Quyết định số 482/2002/QĐ-TCBĐ

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:6

0
34
lượt xem
2
download

Quyết định số 482/2002/QĐ-TCBĐ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 482/2002/QĐ-TCBĐ về việc ban hành cước dịch vụ chuyển tiếp khung (Frame Relay) do Tổng cục trưởng Tổng cục Bưu điện ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 482/2002/QĐ-TCBĐ

  1. T NG C C BƯU I N C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 482/2002/Q -TCB Hà N i, ngày 13 tháng 6 năm 2002 QUY T NNH C A T NG C C TRƯ NG T NG C C BƯU I N S 482/2002/Q -TCB NGÀY 13 THÁNG 6 NĂM 2002 V VI C BAN HÀNH CƯ C DNCH V CHUY N TI P KHUNG (FRAME RELAY) T NG C C TRƯ NG T NG C C BƯU I N Căn c Ngh nh s 12/CP ngày 11 tháng 03 năm 1996 c a Chính ph v ch c năng, nhi m v , quy n h n và t ch c b máy c a T ng c c Bưu i n; Căn c Ngh nh s 109/1997/N -CP ngày 12 tháng 11 năm 1997 c a Chính ph v Bưu chính và Vi n thông; Căn c Quy t nh s 99/1998/Q -TTg ngày 26/5/1998 c a Th tư ng Chính ph v qu n lý giá và cư c bưu chính, vi n thông; Căn c Thông tư s 03/1999/TT-TCB ngày 11/5/1999 c a T ng c c Bưu i n hư ng d n th c hi n Ngh nh s 109/1997/N -CP ngày 12/11/1997 c a Chính ph v Bưu chính và vi n thông và Quy t nh s 99/1998/Q -TTg ngày 26/5/1998 c a Th tư ng Chính ph v qu n lý giá và cư c Bưu chính, vi n thông; Căn c gi y phép s 292/2000/GP-TCB ngày 29/02/2000 c a T ng c c Bưu i n cho phép T ng công ty Bưu chính - Vi n thông Vi t Nam m d ch v chuy n ti p khung (Frame Relay); Xét ngh c a T ng Công ty Bưu chính - Vi n thông Vi t Nam t i Công văn s 26/GCTT-H QT ngày 08/3/2002 v vi c i u ch nh cư c Frame Relay và X25; Theo ngh c a V trư ng V Kinh t - K ho ch QUY T NNH: i u 1. Nay ban hành kèm theo quy t nh này b ng cư c d ch v chuy n ti p khung Frame Relay (có b ng cư c kèm theo). i u 2. Các m c cư c quy nh t i i u 1 chưa bao g m 10% thu giá tr gia tăng. i u 3. Quy t nh này có hi u l c thi hành k t ngày 01/7/2002, thay th Quy t nh s 805/2000/Q ngày 12/9/2000 c a T ng c c trư ng T ng c c Bưu i n v vi c ban hành b ng cư c d ch v Frame Relay. i u 4. Các ông (bà) Chánh văn phòng, V trư ng V Kinh t K ho ch, Th trư ng các ơn v thu c T ng c c Bưu i n, T ng Giám c T ng Công ty Bưu chính - Vi n thông Vi t Nam và các ơn v có liên quan ch u trách nhi m thi hành quy t nh này.
  2. Mai Liêm Tr c ( ã ký) B NG CƯ C DNCH V CHUY N TI P KHUNG (FRME RELAY) (Ban hành kèm theo Quy t nh s 482/2002/Q -TCB ngày 13/6/2002 c a T ng c c trư ng T ng c c Bưu i n) 1. Cư c d ch v Frame Relay (FR) trong nư c. 1.1. Cư c cài t ( ơn v tính: 1000 /l n) T c c ng Cư c cài t 64 Kb/s 3.000 128 Kb/s 3.000 192 Kb/s 3.000 256 Kb/s 3.000 384 Kb/s 3.000 512 Kb/s 3.000 768 Kb/s 3.000 1024 Kb/s 4.500 1544 Kb/s 4.500 2048 Kb/s 4.500 1.2. Cư c thuê c ng hàng tháng ( ơn v tính: 1000 /c ng/tháng) T c Cư c c ng n i t nh Cư c c ng liên t nh 64 Kb/s 196 2.000 128 Kb/s 346 3.237 192 Kb/s 433 4.082 256 Kb/s 553 5.065
  3. 384 Kb/s 688 6.303 512 Kb/s 853 7.816 768 Kb/s 1.317 9.613 1024 Kb/s 1.862 11.728 1544 Kb/s 3.027 16.248 2048 Kb/s 3.712 18.905 C ng Frame Relay liên t nh có th s d ng liên l c Frame Relay n i t nh mà không ph i thanh toán thêm cư c thuê c ng Frame Relay n i t nh. 1.3. Cư c thuê kênh PVC/CIR cho m i i m liên l c. ( ơn v tính: 1000 /kênh/tháng) T c Cư c thuê kênh Cư c thuê kênh PVC/CIR liên t nh PVC/CIR n i t nh Cư c n i Cư c c n Cư c cách vùng vùng vùng 8 Kb/s 47 206 399 892 16 Kb/s 95 413 799 1.784 32 Kb/s 191 827 1.598 3.569 48Kb/s 382 1.103 2.131 4.759 64 Kb/s 765 1.655 3.197 7.138 96 Kb/s 1.001 2.166 4.185 9.345 128 Kb/s 1.239 2.678 5.174 11.552 192 Kb/s 1.562 3.378 6.525 14.570 256 Kb/s 1.938 4.191 8.096 18.077 384 Kb/s 2.412 5.215 10.075 22.497 512 Kb/s 2.991 6.467 12.494 27.896 1.4. Vùng cư c d ch v FR trong nư c:
  4. C n vùng: Vùng 1 n vùng 3 và ngư c l i; vùng 3 n vùng 2 và ngư c l i. Cách vùng: vùng 1 n vùng 2 và ngư c l i Vùng 1: Bao g m các t nh, thành ph phía B c n t nh Qu ng Bình. Vùng 3: bao g m các t nh, thành ph t Qu ng Tr n t nh Khánh Hoà và t nh c l c. Vùng 2: các t nh, thành ph còn l i. 2. Cư c d ch v Frame Relay (FR) qu c t : 2.1. Cư c cài t thuê bao qu c t ( ơn v tính: USD/l n/c ng) T c c ng Cư c cài t 64 Kb/s 750 128 Kb/s 750 192 Kb/s 750 256 Kb/s 750 384 Kb/s 600 512 Kb/s 600 768 Kb/s 600 1024 Kb/s 900 1544 Kb/s 900 2048 Kb/s 900 2.2. Cư c thuê c ng qu c t . ( ơn v tính: USD/l n/c ng) T c Cư c c ng 64 Kb/s 1.644 128 Kb/s 3.050 192 Kb/s 3.846
  5. 256 Kb/s 4.772 384 Kb/s 5.938 512 Kb/s 7.364 768 Kb/s 9.058 1024 Kb/s 10.054 1544 Kb/s 13.370 2048 Kb/s 17.812 - C ng Frame Relay qu c t có th s d ng liên l c Frame Relay n i t nh và Frame Relay liên t nh mà không ph i thanh toán thêm cư c thuê c ng Frame Relay n i t nh, cư c thuê c ng Frame Relay liên t nh. 2.3. Cư c thuê kênh PVC/CIR phía Vi t Nam cho m i i m liên l c qu c t . ( ơn v tính: USD/kênh/tháng) T c Cư c t Vi t Nam n Cư c t Vi t Nam n các nư c thu c vùng 2 các nư c thu c vùng 1 1 2 3 8 Kb/s 134 214 16 Kb/s 267 428 32 Kb/s 534 856 48 Kb/s 802 1.141 64 Kb/s 1.711 2.124 96 Kb/s 2.381 2.587 128 Kb/s 3.050 3.050 192 Kb/s 3.846 3.846 256 Kb/s 4.772 4.772 384 Kb/s 5.938 5.938 512 Kb/s 7.364 7.364
  6. 2.4. Vùng cư c d ch v FR qu c t : Vùng 1: Cư c áp d ng i v i khách hàng t i Vi t Nam s d ng d ch v FR n các nư c Japan, China, Singapore, Tháilan, Hongkong, Laos, Cambodia, Malaysia, Indonesia, Philippinnes, Taiwan, South Korea. Vùng 2: Cư c áp d ng i v i khách hàng t i Vi t Nam s d ng d ch v FR n các nư c còn l i. 3. Gi m cư c 3.1. Gi m cư c cài t: - Doanh nghi p c p d ch v FR quy nh c th vi c gi m cư c cài t cho khách hàng trong các trư ng h p: + Khách hàng thuê nhi u c ng: m c gi m t i a không quá 30%. + Khách hàng t cài t, nhà cung c p ch o th , nghi m thu: M c cư c thu th p hơn ho c b ng 20% cư c cài t. + Nhà cung c p th c hi n nâng c p, gi m t c c ng, chuy n d ch c ng: m c cư c thu th p hơn ho c b ng 50% cư c cài t. 3.2. Gi m cư c thuê c ng, cư c thuê kênh PVC/CIR. - Doanh nghi p c p d ch v quy nh c th vi c gi m cư c thuê c ng, cư c thuê kênh cho khách hàng trong các trư ng h p: khách hàng thuê nhi u c ng thuê theo h p ng dài h n, khách hàng tr ti n trư c, khách hàng c bi t. M c gi m t i a không vư t quá 15% cư c c ng, cư c thuê kênh PVC/CIR tương ng. 4. Các m c cư c trên chưa bao g m cư c thuê kênh vi n thông n i h t ho c n i t nh.
Đồng bộ tài khoản