môn làm tâm k vào trong sân 1/4 đư ng tròn có bán kính 6m, n i đi m cu i c a 2 cung 1/4 đư ng tròn đư c đo n th ng dài 3,16m song song và cách đ u đư ng biên ngang (đư ng c u môn) 6m. Khu v c trong gi i h n b i nh ng đư ng k đó g i là khu ph t đ n. Đư ng gi i h n này g i là đư ng 6m. 4. Đi m ph t đ n th nh t: Trên đư ng 6m và gi a đo n th ng 3,16m có m t đi m rõ ràng. Đó là đi m ph t đ n th nh t. 5. Đi m ph t đ n th hai: Trên đư ng th ng góc v i biên ngang v trí cách biên ngang 10m có m t đi m rõ ràng. Đó là đi m ph t đ n th hai. 6. Cung đá ph t góc: a. L y tâm là giao đi m c a biên d c và biên ngang c a m i góc sân, k phía trong sân 1/4 đư ng tròn có bán kính 25cm. Đây là v trí đ t bóng khi đá qu ph t góc. b. Có th k phía ngoài sân m t đo n th ng vuông góc v i đư ng biên ngang cách đi m góc sân 5m đ xác đ nh v trí đ ng c a c u th đ i phòng th khi đ i phương th c hi n qu ph t góc. 7. Khu v c thay c u th d b c a m i đ i bóng: Trên đư ng biên d c phía đ t gh ng i c a c u th d b , m i đ i bóng có khu v c thay đ i c u th d b c a đ i mình. Khu v c này n m trên đư ng biên d c có đ dài 5m, cách đư ng gi i h n n a sân 5m, đư c xác đ nh b i 2 đo n th ng vuông góc v i đư ng biên d c và có đ dài 80cm (40cm phía trong và 40cm phía ngoài sân). Khi thay ngư i, các c u th ph i ra, vào trong khu v c thay ngư i c a đ i mình. Ghi chú: Trong gi ngh gi a 2 hi p, khu v c thay ngư i c a 2 đ i s hoán đ i đ vi c thay ngư i c a đ i bóng đư c thu n l i.
 4. 4 8. Khung c u môn: gi a m i đư ng biên ngang có m t khung c u môn, g m hai c t d c vuông góc v i m t sân, cách nhau 3m (tính t mép trong) đư c n i v i nhau b ng xà ngang song song và cách m t sân 2m (tính t mép dư i xà). B r ng và b dày c a c t d c, xà ngang ph i cùng kích thư c là 8cm. Khung c u môn có th tháo r i đư c, nhưng trư c tr n đ u ph i l p đ t ch t ch , an toàn và g n c đ nh xu ng m t sân. Lư i ph i có khung đ thích h p phía sau c u môn và đư c m c ch c ch n vào xà ngang, c t d c và m t sân (Hình 3). 9. M t sân: M t sân ph i b ng ph ng và không thô nhám. Khuy n khích nên dùng m t sân lát g ho c ph ch t li u. Không đư c dùng m t sân b ng bê tông ho c tráng nh a đư ng. Ghi chú: Lư i c u môn ph i làm b ng s i v i, s i đay ho c dây nilon. Tuy nhiên nh ng s i nilon không đư c nh hơn s i v i, s i đay. NH NG QUY T Đ NH C A H I Đ NG LU T BÓNG ĐÁ 5 NGƯ I FIFA 1. Trong nh ng tr n đ u qu c t , kích thư c c a sân ph i là: chi u d c 38 - 42m và chi u ngang là: 18 - 22m. 2. Trong trư ng h p đư ng biên ngang có kích thư c: 15m đ n 16m thì bán kính c a cung 1/4 vòng tròn ph i là 4m. Nhưng đi m ph t đ n th nh t v n cách xa đi m gi a c a đư ng c u môn 6m. 3. Trong nh ng tr n đ u gi a các câu l c b có th dùng m t sân b ng c t nhiên, c nhân t o ho c b ng đ t nhưng không đư c dùng trong nh ng tr n đ u qu c t . Lu t II: BÓNG Bóng ph i hình tròn, ch t li u v ngoài c a bóng ph i b ng da ho c ch t li u khác đư c công nh n. Không đư c s d ng nh ng ch t li u có th gây nguy hi m cho c u th . 2 Áp su t c a bóng: T 400 - 600 gr/cm . Chu vi qu bóng t i thi u là 62cm và t i đa là 64cm. Tr ng lư ng qu bóng lúc b t đ u tr n đ u không đư c n ng hơn 440g và nh hơn 400g. Ch có tr ng tài chính m i có quy n thay đ i bóng trong tr n đ u.
 5. 5 NH NG QUY T Đ NH C A H I Đ NG LU T BÓNG ĐÁ 5 NGƯ I FIFA 1. Trong nh ng tr n đ u qu c t không đư c dùng lo i bóng làm b ng n . 2. Đ n y c a bóng trong l n th đ u tiên t t m cao 2m: t i đa là 65cm và t i thi u là 50cm. 3. Có th s d ng các lo i bóng khác (như lo i bóng s 5 v i đ n y th p hơn, n ng hơn v.v…) tuy nhiên trong nh ng tr n đ u qu c t nh t thi t ph i s d ng lo i bóng đúng theo Lu t đ nh. 4. Đ i v i nh ng tr n đ u do FIFA ho c các Liên đoàn bóng đá khu v c t ch c, ch có nh ng qu bóng đã qua ki m nghi m và đ t đư c nh ng yêu c u k thu t t i thi u theo Lu t II m i đư c s d ng. Bóng ch đư c phép s d ng thi đ u n u có m t trong nh ng dòng ch ch d n sau đây: - Bi u tư ng chính th c “Đư c FIFA phê chu n” (FIFA APPROVED). - Bi u tư ng chính th c “Đư c FIFA ki m tra” (FIFA INSPECTED). - Ch ng nh n: “Đ t tiêu chu n bóng thi đ u Qu c t ” (cùng các ch đ nh v k thu t tương ng theo yêu c u c a FIFA). - Trong nh ng tr n đ u khác, qu bón đư c s d ng ph i đáp ng nh ng yêu c u c a Lu t II. Tuy nhiên các Liên đoàn bóng đá qu c gia, ho c các gi i bóng đá 5 ngư i có th quy t đ nh nh ng yêu c u ch s d ng bóng mang m t trong nh ng ch d n nêu trên. Lu t III: S LƯ NG C U TH 1. M i tr n đ u ph i có hai đ i, m i đ i có t i đa là 5 c u th , trong đó có m t th môn. 2. Trong b t kỳ tr n đ u nào c a m t gi i chính th c do FIFA, Liên đoàn bóng đá Châu l c hay Liên đoàn bóng đá qu c gia đi u hành đ u có quy n thay đ i c u th thi đ u b ng c u th d b . 3. S lư ng c u th d b t i đa là 7. 4. S l n thay đ i c u th d b (k c thay th th môn d b ) trong m t tr n đ u không h n ch và có th đư c ti n hành c khi bóng trong cu c ho c ngoài cu c. C u th đã thay ra sân v n đư c quy n vào l i sân thay c u th khác. 5. Vi c thay c u th d b ph i đư c th c hi n đúng các quy đ nh sau đây: a. C u th r i sân ph i ra kh i đư ng biên d c trong ph m vi “khu v c thay c u th ” c a đ i mình. b. C u th vào sân cũng ph i vào t “khu v c thay c u th ” c a đ i mình và ph i đ i c u th b thay đã hoàn toàn ra ngoài sân. c. M t c u th d b đư c tham gia thi đ u hay không là thu c quy n quy t đ nh c a tr ng tài. d. Vi c thay ngư i k t thúc khi c u th b thay đã ra ngoài sân và c u th d b đã vào sân. Lúc này c u th d b tr thành chính th c và c u th đư c thay ra không còn là chính th c n a. 6. C u th nào cũng có th thay v trí c a th môn nhưng ph i báo trư c cho m t trong hai tr ng tài bi t và vi c thay ngư i ph i ti n hành vào lúc tr n đ u t m d ng và ph i thay trang ph c như quy đ nh trong Đi u 5 Lu t IV (trang ph c c u th ). Cách x ph t: 1. Tr n đ u v n ti p t c n u có c u th vi ph m m c 6. Tuy nhiên khi bóng ngoài cu c, ngay l p t c nh ng c u th vi ph m s b c nh cáo. 2. Trong khi thay ngư i, n u c u th d b vào sân trư c khi c u th b thay ra kh i sân hoàn toàn, tr ng tài s d ng tr n đ u bu c c u th b thay nhanh chóng r i sân, c nh cáo c u th vào sân, cho tr n đ u ti p t c l i b ng qu ph t gián ti p đ i có c u th ph m l i t i ch bóng d ng. N u lúc y bóng trong khu ph t đ n thì qu ph t gián ti p s đư c th c hi n trên v ch 6m t i đi m g n v trí bóng d ng nh t. 3. Trong khi thay c u th d b n u c u th ra sân không đúng ph m vi “khu v c thay c u th ” c a đ i mình, tr ng tài d ng tr n đ u, c nh cáo c u th ph m l i và cho tr n đ u ti p t c l i b ng qu ph t gián ti p đ i có c u th ph m l i t i ch bóng d ng. N u lúc y bóng trong khu ph t đ n thì qu bóng ph t gián ti p s đư c th c hi n trên v ch 6m t i đ a đi m g n v trí bóng d ng nh t. NH NG QUY T Đ NH C A H I Đ NG LU T BÓNG ĐÁ 5 NGƯ I FIFA 1. Đ b t đ u tr n đ u, m i đ i ph i có 5 c u th .
 6. 6 2. Trong trư ng h p nhi u c u th b tru t quy n thi đ u, n u m t trong hai đ i không còn đ 3 c u th trên sân, tr ng tài cho d ng tr n đ u và làm báo cáo g i v Ban t ch c gi i. Lu t IV: TRANG PH C C U TH 1. C u th không đư c mang b t kỳ v t gì gây nguy hi m cho các c u th khác. 2. Trang ph c cơ b n c a m t c u th g m có: áo thun, qu n đùi, bít t t dài, b c ng quy n và gi y. Ch lo i gi y b ng v i, da m m hay gi y th thao đ cao su m m ho c ch t li u tương t m i đư c s d ng. Vi c mang gi y là b t bu c. 3. Áo c u th ph i có s và các c u th trong đ i ph i có s áo khác nhau. Màu áo c a c u th 2 đ i ph i khác m u nhau và khác m u v i tr ng tài. 4. Th môn đư c quy n m c qu n dài và th môn ph i m c áo có màu d dàng phân bi t v i các c u th khác và tr ng tài. 5. Trư ng h p c u th đang thi đ u trong sân mu n thay th th môn, c u th đó m c áo th môn đúng s áo mà c u th đó đăng ký. Cách x ph t: B t kỳ c u th nào vi ph m đi u lu t này s đư c tr ng tài m i ra kh i sân đ ch nh l i trang ph c. Khi trang ph c đã ch nh t , mu n tr l i sân ph i ch lúc bóng ngoài cu c và ph i đư c s đ ng ý c a m t trong hai tr ng tài. NH NG QUY T Đ NH C A H I Đ NG LU T BÓNG ĐÁ 5 NGƯ I FIFA B c ng quy n ph i đư c bít t t dài che kín hoàn toàn và ch t li u c a b c ng quy n ph i có kh năng b o v (như cao su, nh a, x p ho c ch t li u tương t ). Lu t V: TR NG TÀI CHÍNH M i tr n đ u có m t tr ng tài chính đi u khi n. Quy n h n, nhi m v c a tr ng tài chính do Lu t Bóng đá quy đ nh và có hi u l c ngay khi tr ng tài bư c vào sân và k t thúc khi tr ng tài r i kh i sân. Tr ng tài có quy n x ph t t t c các l i vi ph m k c trong nh ng lúc tr n đ u t m d ng ho c khi bóng ngoài cu c. M i quy t đ nh c a tr ng tài trong tr n đ u, k c k t qu tr n đ u là nh ng quy t đ nh cu i cùng. Nhi m v và quy n h n c a tr ng tài chính: 1. Đ m b o vi c áp d ng Lu t Bóng đá. 2. Không th i ph t nh ng l i có th t o l i th cho đ i ph m l i. 3. Ghi nh n m i s c di n bi n trư c, trong và sau tr n đ u. 4. Đ m nhi m vi c theo dõi th i gian thi đ u trong trư ng h p không có thư ký b m gi và tr ng tài th ba. 5. Có quy n d ng tr n đ u vì b t kỳ vi ph m nào v Lu t bóng đá. T m d ng ho c d ng h n tr n đ u xét th y c n thi t vì nh ng s c can thi p c a khán gi hay nh ng lý do khác. Trong nh ng trư ng h p như th tr ng tài ph i g i báo cáo chi ti t k p th i cho ban t ch c có th m quy n đúng theo quy đ nh c a Liên đoàn bóng đá Qu c gia mà tr n đ u đư c t ch c. 6. Ngay khi bư c vào sân, tr ng tài có quy n c nh cáo đ i v i b t c c u th nào có hành vi khi m nhã, vi ph m Lu t và n u tái ph m s tru t quy n thi đ u c u th đó. Trong nh ng trư ng h p như th , tr ng tài ph i g i danh sách c u th ph m l i k p th i v cho ban t ch c có th m quy n đúng theo quy đ nh c a Liên đoàn bóng đá Qu c gia. 7. Tr c u th và tr ng tài th 2, không cho phép b t kỳ ngư i nào vào sân khi không đư c s cho phép c a tr ng tài chính. 8. D ng tr n đ u n u nh n th y có c u th b ch n thương tr m tr ng, cho đưa ngay c u th đó ra kh i sân và l p t c cho tr n đ u ti p t c. N u có c u th b ch n thương nh thì tr ng tài đ i bóng ngoài cu c m i d ng tr n đ u. C u th đó n u có kh năng đi t i đư ng biên ngang ho c biên d c đ chăm sóc thì ph i đư c chăm sóc ngoài sân.
 7. 7 9. Tru t quy n thi đ u b t kỳ c u th nào – theo nh n đ nh c a tr ng tài - ph m l i thô b o, có hành vi b o l c ho c dùng l i l thoá m , thô t c. 10. Ra hi u cho tr n đ u ti p t c l i sau m i l n d ng tr n đ u. 11. Quy t đ nh bóng thi đ u đúng theo quy đ nh c a Lu t II. NH NG QUY T Đ NH C A H I Đ NG LU T BÓNG ĐÁ 5 NGƯ I FIFA 1. Trư ng h p tr ng tài chính và tr ng tài th hai phát hi n l i cùng m t lúc nhưng không th ng nh t đư c đ i nào hư ng qu ph t thì quy n quy t đ nh thu c v tr ng tài chính. 2. Tr ng tài chính và tr ng tài th hai có quy n c nh cáo ho c tru t quy n thi đ u c u th nhưng trong trư ng h p không th ng nh t đư c v i nhau, thì quy n quy t đ nh thu c v tr ng tài chính. Lu t VI: TR NG TÀI TH 2 M i tr n đ u có m t tr ng tài th 2 ho t đ ng phía đ i di n v i tr ng tài chính. Tr ng tài th 2 cũng có quy n h n như tr ng tài chính tr nh ng n i dung đư c đ c p trong m c 4 Lu t V. Tr ng tài th 2 còn có quy n d ng tr n đ u vì b t kỳ vi ph m nào v Lu t Bóng đá như ph n đ u m c 5 Lu t V đã ghi. Ngoài ra, tr ng tài th 2 còn có nhi m v sau đây: 1. tr n đ u không có thư ký b m gi và tr ng tài th 3, tr ng tài th 2 ch u trách nhi m theo dõi th i gian 2 phút ph t dành cho đ i có c u th b tru t quy n thi đ u. 2. Theo dõi vi c thay đ i c u th có đúng quy đ nh c a Lu t này hay không. 3. Theo dõi th i gian h i ý: 1 phút. Trong nh ng trư ng h p có s can thi p thi u trách nhi m c a tr ng tài th 2, tr ng tài chính có quy n thay tr ng tài th 2 đ ng th i báo cáo s vi c v Ban t ch c có th m quy n Tr ng tài th 2 ph i trang b còi. NH NG QUY T Đ NH C A H I Đ NG LU T BÓNG ĐÁ 5 NGƯ I FIFA 1. Trong nh ng tr n đ u qu c t nh t thi t ph i có tr ng tài th 2. 2. Trư ng h p tài chính và tr ng tài th 2 phát hi n l i cùng m t lúc nhưng không th ng nh t đư c đ i nào đư c đá ph t thì quy n quy t đ nh thu c v tr ng tài chính (xem nh ng quy t đ nh c a Lu t V). 3. Tr ng tài chính và tr ng tài th 2 có quy n c nh cáo ho c tru t quy n thi đ u c a m t c u th nhưng khi không th ng nh t đư c v i nhau thì quy n quy t đ nh thu c v tr ng tài chính (xem nh ng quy t đ nh c a Lu t V). Lu t VII: THƯ KÝ B M GI VÀ TR NG TÀI TH 3 Trong nh ng tr n đ u qu c t ph i có tr ng tài th 3 ho t đ ng cùng v i thư ký b m gi . Dư i đây là nhi m v c a 2 quan ch c này. A. NHI M V C A THƯ KÝ B M GI 1. Đ m b o th i gian thi đ u theo đúng các đi u kho n c a Lu t VIII. Đ làm vi c đó ph i: a. B m đ đ ng h ch y khi b t đ u qu giao bóng, qu đá biên, qu phát bóng, qu ph t góc, qu ph t tr c ti p, nh ng qu đá ph t đi m ph t đ n 2 qu “th bóng ch m đ t” ho c sau l n h i ý. b. B m d ng đ ng h khi bóng ngoài cu c. 2. Theo dõi th i gian h i ý 1 phút và th i gian 2 phút dành cho đ i có c u th b tru t quy n thi đ u.’ 3. Dùng ký hi u ho c ti ng còi (khác h n v i ti ng còi c a 2 tr ng tài) báo hi u khi k t thúc hi p 1, hi p 2, các hi p ph (n u có) và báo h t th i gian h i ý.
 8. 8 4. Theo dõi các l n h i ý c a m i đ i, giúp hai tr ng tài và hai đ i th c hi n các l n h i ý, ra hi u cho phép h i ý m i khi hu n luy n viên yêu c u. 5. Theo dõi vi c tr ng tài x ph t 5 l i “t ng h p” đ u c a m i đ i trong t ng hi p và k p th i báo hi u cho tr ng tài khi có đ i bóng đã vi ph m đ 5 l i “t ng h p”. 6. Theo dõi nh ng l n d ng tr n đ u v i lý do c th , ghi vào biên b n nh ng c u th ghi bàn, b c nh cáo, b tru t quy n thi đ u, nh ng l n h i ý ho c b t kỳ thông tin gì khác có liên quan đ n tr n đ u. Trong trư ng h p có s can thi p thi u trách nhi m c a thư ký b m gi ho c tr ng tài th 3, tr ng tài chính có quy n bác b và thay thư ký b m gi ho c tr ng tài th 3 khác, đ ng th i báo cáo s vi c lên Ban t ch c có th m quy n. Thư ký b m gi s d ng đ ng h và nh ng thi t b c n thi t nh m thông báo l i “t ng h p” do Liên đoàn bóng đá ho c Ban t ch c thi đ u trang b . NH NG QUY T Đ NH C A H I Đ NG LU T BÓNG ĐÁ 5 NGƯ I FIFA Trong các tr n đ u qu c t nh t thi t ph i có thư ký b m gi . Trong các tr n đ u qu c t , đ ng h b m gi ph i có đ các ch c năng c n thi t (theo dõi đư c th i gian tr n đ u, th i gian 2 phút ph t đ i v i 4 c u th b tru t quy n thi đ u cùng m t lúc). B. NHI M V C A TR NG TÀI TH 3 1. Theo dõi ho t đ ng c a thư ký b m gi . 2. Theo dõi và ghi chép 5 l i “t ng h p” đ u c a t ng đ i bóng trong m i hi p và báo hi u ngay cho tr ng tài sau th i đi m đ i bóng nào đã b ph t đ 5 l i “t ng h p”. 3. Ghi chép nh ng l n t m d ng và nguyên nhân t m d ng tr n đ u, nh ng c u th ghi bàn th ng, c u th b ph t th vàng, th đ và cung c p b t kỳ nh ng thông tin nào có liên quan đ n tr n đ u. Trư ng h p có tr ng tài b ch n thương không ti p t c làm nhi m v đư c n a, tr ng tài th 3 có th s là ngư i thay th v i nhi m v tr ng tài chính ho c tr ng tài th 2. Lu t VIII: TH I GIAN THI Đ U 1. M t tr n đ u g m 2 hi p, m i hi p 20 phút. 2. Vi c theo dõi t ng tr n đ u do thư ký b m gi ch u trách nhi m như quy đ nh Lu t VII. 3. Ngay trư c khi k t thúc m i hi p đ u, m t đ i bóng đư c hư ng qu ph t đ n hi p đ u đó ph i đư c kéo dài đ đ th c hi n xong qu ph t đó. 4. Trong m i hi p đ u, các đ i đư c quy n h i ý m t l n v i th i gian 1 phút nhưng ph i tuân th các nguyên t c sau đây: a. Hu n luy n viên c a đ i m i đư c quy n yêu c u th i gian 1 phút h i ý qua thư ký b m gi trong b t c th i đi m nào c a hi p đ u. b. Thư ký b m gi ch cho phép đ i bóng h i ý khi đ i bóng kh ng ch bóng (đư c quy n đá biên, đá ph t…). c. Khi h i ý, các c u th ph i t p trung trong sân và không ai bên ngoài đư c vào sân. N u mu n nh c nh đi u gì v i đ i, hu n luy n viên ph i th c hi n đư ng biên d c nơi hàng gh c u th d b . d. N u trong hi p 1, đ i nào không yêu c u h i ý, thì sang hi p 2 cũng ch đư c quy n h i ý 1 l n. 5. Th i gian ngh gi a 2 hi p không quá 15 phút. NH NG QUY T Đ NH C A H I Đ NG LU T BÓNG ĐÁ 5 NGƯ I 1. Trong trư ng h p không có thư ký b m gi và tr ng tài th 3, tr ng tài chính ph i đ m nhi m thêm vi c theo dõi th i gian tr n đ u. 2. Trong trư ng h p đó, hu n luy n viên yêu c u h i ý ph i qua tr ng tài th 2. 3. N u đi u l gi i có quy đ nh đ u thêm 2 hi p ph sau khi k t thúc 2 hi p chính v n hoà, thì trong các hi p ph không có l n h i ý.
 9. 9 Lu t IX: B T Đ U VÀ B T Đ U L I TR N Đ U A. B T Đ U TR N Đ U 1. Trư c khi tr n đ u b t đ u, vi c ch n sân ho c đá qu giao bóng ph i đư c xác đ nh b ng cách tung đ ng ti n. Đ i đư c quy n ưu tiên s ch n sân ho c đá qu giao bóng trư c. Sau khi tr ng tài chính th i còi đ tr n đ u b t đ u, c u th đ i đư c giao bóng đá qu bóng đi m trung tâm sân v phía sân đ i phương. Các c u th ph i đ ng trên n a ph n sân c a đ i mình, các c u th đ i không đư c giao bóng ph i đ ng cách xa bóng ít nh t là 3m. Bóng vào cu c sau khi đư c đá và di chuy n. C u th đá qu giao bóng không đư c ch m bóng l n th 2 n u bóng chưa ch m ho c đá b i c u th khác. 2. Sau m i bàn th ng, tr n đ u đư c ti p t c b ng qu giao bóng theo quy đ nh nói trên. Đ i v a b thua đư c quy n giao bóng. 3. B t đ u hi p 2, hai đ i đ i sân và đ i không đư c giao bóng hi p 1 đư c quy n giao bóng hi p 2. Cách x ph t: 1. Khi giao bóng không th c hi n đúng nh ng quy đ nh 1, 2 và 3 s ph i giao bóng l i. Trư ng h p c u th giao bóng l i đá bóng l n n a trư c khi bóng ch m ho c đá b i c u th khác, thì đ i đ i phương đư c hư ng qu ph t gián ti p t i đi m ph m l i. N u đi m ph m l i n m trong khu ph t đ n thì qu ph t gián ti p đư c th c hi n trên v ch 6m, g n nơi ph m l i nh t. Bóng đá t qu giao bóng tr c ti p vào c u môn bàn th ng đư c công nh n. B. B T Đ U L I TR N Đ U 1. Sau lúc t m d ng tr n đ u vì b t kỳ lý do gì không ghi trong Lu t và lúc đó bóng chưa vư t kh i các đư ng gi i h n, thì tr n đ u đư c ti p t c b ng qu “th bóng ch m đ t” do m t trong hai tr ng tài th c hi n t i đi m bóng d ng. N u lúc đó, bóng d ng khu ph t đ n, thì qu “th bóng ch m đ t” s đư c th c hi n trên v ch 6m g n v trí bóng d ng nh t. 2. Bóng đư c tính là trong cu c sau khi ch m m t sân. Tuy nhiên bóng đư c th xu ng n u vư t ra ngoài biên d c ho c biên ngang trư c khi c u th ch m bóng, tr ng tài cho th c hi n l i. Không c u th nào đư c đá bóng khi bóng chưa ch m m t sân. N u vi ph m tr ng tài s th c hi n l i qu “th bóng ch m đ t”. Lu t X: BÓNG TRONG CU C VÀ BÓNG NGOÀI CU C Bóng ngoài cu c là: 1. Khi bóng đã vư t h n kh i biên d c ho c biên ngang dù trên sân hay trong không gian. 2. Sau ti ng còi d ng c a tr ng tài. Ngoài hai trư ng h p trên, bóng đư c k là trong cu c t lúc b t đ u tr n đ u cho đ n khi k t thúc tr n đ u, k c các trư ng h p sau: Bóng b t t c t d c, xà ngang c a khung c u môn vào trong sân. Bóng b t vào sân t tr ng tài chính ho c tr ng tài th 2 đ ng trong sân. Khi tr ng tài chưa th i còi ngưng tr n đ u sau m t hành vi đư c coi là ph m Lu t. QUY T Đ NH C A H I Đ NG LU T BÓN ĐÁ 5 NGƯ I FIFA 1. B r ng c a v ch gi i h n đư c tính n m trong di n tích c a khu v c đó. Do đó b r ng c a các biên d c, biên ngang thu c vào di n tích c a sân. 2. Khi tr n đ u di n ra trong sân có mái che, n u bóng ch m tr n, tr n đ u t m d ng và s đư c ti p t c như sau: Quy t đ nh 2: Đ i không có c u th đá bóng ch m tr n s đư c th c hi n qu đá biên t i giao đi m gi a đư ng biên d c v i đư ng “tư ng tư ng” song song v i biên ngang, đi qua đi m đ i di n (trên m t sân) v i đi m bóng ch m tr n.
 10. 10 Lu t XI: BÀN TH NG H P L Bàn th ng đư c công nh n khi qu bóng đã hoàn toàn vư t kh i biên ngang gi a hai c t và dư i xà ngang c a c u môn, tr : - Nh ng trư ng h p đ c bi t do Lu t quy đ nh. - Qu bóng do c u th dùng tay ho c cánh tay đ ném, ôm ho c đ m vào c u môn. Đ i ghi đi m bàn th ng hơn là đ i th ng. N u 2 đ i không ghi đư c bàn th ng ho c có s bàn th ng b ng nhau thì tr n đ u đư c coi là hoà. Lu t XII: L I VÀ HÀNH VI THI U Đ O Đ C A. TR C TI P C u th vi ph m m t trong 6 l i sau đây mà theo nh n đ nh c a tr ng tài tuy không c tình nhưng đã dùng s c m nh quá m c c n thi t ho c do b t c n: 1. Đá ho c tìm cách đá đ i phương; 2. Ngáng ho c tìm cách ngáng chân đ i phương. 3. Nh y vào ngư i đ i phương; 4. Chèn đ i phương b ng vai; 5. Đánh ho c tìm cách đánh đ i phương; 6. Xô đ y đ i phương; Và c u th vi ph m m t trong 4 l i sau đây: 7. Lôi kéo đ i phương; 8. Nh nư c b t vào đ i phương; 9. Tìm cách xo c bóng khi bóng trong ho c ngoài t m kh ng ch c a đ i phương, tr th môn trong khu ph t đ n c a đ i mình nhưng đ ng tác không đư c dùng s c m nh quá c n thi t ho c b t c n thô b o. 10. C tình dùng tay chơi bóng như: ôm bóng, đ m bóng, ném bóng b ng tay ho c cánh tay (không áp d ng quy đ nh này cho th môn trong khu ph t đ n c a đ i mình). S b ph t qu ph t tr c ti p do đ i đ i phương th c hi n t i nơi ph m l i. N u c u th c tình vi ph m 1 trong 10 l i trên trong khu ph t đ n c a đ i mình, s b ph t qu ph t đ n 6m b t k bóng v trí nào và trong cu c. Ch nh ng l i ph t tr c ti p m i đư c tính là l i “t ng h p”. B. GIÁN TI P • Th môn ph m m t trong nh ng l i sau đây s b ph t qu gián ti p: 1. N u sau khi phát bóng, l i nh n bóng tr l i t c u th đ ng đ i chuy n v mà bóng chưa vư t qua v ch gi a sân ho c chưa ch m ho c đá b i c u th đ i phương. 2. N u dùng tay ch m ho c b t bóng t qu chuy n v c a đ ng đ i. 3. N u dùng tay ch m ho c b t bóng t qu đá biên v c a đ ng đ i. 4. N u kh ng ch bóng b ng tay ho c b ng chân b t c đi m nào thu c ph n sau đ i mình lâu quá 4 giây. • Ho c theo nh n đ nh c a tr ng tài, c u th vi ph m m t trong nh ng l i sau đây, s b ph t qu gián ti p. 1. Có l i chơi nguy hi m 2. Không tranh cư p bóng mà ch c tình ngăn c n đ i phương như ch y gi a đ i phương và bóng ho c dùng thân ngư i c n đư ng di chuy n c a đ i phương. 3. Ngăn c n th môn đưa bóng vào cu c. 4. Ph m m t trong b t kỳ l i nào khác không đư c đ c p trong lu t XII, mà tr n đ u ph i d ng l i đ c nh cáo ho c tru t quy n thi đ u c a c u th .
 11. 11 Qu ph t gián ti p cho đ i đ i phương đư c hư ng t i v trí ph m l i. N u v trí ph m l i x y ra trong khu ph t đ n, qu ph t gián ti p đư c th c hi n t i đi m trên đư ng 6m nơi g n v trí ph m l i nh t. • C u th b c nh cáo (th vàng) n u: 1. Có hành vi khi m nhã (phi th thao). 2. Dùng l i l ho c hành đ ng ph n đ i quy t đ nh c a tr ng tài. 3. Vi ph m lu t nhi u l n. 4. Trì hoãn đưa bóng vào cu c. 5. Không đ ng đúng c ly xa đi m ph t trong nh ng qu ph t góc, đá biên, đá ph t, ném bóng vào cu c. 6. Ra vào sân không có phép c a tr ng tài ho c vi ph m quy đ nh thay th c u th d b . 7. T ý r i sân không có phép c a tr ng tài. N u ph m m t trong nh ng l i trên, c u th b c nh cáo và b ph t qu gián ti p t i nơi ph m l i, tr trư ng h p vi ph m lu t tr m tr ng hơn. N u ph m l i trong khu ph t đ n c a đ i mình, qu ph t gián ti p s đư c th c hi n trên v ch 6m nơi g n v trí ph m l i nh t. • C u th s b tru t quy n thi đ u (th đ ) n u theo nh n đ nh c a tr ng tài c u th : 1. Có hành vi thô b o. 2. Có l i chơi b o l c. 3. Nh nư c b t vào đ i phương ho c b t kỳ ai. 4. Ngăn c n cơ h i ghi bàn rõ r t b ng tay (không áp d ng v i th môn trong khu ph t đ n c a đ i mình). 5. Vi ph m l i thô b o ngăn c n cơ h i ghi bàn rõ r t. 6. Dùng l i l thô t c ho c xúc ph m. 7. B c nh cáo l n th 2 trong m t tr n đ u. N u tr ng tài d ng tr n đ u đ tru t quy n thi đ u c u th ph m m t trong 2 l i (6) hay (7), và không vi ph m l i nào khác theo quy đ nh c a lu t, thì tr n đ u ti p t c b ng qu ph t gián ti p do đ i phương th c hi n t i ch ph m l i. Tuy nhiên n u ph m l i trong khu ph t đ n thì qu ph t gián ti p s đư c th c hi n trên v ch 6m g n nơi ph m l i nh t. NH NG QUY T Đ NH C A H I Đ NG LU T BÓNG ĐÁ 5 NGƯ I FIFA 1. Theo nh n đ nh c a tr ng tài, n u m t c u th đang di chuy n v hư ng c u môn đ i phương v i cơ h i ghi bàn rõ ràng mà b đ i phương c tình truy c n trái phép (có nghĩa là hành vi ph m l i ph i ph t qu tr c ti p) thì s b tru t quy n thi đ u vì l i chơi thô b o đó. 2. Theo nh n đ nh c a tr ng tài, n u m t c u th không ph i là th môn trong khu ph t đ n c a đ i mình dùng tay ngăn c n bàn th ng ho c m t cơ h i ghi bàn rõ ràng c a đ i phương s b tru t quy n thi đ u vì l i chơi thô b o đó. 3. C u th b tru t quy n thi đ u không đư c vào l i sân và cũng không đư c ng i dãy gh dành cho c u th d b . Đ i có c u th b tru t quy n thi đ u s ph i thi đ u thi u ngư i trong 2 phút. Th i gian 2 phút ph t có th rút ng n khi tr n đ u có bàn th ng. Đi u này đư c quy đ nh như sau: a. Trư ng h p đ i có 5 c u th thi đ u v i đ i 4 c u th thì khi đ i có s đông c u th hơn ghi bàn th ng, đ i ch có 4 c u th s đư c b sung đ s lư ng. b. Trư ng h p c hai đ i đ u thi đ u v i 4 c u th , khi có bàn th ng, c hai đ i đ u gi nguyên s lư ng c u th . c. Trư ng h p đ i 5 ho c 4 c u th thi đ u v i đ i 3 c u th , khi đ i có s lư ng c u th đông hơn ghi bàn th ng, đ i 3 c u th ch đư c b sung m t c u th mà thôi. d. Trư ng h p c hai đ i đ u thi đ u v i 3 c u th khi có bàn th ng, c hai đ i đ u gi nguyên s lư ng c u th . e. Trư ng h p đ i có s c u th ít hơn ghi bàn th ng thì không đư c b sung đ s lư ng. Vi c theo dõi 2 phút ph t dành cho đ i có c u th b tru t quy n thi đ u là nhi m v c a thư ký b m gi và tr ng tài th 3 (n u có). Trong trư ng h p không có thư ký b m gi và tr ng tài th 3 thì trách nhi m
 12. 12 đó thu c v tr ng tài th 2. C u th vào sân đ thay th c u th b tru t quy n thi đ u ph i đư c s đ ng ý c a tr ng tài chính và ch khi bóng ngoài cu c. Lu t XIII: NH NG QU PH T Nh ng qu ph t đư c phân làm 2 lo i: “Tr c ti p” (bàn th ng đư c công nh n n u bóng tr c ti p vào c u môn đ i phương) và “Gián ti p” (bàn th ng ch đư c công nh n n u trư c khi vào c u môn, bóng đã ch m ho c đư c đá b i m t c u th khác). Khi m t c u th th c hi n qu ph t, các c u th đ i phương ph i đ ng cách bóng t i thi u là 5m cho đ n khi bóng đá r i chân và di chuy n. Trư ng h p c u th đ i phương xông vào ho c đ ng không đ c ly 5m trư c khi qu bóng đư c đá đi, tr ng tài ph i cho th c hi n l i (n u bóng đã đư c đá đi) ho c d ng vi c th c hi n qu ph t cho t i khi m i ngư i th c hi n đúng quy đ nh c a Lu t. Bóng ph i đ “ch t” khi th c hi n qu ph t và c u th v a đá ph t không đư c ch m bóng l n th 2 khi bóng chưa ch m ho c đá b i m t c u th khác. Cách x ph t: 1. N u c u th v a th c hi n qu ph t, ngay sau khi bóng vào cu c, l i đá ti p l n th 2 trư c khi bóng đư c ch m ho c đá b i c u th khác, s b ph t qu gián ti p do đ i phương th c hi n nơi vi ph m l i. Trư ng h p l i vi ph m x y ra trong khu ph t đ n thì qu ph t s đư c th c hi n trên v ch 6m g n ch ph m l i nh t. 2. N u đ i đư c hư ng qu ph t th c hi n lâu quá 4 giây thì tr ng tài s cho đ i phương đư c đá qu ph t gián ti p đó. 3. Ký hi u c a tr ng tài trong các qu ph t. a. Ph t tr c ti p: Sau khi th i ph t qu tr c ti p, tr ng tài m t tay ch hư ng ph t còn tay kia ch xu ng đ t ra hi u l i th m y v i tr ng tài th 3 ho c thư ký b m gi đ thông báo s l i đư c tính vào l i t ng h p. b. Khi tr ng tài ph t qu gián ti p ph i có ký hi u m t tay giơ cao kh i đ u, lòng bàn tay hư ng v phía trư c và gi nguyên như th cho đ n khi bóng đư c đá đi đã ch m ho c đư c đá b i m t c u th khác hay ra ngoài cu c. 4. T qu ph t tr c ti p, bóng ph i vào c u môn đ i đ i phương bàn th ng m i đư c công nh n. Lu t XIV: L I “T NG H P” 1. Ch nh ng l i ph t tr c ti p đư c ghi trong lu t XII m i đư c tính vào s l i “t ng h p”. Nh ng qu ph t l i “t ng h p” tr c ti p vào c u môn đư c công nh n bàn th ng. 2. Năm l i “t ng h p” đ u c a m i đ i trong m i hi p ph i đư c ghi vào biên b n khi k t thúc tr n đ u. 3. Trong 5 l i “t ng h p” đ u c a m i đ i m i hi p khi th c hi n qu ph t, đ i phương đư c quy n làm “hàng rào” nhưng ph i đ ng cách xa bóng t i thi u 5m. 4. Nhưng b t đ u t l i “t ng h p” th 6 tr đi, đ i phương không đư c quy n làm “hàng rào” khi th c hi n qu ph t. a. C u th đá ph t ph i đư c báo v i tr ng tài. b. Tr th môn đ i phương và c u th th c hi n qu ph t, các c u th khác ph i trong sân nhưng phía sau v ch “tư ng tư ng” ngang hàng v i bóng, song song v i biên ngang và ngoài khi ph t đ n. c. Th môn ph i l i trong khu ph t đ n, và cách xa bóng t i thi u 5m. d. Các c u th đ i đ i phương ph i đ ng cách xa bóng 5m và không đư c c n tr c u th th c hi n qu ph t. Không m t c u th nào đư c vư t qua v ch “tư ng tư ng” trư c khi qu bóng đư c đá đi r i chân và di chuy n. A. QUY Đ NH TI N HÀNH QU PH T L I “T NG H P” 1. C u th th c hi n qu ph t ph i đá bóng v i ý đ ghi bàn ch không đư c phép chuy n bóng cho c u th khác. 2. Khi qu ph t đang th c hi n, không m t c u th nào đư c ch m bóng cho t i khi bóng đ ng th môn ho c b t ra t c t d c, xà ngang hay ra ngoài các đư ng gi i h n c a sân.
 13. 13 3. Nh ng qu ph t này không đư c th c hi n c ly cách đư ng biên ngang dư i 6m, đi m đ t bóng đá ph t ph i d i lên v trí tương ng v i đi m ph m l i và cách đư ng biên ngang 6m. Khi có l i ph t gián ti p trong khu ph t đ n, đi m đ t bóng đá ph t ph i trên đư ng 6m nơi g n v trí ph m l i nh t. 4. Khi c u th ph m l i “t ng h p” th 6 trên ph n sân đ i phương ho c trên ph n sân c a đ i mình đư c gi i h n b i đư ng gi a sân v i đư ng “tư ng tư ng” ngang qua ch m ph t đ n th 2 và song song v i đư ng biên ngang, đ i đ i phương s đư c th c hi n qu ph t ngay t i ch m ph t đ n th 2 c a đ i ph m l i. Ch m ph t đ n th 2 nói rõ trong Lu t I m c 5. Qu ph t ph i đư c th c hi n theo nh ng đi u kho n quy đ nh trong m c A. 5. Khi c u th ph m l i “t ng h p” th 6 trên ph n sân đ i nhà đư c gi i h n gi a đư ng song song v i biên ngang đi qua ch m ph t đ n th 2 và đư ng biên ngang cu i sân. Đ i t n công đư c quy n t ch n m t trong 2 v trí đá ph t là đi m ph m l i hay đi m ph t đ n th 2. 6. N u tr n đ u ph i đá thêm 2 hi p ph , thì nh ng l i t ng h p c a hi p 2 v n còn giá tr đ tính l i t ng h p trong 2 hi p ph . B. CÁCH X PH T B t kỳ vi ph m nào v i quy đ nh c a Lu t rơi vào: 1. Đ i b ph t: Qu ph t đư c th c hi n l i n u không ghi đư c bàn th ng. Ngư c l i n u ghi đư c bàn th ng thì bàn th ng đư c công nh n. 2. Đ i đư c ph t Qu ph t đư c th c hi n l i n u ghi đư c bàn th ng. N u không ghi đư c bàn th ng thì không th c hi n l i qu ph t. 3. C u th th c hi n qu ph t Sau khi bóng vào cu c l i ch m bóng l n th 2, đ i đ i phương đư c hư ng qu ph t gián ti p t i nơi ph m l i. N u ph m l i trong khu ph t đ n, qu ph t gián ti p đư c th c hi n trên đư ng 6m v trí g n nơi ph m l i nh t. Lu t XV: PH T Đ N Đ i bóng có c u th ph m m t trong nh ng l i ph t tr c ti p n u v trí ph m l i trong khi ph t đ n c a đ i mình lúc bóng đang trong cu c - s b ph t qu ph t đ n. T qu ph t đ n, bóng đư c đá tr c ti p vào c u môn đ i ph m l i, bàn th ng đư c công nh n. Khi có qu ph t đ n phút cu i c a m i hi p chính, hi p ph , ph i bù thêm th i gian đ th c hi n xong qu ph t đ n. 1. V trí đ t bóng và c u th : a. Bóng đư c đ t t i đi m ph t đ n th nh t. b. C u th đá qu ph t đ n ph i đư c thông báo rõ ràng. c. Th môn đ i b ph t: Đ ng trên đư ng c u môn gi a 2 c t d c, m t đ i di n v i c u th đá ph t cho đ n khi bóng đư c đá vào cu c. d. Các c u th khác: - Đ ng trong sân, ngoài khu ph t đ n. - Phía sau đi m ph t đ n. - Cách xa đi m ph t t i thi u 5m. 2. Trình t th c hi n qu ph t: - C u th đá ph t ph i đá bóng v phía trư c. - Không đư c ch m bóng ti p l n th 2 khi chưa có c u th nào ch m bóng. - Bóng vào cu c sau khi đư c đá và di chuy n v phía trư c.
 14. 14 • Khi qu ph t đ n đư c th c hi n trong 2 hi p chính, hi p ph , trong th i gian bù thêm đ th c hi n xong qu ph t đ n ho c khi th c hi n l i qu ph t đ n – Bàn th ng đư c công nh n n u trư c khi vư t qua đư ng c u môn gi a 2 c t d c và dư i xà ngang, bóng có ch m các c t d c, xà ngang ho c ngư i th môn. 3. Nh ng vi ph m và x ph t: a. C u th đ i ph m l i vi ph m: - Th c hi n l i qu ph t n u bóng không vào c u môn. - Công nh n bàn th ng n u bóng vào c u môn. b. Đ ng đ i c a c u th đá ph t ph m l i: - Bóng vào c u môn, đá l i qu ph t. - Bóng không vào c u môn, không đá l i qu ph t. c. C u th đá ph t ph m l i sau khi bóng đư c đá vào cu c: Đ i đ i phương đư c hư ng qu ph t gián ti p. Lu t XVI: ĐÁ BIÊN Khi qu bóng hoàn toàn vư t kh i đư ng biên d c dù m t sân ho c trong không gian, c u th c a đ i không ch m bóng cu i cùng đư c đá biên v b t kỳ hư ng nào t i v trí bóng vư t kh i đư ng biên d c. Lúc th c hi n qu đá biên, c u th có th gi m m t ph n chân lên đư ng biên d c ho c đ ng h n ngoài sân. Bóng ph i đ t “ch t” trên đư ng biên d c và đư c coi là trong cu c ngay khi đư c đá r i chân và di chuy n. C u th đá biên không đư c ch m bóng l n th 2 n u bóng chưa ch m ho c đư c đá b i c u th khác. Các c u th đ i phương ph i đ ng cách bóng t i thi u 5m. Bàn th ng không đư c công nh n t qu đá biên tr c ti p vào c u môn. Cách x ph t: 1. N u đá biên không đúng quy đ nh, quy n đá biên đư c chuy n cho đ i đ i phương. 2. N u đá biên không đúng v trí bóng ra biên d c, quy n đá biên đư c chuy n cho đ i đ i phương. 3. N u c u th đã đ t bóng vào v trí mà sau 4 giây không th c hi n qu đá biên, quy n đá biên s đư c chuy n cho đ i đ i phương. 4. N u c u th đá biên ch m bóng l n th 2 trư c khi bóng ch m ho c đư c đá b i c u th khác thì s b ph t qu gián ti p t i nơi ph m l i. Trư ng h p ph m l i trong khu ph t đ n, qu ph t đ n s đư c đ t trên v ch 6m g n ch ph m l i nh t. Lu t XVII: QU NÉM PHÁT BÓNG Khi qu bóng hoàn toàn vư t ra kh i đư ng biên ngang dù m t sân hay trên không, phía ngoài khung c u môn mà ngư i ch m bóng cu i cùng là c u th đ i t n công, th môn đ i phòng th đư c th c hi n qu ném phát bóng. Th môn ph i dùng tay đưa vào cu c t trong khu ph t đ n và bóng đư c coi là trong cu c ngay sau khi ra kh i khu ph t đ n. Th môn ném phát bóng b ng tay có th đưa bóng tr c ti p sang sân đ i phương. Các c u th đ i đ i phương ph i đ ng ngoài khu ph t đ n khi th môn ném phát bóng. Cách x ph t: 1. Bón t qu ném phát bóng h p l tr c ti p vào c u môn đ i phương – bàn th ng không đư c công nh n. 2. N u qu phát bóng c a th môn ch m ho c đư c đá b i đ ng đ i hay đ i phương trong khu v c ph t đ n c a th môn đó thì ph i phát bóng l i. 3. N u th môn sau khi phát bóng ra ngoài khu v c ph t đ n l i ch m bóng l n th 2 trư c khi m t c u th khác ch m ho c đá, tr ng tài cho đ i đ i phương hư ng qu ph t gián ti p t i ch ph m l i.
 15. 15 4. N u sau khi phát bóng, th môn nh n l i qu bóng t đ ng đ i chuy n v b ng tay ho c kh ng ch b ng chân. Tr ng tài cho đ i phương hư ng qu ph t gián ti p. Qu ph t s đư c th c hi n trên v ch 6m g n ch ph m l i nh t. Lu t XVIII: QU PH T GÓC Khi bóng hoàn toàn vư t ra đư ng biên ngang phía ngoài khung c u môn, dù m t sân ho c trên không mà đ i phòng th là ngư i ch m cu i cùng - c u th đ i t n công s đư c hư ng qu ph t góc. C u th th c hi n qu ph t góc ph i đ t bóng trong cung đá ph t góc. Các c u th đ i đ i phương ph i đ ng cách bóng 5m (ngang v ch quy đ nh) cho đ n khi bóng đư c đá vào cu c. Bàn th ng đư c công nh n n u bóng tr c ti p vào c u môn đ i đ i phương. Cách x ph t: 1. N u c u th th c hi n qu ph t góc ch m bóng l n th 2 trư c khi bóng ch m m t c u th khác, tr ng tài cho đ i đ i phương hư ng qu ph t gián ti p t i ch ph m l i. 2. N u qu ph t góc không th c hi n đúng quy đ nh, s ph i đá l i. 3. C u th đã đ t bóng vào đúng v trí, n u quá 4 giây mà không th c hi n qu ph t góc, tr ng tài cho đ i đ i phương đư c hư ng qu ph t gián ti p t i đi m trong cung đá ph t góc. NH NG HƯ NG D N V ĐÁ LUÂN LƯU 6M Thi đá luân lưu 6m nh m xác đ nh đ i th ng trong nh ng tr n đ u lo i tr c ti p có k t thúc hoà. TH T C TI N HÀNH 1. Tr ng tài ch n c u môn đ thi đá luân lưu. 2. Tr ng tài tung đ ng ti n, đ i đư c thăm đá qu đ u tiên. 3. Tr ng tài ph i ghi chép k t qu qua m i l n đá. 4. Nguyên t c m i đ i đư c đá 5 qu v i quy đ nh: a. Hai đ i c t ng c u th đá luân lưu xen k nhau. b. Đ i trư ng ph i thông báo v i tr ng tài danh sách 5 c u th s thi đá, đư c ch n trong danh sách 12 c u th đã đăng ký v i tr ng tài trư c tr n đ u. c. Khi tr n đ u k t thúc, m i đ i có s c u th h p l đông hơn đ i phương, đ i trư ng ph i thông báo v i tr ng tài tên và s áo c a c u th không thi đá nh m đ m b o trư c khi đá, hai đ i có s lư ng c u th b ng nhau. d. Trư c khi hai đ i đá đ 5 qu , m t đ i ghi đư c s bàn th ng nhi u hơn s bàn th ng mà đ i kia có th ghi đư c n u đá đ 5 qu , thì tr ng tài cho d ng l i. e. N u sau khi đá đ 5 qu , hai đ i có s bàn th ng b ng nhau ho c không ghi đư c bàn th ng nào s ti p t c đá đ i x ng t ng qu m t cho t i khi hai đ i có s lư ng qu sút ph t b ng nhau mà có đ i ghi đư c nhi u bàn th ng hơn. g. Nh ng c u th nào chưa đá 5 qu đ u s đư c đá nh ng qu đ i x ng ti p theo. Sau khi m i đ i đã đá h t s c u th còn l i, v n hoà thì các c u th đá đ t đ u đá ti p t c nhưng v n theo phương th c đá đ i x ng t ng qu m t. h. C u th b tru t quy n thi đ u không đư c tham gia thi đá luân lưu 6m. i. Trong su t quá trình thi đá luân lưu, m i c u th trong sân đ u có quy n thay th th môn. k. Ch có tr ng tài và c u th h p l c a 2 đ i bóng l i trong sân trong khi đá luân lưu. l. Tr c u th đá ph t và th môn 2 đ i, t t c c u th ph i l i trên n a ph n sân đ i di n v i ph n sân đang thi đá. Tr ng tài th 2 có trách nhi m qu n lý nh ng c u th đó. m. Th môn cùng đ i v i c u th th c hi n qu ph t ph i đ ng trong sân và không gây c n tr đ n ti n trình thi đá luân lưu.
 16. 16
Đồng bộ tài khoản