Quyết định số 481-TTg

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
28
lượt xem
4
download

Quyết định số 481-TTg

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 481-TTg về việc tổ chức và vận động toàn dân ăn muối iốt do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 481-TTg

  1. TH TƯ NG CHÍNH PH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** Đ c l p - T do - H nh phúc ******** S : 481-TTg Hà N i, ngày 08 tháng 9 năm 1994 QUY T Đ NH C A TH TƯ NG CHÍNH PH V VI C T CH C VÀ V N Đ NG TOÀN DÂN ĂN MU I I T TH TƯ NG CHÍNH PH Căn c Lu t T ch c Chính ph ngày 30 tháng 9 năm 1992; thanh toán b nh bư u c , b nh n n, góp ph n vào vi c nâng cao dân trí, phát tri n kinh t xã h i; Theo ngh c a B trư ng B Y t , QUY T Đ NH i u 1. Mu i i t ư c coi là m t lo i thu c phòng b nh bư u c , b nh d n n và các b nh do thi u h t i t khác. Vì v y, Chính ph quy t nh v n ng và t ch c toàn dân ăn mu i i t thay mu i thư ng t năm 1995. i u 2. Giao B Thương m i t ch c s n xu t và cung ng mu n i t trong ph m vi c nư c theo các quy nh dư i ây: a) Mu i i t ph i ư c s n xu t theo úng tiêu chuNn quy nh: b o m v sinh trong khi s n xu t, v n chuy n, c t gi óng gói vào bao bì theo quy nh c a B Y t . T ng bao mu i i t ph i có nhãn ghi rõ tên cơ s s n xu t, ngày s n xu t và giá bán. B Y t c p gi y phép s n xu t mu i i t và giám sát vi c t ch c s n xu t, ki m tra ch t ch vi c b o m ch t lư ng mu i i t. b) Chính ph c p mu i i t không thu ti n cho ng bào vùng cao có khó khăn, tr giá m t ph n cho ng bào m t s vùng mi n núi có khó khăn. U ban Dân t c và Mi n núi ph i h p v i B Y t , U ban nhân dân các t nh có liên quan l p danh m c các huy n, xã vùng cao có khó khăn ư c c p mu i i t không thu ti n và các huy n, xã mi n núi có khó khăn ư c tr giá mu i i t. B Y t ch trì cùng B Thương m i, B Tài chính bàn c th v m c tr giá trình Th tư ng Chính ph quy t nh. i u 3. B Y t là cơ quan ch trì Chương trình Qu c gia phòng ch ng bư u c có trách nhi m d trù, chuNn chi và ki m tra vi c s d ng ngân sách Nhà nư c dành cho
  2. Chương trình này. B Y t bàn v i B Thương m i, B Tài chính trình Th tư ng Chính ph v cơ ch s d ng và qu n lý ngu n kinh phí c a Chương trình này. i u 4. Các B Y t , Giáo d c và ào t o, Văn hoá - Thông tin và U ban nhân dân các a phương có trách nhi m tuyên truy n, gi i thích nhân dân c nư c th y rõ l i ích c a vi c ăn mu i i t và th c t ăn mu i i t ngay t u năm 1995. Chính ph ngh M t tr n T qu c Vi t Nam và các oàn th - t ch c xã h i, các cơ quan truy n thông i chúng ph i h p v i các cơ quan chính quy n các c p v n ng toàn dân ăn mu i i t. i u 5. Quy t nh này có hi u l c k t ngày ban hành. i u 6. Các B trư ng, Th trư ng cơ quan ngang B , cơ quan thu c Chính ph , Ch t ch U ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương ch u trách nhi m hư ng d n, t ch c và ch o vi c th c hi n Quy t nh này. Võ Văn Ki t ( ã ký)
Đồng bộ tài khoản