Quyết định số 483/2002/QĐ-TTg

Chia sẻ: Pham Luat | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
43
lượt xem
2
download

Quyết định số 483/2002/QĐ-TTg

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 483/2002/QĐ-TTg về việc chuyển Công ty Vải sợi May mặc miền Nam thành Công ty cổ phần do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 483/2002/QĐ-TTg

  1. THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM ****** Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 483/2002/QĐ-TTG Hà Nội, ngày 20 tháng 06 năm 2002 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC CHUYỂN CÔNG TY VẢI SỢI MAY MẶC MIỀN NAM THÀNH CÔNG TY CỔ PHẦN THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001; Căn cứ Nghị định số 44/1998/NĐ-CP ngày 29 tháng 6 năm 1998 của Chính phủ về chuyển doanh nghiệp nhà nước thành công ty cổ phần; Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Thương mại tại công văn số 2191/ TM -TCCB ngày 06 tháng 6 năm 2002, QUYẾT ĐỊNH: Điều 1. Phê duyệt phương án cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước Công ty Vải sợi May mặc miền Nam thuộc Bộ Thương mại như sau : 1. Vốn điều lệ Công ty cổ phần là 11.700.000.000 đồng (mười một tỷ, bảy trăm triệu đồng). Hình thức cổ phần hóa : bán một phần giá trị thuộc vốn Nhà nước hiện có tại doanh nghiệp, trong đó : - Tỷ lệ cổ phần Nhà nước : 20% vốn điều lệ; - Tỷ lệ cổ phần bán cho người lao động trong doanh nghiệp : 60% vốn điều lệ; - Tỷ lệ cổ phần bán ra ngoài doanh nghiệp : 20% vốn điều lệ. 2. Giá trị thực tế của Công ty Vải sợi May mặc miền Nam tại thời điểm 0 giờ ngày 01 tháng 01 năm 2001 là 26.686.955.220 đồng, trong đó giá trị thực tế phần vốn Nhà nước tại doanh nghiệp là 11.624.485.243 đồng (mười một tỷ, sáu trăm hai mươi tư triệu, bốn trăm tám mươi năm ngàn, hai trăm bốn mươi ba đồng). 3. Ưu đãi cho người lao động trong doanh nghiệp :
  2. Tổng số cổ phần bán theo giá ưu đãi cho người lao động trong doanh nghiệp là : 32.370 cổ phần; tổng giá trị được ưu đãi : 971.100.000 đồng (chín trăm bảy mươi mốt triệu, một trăm ngàn đồng chẵn). Trong đó, cổ phần bán theo giá ưu đãi trả dần cho người lao động nghèo trong doanh nghiệp là 6.352 cổ phần; tổng giá trị trả dần là 444.640.000 đồng (bốn trăm bốn mươi bốn triệu, sáu trăm bốn mươi ngàn đồng chẵn). 4. Kinh phí giải quyết chế độ cho người lao động, đào tạo, đào tạo lại và chi phí cổ phần hoá thực hiện theo quy định hiện hành. Điều 2. Chuyển Công ty Vải sợi May mặc miền Nam thuộc Bộ Thương mại thành Công ty cổ phần : - Tên gọi đầy đủ bằng tiếng Việt Nam : CÔNG TY CỔ PHẦN NAM TIẾN. - Tên giao dịch quốc tế : NAM TIEN JOINT STOCK COMPANY. - Tên viết tắt : NATICO. - Trụ sở chính : 80 Trương Định, phường 9, quận 3, thành phố Hồ Chí Minh. Điều 3. Công ty cổ phần Nam Tiến kinh doanh các ngành nghề theo quy định của pháp luật hiện hành. Điều 4. Công ty cổ phần Nam Tiến : - Là pháp nhân theo pháp luật Việt Nam kể từ ngày được cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, thực hiện chế độ hạch toán kinh tế độc lập, có con dấu riêng, được mở tài khoản tại Ngân hàng theo quy định của pháp luật, hoạt động theo Điều lệ của Công ty cổ phần, Luật Doanh nghiệp. - Giám đốc và kế toán trưởng Công ty Vải sợi May mặc miền Nam có trách nhiệm điều hành, quản lý doanh nghiệp đến khi bàn giao toàn bộ doanh nghiệp cho Hội đồng quản trị và Giám đốc Công ty cổ phần Nam Tiến. Điều 5. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Bãi bỏ các Quyết định trước đây trái với Quyết định này. Bộ trưởng Bộ Thương mại, Giám đốc Công ty Vải sợi May mặc miền Nam chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này ./.
  3. KT. THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ Nơi nhận : PHÓ THỦ TƯỚNG - Như Điều 5, - Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ, - Ban Tổ chức Trung ương, - Ban Kinh tế Trung ương, - Các Bộ : Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Lao động - Thương binh và Xã hội, - Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Nguyễn Tấn Dũng - Công báo, - VPCP : BTCN, PCN Nguyễn Minh Thông, Vụ KTTH, - Lưu : ĐMDN (3b), Văn thư.
Đồng bộ tài khoản